Archive for 8 Ocak 2016

iş sağlığı ve güvenliği 2016 yılı idari para cezaları

iş sağlığı ve güvenliği 2016 yılı idari para cezaları listesi

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KANUNUYLA İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI
Ceza
Maddesi
İlgili
Maddeler
Maddelere İlişkin Açıklamalar (%5,58)
2016 Yılı
Cez
Miktarı
(TL)
26/a 4/1.(a) İşverence, mesleki risklerin önlenmesi
amacıyla her türlü tedbirin alınmaması, sağlık
ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlar göreuygun hale getirmemesi halinde her bir
yükümlülük için ayrı ayrı
2.603
4/1.(b) İşverenin, işyerinde alınan iş sağlığı ve
güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını
izlememesi, denetlememesi ve uygunsuzluklarıgidermemesi halinde her bir yükümlülük için
ayrı ayrı
2.603
6/1.(a) Belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya
işyeri hekimigörevlendirmeyen işverene görevlendirmediği
her bir kişi için ve aykırılığın devam ettiği
her ay için
6.511
6/1.(a) On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli
sınıfta yer alan iş yelerindediğer sağlık personeli görevlendirmeyen
işverene ve

aykırılığın devam ettiği her ay için

3.255
26/b 6/1 (b) İşverenin görevlendirdikleri kişi veya hizmet
aldığı kurumların görevlerini yerine
getirebilmeleri için gerekli yer,araç ve gereçleri sağlaması ve her bir
yükümlülük için ayrı ayrı
1.952
6/1(c) İşverenin, işyerinde sağlık ve güvenlik
hizmetlerini yürütenlerarasında işbirliği veya koordinasyonu
sağlamaması halinde ve

her bir ihlal için ayrı ayrı

1.952
6/1(ç) İşverenin, görevlendirdikleri kişi veya
hizmet aldığı kurumlar tarafından iş sağlığı ve
güvenliği için mevzuata uygun olarak bildirilen
tedbirleri yerine getirmemesi ve her bir tedbiriçin ayrı ayrı
1.301
6/1(d) İşverenin, çalışanların sağlık ve güvenliğini
etkilediği bilenenkonular hakkında; görevlendirdikleri kişi
veya hizmet aldığı

kurumları, başka işyerlerinden çalışmak üzere
gelen çalışanları

bu hususla bilgilendirmemesi ve her bir ihlal
için ayrı ayrı

1.952
26/c 8/1 İşverenin, işyeri hekimi ve iş güvenliği
uzmanlarının hak ve yetkilerini kısıtlaması
halinde her bir ihlal durumunda
1.952
8/6 İşverenin, belirlenen çalışma süresi
nedeniyle iş yeri hekimi veİş güvenliği uzmanını tam süreli olarak
görevlendirmesi, gereken

durumlarda işyeri sağlık ve güvenlik birimi
kurmaması ve her bir

ihlal için

1.952
26/ç 10/1 Risk değerlendirmesi yapmayan veya
yaptırmayan işverene
3.906
10/1 Risk değerlendirmesi aykırılığının devam
ettiği her ay için
1.952
10/4 İşverenin, iş sağlığı ve güvenliği yönünden
çalışanların maruzkaldığı risklerin belirlenmesine yönelik
gerekli kontrol ve

incelemeleri yaptırmaması

5.859
26/d 11 İşverenin, acil durum planları, yangınla
mücadele ve ilk yardımlailgili tedbir ve önlemleri almaması halinde
her bir ihlal için ve ihlalin devam ettiği her
ay için
1.301
12 İşverenin, ciddi yakın ve önlenemeyen
tehlikenin meydana gelmesi durumunda, tahliye
uygulamasına aykırı davranması ve ihlalin devam
ettiği her ay için
1.301
26/e 14/1 İşverenin, bütün iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının kaydınıtutması ve bunlar hakkında gerekli
incelemeleri yapmaması, ayrıca

