Arsa karşılığı daire alınması ve bu dairelerin bilahare satışı, KVK md. 5.1-e’de yazılı istisna kapsamına girmez

Danıştay 3. Daire     

E.No 2008/3855 K.No : 2010/2827

ÖZÜ: Arsa karşılığı daire alınması ve bu dairelerin bilahare satışı, KVK md. 5.1-e’de yazılı istisna kapsamına girmez.

           Madde: KVK 5/1-e

İstemin Özeti: Şirket aktifine kayıtlı arsa vasfındaki taşınmazın, arsa payı karşılığı sözleşme uyarınca müteahhide devredilmesi işleminin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesi kapsamında nitelendirilerek, elde edilen kazancın %75 inin kurumlar vergisinden istisna tutulması gerektiği ihtirazi kaydıyla verilen özel hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden davacı adına tahakkuk ettirilen kurumlar vergisine karşı açılan davayı; 5520 sayılı Yasanın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlarının satışından doğan kazancın %75 inin kurumlar vergisinden istisna olduğu, istisnanın, satışın yapıldığı dönemde uygulancağı ve kazancın istisnadan yararlanan kısmının, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulacağı, satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsilinin şart olduğu, istisna edilen kazancın, beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısmı için zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin ziyaa uğramış sayılacağı kurala bağlanarak, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebilğinin 5.6.2.4.1. bölümünde de söz konusu istisna uygulaması ile kurumların mali yapısının iyileştirilmesi amaçlandığından; para karşılığı olmaksızın yapılan devir, temlik gibi işlemler ile kat karşılığı arsa devrinde olduğu gibi bir mal veya hakkın, başka bir mal ve hak ile değiştirilmesini ifade edilen trampa işlemlerinin istisna kapsamına girmediği açıklamasına yer verildiği, davacı şirket tarafından 650.000.00 TL bedelle iktisap edilen taşınmaz üzerine arsa payı karşılığı sözleşme uyarınca inşa edilen binadan (31) bağımsız bölümün müteahhit firma tarafından düzenlenen fatura ile davacıya verildiği, davacı tarafından  da arsanın %55 payının faturayla ve aynı bedel üzerinden müteahhit  firmaya devredildiği anlaşılan olayda, söz konusu arsa payı devrinin istisna hükümlerinden yararlandırılması gerektiği iddia edilmekte ise de, şirket aktifine kayıtlı servet unsurunun biçim değiştirmesi şeklinde gerçekleşen trampa niteliğindeki işlemin, 5520 sayılı Yasanın 5 inci maddesinde öngörülen kurumun mali yapısını iyleştirme amacına yönelik doğrudan bir satış olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle reddeden Vergi Mahkemesi kararının; aktife kayıtlı arsanın %55 lik kısmının teslimi karşılığında (31) bağımsız bölüm alındığı ve bağımsız bölümlerin (26)sının satıldığı, dolayısıyla kat karşılığı arsa teslimi suretiyle kurumun mali yapısının güçlendirildiği ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan vergi mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizcede uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir