Archive for 18 Temmuz 2013

Mükellefiyet tesis edilince ödevler düşer

vergi-mahkemesi-karariKonya Vergi Mahkemesi

Esas No: 2012/301 Karar No : 2012/652

ÖZÜ: Mükellefiyet tesis edilince ödevler düşer.

İstemin Özeti: Davacı adına, gelir geçici vergi ve KDVbeyannamelerinin elektronik ortamda verilmediğinden bahisle Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezası müvekkilinin davalı daireye dilekçe vermek suretiyle mükellef yapılması talebinin olmadığı, tüm işlemlerin idare tarafından gıyabında yapıldığı, bu durumun kendisine 08.12.2011 tarihinde duyurulduğu, kanun gereği müvekkilin elektronik ortamda beyanname verme sorumluluğunun 08.12.2011 tarihinden sonra başladığı iddia edilerek terkini istenmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Vergi mahkemesince, işin gereği görüşüldü:

Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında, bu kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257’nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257’nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil) maddede üç bent halinde sayılan özel usulsüzlük cezalarının kesilecği; 2’nci fıkrasında, bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz  ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belgelerin süresi içinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında yapılacak tebliğlerde kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesinin şart olduğu, ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmayacağı, elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasının, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden  30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257’nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak 376 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerine hiçbir halde sınırlı olmaksızın yıllık gelir vergisi beyannamesini ve geçici vergi beyannamelerini yine ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirlen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

Beyanname verme ve bildirimde bulunma gibi ykümlülükler, vergi mükellefi olmanın gereği olup, mükellefler açısından söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunluluğundan bahsedilebilmesi için, kişi adına hukuka ve usulüne uygun olarak mükellefiyet tesis edilerek, bu mükellefiyetten kişinin yine usulüne uygun olarak haberdar edilmesi gerekmektedir.Kişinin hukuka uygun şekilde adına tesis edilen vergi mükellefiyetinden haberdar olması ile mükellefiyetin gereği olan yükümlülükleri yerine getirme ödevi doğacak olup, söz konusu yükümlülükleri yerine getirme ödevi mükellefiyetin iptali veya idare tarafından terkinine kadar devam edecektir.

Dava konusu olayda 08.12.2011 tarihli yoklama tutanağı ile geçmişe yönelik olarak  davacı adına mükellefiyet tesis edilmiş ve bu mükellefiyet gereğince elektronik ortamda beyanname verilmediğinden bahisle özel usulsüzlük cezası kesilmişse de, henüz mükellef olmadığı dönemde beyanname vermesi mümkün olmadığından ve davacının “işe başlamanın zamanında bildirilmemesi” fiili ancak usulsüzlük cezasını gerektirdiğinden, kesilen dava konusu özel ususüzlük cezalarında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davanın kabulüne, dava konusu cezaların terkinine,

Alarko Klima Servisi

alarko-klima-servisi

Alarko klima servisi olarak sizlere sorumuz; Klima bakımını yaptırdınız mı? Klima periyodik bakımları düzenli olarak yaptırılmalıdır. Eğer bu cihazların kontrolleriniz zamanında yaptırmazsanız cihazların içindeki genel parçaları yıpranmaya küçük çaplı aksaklıklar çıkarmaya başlayabilir.

Alarko klima servisi bu sebepten dolayı Klima cihazınız da performans düşüklüğü görülmeye başlar. Klimanızın periyodik bakımlarını düzenli olarak ve Klima servislerine yani bizler olarak Alarko klima servisi ne yaptırdığınız takdirde arızalar en aza inecektir.

Sizde neşeli bir bembeyaz günlere vesile olan klimalı günler geçirmenizi sağlayacaktır. Kaliteden ve kendi Felsefesinden hiçbir zaman ödün vermeyen ve yaptığı tüm işler ile Halka hizmetine aralıksız devam eden ayrıca muhteşem bir kaliteye sahip olan Alarko klima servisi ustaları artık sizinle beraber iyi günlere vesile olmaya odaklanmışlardır.

Alarko klima servisi adı altında siz müşterilerimizin yaz aylarında evinizin serinliğine önem vermek için klima seçiminiz oldukça önemlidir. Alarko klima Servisi olarak siz değerli müşterilerimize yapacağımız serviste kullandığımız her malzeme orijinal ve 2 yıl garantisi bulunmaktadır.

Alarko klima servisi şu günler de en çok ihtiyacınız olacak şey kaliteli bir Klima olduğunun bilincinde ve arzusun da olmaktır. Bu güvenilir ortamı size sağlayacak olan en önemli cihaz Klima cihazlarıdır. Bu unsur bir genellemedir ve her serviste yer almaktadır.  Evlerde bulunan tüm elektronik cihazlar gibi Klima cihazları da arıza yapar.

Alarko Klima servisi olarak Böyle durumlarda Klimanın bakım ve onarımı için güvenilir Alarko klima servisi Klima kullanıcılarına şunu özellikle belirtmek istemektedir. Yaklaşık on yıldır edinmiş olduğumuz tecrübeleri sizlere ve cihazlarınıza tamamen Alarko bilgileri aktarmaktayız.

