Archive for admin

Defterlerin Tastik Zamanı

 •  DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI
 • I-           GİRİŞ
 • Mükellefler tarafından tutulan defter ve belgeler ile mükellefin vergilendirme ile ilgili serveti, sermayesi, hesap durumu, faaliyet dönemlerinin hesapları ve neticeleri tespit edilmekle birlikte vergi ile ilgili tüm muameleleri ve mükellefin vergi karşısındaki durumu da kontrol edilebilir. Ayrıca mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımı ile üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumları da incelenerek kontrol edilebilir. Bu defter ve belgelerdeki kayıtlar sayesinde mükellef ticari işlemlerinin oto kontrolünü sağlama imkanına sahip olurken vergi idaresi de hem mükellefi hem de mükellefle ticari yönden bağlantılı olan üçüncü şahısların hesap ve işlemlerini kontrol etme imkanına sahip olur.
 • II-          VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE DEFTER
  TUTMAK ZORUNDA OLANLAR
 • VUK’nun 172. madde hükmü ile;
 • 1. Ticaret ve sanat erbabı;
 • 2. Ticaret şirketleri;
 • 3. İktisadi kamu müesseseleri;
 • 4. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler;
 • 5. Serbest meslek erbabı;
 • 6. Çiftçiler,
 • Aynı kanun esaslarına göre defter tutmak zorundadırlar. İktisadi kamu müesseseleriyle dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler defter tutma bakımından tüccarların tabi oldukları hükümlere tabidirler.
 • III-        VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TUTULACAK                                            DEFTERLER
 • 1- Bilanço Esasında Tutulacak Defterler (I.Sınıf Tüccarlar):
 • a) Yevmiye Defteri
 • b) Defterikebir
 • c) Envanter Defteri (Mevcudat ve Muvazene Defteri)
 • 2- İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler
  (II.Sınıf Tüccarlar):
 • a) İşletme Hesabı Defteri (İşletme Hesabını İhtiva Eden).(Çiftçi işletme defteri)
 • 3- Sınai Müesseselerinin Tutacakları Özel Kayıtlar:
 • a) İmalat Defteri
 • b) Kombine imalatta imalat defteri
 • c) Bitim işleri defteri
 • 4- Diğer Müesseselerin Tutacakları Özel Kayıtlar:
 • a) Bankaların gider vergisine ait kayıtları (BSMV Defteri)
 • b) Bankerlerin gider vergisine ait kayıtları (BSMV Defteri)
 • c) Sigorta Şirketlerinin gider vergisine ait kayıtları (BSMV Defteri)
 • 5- Diğer Defterler:
 • a) Damga resmi kayıtları (Damga Vergisi Defteri)
 • b) Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri
 • c) Ambar Defteri
 • d) Serbest Meslek Kazanç Defteri
 • e) Özel Defterler (Noterlerin ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanların ve Borsa Acentelerinin resmi defteri “Kazanç Defteri” yerine geçer.)
 • IV-         TASDİKE TABİ DEFTERLER:
 • VUK’nun 220. maddesinde, aşağıda yazılı defterlerin bu bölümdeki esaslara göre tasdik ettirilmesi mecburidir:
 • 1- Yevmiye ve envanter defterleri;
 • 2- İşletme defteri;
 • 3- Çiftçi işletme defteri;
 • 4- İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil)
 • 5- Nakliyat Vergisi defteri;
 • 6- Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri;
 • 7- Serbest meslek kazanç defteri;
 • Yukarıda yazılı olanların yerine kullanılacak olan defterler de tasdike tabi tutulur. (Örn: Hekimler tarafından tutulan protokol defteri veya borsa acentelerinin tuttukları resmi defterler gibi)
 • 20 seri no’lu DVK Genel Tebliği ile kimlerin damga vergisi defteri tutması gerektiği belirtilmiş olup, ilgili tebliğde belirtilen şekilde damga vergisi defteri tutmak zorunda olanlarda damga vergisi defterini tasdik ettirmek zorundadırlar.
 • V-          TASDİK ZAMANI
 • a- Öteden Beri İşe Devam Etmekte Olanlar; Öteden beri işe devam etmekte olan mükellefler, defterlerini kullanacakları yıldan önce gelen son ayda tasdik ettirmek zorundadırlar.
 • Yani mükellefin hesap dönemi takvim yılı ise defterler bir önceki yılın Aralık ayında tasdik edilir. Kendisine özel hesap dönemi tanınmış olan mükellefler ise defterlerini özel hesap döneminin başladığı aydan önce gelen son ay içinde tasdik ettirmek zorundadırlar.
 • Örn: Mükellefin hesap döneminin takvim yılı olması halinde 2013 takvim yılında kullanacağı defterlerini 2012/ Aralık ayı içinde tasdik ettirmek zorundadır.
 • Özel hesap dönemi; 1.Haziran 2012 / 31.Mayıs 2013 olan mükellef defter tasdikini, 2012/ Mayıs ayı içinde yaptırmak zorundadır.
 • Mükellef öteden beri işe devam etmekle birlikte, bu işlerinin yanı sıra yeni bir işe başlaması halinde yeni işe ait işlemler eski işe ait defterlerde takip edilir. Bunun yanı sıra yeni işe başlamadan önce bu işle ilgili defter tasdik ettirilerek yapılan işlemler bu yeni işle ilgili tasdik edilen defterlere kayıt edilir.
