Archive for 31 Ağustos 2012

Çalışanlara Çifte Bayram Var

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun ilgili maddelerinde tatiller tanımlanmıştır.

Genel Tatil günleri

Resmi ve Dini Bayramlar:

-30 Ağustos Zafer Bayramı ,

Bu bayram da belirlenen tatil günü 1 gündür.

-Ramazan Bayramı arife günü dahil 3,5 gün

Bu süreler de çalışma yapıldığında 4857 sayılı İş Kanunun da 44. ve 47. maddesindeki yazılı esaslar uygulanacaktır.
‘’ Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.Bu günlere ait ücretler 47.maddeye göre ödenir. ‘’(44.madde)
-Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde işyerlerinde çalışıp çalışma olmayacağına bireysel yada toplu sözleşme ile kararlaştırılır.Bu süreler de işçinin çalışması söz konusu ise usulüne uygun işçiden onay alınır.
‘’Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.’’(47.madde)
-İş Kanununa tabi işyerlerinde çalışan işçiler onay vermemiş ve çalışması olmayan işçiler için bu sürelere ait günlük ücretler çalışıp çalışılmadığına bakılmadan tam olarak ödenir.
-Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde tatil yapmayarak işverene onay vererek işçinin çalışması halinde bir günlük ücreti karşılığında o aya ait ücret ödemesi olarak ilave edilir.
Bu ücretlerde bireysel ya da toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilinir.

Genel tatil Karşılığında Ücret Kavramı:

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçiler işverenleri tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günler karşılığında ücret ödemesi yapılır.
Fakat bazı iş kollarında bu günlerde tatil yapmayarak çalışan işçilere bu günler karşılığında 1 günlük fazladan ücret ödemesi yapılır.
Bu ücretlere genel tatil ücreti denir.

Ücret Şekli Kararlaştırılması Durumunda Ödeme Esasları Nedir?

-Maktu Aylık ücret kararlaştırılmasında 1 günlük ücret ,

-Parça başı,akort,yüzde usulü ,veya götürü ise çalıştığı günlere bölünerek bulunan ücret ,

-Saat ücreti ile çalışanlarda ise saat ücretinin 7,5 ile çarpımı ile günlük ücret tayin edilir.

Genel Tatil Ücretinde Giydirilmiş şekli var mıdır?

Genel Tatil ücretleri çıplak ücret olarak ödenecektir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışanlar Serbest Zamanlı İzin Kullanma Hakkı Var mıdır?

Kanunun 47.maddesinin kesin bir hükmü vardır.Bu günlerde Tatil yapmayarak çalışan işçiler çalıştıkları günler karşılığında bir günlük ücret alacaklardır.
Bu günler için işveren serbest zamanlı izin kullandıramaz.Kanun koyucu ısrarla bugünlerde çalışan işçi lehine düzenleme yapmış,işçinin bu fedakarlığından dolayı ödül olarak bir günlük ücret ödemesinin emretmiştir.

Örneğin:Ramazan Bayramının Arifesinde çalışarak büyük bir alışveriş merkezinin bayramının ikinci gününden üçüncü gününe kadar çalışırsa kendisine ilave olarak 2,5 günlük ek ödeme yapılacaktır.
Maktu aylık olarak 30 gün ücret+2,5 günde Ramazan Bayramı çalışması yaparak toplamda 32,5 günlük ücret alacaktır.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışan İşçilerden Onay Alınacak mı?

Bu tatil sürelerinde çalışmaya ait düzenlemeler bireysel veya toplu iş sözleşmeleri ile kararlaştırılabilinir.Sözleşmelerde bu yönde bir hüküm konulmaması durumunda işçinin yazılı onayının alınması gereklidir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışanların Ücret Ödemelerinin Örnek ile Açıklanması:
İşçinin Maktu aylığı 1500 TL.Bu işçinin bir günlük ücreti ise 50 TL. olarak buluruz.

