Archive for 23 Temmuz 2013

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/29

Konusu: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi: 16/07/2013

Sayısı: KVK-29/2013-4 / Yatırım İndirimi – 20

İlgili olduğu maddeler: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,17 (yüzde iki virgül on yedi) olarak tespit edilmiştir.

1989 yılında alınan arsanın parsellenerek satılması durumunda vergiye tabi olup olmadığı

T.C.

 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-770                                                         29/02/2012

Konu : 1989 yılında alınan arsanın parsellenerek satılması durumunda vergiye tabi olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 1989 yılında satın almış olduğunuz 7.000 m2 tarlayı parselleyerek satmak istediğinizi belirterek söz konusu satışın vergiye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.” hükmü yer almış olup, aynı maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden (6) numaralı bendinde de, satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından; elde edilen kazançların ticari kazanç olacağı hükme bağlanmıştır. Read more

Sermaye Arttırımında Ortakların hisse senetlerinin iktisap tarihi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: B.07.1.GİB.4.38.15.01-125[1-2012/20-200]-102                                       12/07/2012

Konu : En son sermaye artırımı 2001 yılında olan ve 2011 yılında enflasyon düzeltmesi olumlu farkı ile geçmiş yıl karlarından karşılanan sermaye artırımında ortakların hisse senetlerinin iktisap tarihi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 10.08.2011 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde belirtildiği üzere sermayenizin 6.300.000 TL’den 50.000.000 TL’ye çıkartıldığı ve artırılan 43.700.000 TL’nin 25.347.496,58 TL’sinin enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından, 18.352.503,42 TL’sinin ise geçmiş yıl kârlarından karşılandığı, nama yazılı hisse senetlerinin şirket ortaklarına 2012/Ocak döneminde teslim edildiği belirtilerek, yeni hisse senetlerinin iktisap tarihinin hangi tarih olduğu hususunda görüşümüz sorulmaktadır. Read more

Kamulaştırma İşlemi ve Hibe

Sayı : B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-136-43                                                                                  23/07/2012

Konu : Kamulaştırma İşlemi ve Hibe

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ile Büyükşehir Belediyesince alınan karara göre … İlçesi, … Mah. … paftasında ada … parsel … de kayıtlı, mevcut planda ticaret yapı adasına gelen taşınmazınızın yapılaşma koşulları aynı kalarak özel sağlık tesisi alanı olarak yapılan nazım imar plan değişikliği çerçevesinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince %40′ını DOP, %10′unu hibe olarak … Belediyesine verdiğiniz belirtilerek, şirketinizce … Belediyesine verilen %40 DOP ve %10 hibenin gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde de; safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmıştır.

5520 sayılı Kanunun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile “Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5′ine kadar olan kısmı” nın kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 3194 sayılı İmar Kanunun “Arazi ve Arsa Düzenlenmesi” başlıklı 18 inci maddesinde; imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkili kılınmış ve belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında “düzenleme ortaklık payı” olarak düşülebileceği hükme bağlanmıştır.

Bu durumda, imar planı değişikliği sırasında düzenlemeye tabi tutulan arsadan, düzenleme sonucu meydana gelen değer artışları karşılığı ve imar mevzuatı gereği “düzenleme ortaklık payı” ve hibe olarak belediyeye bırakılan kısım, arsanın genel maliyet bedelini değiştirmeyip sadece yüzölçümünde bir azalma meydana getirmektedir.

Ayrıca, bağış veya yardımın varlığından söz edilebilmesi için malvarlığının gönüllülük esasına göre ve karşılıksız devredilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, 3194 sayılı Kanun hükümleri ve Gaziantep … Belediyesi Encümeninin … tarih ve 174, 175 sayılı kararları çerçevesinde, % 40′lık “düzenleme ortaklık payı” ile %10′luk hibe şeklinde ….. Belediyesine verilen arsa payının gider olarak dikkate alınması mümkün olmadığı gibi bağış olarak değerlendirilmesi de mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-941-21                                                                     28/01/2012

Konu : Yıl sonunda işi terk eden mükellefin, 01/01/2011 tarihinde işe başlayan ve hissedarı olduğu adi ortaklığa düzenlediği 31/12/2010 tarihli devir faturasında yer alan KDV nin indirilip indirilemeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 31/12/2010 tarihinde faaliyeti sona eren işletmenizde bulunan emtialar için, 1/1/2011 tarihinde işe başlayan ve aynı zamanda hissedarı da olduğunuz adi ortaklığa düzenlenen 31/12/2010 tarihli devir faturasında yer alan KDV nin adi ortaklıkça indirilip indirilemeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 29/1-a maddesine göre, mükellefler vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolaysıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilmektedir.

Buna göre, 1/1/2011 tarihinde işe başlayan adi ortaklığın 31/12/2010 tarihinde yaptığı emtia alımlarına ilişkin faturayı faaliyete başladığı dönemin açılış kayıtlarında göstermesi şartı ile ödenen KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.