Archive for admin

Ödendiği tartışmasız olan KDV’nin tasdiksiz deftere yazılması, indirimine engel değildir

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu

Esas No:  2006/228   Karar No : 2007/57

İLGİKLİ MADDE: 29

ÖZÜ: Ödendiği tartışmasız olan KDV’nin tasdiksiz deftere yazılması, indirimine engel değildir.

İstemin Özeti: Müteharrik yapraklı yevmiye defterinin tasdikli sayfalarının tasdiksiz arka yüzlerine yapılan kayıtlarda gösterilen katma değer vergisi indirimlerinin kabul edilemeyeceğinden bahisle, davacı adına re’sen ağır kusur ve kusur cezalı katma değer vergisi salınmış, usulsüzlük cezası kesilmiştir.

Vergi mahkemesi kararıyla; yasal defter ve belgeleri incelenen davacı hakkında; kulandığı tasdikli müteharrik yapraklı yevmiye defterinin dolduğu, 10.09.1997-31.12.1997 tarihleri arasındaki kayıtların sayfası biten yevmiye defterinin arka sayfalarına yapıldığı, inceleme elemanınca dönem kayıtlarının tasdiksiz yevmiye defterine yapılmış yasal olmayan kayıtlar olarak değerlendirilmesi suretiyle, bu dönemlere ilişkin katma değer vergisi indirimlerinin kabul edilmeyerek tarhiyat yapıldığı, yükümlü tarafından sayfası biten yevmiye değeri yerine yeni yevmiye defteri tasdik ettirilmesi ve bu defterin kullanılması gerekmekte ise de tasdiksiz arka sayfalara kaydedilen işlemlerle ilgili  mal alışlarının gerçek olduğu, söz konusu alımlar sırasında katma değer vergilerinin ödendiği hususlarında taraflar arasında ihtilaf bulunmadığı, 10.09.1997-31.12.1997 tarihleri arasındaki işlemlerini yevmiye defterinin tasdiksiz arka sayfalarına kaydeden yükümlü şirketin, usulsüzlük cezasını gerektiren bu fiili nedeniyle katma değer vergisi indirimlerinin kabul edilmemesinin hakkaniyete ve vergi adaletine uygun olmadığı, usulsüzlük cezasının da 2.000.000 lirayı aşan kısmında isabet görülmediği gerekçesiyle, vergi ve vergi aslına bağlı cezalarının kaldırılmasına, usulsüzlük cezasının kısmen kaldırılmasına karar vermiştir.

Davalı idarenin temyiz istemini inceleyen DanıştayYedinci Dairesi kararıyla; Katma Değer Vergisi Kanununun 29’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendinde; mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen  fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri, 34’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında da, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceğinin hükme bağlandığı, diğer taraftan Vergi Usul Kanununun “Defter Tutma” başlıklı İkinci Kısmında yer alan 171’inci maddesinde; mükelleflerin, bu Kanuna göre tutacakları defterleri, vergi uygulaması bakımından, maddede sayılan maksatları sağlayacak şekilde tutacaklarının hükme bağlandığı, aynı Kanunun 220’nci maddesinde, yevmiye defterinin, tutulması ve tasdiki zorunlu defterler arasında sayıldığı, 225’inci maddesinin (b) fıkrasında ise, müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilen müesseselerin, bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarıdaki esaslara göre tasdik  ettirecekleri; tasdikli yapraklar bittiği takdirde, yeni yaprakların kullanılmalarından önce tasdike arz olunacağının açıklandığı, yasanın aradığı koşulları taşımayan defterlerin yasa koyucunun vergi uygulamasından beklediği amaçları sağlayacak şekilde tutulduğundan bahsedilemeyceği gibi, bu defterlerin yasal defter, yapılan kayıtların da yasal defterlere kayıt olarak kabulünün mümkün olmadığı, bu bakımdan yevmiye defterinin tasdiksiz kısımlarına kaydedilmesi nedeniyle, yasal deftere yapılmış kayıt olarak kabulüne olanak bulunmayan mal alış ve gider faturalarında yer alan katma değer vergileri, 3065 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan 29 ve 34’üncü maddeleri uyarınca indirime konu edilemeyeceğinden, aksi yönde verilen mahkeme kararında isabet görülmediği gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Vergi Mahkemesi kararıyla, ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçeyle, vergi ve cezanın kaldırılması yönündeki kararında ısrar etmiştir.

Israr kararı vergi dairesi tarafından temyiz edilmiş, inceleme raporu doğrultusunda yapılan tarhiyatta yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, gereği görüşüldü:

Vergi Mahkemesinin 14.12.2005 günlü ve E:2005/594, K:2005/726 sayılı ısrar kararı, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, kararın bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir.