Ağustos ayında bu çalışan Ramazan Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı günü çalışmaz ise 1500 TL. aylık alacaktır.
İşçi Ramazan Bayramında ikinci ve üçüncü günü ve aynı zamanda 30.Ağustos günü çalışması durumunda 3 gün karşılığında 150 TL. bir ödeme alacaktır.
İşçinin Ağustos Ayı Ücret Pusulasında 1500 TL. Aylık+150 TL. Ulusal Bayram ve Tatil günü Yapılan Çalışma Karşılığı olarak 1650 TL. ödenecektir.
Bu ödeme asgaridir.

Toplu iş sözleşmesi ve bireysel sözleşme ile artırılabilinir.

Bu işçi için bu günlerde çalışma yaparsa %100 zamlı alacak ibaresi konulması durumunda aşağıdaki hesaplama dikkate alınacaktır.
50 TL*2=100 TL. Olacaktır.

50 TL*2*3=300 TL. Ulusal ve Genel Tatil Günleri çalışması karşılığı olarak Ödenecektir.

1500 TL Aylığı+300 TL FM=1800TL. Ödenecektir.

SGK Nasıl Beyan Edilecektir?

5510 sayılı Kanunun 4-1 (a) bendi kapsamındaki sigortalıların ücretlerinin prime esas kazanca dahil edilebilmesi için 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre hak edilmesi yeterli olup, sigortalıların ay içindeki prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, söz konusu ücretlerin, ödenip ödenmediğine veya ne zaman ödendiğine bakılmaksızın, hak edildiği ayın prime esas kazancına dahil edilmek suretiyle prime tabi tutulması gerekmektedir.
Yukarıdaki Örneğe göre de Ağustos ayı ücreti ,Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerine ait fazla çalışma ücreti dahil 16500 TL. yada 18000 TL. APHB gösterilecektir.
Uygulamada bazı işverenler Ağustos ayı ücretini hak edildiği o ay içinde öderken,Ağustos ayında yapılan Fazla Mesai tutarı bir sonraki ay da ödemesi yapıldığından işverenlerin ödeme zamanına göre değil hak edilen Ağustos ayına göre APHB vermeleri gereklidir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Fazla Çalışma Yapanların İşverenler tarafından Ödemeleri Yapılmadığında İPC uygulanır mı?
Bu konuda bir İPC uygulaması yoktur.Ödeme konusunda imtina eden işverenleri Bölge Çalışma ve İş Kur Müdürlüklerine şikayet edebiliriz yada işçilik alacağı olarak İş Mahkemelerinde dava konusu yapabiliriz.
Bunun içinde ispat edici belgelerin bulunması şartı ile yerine getirebiliriz.

Bireysel yada Toplu İş sözleşmelerinde Bu Konuda Aykırı Hükümler Konulabilinir mi?

Her Türlü Baskı Ve Basım Hizmetleri KDV Tevkifatı

Her Türlü Baskı Ve Basım Hizmetleri

a) Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tevkifat uygulayacak alıcılar aşağıdaki gibidir:

Belirlenmiş alıcılar (KDVmükellefi olsun olmasın):

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

-Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

-Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

-Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

– Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları hariç.)

Yukarıda sayılanlara karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

b) Tevkifat Kapsamına Giren Hizmetler

Sorumlu tayin edilenlere verilen; kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin edilenler tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler tevkifata tabi tutulacaktır.

Üretimde kullanılacak kâğıt, boya ve benzeri ham ve yardımcı maddelerin siparişi veren alıcı tarafından temin edilmesi veya edilmemesi tevkifat uygulamasına engel değildir. Bir başka deyişle bu tür durumlarda tevkifat uygulanacaktır.

