Archive for 22 Haziran 2013

Yeni Gelir Vergisi Kanunu'nda neler var

maliye-bakani-mehmet-simsekMaliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni Gelіr Vergisi Kanunu ilе yıllık geliri 160 bin liralık eşik değerin üzerinde olanlara beyanname verme yükümlülüğü getirileceğini söyledi. Şimşek, Bakanlar Kurulu’nun bu değerі уarıуa kadar azaltma ve iki katına çıkarma yetkіsі verildiğini de açıkladı. Şimşek, ikamеt için alınan tek konut satıldığında elde еdilеcеk kаzаncın da gelir vergisinden istisna olacağını kaуdetti. Şimşek’in vеrdiği bilgiye göre mevcut düzenlemede 5 yıl içinde satış yaрıldığında ödenmesi gereken vergіden vazgeçiliyor.

ARTAN ORANLI VERGİ OLACAK Read more

Sahte belge düzenlediği için kod listesine alınmasının yasal bir dayanağı yoktur

İzmir 1. Vergi Mahkemesi

Esas No: 2011/832

ÖZÜ: Sahte belge düzenlediği için kod listesine alınmasının yasal bir dayanağı yoktur.

İstemin Özeti: Davacı şirket sahte belge kullandığı ve sahte belge düzenlediğinden bahisle özel esaslara tabi tutularak kod listesine alınmasına ilişkin işlemin; böyle bir tasnifin yapılmasının ciddi bir rekabet eşitsizliğine neden olacağı, şirketin işlem ile mal satamaz duruma düştüğü, yapılan işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemiyle açılan davada öncelikle yürütmenin durdurulması istenilmektedir. Read more

Çok Tehlikeli işlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı iş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığından:

ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ

GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(14.06.2013 tarih ve 28677 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan
sektörel alanda özel düzenleme kapsamında iş güvenliği uzmanlarının
görevlendirilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işyerleri ile iş güvenliği
uzmanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6331 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci
fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Read more

Harçlar Kanunu 8-9 Sayılı Tarife

Harçlar Kanunu 8-9 Sayılı Tarife 2013

(8) SAYILI TARİFE

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları :
I- İmalat ruhsatları:
1. Müstahzar ruhsatnameleri:
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:
a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler

1,033.75

b)Memleket içinde imal olunanlar

516.25

c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:
-Hariçten ithal edilenler

516.25

-Memleket içinde imal olunanlardan

257.60

2.Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004) Read more

Bağımsız Denetçilik Sınavı Duyurusu

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI DUYURUSU

SINAVA BAŞVURU

Bağımsız Denetçilik Sınavına başvurular 12 Haziran 2013 tarihinde başlayıp 21 Haziran 2013 tarihinde sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav müracaatları, Kurum tarafından incelendikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır. Read more