KARŞI OY

Danıştay Yedinci Dairesince verilen bozma kararında yazılı gerekçelerle temyiz isteminin kabulü ve ısrar kararının bozulması gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

VERGİ USUL KANUNU
SİRKÜLERİ / 64

Konusu: Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Tarihi: 30/04/2013

Sayısı: VUK-64/2013-9/ Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması-2

İlgili olduğu maddeler: Vergi Usul Kanunu Madde 281, Madde 285

1. Giriş

Çeklerde reeskont uygulamasına dair açıklamalar işbu Sirkülerin konusunu teşkil etmektedir.

1.1. 5838 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanuna ilave edilen geçici 2 nci maddede “31.12.2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” hükmüne yer verilmiştir. Read more

Yeni TTK'ya Uyum

İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen Yeni TTK’da Uyum Çalışmaları Soru Cevap Youtube Videosu

Av. Nilgün SERDAR ŞİMŞEK • Genel Kurulun Toplanması, • Faaliyet Raporları ve İç Yönergenin Hazırlanması,  Av. Mehmet KÜÇÜKKAYA • Ana Sözleşmelerin Yeni TTK’ya Uyumlaştırılması, Av. Lerzan NALBANTOĞLU • Hızlandırılmış Tasfiye,  • Tek Kişilik Şirkete Dönüşme

İşveren ve İşçi Sigorta Primleri Tahakkuk Ettirildiği yılda Gider Yazılır

İLGİLİ MADDE: 40

T.C.

DANIŞTAY

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI

(21 Nisan 1992 tarih ve 21206 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır.)

Esas No: 1990/3

Karar No: 1992/1

ÖZU: İşçi ücretlerinden kesilerek Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmesi gereken, işveren ve işçi sigorta primlerinin, tahakkuk ettirildikleri yılda gider yazılacağı hk.

Danıştay Dördüncü Dairesinin 18.1.1985 gün ve E: 1984/971,

K: 1985/176, 27.2.1989 gün ve E: 1987/558, K: 1989/962 sayılı kararları ile, Danıştay Üçüncü Dairesinin 27.9.1989 gün ve E: 1989/2461, K: 1989/1989 sayılı kararı arasındaki aykırılığın içtihatların birleştirilmesi yolu ile giderilmesi ……… Anonim Şirketi vekilince istenmesi üzerine, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca dosya Danıştay Başkanı tarafından havale edilmekle, isteme konu olan kararlar ile yasal düzenlemelerin tümü incelenip, raportör üyenin açıklamaları ile Danıştay Başsavcısının düşüncesi dinlendikten sonra gereği düşünüldü:

İsteme Konu Olan Kararlar: Read more

Limited Şirket Ortaklığından Ayrıldıktan Sonraki Döneme Ait Vergi Ayrılan Ortaktan Aranmaz

İzmir Bölge İdare Mahkemesi

Esas No: 2012/6656 Karar No : 2012/7518

ÖZÜ: Ltd.şti. ortaklığından ayrıldıktan sonraki döneme ait vergi, ayrılan ortaktan aranmaz.

İstemin Özeti: Davacının ortağı ve kanuni temsilcisi olduğu şirketin vergi borçlarının tahsili amacıyla adına tanzim olunan ödeme emrinin kaldırılması istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden şirketin kurumlar vergisi beyannamesini yasal süresinde vermediğinin tespit edilmesi üzerine takdir komisyonunca belirlenen matrah üzerinden hesaplanarak tarh edilen kurumlar vergisinin kesinleştiği halde anılan firmadan tahsil imkanı kalmadığından bahisle davacıdan tahsili amacıyla ödeme emri düzenlendiği anlaşılmakla birlikte, davalı idare tarafından ticaret sicil memurluğuna yazılan … tarihli yazıya verilen cevap ve eki belgelerden davacının amme borçlusu firmadan ortaklar kurulu kararı ve limited şirket hisse devir sözleşmesi ile hisselerini devrederek ayrıldığı ve söz konusu kararların ticaret siciline tescil edildiğinin saptandığı bu durumda davacının bir dönem ortak olduğu ancak hisselerini usulüne uygun olarak devrettiği ve devir işleminin ticaret siciline tescil edildiği ve söz konusu tescilin davalı idarenin bilgisi dahilinde olduğu halde davacının hukuki sorumluluğun sona erdikten sonraki bir döneme ilişkin olarak firmanın amme borçlarından sorumlu tutulmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle kabul eden vergi mahkemesi hakimliğinin kararının hisse devir işlemlerinin tescil edilmesine karşın Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

İzmir Bölge İdare Mahkemesince işin gereği görüşüldü:

Vergi mahkemesi hakimliğince verilen karar usul ve yasaya uygun olup, kararın bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle, itirazın reddine, anılan kararın onanmasına.