Ayrıca, söz konusu işlemler hizmet niteliğinde olduğundan,

baskısı yapılmış ve piyasada satışa sunulmuş hazır haldeki ürünlerin doğrudan alımında tevkifat uygulanmayacaktır. Bu

kapsamda, hizmetin veya faaliyetin gerektirdiği kırtasiye, basılı kağıt, defter ve benzeri malların alımı tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığının 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ilköğretim okullarında okutulacak ve içeriğini kendisinin belirlediği ders kitaplarının baskı işi ihalesini (A) Matbaacılık A.Ş. kazanmış ve bu işe ilişkin sözleşme imzalanmıştır.Söz konusu iş, esas itibariyle baskı hizmeti alımıdır ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin (5/10) ‘u Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tevkifata tabi tutulacak ve (A) ‘ya ödenmeyecektir.Öte yandan, (Y) Yayın Evi tarafından basımı yapılarak piyasada satışa sunulmuş olan bir kitabı, Milli Eğitim Bakanlığının aynı eğitim-öğretim yılında yardımcı ders kitabı olarak kullanmayı uygun bulması ve mal alım ihalesiyle doğrudan bu kitapları piyasadan veya yayın evinden satın alması halinde bu işlem esas itibariyle mal alımı olması nedeniyle “teslim” niteliği taşıdığından tevkifat kapsamında değerlendirilmeyecektir. Eryaman escort sitesi yeni yüzü ile şimdi eryaman escort linkinde yer almaktadırtlar. Her şey sizin için Eryaman escort sitesinde.

Servis Taşımacılığı Hizmeti

Servis Taşımacılığı Hizmeti

a) Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Aşağıda sayılanlar taşımacılık hizmeti alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

b)Belirlenmiş alıcılar (KDVmükellefi olsun olmasın):

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

-Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

-Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

-Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

– Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.)

b) Tevkifat Kapsamına Giren Servis Hizmetleri

Tevkifat kapsamına,

i. Personel,

ii. Öğrenci,

iii. Müşteri

ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yapılan taşımacılık hizmeti alımları girmektedir.

Söz konusu hizmetin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

Örneğin, (A) A.Ş, fabrika personelinin taşınması için (B) Taşımacılık A.Ş’den aldığı hizmet nedeniyle KDV tevkifatı yapacaktır.

Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilecektir.

Temizlik Çevre Ve Bahçe Bakım Hizmetleri

Temizlik, Çevre Ve Bahçe Bakım Hizmetleri

a) Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Aşağıda sayılanların temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV

ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

b)Belirlenmiş alıcılar (KDVmükellefi olsun olmasın):

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

-Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

-Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

-Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

– Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.)

b) Tevkifata Konu Hizmetlerin Kapsamı

Temizlik hizmetleri sektörünün yaygın olarak sunduğu hizmetler;

– Bina temizliği,

– Sokak temizliği,

– Sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası,

– Çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası,

– Park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği,

– Haşere mücadelesi,

– Demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği

ve benzeri işlerden oluşmakta olup, bu işler tevkifat uygulaması kapsamındadır.

Bina temizliğine; binaların müştemilat ve eklentileri dahil iç ve dış cephesinin temizliği ile her türlü mefruşatının (halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.) bina içinde veya dışında yaptırılan temizliği dahildir.

Ayrıca havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması da temizlik hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır.

Örneğin, (A) oteli, havlu ve çarşaflarını (B) Çamaşır Yıkama İşletmesine yıkatması karşılığında (B) ‘ye yaptığı ödemelerde KDV tevkifatı uygulayacaktır.

Ancak, temizlik işlerinde kullanılacak deterjan, süpürge gibi alet-edevat ve sarf malzemelerinin satın alınması sırasında tevkifat uygulanmayacaktır.

Tevkifat yapmak zorunda olanların park, bahçe ve mezarlık alanları ile bulvar, refüj, göbek, rekreasyon alanları ve havuzların bakımı, bitkilendirilmesi, sulanması, haşere mücadelesi, sokak hayvanlarının toplanması-ıslahı ve benzerlerine ilişkin hizmet alımları, çevre ve bahçe bakım hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır. Escort Eryaman kızları yeni yüzü ile artık aramızda fırsatları değerlendirmek için escort eryaman ilanlarına bakabilirsin.

Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm Ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm Ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

a) Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) yapılan, ve tevkifat kapsamına alınan işlemlerde aşağıda sayılanlar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDVmükellefi olsun olmasın):

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

-Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

-Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

-Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

– Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları hariç.)

b) Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler

Profesyonel spor kulüpleri (şirketleşenler dahil);

– Sponsorluk yoluyla veya reklâm almak (reklam alanları ve panolarının kiralanması dahil) suretiyle reklâm gelirleri,

– Spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin yayınlanması suretiyle yayın geliri,

– Toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden dolayı isim hakkı

geliri elde etmektedirler.

