Bir A.Ş'yi temsilen temsil eden gerçek kişi vergi borcundan bizzat sorulmu olur

danıştay-kararlariDanıştay 9. Daire

Esas No: 2007/834 Karar No : 2009/1270

ÖZÜ: Bir A.Ş.’yi temsilen bir A.Ş.’yi temsil eden gerçek kişi vergi borcundan bizzat sorumlu olur.

Davanın Özeti: A.Ş.nin ödenmeyen vergi borçlarının şirket yönetim kurulu üyesi ve temsil ve ilzama yetkili kanuni temsilcisi olan davacıdan tahsili amacıyla adına düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden Vergi Usul Kanununun 10’uncu maddesi uyarınca borçlu şirketten tahsil edilemeyen vergi borçlarının şirket yönetim kurulu üyesi ve kanuni temsilcisi olan davacıdan tahsili için dava konusu ödeme emirlerinin düzenlendiğinin görüldüğü, davacının şirket yönetimine … Holding A.Ş.ni temsilen katılmasının sonucu değiştirmeyeceği şirkette yönetim kurulu üyesi olması ve şirketi temsil ve ilzama yetkili olması nedeniyle şirketten tahsil olanağı kalmayan vergi borçlarından sorumluluğunu etkilemeyeceğinden adına düzenlenen ödeme emirlerinde isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle reddeden ….Vergi Mahkemesi kararının; borçlu şirketin kanuni temsilcisi olmadığı ve bu şirkette ….. Holding A.Ş.nin temsilcisi olarak yönetimde bulunulduğu, öncelle şirkete yönelik takibat yapılması gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü.

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan vergi mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir