Archive for admin

Medula Sistemi

 

sgk-medula

Faturalandırma ve Ödeme

 

5.1  – MEDULA sistemi

(1) Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularına, sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin bedellerin ödenebilmesi için Kurum mevzuatı gereği istenilen bilgilerin Kuramca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere MEDULA sistemine girilmesi zorunludur. Kurumca “MEDULA Web Servisleri Kullanım Kılavuzu” ayrıca yayımlanmakta olup sağlık hizmeti sunucularının MEDULA entegrasyonu için yapacakları yazılımlar Kılavuzdaki açıklamalara göre gerçekleştirilecektir.

(2) Sunulan hizmete ilişkin MEDULA sisteminden alınan provizyonlar ön izin niteliğinde olup mevzuat ile açıkça belirtilmediği sürece hiçbir zaman tek başına yeterli sayılmayacak, bunlarla ilgili sisteme eklenememiş diğer kuralların varlığı halinde gerekli kontroller sağlık hizmeti sunucularınca yapılmaya devam edilecektir.

5.2 – Fatura düzenlenmesi Read more

Çalışana Satış Hasılatı Üzerinden Ödeme yapılması Ücretmidir?

vergiT.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.99.16.02-120[61-2012]-240

29/11/2012

Konu : Çalışana ödenecek bedelin satış hasılatının yüzdesi olarak belirlenmesi halinde ödemenin ücret olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin yeni açacağı perakende satış mağazalarında çalışacak kişiler ile hizmet sözleşmesi yapacağı, söz konusu perakende mağazaların firmanız tarafından kiralanacağı, ancak hizmet sözleşmesi imzalanan kişi ile firmanız arasında da kira kontratı düzenleneceği, mağazaların ve mağazalarda kullanılacak yazar kasaların şirketiniz adına tescil edileceği, aranızda kira ve hizmet sözleşmesi bulunan kişilerin şirketiniz bordrosunda yer almayacağı, şirketiniz tarafından kendilerine ay sonlarında satış tutarının belirli bir oranında yapılacak ödemeye karşılık şirketinize hizmet bedeli faturası düzenleyecekleri belirtilerek, şirketinizin perakende mağazalarında hizmet sözleşmesi ile çalışacak kişiler tarafından bu şekilde elde edilecek gelirin ticari kazanç mı, ücret geliri mi olacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Read more

Eylül 2013 Vergi Takvimi

vergi

Eylül 2013 Ayında yerine getirilmesi gereken yasal yükümlülüklere ilişkin Vergi takvimi olup, tüm yasal yükümlülükleri içermemektedir.

SON ÖDEME GÜNÜ

EYLÜL 2013  BEYAN
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

09 Eylül

1-  Ağustos  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimive Ödenmesi

10 Eylül

1- 16 -31 Ağustos  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

16 Eylül

1-  Ağustos Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2-  Ağustos  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3-  Ağustos  Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

20 Eylül

1-  İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

23 Eylül

1- Ağustos  Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2- Ağustos Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

3- Ağustos Dönemine Ait  Muhtasar Beyannamesinin Beyanı

4- Ağustos Ayı 1 ila 31’i Arası Ücret  Alan Sigortalılar İçin Prim Belgelerinin Verilmesi

24 Eylül

1- Ağustos  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Eylül

1- 1-15 Eylül  Dönemi I sayılı Listedeki Ürünlere Ait Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

26 Eylül

1- Ağustos  Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

2- Ağustos Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

3- Ağustos  Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

4- Ağustos Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinde Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi

30 Eylül

1- Ağustos Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

2- Ağustos Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs)nin verilmesi (VUK Teb. 396)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. örneğin KDV beyannamesi 24 Eylül’e kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 26 Eylül çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.

Kuruma Bildirilmeyen Sigortalı Çalışmalarının Tespiti

mahkeme-karari

YARGITAY  21. Hukuk Dairesi

E.No : 2012/18193

K.No : 2012/18611

Tarih : 05.11.2012

                            •  KURUMA BİLDİRİLMEYEN SİGORTALI                                     ÇALIŞMALARIN TESPİTİ

                            •  İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ

                            •  EKSİK ARAŞTIRMA

ÖZÜ:    Davacı askerlik hizmeti haricinde kalan süreler içerisinde 03.04.1981-05.06.2009 tarihleri arasında iş yerinde geçen ve kuruma bildirilmeyen sigortalı çalışmalarının tespitini istemiştir.

          Mahkemece, ihtilaflı döneme ilişkin tüm dönem bordroları getirilmeli, bu bordrolarda ihtilaflı dönemin tamamında kayıtlı ve tarafsız tanıklar saptanarak bunların bilgilerine başvurulmalı, bordrolarda adı geçen kişilerin adreslerinin tespit edilememesi veya beyanları ile yetinilmediği takdirde, Sosyal Güvenlik Kurumu, zabıta, maliye, meslek odası aracılığı ve muhtarlık marifetiyle  iş yerine o tarihte komşu olan diğer iş yerlerinde uyuşmazlıkkonusu dönemde çalıştığı tespit edilen kayıtlı komşu iş yeri çalışanları, yoksa iş yeri sahipleri araştırılıp tespit edilerek çalışmanın niteliği le gerçek bir çalışma olup olmadığı yönünde yönetimince beyanları alınmalı, gerçek çalışma olgusu somut ve inandırıcı bilgilere dayalı şekilde kanıtlanmalı, imzasız ücret bordrolarında geçen çalışmaların var olduğu anlaşılırsa buna göre bir karar verilmelidir.

          (506 s. SSK m. 79/10)

          (5510 s. SSGSSK md.86/9)

İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi

maliyeT.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-3101/27.11.2012

Konu : İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinde, ………. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………. vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz;

– ………. adlı internet sitesi üzerinden üyelerinize alış veriş yapma imkanı sunduğunuz, bu web sitesi üzerinden müşteri ve satış yapan işletmeyi buluşturarak aracılık hizmeti verdiğiniz,

– İş ortağı olan firmanın verdiğiniz hizmetin veya sattığınız ürünün fiyatında iskonto yaparak söz konusu ürünleri fırsat ürünü haline getirdiği, iş ortaklığı yaptığınız işletmelerin fırsat ürünlerine ait reklam mailleri ve yazılı açıklamaları içeren reklam sayfasını web sitenizde yayınlayarak üyelerinize her gün düzenli olarak gönderdiğinizi, ancak talep oluşturmak için verilen bu reklamlardan sabit bir reklam bedeli almadığınızı,

– İş ortağı ile şirketiniz arasında yapılan sözleşme gereği kampanya süresi içinde satın alınan fırsat kuponlarının bedelinin üyelerden web sitesi üzerinden şirketinize ait sanal POS cihazı ile tahsil ettiğinizi, bu tutar üzerinden verilen aracılık komisyon bedeli düşülerek kalan tutarının işletmeye havale edildiği ve komisyon bedeli için iş ortağı adına fatura düzenlendiği, iş ortaklığı yaptığınız firmaların da web sitesi üyelerinize mal satışı veya hizmet ifası esnasında fatura düzenlediğini,

– Web sitesi üyelerinizin sitenize yeni üyeler kazandırarak alış veriş yapmalarını sağlamaları halinde bu üyelere sanal ortamda “Artı para” adı altında sadece ……… web sitesi üzerinden alışveriş için kullanabilmesine olanak sağlayan sanal para vererek teşvik ettiğinizi Read more