Spor kulüplerinin genel oranda KDV’ye tabi olan bu gelirlerine konu işlemleri nedeniyle hesaplanan KDV’nin 9/10’u işlemin muhatapları (reklâm hizmeti alanlar, yayın faaliyetini gerçekleştirenler, isim hakkını kullananlar vb.) tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.

Örneğin, (A) Hazır Giyim A.Ş., şirketin reklamının futbolcuların formalarında yapılması amacıyla hem Türkiye Süper Liginde mücadele eden (Z) spor kulübü hem de faaliyet gösterdiği ilin mahalli liginde mücadele eden (Y) spor kulübü ile anlaşmıştır. KDV mükellefi (Z) spor kulübünün verdiği reklâm hizmeti bu bölüm kapsamında kısmi tevkifata tabi olacaktır. (Y) spor kulübünün reklâm hizmetine ilişkin KDV ise KDV mükellefiyetinin bulunmaması kaydıyla reklam verme hizmetleri kapsamında tam tevkifata tabi tutulacaktır.

Örneğin, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Süper Ligi 2012/2013 futbol sezonu müsabakalarının televizyondan yayınlanmasına ilişkin yayın hakkını yapılan ihale sonucunda (Y) Medya A.Ş.’ye vermiştir. Futbol müsabakalarının yayın hakkı karşılığında yayın hakkı bedelinin Futbol Federasyonu tarafından Türkiye Süper Liginde mücadele eden (F) Spor Kulübüne aktarılmasına ilişkin olarak (F) tarafından düzenlenecek faturada genel oran üzerinden KDV hesaplanacak ve hesaplanan KDV tutarının (9/10)’u Federasyon tarafından tevkif edilerek (F) ‘ye ödenmeyecek, ancak söz konusu vergi tutarı sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenecektir.

Örneğin, 2012/2013 futbol sezonunda Spor-Toto Teşkilat Başkanlığınca futbol müsabakaları üzerine tertip edilen “iddaa” oyununda/müşterek bahsinde, müsabakalarının söz konusu oyun biletlerinde yer verilmesine ilişkin isim hakkı kullanımı nedeniyle

Türkiye Süper Liginde mücadele eden (Z) Spor Kulübüne Spor-Toto Teşkilat Başkanlığınca Eylül/2012 dönemi ile ilgili olarak aktarılacak bedele ilişkin söz konusu işlem genel oranda KDV’ye tabi olacaktır.

(Z) tarafından Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı adına düzenlenecek faturada hesaplanacak KDV’nin (9/10)’u adı geçen Başkanlıkça tevkifata tabi tutulacaktır.

Örneğin, (A) Spor Ürünleri A.Ş., 2013 takvim yılında üretimini yapacağı spor malzemelerinde kulüp isminin kullanılması amacıyla 100.000 ” karşılığında Türkiye Basketbol Liginde mücadele eden (Y) Spor Kulübüyle anlaşmıştır. (Y) aynı zamanda, kendi ismi kullanılarak basketbol okulu açılmasına izin verilmesi hususunda (B) Basketbol Okulu ile anlaşmıştır. (Y) bu anlaşmadan 20.000 ” gelir elde edecektir. Her iki isim hakkı kullanımına izin verilmesine ilişkin sözleşmeler çerçevesinde isim hakkı bedelleri, faturaları düzenlenerek peşin tahsil edilmiştir. (Y)’nin, (A) ve (B) ‘ye verdiği isim hakkı kullanım haklarının devri genel esaslar çerçevesinde KDV’ye ve tevkifata tabi olacaktır. Bu çerçevede, (A)’ya düzenlenen faturada yer alan KDV’nin [(100.000 x 0,18) x 0,90 =) 16.200 TL’lik kısmı, (B)’ye düzenlenen faturada yer alan KDV’nin ise [(20.000 x 0,18) x 0,90 =) 3.240 TL ‘lik kısmı, bunlar tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.