işyerinde meydana gelen zarar verici olaylar
hakkında gerekli

raporları düzenlememesi ve her bir yükümlülük
için ayrı ayrı

1.952
14/2 İşverenin iş kazasını ve meslek hastalığını
üç iş günü içerisinde
Sos.Güv. Kurumuna bildirmemesi halinde
2.603
14/4 Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal
eden iş kazalarını yetkilendirilen sağlık
hizmeti sunucuları ise meslek hastalıklarınıon gün içerisinde Sos.Güv. Kurumuna
bildirmemesi halinde
2.603
26/f 15/1 İşverenin, çalışanlarına sağlık ve güvenlik
eğitimi hizmeti vermemesi ve onların sağlık
muayenelerinin yapılmasını sağlamaması halinde,
her bir çalışan için
1.301
15/2 İşverenin sağlık raporu olmayanları
çalıştırması halinde her bir çalışan için
1.301
26/g 16 İşverenin, işyerinin özelliklerini dikkate
alarak çalışanları ve çalışantemsilcileri maddede belirtilen hususlar
hakkında bilgilendirmediği

her bir çalışan için

1.301
26/ğ 17 İş verinin, çalışanlara işe başlamadan önce,
işyeri iş ekipmanları veyeni teknolojiler hakkında bilgi vermemesi
İşçilere verilecek iş sağlığı ve güvenliğine ait
hizmete ait maliyeti

işçilere yansıtan ve eğitim sürelerinin
haftalık çalışma süresinden

fazla olması halinde fazla çalışma olarak
değerlendirmeyen

işverenlere, her bir aykırılık için çalışan
başına ayrı ayrı,

527
26/h 18 İşverenin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
olarak çalışanların görüşlerini almaması ve
katılımlarını sağlamaması halinde her bir
aykırılık için ayrı ayrı
1.301
26/ı 20/1 İşverenin işyerinin bölümlerindeki risklere
ve çalışan sayısına göre temsilci
görevlendirmemesi halinde
1.301
20/3 İşyeri temsilcilerinin işyerindeki tehlike
kaynağının yok edilmesi verisklerin azaltılması için işverene
bulundukları önerilerden dolayı

işverence gerekli tedbirlerin alınmaması
halinde

1.952
20/4 İşverenin görevlerini yürütmeleri nedeniyle
çalışan temsilcilerinhaklarını kısıtlamaları ve görevlerini
yapmaları için gerekli imkanların sağlanmaması
halinde
1.301
26/i 22 İşverenin, iş sağlığı ve güvenliği kurulu
oluşturmaması ve kurulunkararlarını uygulanmaması halinde her bir
ihlal için ayrı ayrı
2.603
26/j 23/2 Birden fazla işyerinin bulunduğu(iş
merkezleri, iş hanları, sanayi bölg.ve siteler
gibi) yerlerde iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili koordinasyonu sağlayamayan yönetimlere
6.511
26/k 24/2 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda
ölçüm inceleme ve araştırma yapılmasına, numune
alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak
sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve
denetiminin yapılmasınaengel olan işverene
6.511
26/l 25/6 İşverenin, işin durdurulması sebebiyle işsiz
kalan çalışanlara ücretlerini ödememesi veya
ücretlerini düşürmesi veya mesleklerinegöre başka bir iş vermemesi halinde her bir
çalışan için ve aykırılığın devam ettiği her ay
için
1.055
25/8 İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma
yaptıran işveren veyavekiline 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası
verilir.
26/m 29/1 Büyük kaza önleme politika belgesi
hazırlamayan işverene
65.122
29/2 Güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın
değerlendirmesinesunmadan işyerini faaliyete geçiren ve
işletmesine Bakanlıkça izin

verilmeyen işyerini açan veya durdurulan
işyerinde faaliyete devam

eden işverene

104.196
26/n 30 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
yönetmeliklerdeki yükümlülükleriyerine getirmeyen işverene, uyulmayan her
hüküm için tespit

edildiği tarihten itibaren aylık olarak

1.301
26/0 Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE
işaretli kişisel koruyucudonanım temin etmeyen işverenlere çalışan
başına
527
26/ö Yeraltı maden işletmelerinde çalışanların
bulundukları yeri ve girişçıkışlarını gösteren takip sistemini kurmayan
işverenlere çalışan başına
527
AÇIKLAMA:Yukarıdaki İdari
Para Cezalarıa) Ondan az çalışanı bulunan
işyerlerinden;

Read more