Archive for 24 Nisan 2013

Yeni TTK'ya Uyum

İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen Yeni TTK’da Uyum Çalışmaları Soru Cevap Youtube Videosu

Av. Nilgün SERDAR ŞİMŞEK • Genel Kurulun Toplanması, • Faaliyet Raporları ve İç Yönergenin Hazırlanması,  Av. Mehmet KÜÇÜKKAYA • Ana Sözleşmelerin Yeni TTK’ya Uyumlaştırılması, Av. Lerzan NALBANTOĞLU • Hızlandırılmış Tasfiye,  • Tek Kişilik Şirkete Dönüşme

İşveren ve İşçi Sigorta Primleri Tahakkuk Ettirildiği yılda Gider Yazılır

İLGİLİ MADDE: 40

T.C.

DANIŞTAY

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI

(21 Nisan 1992 tarih ve 21206 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır.)

Esas No: 1990/3

Karar No: 1992/1

ÖZU: İşçi ücretlerinden kesilerek Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmesi gereken, işveren ve işçi sigorta primlerinin, tahakkuk ettirildikleri yılda gider yazılacağı hk.

Danıştay Dördüncü Dairesinin 18.1.1985 gün ve E: 1984/971,

K: 1985/176, 27.2.1989 gün ve E: 1987/558, K: 1989/962 sayılı kararları ile, Danıştay Üçüncü Dairesinin 27.9.1989 gün ve E: 1989/2461, K: 1989/1989 sayılı kararı arasındaki aykırılığın içtihatların birleştirilmesi yolu ile giderilmesi ……… Anonim Şirketi vekilince istenmesi üzerine, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca dosya Danıştay Başkanı tarafından havale edilmekle, isteme konu olan kararlar ile yasal düzenlemelerin tümü incelenip, raportör üyenin açıklamaları ile Danıştay Başsavcısının düşüncesi dinlendikten sonra gereği düşünüldü:

İsteme Konu Olan Kararlar: Read more

Emlak Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar

1- Geliri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından, örneğin SSK (4/a), Bağ-Kur (4/b) ve TC Emekli Sandığı’ndan (4/c) aldıkları emekli aylığından ibaret olanlar ile bunların dul ve yetimleri,
2- Hiç bir geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,
3- Gaziler,
4- Engelliler,
5- Şehitlerin dul ve yetimleri,
“indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi” uygulamasından yararlanabiliyorlar

HİÇ BİR GELİRİ OLMAYANLARIN TEK MESKENLERİNE AİT

TAAHHÜT BELGESİ

 …………………………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

          Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca;

  • Hiç gelirim ve gelir vergisi ükellefiyetim yoktur.
  • Ayrıca T.C. Emekli Sandığı, SGK, Bağkur vs. Kurumlarına bağlı aktif sigortalı olarak çalışmamaktayım.
  • Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.
  • Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.

 

Bu sebeple meskenime indirimli bina vergisi oranı uygulanmasını talep ediyorum.

 

ADRES :                                                                                                                Mükellef

Adı ve Soyadı

GAYRİMENKULÜN :

Bina Vergisi Sicil No   : …………………………

Belediyenin Adı          : …………………………

Mahallesi                   : …………………………

Cadde ve Sokağı        : …………………………

Kapı ve Daire No       : …………………………

Defter Tasdiklerinde Son Durum

DEFTER TASDİKLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

 
        A-    YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNE KADAR YAPTIRILABİLECEKTİR.

B-      KARAR DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKİ
            Anonim Şirketler
            Yönetim Kurulu Karar Defteri

1-      Torba yasa ile yönetim kurulu karar defterlerinin kapanış onayı Ocak sonuna alınmaktadır.
2-      2012 yılına ait olarak kullanılmış olan yönetim kurulu karar defterlerinin kapanış tasdiki Mart ayı sonuna kadar yaptırılabilecektir.
3-      2013 yılı için kullanılmak üzere yeniden tasdik ettirilen(yeni defter veya kullanılmakta olan eski deftere onay yenileme) yönetim kurulu karar defterlerinin kapanış tasdikine gerek yoktur.
 
Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Defteri

     Kapanış onayına gerek yoktur.

Limited Şirketler
Müdürler Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
1-      Mevcut Ortaklar Kurulu Karar Defteri veya Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin kapanış tasdikine gerek yoktur.
2-      Yeterli yaprağı bulunan ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri yerine kullanılabilecek olan eski Ortaklar Kurulu Karar Defteri, 2013 yılında açılış ve ya kapanış tasdiki yapılmadan Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri olarak kullanılabilecektir.
3-      Ayrı bir Müdürler Kurulu Karar defteri tutmayanlar, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine, Müdürler kurulu kararlarını da yazacaklardır. Bu defterlere Müdürler Kurulu kararlarını da yazıyor olmak, kapanış tasdiki zorunluluğu getirmeyecektir.
4-      2012 yılı içinde Müdürler Kurulu Karar Defteri tutulmuşsa Mart sonu kadar kapanış tasdikinin yaptırılması gerekir.
 
C-     GENEL KURULLAR
1-      Ticaret Kanununa göre kural olarak Anonim ve Limited Şirketlerin Genel Kurullarının Mart ayı sonuna kadar yapılması zorunludur.
2-      Genel Kurulların yapılmamış olmasının, Ticaret Kanununa göre doğrudan bir cezai yaptırımı yoktur.
3-      Genel Kurulların yapılmamış olması, ortaklar arası veya şirketin üçüncü şahıslarla ilişkileri açısından, genel kurullarla ilişkilendirilebilecek hukuki sorumluluklar yaratabilir. Kanuna göre, genel kurulların uzun bir süre yapılmaması, organsızlık sebebiyle şirketin münfesih olma riskini beraberinde getirebilir. 

Limited şirketlerde Genel kurul İşlemleri

6102 Sayılı Yeni TTK 617.maddesinde, limited şirketlerin olağan genel kurullarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu sebeple, 2012 dönemi genel kurullarının 2013 yılı Mart ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

 

“Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” 28/11/2012 Tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni TTK’ya uygun olarak, şirketlerin genel kurullarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen bu yönetmelik sadece anonim şirketler için yayımlanmış bulunmaktadır. Limited şirket genel kurullarına ilişlin henüz bir yönetmelik yayımlanmadığından uygulamaya yönelik bazı belirsizlikler nedeni ile uygulama sıkıntıları bulunmaktadır.

 

Yeni TTK ile, ticari hayatımıza giren limited şirketlerin 2013 mart ayında yapılacak genel kurullarına yönelik iş bu çalışmamızda, kanundaki düzenlemeler ile  sınırlı olmak üzere ve anonim şirketlere ilişkin yönetmelikten yararlanarak konuya açıklık getirmiş bulunmaktayız.

 

BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÇAĞRILMADAN YAPILACAK
LİMİTED ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN
 USUL VE ESASLAR

Müdürler Kurulu Kararı

 

Limited şirketlerde genel kurul, müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektikçe genel kurul olağanüstü olarak da toplantıya çağrılır.

 

Çağrılı (İlanlı) Genel Kurul ve Çağrı-Gündemi

 

Genel kurul, toplantı gününden en az on beş gün önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir.

 

Çağrısız Genel Kurul

 

Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.

 

Toplantıda tüm pay sahipleri ya da temsilcilerinin hazır bulunması zorunludur. Bu durumun toplantı boyunca korunması gerekir. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir. Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir.

Read more