Alarko klima bakımı konusunda teknik bilginiz yoksa Klimalarınıza kesinlikle müdahalede bulunmamalısınız. Eğer kendiniz müdahale içinde olursanız muhtemelen daha büyük arızalara sebep olursunuz. Sağlık ve eşya güvenliğiniz için ve cihazınızın uzun ömürlü olması için Klima cihazınızın bakım ve onarımını periyodik olarak Alarko servisine yaptırın.

Bu tür arızaları gördüğünüzde hemen Alarko klima servisini arayarak arıza bildiriminde bulunmalısınız. Alarko klima servisi size ne zaman geleceğini söyleyecektir. Böylece kaliteli bir biçimde de bakım ve onarımını yaptırabilirsiniz.

Alarko klima demontajı servisinde kaliteli ve doğru dürüst çalışan elemanların içinde olduğu ve servis kalitesinin hiçbir zaman düşmediği ve her daim zirvede yer aldığı sizlerinde güvenleri doğrultusun’ da her zaman emin adımlar ile siz değerli müşterilerimize fayda sağlayacağına emin olabilirsiniz. Alarko klima günümüzün en verimli klima cihaz markalarından biridir. Ülkede en çok Alarko kullanımı yer almaktadır.

Klimanızın bakımını mutlaka tecrübeli ekipmanlarımızın gözünden geçirin. Kontrol ettirin ve bir daha aynı sorunlar ile karşılaşmamak için kaliteli bir biçimde klimanızı tecrübeli ustalarımıza onartın. Bizimle beraber çalışmalar edindiğiniz için öncelikle sizlere teşekkür ederi.

Bize ulaşmak ya’ da bağlantı kurmak için müşteri temsilcilerimiz ile bağlantı haline geçerek randevu talebinde buluna bilirsiniz. Uygun fiyatlar ile klima cihazınıza alındığı günkü performansı sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Klima cihazınızın kaliteli ve sizlere verim sağlaması için Alarko klima servisi ile her zaman çalışma sergilemeniz gerekmektedir. Bizi seçtiğiniz için teşekkür eder iyi günler dileriz.

 

Bir A.Ş'yi temsilen temsil eden gerçek kişi vergi borcundan bizzat sorulmu olur

danıştay-kararlariDanıştay 9. Daire

Esas No: 2007/834 Karar No : 2009/1270

ÖZÜ: Bir A.Ş.’yi temsilen bir A.Ş.’yi temsil eden gerçek kişi vergi borcundan bizzat sorumlu olur.

Davanın Özeti: A.Ş.nin ödenmeyen vergi borçlarının şirket yönetim kurulu üyesi ve temsil ve ilzama yetkili kanuni temsilcisi olan davacıdan tahsili amacıyla adına düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden Vergi Usul Kanununun 10’uncu maddesi uyarınca borçlu şirketten tahsil edilemeyen vergi borçlarının şirket yönetim kurulu üyesi ve kanuni temsilcisi olan davacıdan tahsili için dava konusu ödeme emirlerinin düzenlendiğinin görüldüğü, davacının şirket yönetimine … Holding A.Ş.ni temsilen katılmasının sonucu değiştirmeyeceği şirkette yönetim kurulu üyesi olması ve şirketi temsil ve ilzama yetkili olması nedeniyle şirketten tahsil olanağı kalmayan vergi borçlarından sorumluluğunu etkilemeyeceğinden adına düzenlenen ödeme emirlerinde isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle reddeden ….Vergi Mahkemesi kararının; borçlu şirketin kanuni temsilcisi olmadığı ve bu şirkette ….. Holding A.Ş.nin temsilcisi olarak yönetimde bulunulduğu, öncelle şirkete yönelik takibat yapılması gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü.

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan vergi mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına.

Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi

E.No : 2012/9969 K.No : 2012/13423

Tarih :04.07.2012

                            •  SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ  TARİHİNİN TESPİTİ

•  3201 SAYILI YASA BORÇLANMASI

•  ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

ÖZÜ:    Türkiye’de hiç bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması bulunmayan kişilerin 3201 sayılı Yasaya dayalı borçlanma sürelerinin 5510 sayılı Yasanın 4/1-b kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi yasal bir zorunluluktur.

           Anayasamızın 90/son  maddesi uyarınca, Türk Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde,Türk sigortasına girişten önce, Alman Rant Sigortasına giriş tarihinin, Türk sigortasına giriş tarihi olarak kabul edileceği yönünde açık hüküm bulunmasına rağmen yurt dışında  geçirilen çalışma sürelerinin, akit ülke mevzuatına göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi aşamasında hangi sigortalılık niteliğine göre borçlanılabileceği konusunda açık ve özel bir düzenleme yer almamaktadır. Bu durumda 3201 sayılı Yasa kapsamında yapılan borçlanma ile, 01.06.2009 tarihinden itibaren bağlanan yaşlılık aylığının, 5510 sayılı Yasanın 4/1-b maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

          (3201 s. ÇTHK m. 3, 5)

          (5510 s. SSGSSK m. 4/1-b)

          (Türk Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi)

Anonim ve Limited Şirket sözleşmelerinin TTK Uyumlu hale getirilme süresinin uzatılması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN

TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE

GETİRİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

(29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22 nci maddesi gereğince anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmeleri için öngörülen süre 1/7/2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.