Archive for admin

Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması

Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması

GEÇİCİ MADDE 46 – (6385 sayılı Kanun’un 13. mad. ile eklenen madde. Yür:19.1.2013) “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olup, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferîleri, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır.”

 

SGK Geçici Madde 47

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında çalışmaya           başlayanlara yapılan yersiz ödemelerin yapılandırılması

GEÇİCİ MADDE 47 –  (6385 sayılı Kanun’un 14. mad. ile eklenen madde. Yür:19.1.2013)“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca emeklilik veya yaşlılık aylıklarının kesilmesini gerektiren bir işte çalışmış olanların, bu aylıklarının hangi tarihte tekrar bağlanacağının tespitinde 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası dikkate alınır.

Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin asli ve ferî borçlar, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır.”

Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması

Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması

GEÇİCİ MADDE 46 – (6385 sayılı Kanun’un 13. mad. ile eklenen madde. Yür:19.1.2013) “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olup, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferîleri, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır.”

SGK Geçici 48. Madde

Fiili hizmet süresi zammı uygulanması sonucu verilmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgesi ile yatırılacak primler

GEÇİCİ MADDE 48 –  (6385 sayılı Kanun’un 16. mad. ile eklenen madde. Yür:19.1.2013)“2008 yılı Ekim ayı başı ile bu maddenin yürürlük tarihini takip eden ay başına kadar geçen süre içinde bu Kanunun bu maddeyi ihdas eden Kanunla değişik 40 ıncı maddesi gereğince fiili hizmet süresi zammı süresine tabi işyerleri ve işlerde çalışanlar için 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre verilmesi gereken ek prim belgelerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içinde verilmesi halinde idari para cezası uygulanmaz.

Bu maddenin yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren sigortalılarca; üç aylık süre içinde Kurumca istenecek belgelerle başvurulması ve altı aylık süre içerisinde hesaplanacak fiili hizmet süresi zammına ilişkin prim tutarının ödenmesi halinde gecikme zammı ve gecikme cezası alınmaz.”

 

Yıllara Göre Asgari Ücret Listesi

YILLARA GÖRE

ASGARİ ÜCRET LİSTESİ

A — 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN  (BRÜT):

YIL

GÜNLÜK TUTAR TL

AYLIK TUTAR TL

YÜRÜRLÜK

RESMİ GAZETE TARİH / SAYI

1980

180.-

5.400.-

01.05.79

30.04.79 / 16624

1981

333, 33.-

10.000.-

01.05.81

16.04.81 / 17312

1982

333, 33.-

10.000.-

1983

540.-

16.200.-

01.01.83

24.12.82 / 17908

1984

817, 50.-

24.525.-

01.04.84

31.03.84 / 18358

1985

1.380.-

41.400.-

01.01.85

25.09.85 / 18879

1986

1.380.-

41.400.-

1987

2.475.-

74.250.-

01.07.87

27.06.87 / 19500

1988

4.200.-

126.000.-

01.07.88

30.06.88 / 19858

1989

4.200.-

126.000.-

1989

7.500.-

225.000.-

01.08.89

27.07.89 / 20234

1990

13.800.-

414.000.-

01.08.90

27.07.90 / 20587

1991

26.700.-

801.000.-

01.08.91

30.07.91 / 20945

1992

48.300.-

1.449.000.-

01.08.92

28.07.92 / 21298

1993

83.250.-

2.497.500.-

01.08.93

30.07.93 / 21653

1994

139.125.-

4.173.750.-

01.09.94

10.08.94 / 22017

1995

282.000.-

8.460.000.-

01.09.95

11.08.95/22371

1996

567.000.-

17.010.000.-

01.08.96

31.07.96/22713 Mük.

1997

1.181.250.-

35.437.500.-

01.08.97

31.07.97/23066

1998

1.594.650.-

47.839.500.-

01.08.98

31.07.97/23066

1999

2.602.500.-

78.075.000.-

01.01.99

31.12.98/23570 Mük.

1999

3.120.000.-

93.600.000.-

01.07.1999

31.12.98/23570 Mük.

2000

3.660.000.

109.800.000.-

01.01.2000

31.12.99/23923

2000

3.960.000.-

118.800.000.-

01.07.2000

31.12.99/23923

2001

4.665.000.-

139.950.000.-

01.01.2001

22.12.2000/24268

2001

4.898.250

146.947.500.-

01.07.2001

22.12.2000/24268

2001

5.598.000.-

167.940.000.-

01.08.2001

26.07.2001/24478

2002

7.400.025.-

222.000.750.-

01.01.2002

29.12.2001/24625

2002

8.362.500.-

250.875.000.-

01.07.2002

28.6.2002/24799

2003

10.200.000.-

306.000.000.-

1.1.03-31.12.03

31.12.2002/24980

2004

14.100.000.-

423.000.000.-

1.1.04-30.06.04

31.12.2003/25333

2004

14.805.000.-

444.150.000.-

1.7.04-31.12.04

26.6.2004/25504

2005

16,29

488,70

1.1.05 – 31.12.05

30.12.04/25686

2007

18,75

562,50

1.1.07 – 30.06.07

28.12.06/26390

2007

19,50

585,00

1.7.07.-31.12.07

28.12.06/26390

2008

20,28

608,40

1.1.08-30.06.08

29.12.07/26741

2008

21,29

638,701

1.7.08-31.12.08

29.12.07/26741

2009

22,20

666,00

1.1.09-30.06.2009

30.12.08-27096

2009

23,10

693,00

1.7.09-31.12.2009

30.12.08/27096

2010

24,30

729,00

1.1.2010-30.06.2010

31.12.09/27449

2010

25,35

760.50

1.7.2010-31.12.2010

31.12.09/27449

2011

26,55

796,50

1.1.11-30.6.11

31.12.10/27802

2011

27,90

837,00

1.7.11-31.12.11

31.12.10/27802

2012

29,55

886,50

1.1.12-30.06.12

30.12.11/28158

2012

31,35

940,50

1.7.12-31.12.12

30.12.11/28158

2013

32.62

978,60

1.1.13- 30.6.13

29.12.12./28512

2013

34.05

1.021.50

1.7.13 – 31.12.13

29.12.12./28512

Read more