Archive for 30 Mart 2013

Ba-Bs formları ile Kesin Mizanlarda süre uzatımı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’ in Sosyal medyada yaptığı açıklamalara göre,Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vermesi gereken KESİN MİZAN’ı 15 NİSAN 2013 Tarihine kadar, ŞUBAT /2013 Ba-Bs formlarının ise 03 NİSAN 2013 Tarihine kadar verileceğini ifade etmiştir.

MAKTU ÜCRET

İSTİSNAİ BİR ÖDEME: MAKTU ÜCRET

I-           GİRİŞ

Çalışma hayatında genel olarak mavi yakalı olarak ifade edilen bedenen çalışması ağır basan çalışanlar yanında beyaz yakalı olarak da ifade edilen çalışanlar bulunmaktadır.

Maktu ücretin ödenirse işte bu beyaz yakalı işçilere, genelde de büro personeline ödendiği görülmektedir.

Maktu ücretin ne olduğuna ilişkin düzenlemelerde açık ifadeler yer almamakta, asıl olarak da İş Kanununun 49. maddesindeki çerçeveye göre değerlendirmeler yapılmaktadır.

İş Kanununun 49. maddesine göre, hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık ücretli işçilere 46 (hafta tatili ücreti), 47 (genel tatil ücreti) ve 48 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri (geçici iş göremezlik) uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Madde önceki İş Kanunu ile bire bir aynıdır (sadece yevmiye ifadesi yerine günlük ücret kavramı kullanılmıştır).

II-          MAKTU ÜCRETİN NİTELİKLERİ Read more

Gelir Testine Tabi Tutulacak veya Tutulmayacak Kişiler

GELİR TESTİNE TABİ TULACAK – TUTULMAYACAK

KİŞİLER İLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİNİ

KENDİ ÖDEMEK ZORUNDA OLANLAR

1.GİRİŞ

Bilindiği gibi, sosyal güvenlik reformuyla genel sağlık sigortası ve gelir testi uygulaması gündeme gelmiş ve sosyal güvenlik reformu çerçevesinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunla genel sağlık sigortasına kademeli olarak geçilmesi ve nihayetinde 1/1/2012 tarihi itibarıyla ülke nüfusunun tamamının genel sağlık sigortası kapsamında olması ve bu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası kapsamında olmayanların gelir testine tabi tutulmaları zorunluluğu öngörülmüştür.

Öncelikle kimlerin hangi şartlarla genel sağlık sigortalısı olacakları 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılmıştır.

Söz konusu şartlar dikkate alındığında, bazı kişiler gelir testine tabi tutulmadan direk olarak genel sağlık sigortalısı sayılacak ve bunlar adına zaten sağlık primi ödendiğinden veya aylık ve gelir aldıklarından (yani sağlık primleri çalışma esnasında zaten ödendiğinden) ayrıca bu kişiler için genel sağlık sigortası primi alınmayacaktır.

Ancak, durumları itibarıyla geçmişte ve bulundukları dönem itibarıyla adlarına sağlık primi ödenmemiş olanlar veya adlarına prim ödeyenler ya da gelir/aylık alanların bakmakla yükümlü kişi sıfatını haiz olmayanlar mutlaka gelir testine tabi tutularak, aile içindeki gelirlerine göre sağlık primleri ya Devlet tarafından ya da kendileri tarafından ödenerek yine zorunlu olarak genel sağlık sigortalısı olacaklardır.

2. GELİR TESTİNE TABİ TUTULMAYACAK OLANLAR Read more

Defter ve Belgelerin Gizlenmesi Mücbir Sebep Eksik Soruşturma

YARGITAY 11. Ceza Dairesi

E.No : 2012/3546 K.No : 2012/4614

Tarih : 03.04.2012

                            •  DEFTER VE BELGELERİN                                          GİZLENMESİ

                            •  MÜCBİR SEBEP

                            •  EKSİK SORUŞTURMA

ÖZÜ: Ceza yargılamasında hiçbir duraksamaya yer vermeden gerçeği ortaya çıkarmak görev ve yetkisi bulunan ceza hakimi, ileri sürülen mücbir sebebin dayandığı olayların vukuu ile defter ve belgelerin yok olması veya elden çıkması sonucunu doğuracak nitelik ve yoğunlukta olup olmadığını, bunların mükellefin faaliyet alanı itibariyle mutat ortam, yer ve mekanda muhafaza edilmesi olgusunu, olayın meydana gelme olasılığını doğal ve kaçınılması mümkün olmayan nedenlere dayanıp dayanmadığını, öngörülebilme ve neden sonuç ilişkisini, vergi denetiminden kaçmak amacına yönelik tertip niteliğini ve sair ile olayın arz ettiği özelliği duruşmadan ve tahkikattan edineceği kanaate göre irdeleyip değerlendirmeli ve delilleri serbestçe takdir etmeli, irade dışında meydana geldiği ve defter ve vesikaların tamamen veya kısmen kaybı veya yok olması sonucunu doğurduğunu anlaması  halinde 213 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde düzenlenen mücbir sebep olarak kabul etmelidir.

          (213 s. VUK m. 13, 359)

Tarhiyatın dayanağı inandırıcı deliller ortaya konmadığı için terkini gerekir

İzmir 1. Vergi Mahkemesi

Esas No: 2012/32 Karar No : 2012/794

ÖZÜ: Tarhiyatın dayanağı inandırıcı deliller ortaya konmadığı için terkini gerekir.

İstemin Özeti:  Dava, davacı adına sahte fatura kullanıldığı ve haksız vergi indiriminde bulunduğu nedeniyle takdir komisyonu kararına istinaden takdir edilen matrah üzerinden tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin, takdirin dayanağının olmadığı, herhangi bir vergi incelemesi yapılmaksızın varsayıma dayalı olarak yapılan tarhiyatın usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Vergi mahkemesi hakimliğince gereği görüşüldü: Read more