 • b-Yeniden İşe Başlayanlar: Yeni işe başlayan mükellefler kullanacakları kanuni defterlerini işe başlamadan önce tasdik ettirmek zorundadırlar.
 • c-Yeni Bir Mükellefiyete Girenler: Yeni bir mükellefiyete girenler, kullanacakları kanuni defterlerini, yeni bir mükellefiyete girme tarihinden önce tasdik ettirmek zorundadırlar.
 • d- Sınıf Değiştirenler; Sınıf değiştirme tarihinden önce tutmak zorunda oldukları defterlerin tasdik işlemini yapmak zorundadırlar.
 • Örn: Öteden beri ikinci sınıf tüccar olarak defter tutan mükellef, iş hacminin VUK’nun 177. maddesinde belirtilen hadleri aşması nedeniyle 2013 takvim yılının başından itibaren birinci sınıfa geçecek olması nedeniyle, 2012/ Aralık ayı içinde defter tasdik işlemlerini yapmak zorundadır.
 • e-Vergi Muafiyeti Kalkanlar; Vergi muafiyeti kalkanlar ise muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak 10 gün içinde defterlerin tasdik işlemini yaptırmak zorundadırlar.
 • f- Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar: Mükelleflerin kullanmakta bulundukları kanuni defterlerinin yıl içinde dolması veya başka nedenlerle yıl içinde yeni defter kullanmak zorunda olanlar bu defterlerini kullanmaya başlamadan önce tasdik ettirmek zorundadırlar. Kullanmaya başlamadan önce ifadesi düzenlenen belgelerin deftere kayıt tarihidir. Düzenlenen belgenin deftere kayıt edilmesi gereken tarih kullanma tarihidir.
 • Örn: Bilanço esasına göre defter tutan mükellef, 2012 takvim yılına ait yevmiye defteri 15.10.2012 tarihinde dolmuştur. Mükellef 16-17.10. 2012 tarihlerinde deftere kayıt edilmesi gereken herhangi bir işlemi olmamıştır. Mükellefin düzenlediği 18.10.2012 tarihli belgenin 10 gün içinde (28.10.2012) deftere kayıt yapılması zorunlu olduğundan defter tasdikinin de bu süre içinde yapılması gerekir.
 • VI-DEFTER TASDİKİNİN YENİLENMESİ:
 • Tasdik yenileme işlemini ancak öteden beri mükellef olanlar yaptırabilmektedirler. Bu mükellefler bir hesap dönemine ait olarak tasdik ettirdikleri defterlerini herhangi bir sebeple tamamen kullanmadıkları takdirde istemeleri halinde bu defterlerini bir sonraki hesap döneminde de kullanabilirler.
 • Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyen ve normal hesap dönemine tabi olan mükellefler Ocak ayı içinde, Maliye Bakanlığınca kendilerine Özel Hesap Dönemi tanınmış olan mükellefler ise defterlerini kullanacağı hesap döneminin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.
 • VII-TASDİK MAKAMLARI:
 • – Defterler; işyerinin, işyeri olmayanlar için ikametgahının bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar tarafından,
 • – Menkul kıymet ve Kambiyo Borsasındaki acenteler için Borsa Komiserliği tarafından,
 • -Anonim ve Limited Şirketlerin sadece kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru tarafından,(mükellefin kendi isteğine bırakılmış olup, istemeleri halinde işyerinin bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlara da yaptırabilirler.)
 • – Noterlerin defterleri Sulh Hukuk Hakimliği tarafından, tasdik edilir.
 • VIII- DEFTERLERİN SÜRESİNDE TASDİK                    EDİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK  YAPTIRIMLAR
 • 1-Defter tasdikinin hiç yapılmamış olması: Mükellef defterlerini hiç tasdik yaptırmamışsa haklarında önce VUK’ nun 352- I/8’ maddesine göre 2 kat usulsüzlük cezası kesilir. Ayrıca aynı kanunun 30/3. maddesi uyarınca re’sen vergi tarhı işlemine tabi tutulur.
 • 2- Defter tasdikinin kanuni süresinin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olması: Bu durumda da defterler hiç tasdik ettirilmemiş kabul edilerek mükellef adına yine VUK’ nun 352-I/8’maddesine göre 2 kat usulsüzlük cezası kesilir. Ayrıca aynı kanunun 30/3. maddesi uyarınca re’sen vergi tarhı işlemine tabi tutulur.
 • 3- Defter tasdikinin tasdik süresinin sonundan başlayarak 1 ay içinde yaptırılmış olması: Defterlerin, tasdik süresinin sonundan başlayarak 1 ay içinde tasdikinin yapılması halinde ise mükellef adına VUK’nun 352/II-6’ ya göre usulsüzlük cezası kesilir.
 • IX -SONUÇ:
 • Özellikle Aralık ve Ocak ayı mükelleflerin ve meslek mensuplarının yoğun çalışma içinde oldukları ayların başında gelir. Bu nedenle mükelleflerin hangi defterleri tutmak zorunda oldukları ve defter tasdik sürelerini hatırlatmak yerinde olacaktır.
 • KAYNAKÇA:
 • T.C.Yasalar (04.01.1961) 213 sayılı VUK
 • Ayşe GINALI
 • Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
 • Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı

Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Zorunluluğuna ilişkin V.U.K Tebiği

 • Maliye Bakanlığından:
 • VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
 • (SIRA NO: 421)
 • (14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)
 • 1. Giriş
 • 1.1. Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiştir. 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği (Sıra No: 416) ile de 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere elektronik fatura uygulamasından yararlanma hakkı tanınmıştır.
 • 1.2. Diğer taraftan, 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1) ile Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerden www.edefter.gov.tr internet adresinde format ve standardı yayımlanan defterlerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek elektronik defter kullanımına izin verilmiştir.
 • 1.3. Mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla, elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmesi bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.
 • 2. Yetki
 • 2.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 inci bendinde, Maliye Bakanlığının mükellef ve meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, aynı Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, yine aynı Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
 • 2.2. Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendinde Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
 • 2.3. Öte yandan aynı Kanunun mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tâbi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, aynı Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır. Söz konusu fıkrada ayrıca, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu; Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
 • 3. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu
 • 3.1. Kapsama Giren Mükellefler
 • 3.1.1. Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden Bakanlığımızca aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir.
 • a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
 • b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
 • 3.1.2. Bu Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerden mal alan 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının elektronik fatura uygulamasından yararlanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • 3.1.3. Bu Tebliğ veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur.
 • 3.1.4. Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan kayıtlı kullanıcıların güncel listesi www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
 • 3.1.5. Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhatabın www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kâğıt fatura düzenleyeceklerdir.
 • 3.1.6. Bu Tebliğ kapsamındaki mükelleflerden mal veya hizmet alan ve belirlenen hadlerin altında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarından yararlanabilecekleri tabiidir.
 • 3.2. Elektronik Fatura ve Elektronik Deftere Geçiş Süresi
 • 3.2.1. 3.1. bölümde yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin;
 • a) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.)
 • b) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.)
 • içerisinde geçmeleri zorunludur.
 • 4. 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler
 • 4.1. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin üçüncü bölümünün son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 • “Elektronik Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için 1/9/2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları zorunludur. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.”
 • 4.2. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5.1.1. bölümünün ilk paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki iki paragraf eklenmiştir.
 • “Bununla birlikte mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler. Özel entegrasyon izni almak isteyen mükellefler e-Fatura Uygulamasına başvuru için gerekli belgelerin yanında özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe ve ekinde Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS) ile Başkanlığa başvuru yapacaklardır.  Özel entegrasyon yapmak isteyen mükelleflerin www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzlara uygun bilgi işlem altyapısını kurmaları zorunludur. Başkanlık özel entegrasyon yapan mükellefler için ilave yükümlülük belirlemeye ve istediğinde ulusal ve uluslararası standartlara uyma zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Mükellefin, elektronik fatura gönderip alma işlemini özel entegrasyon izni alan mükelleflere ait bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirmesi, muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz. Elektronik fatura gönderip alma işleminde kullanılan bilgi işlem sistemi yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunması zorunludur. Özel entegrasyon izni alan mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
