Archive for admin

Yıllara Göre Asgari Ücret Listesi

YILLARA GÖRE

ASGARİ ÜCRET LİSTESİ

A — 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN  (BRÜT):

YIL

GÜNLÜK TUTAR TL

AYLIK TUTAR TL

YÜRÜRLÜK

RESMİ GAZETE TARİH / SAYI

1980

180.-

5.400.-

01.05.79

30.04.79 / 16624

1981

333, 33.-

10.000.-

01.05.81

16.04.81 / 17312

1982

333, 33.-

10.000.-

1983

540.-

16.200.-

01.01.83

24.12.82 / 17908

1984

817, 50.-

24.525.-

01.04.84

31.03.84 / 18358

1985

1.380.-

41.400.-

01.01.85

25.09.85 / 18879

1986

1.380.-

41.400.-

1987

2.475.-

74.250.-

01.07.87

27.06.87 / 19500

1988

4.200.-

126.000.-

01.07.88

30.06.88 / 19858

1989

4.200.-

126.000.-

1989

7.500.-

225.000.-

01.08.89

27.07.89 / 20234

1990

13.800.-

414.000.-

01.08.90

27.07.90 / 20587

1991

26.700.-

801.000.-

01.08.91

30.07.91 / 20945

1992

48.300.-

1.449.000.-

01.08.92

28.07.92 / 21298

1993

83.250.-

2.497.500.-

01.08.93

30.07.93 / 21653

1994

139.125.-

4.173.750.-

01.09.94

10.08.94 / 22017

1995

282.000.-

8.460.000.-

01.09.95

11.08.95/22371

1996

567.000.-

17.010.000.-

01.08.96

31.07.96/22713 Mük.

1997

1.181.250.-

35.437.500.-

01.08.97

31.07.97/23066

1998

1.594.650.-

47.839.500.-

01.08.98

31.07.97/23066

1999

2.602.500.-

78.075.000.-

01.01.99

31.12.98/23570 Mük.

1999

3.120.000.-

93.600.000.-

01.07.1999

31.12.98/23570 Mük.

2000

3.660.000.

109.800.000.-

01.01.2000

31.12.99/23923

2000

3.960.000.-

118.800.000.-

01.07.2000

31.12.99/23923

2001

4.665.000.-

139.950.000.-

01.01.2001

22.12.2000/24268

2001

4.898.250

146.947.500.-

01.07.2001

22.12.2000/24268

2001

5.598.000.-

167.940.000.-

01.08.2001

26.07.2001/24478

2002

7.400.025.-

222.000.750.-

01.01.2002

29.12.2001/24625

2002

8.362.500.-

250.875.000.-

01.07.2002

28.6.2002/24799

2003

10.200.000.-

306.000.000.-

1.1.03-31.12.03

31.12.2002/24980

2004

14.100.000.-

423.000.000.-

1.1.04-30.06.04

31.12.2003/25333

2004

14.805.000.-

444.150.000.-

1.7.04-31.12.04

26.6.2004/25504

2005

16,29

488,70

1.1.05 – 31.12.05

30.12.04/25686

2007

18,75

562,50

1.1.07 – 30.06.07

28.12.06/26390

2007

19,50

585,00

1.7.07.-31.12.07

28.12.06/26390

2008

20,28

608,40

1.1.08-30.06.08

29.12.07/26741

2008

21,29

638,701

1.7.08-31.12.08

29.12.07/26741

2009

22,20

666,00

1.1.09-30.06.2009

30.12.08-27096

2009

23,10

693,00

1.7.09-31.12.2009

30.12.08/27096

2010

24,30

729,00

1.1.2010-30.06.2010

31.12.09/27449

2010

25,35

760.50

1.7.2010-31.12.2010

31.12.09/27449

2011

26,55

796,50

1.1.11-30.6.11

31.12.10/27802

2011

27,90

837,00

1.7.11-31.12.11

31.12.10/27802

2012

29,55

886,50

1.1.12-30.06.12

30.12.11/28158

2012

31,35

940,50

1.7.12-31.12.12

30.12.11/28158

2013

32.62

978,60

1.1.13- 30.6.13

29.12.12./28512

2013

34.05

1.021.50

1.7.13 – 31.12.13

29.12.12./28512

Read more

65 Yaşını Doldurmuş olan kimsesizlerle özülrü Muhtaçlara Aylık Bağlanması Yönetmeliği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK

VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK

VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

(25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda belirtilen aylıklardan yararlanabileceklerin başvuru şekli, hak sahipliğinin tespiti, kontrolü ve aylıkların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 65 yaşını doldurmuş, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaşlarını, Read more

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

Karar Sayısı : 2012/4213

(23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

  Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29.11.2012 tarihli ve 1786 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19.12.2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE

DAİR KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararda geçen;

a) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

b) Şirket: 6102 sayılı Kanunda düzenlenen sermaye şirketlerini,

c) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarım,

ifade eder.

(2) Bu Kararda tanımı bulunmayan terimler TMS’deki anlamlarıyla kullanılmıştır.

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler

MADDE 3- (1) Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler ile ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, 6102 sayılı Kanun ile 26.9.2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir:

a) Aktif toplamı yüz eli milyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı iki yüz milyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı beş yüz ve üstü. Read more

Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tabliği

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

(25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilere ilişkin Bağımsız Denetim Resmi Sicil kayıtlarının elektronik ortamda tam, doğru ve güvenilir bir şekilde tutulmasına ve resmi sicil bilgilerinden Kurum tarafından belirlenenlerin ilan edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin resmi sicile kaydı gereken bilgilerinin; tescili, kontrol ve takibi, güncel tutulması, güvenliği, paylaşımı ve ilanına ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğdeki terimler Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde tanımlanan anlamları ile kullanılmıştır. Ayrıca bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS): Kurum tarafından oluşturulan, resmi sicil ve yetkilendirme işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli bir şekilde depolandığı veri tabanını da içeren bilgi işlem sistemini,

b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

c) Sicil: Bağımsız Denetim Resmi Sicilini,

ç) Sicile kayıt grubu: Denetim kuruluşu ve denetçilerin sicilde tescil işlemlerinin yürütüldüğü ayrı grupları,

d) Tadil işlemi: Sicilde kayıtlı bulunan hususlarda meydana gelen değişikliğin kayda geçirilmesi işlemini,

e) Terkin işlemi: Sicil kayıtlarındaki bir hususun silinmesi işlemini,

f) Tescil işlemi: Tescile tabi bir hususun sicile kayıt işlemini,

g) Yönetmelik: Bağımsız Denetim Yönetmeliğini,

ğ) Zaman damgası: Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı,

ifade eder. Read more

Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ

(25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetçilik sınavının; konularına, içeriğine, duyurusuna, müracaat usulüne, yerine, zamanına, şekline, süresine, sonuçlarının ilanına, ücretine, sınavda başarılı olma şartlarına ve sınav komisyonu ile sınava ilişkin diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 16 ncı ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğdeki terimler, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde tanımlanan anlamları ile kullanılmıştır. Ayrıca bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

b) Komisyon: Kurum Başkanının onayıyla oluşturulan sınav komisyonunu,

c) Yönetmelik: Bağımsız Denetim Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Esasları Read more