 • Bilgi işlem sistemi yurt dışından yönetilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasından entegrasyon yöntemiyle yararlanma konusundaki durumları yapacakları başvuru üzerine Başkanlıkça değerlendirilerek elektronik fatura gönderip almalarına izin verilebilecektir.”
 • 4.3. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6. bölümünün üçüncü paragrafının sonuna gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 • “Bu yükümlülük, elektronik faturaların üçüncü kişiler nezdinde muhafaza edilmesi durumunda muhafaza eden için de yasal süreler içinde geçerlidir.”
 • 4.4. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6. bölümünün dördüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci ve altıncı paragraflar eklenmiştir.
 • “Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması mükelleflerin elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Elektronik faturaların muhafazasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur. Bu zorunluluk yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına engel teşkil etmez.
 • Başka mükelleflere ait elektronik faturaları saklama hizmeti verenler elektronik fatura uygulamasını bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle kullanmak zorundadır. Elektronik Fatura Saklama Hizmeti verecek mükelleflerin Başkanlığa “Elektronik Fatura Saklama Hizmeti Başvuru Formu ve Taahhütnamesi” ile başvuru yaparak saklama izni almaları zorunludur. Bu amaçla başvuru yapacak mükelleflerin başvuru dilekçesi ekinde Bilgi İşlem Sistem Raporunu (BİS) göndermesi gerekmektedir. Başkanlıktan elektronik fatura saklama hizmeti izni almadan saklama yapılması Başkanlık nezdinde hüküm ifade etmez. Saklama izni alan mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Saklama koşulları ve saklama hizmeti verecek mükellefin uyması gereken diğer kurallar www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
 • Gerekli görülen durumlarda, elektronik fatura saklama hizmeti verenlerden elektronik fatura bilgilerine ilişkin olarak belirlenecek standartlara uygun üretilecek raporların ibrazı, elektronik fatura saklama hizmeti verenlere ait bilgi işlem sistem veya sistemlerine sürekli erişimin sağlanması sureti ile istenebilir. Bu kapsamda, ifade edilen erişimin sağlanması için kullanılacak yöntem ve teknolojiler ile ibraz yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili süreçler www.efatura.gov.tr adresinde açıklanır. Elektronik fatura saklama hizmeti verenlerin bilgi işlem sistemine erişim ile ilgili yetki, sektör, mükellef veya faaliyet hacimleri itibarıyla kullanılabilir. Başkanlık elektronik fatura saklama hizmeti veren mükellefler için ilave yükümlülük belirlemeye ve istediğinde ulusal ve uluslararası standartlara uyma zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Maliye Bakanlığı gerek görmesi halinde, bu Tebliğde belirlenen esaslar ile sınırlı olmak üzere, başka mükelleflere ait elektronik faturaları saklama hizmeti verenlerin bilgi işlem sistemlerini denetleme yetkisine sahiptir.”
 • 5. Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar
 • 5.1. 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorundadırlar. Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecek olup, elektronik fatura uygulamasını sadece portal yöntemiyle kullanabileceklerdir.
 • 5.2. Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemleri üzerinde yapacakları bakım, onarım, gözden geçirme vb. işlemler nedeniyle sistemlerine erişim kesintiye uğrayacak ise bu kesintiden önceki üç işgünü içerisinde hangi tarihte ve ne kadar süreyle sistemlerinin kesintiye uğrayacağını Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdürler. Kesinti süresi hiçbir surette iki günü aşamaz.
 • 5.3. Elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin olarak bu Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunur.
 • 5.4. Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
 • 5.5. Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler tarafından gönderilen elektronik faturaları almaları zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura almayan mükelleflere tatbik olunan cezai hükümlerin uygulanacağı tabiidir.
 • 5.6. Bu Tebliğ ile elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kâğıt ortamında defter tutamazlar. Bu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.
 • 6. Yürürlük
 • 6.1. Bu Tebliğ, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.
 • Tebliğ olunur.

2013 Yılı Defter Tastiklerinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi Aranmayacak

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü
Sayı : B.21.0.İTG.0.03.01.00. 431.04-
Konu : Ticaret Sicili Tasdiknamesi

 • Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinde, “Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılır. Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmaz. Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir.” hükmüne yer verilmektedir.
  Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarına ilişkin Tebliğ çalışmaları Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığınca müştereken yürütülmekte olup henüz tamamlanmamıştır.
  Diğer taraftan, 6102 sayılı Kanunun 24 ve 26 ıncı maddeleri uyarınca hazırlanmış olan Ticaret Sicili Yönetmeliği Taslağında da, ticaret sicili tasdiknamesinde yer alacak hususlara ilişkin açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir. Ancak söz konusu Yönetmelik henüz Resmi Gazetede yayımlanmamıştır.
  Tüm bunların yanı sıra Bakanlığımıza intikal eden yazılı ve sözlü başvurularda, anılan Kanun maddesinin lafzi olarak değerlendirilmesinde, sadece işletme veya şirketlerin kuruluşunda ticaret sicili tasdiknamesi aranması gerektiği, bunun dışında ticaret sicili tasdiknamesi aranılmaması gerektiği ifade edilerek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe yeni girmiş olması, tacirler tarafından tutulması zorunlu defterler ile açılış ve kapanış tasdikinin gerçekleştirilmesine ilişkin anılan Kanunun 64 üncü maddesi gereği hazırlıkları devam eden Tebliğin yayımlanmamış olması nedeniyle birtakım tereddütlerin yaşandığı, söz konusu ikincil mevzuatın yayımlanmasının beklenmesi halinde açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılmasında gecikmelerin yaşanacağı, bu gecikmeler nedeniyle tacirlerin Kanunun ilgili hükümleri uyarınca cezai durumlarla karşılaşabileceği belirtilmektedir.
  Bakanlığımızca; fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarına ilişkin Tebliğ Taslağı hazırlanmış olmakla birlikte söz konusu Tebliğ ile getirilmek istenen düzenlemelerin Vergi Kanunları ile de uygunluğunun ortaya konulması bakımından Maliye Bakanlığınca da bir çalışma yapılması gerekmekte olup, bu çalışmaların tamamlanmasını müteakip söz konusu Tebliğin Resmi Gazetede 31.12.2012 tarihinden önce yayımlanması planlanmaktadır. T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü
 • Türk Ticaret Kanunun 64 üncü maddesi uyarınca, ticari işletmeler ile ticaret şirketlerinin gerek kuruluş sırasında gerekse izleyen faaliyet dönemlerinde ticari defterlerin açılış onayının noterlerce yapılması esnasında ticaret sicili tasdiknamelerinin aranması gerektiği değerlendirilmekle birlikte, yukarıda belirtilen Yönetmelik ve Tebliğin henüz yayımlanmamış olması nedeniyle, tacirler tarafından ticari defterlerin tasdiklerinin içinde bulunduğumuz Aralık ayında yapılacak olması halinde, ticaret sicili tasdiknamelerinin alınmasında ve noterlere ibraz edilmesinde büyük bir yoğunluk ve buna bağlı olarak da sorunlar yaşanacağı beklenmektedir.
  Ticaret sicili kayıtlarına göre; 31.10.2012 tarihi itibariyle 572.661 işletme, 15.962 kollektif 2.353 komandit 99.965 anonim 763.893 limited şirket bulunduğu göz önüne alındığında özellikle büyükşehir illerimizde bulunan ticaret sicili müdürlüklerinde olmak üzere diğer illerde bulunan ticaret sicili müdürlüklerimizde işlem yoğunluğunun artacağı, bu yoğunluğa bağlı olarak da ticaret sicili işlemlerinin aksayacağı, bu aksamalar nedeniyle ilgililerin belge taleplerinin karşılanamaması halinde ise ticari defterlerinin açılış onaylarının tasdik edilmesinde sıkıntı yaşanacağı değerlendirilmektedir.
  Diğer taraftan, ilgililerce ticari defterlerin açılış tasdikinin zamanında yapılmamasından ötürü anılan Kanunun 562 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası ile karşı karşıya kalınabilecektir.
  Bu itibarla, yukarıda açıklanan gerekçeler karşısında, sadece bu yıla (2012 yılı) özgü olmak üzere tacirlerin ticari defterlerinin 2013 yılına ait açılış onaylarında sicil tasdiknamesinin aranmamasının söz konusu olumsuzlukların yaşanmasının önlemesi bakımından uygun olacağı değerlendirilmektedir.
  Birliğiniz üyesi Noterlere bu doğrultuda gerekli bildirimin yapılmasını rica ederim.
  Sezai UÇARMAK
  Bakan a.
  Müsteşar V.

Luca Muhasebe Programı ile Offline fiş aktarımı

Luca Muhasebe Programıyla offline olarak masa üstünden fiş aktarımı nasıl yapılır, Luca offline fiş aktarımı nasıl yapılır? luca offline fiş giriş işlemleri, luca muhasebe programıyla çevrimdışı fiş izleme, luca muhasebe programıyla fiş yazdıma, luca muhasebe programı ile ilgili olarak yardımcı bilgiler, Luca muhasebe programıyla sgk işe giriş işlemleri, Luca muhasebe programı ile offline nasıl çalışılır, luca offline fiş giriş konuları, Luca Mali Müşavir Muhasebe programıyla çevrimdışı nasıl çalışılabileceği konusunda çekilmiş Youtube videosu.

Pişmanlık zammı bir yaptırımdır ve gider yazılamaz

Danıştay 3. Daire

Esas No: 2008/5243 Karar No : 2011/1545

ÖZÜ: Pişmanlık zammı bir yaptırımdır ve gider yazılamaz.

Davanın Özeti: Davacının pişmanlık talebiyle verdiği düzeltme beyannameleri üzerine hesaplanan ve ödenen pişmanlık zammının gider olarak yazılması gerektiği ihtirazi kaydıyla verilen geçici vergi beyannamesinde beyan edilen matrahın bu kısmına karşı açılan davayı; davacı şirketin ödediği pişmanlık zammının Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinde belirlenen nispete göre hesaplandığı, Kurumlar Vergisi Kanununun 11’inci maddesinin d bendinde, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen cezaların kanunen kabul edilmeyen gider olduğu belirtildiğinden ihtirazi kayıt kabul edilmeyerek pişmanlık zammının matraha ilavesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden Vergi Mahkemesinin kararının pişmanlık zammının gider yazılamayacağının belirtilmediği ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü.

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan vergi mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına.