Archive for Genel

Tarım Satış Kooperatiflerinin Borçlarının Terkini

Karar Sayısı : 2013/5680

(18.12.2013 tarih ve 28855 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Ekli “Tasfiye Kararı Alan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Tasfiyelerine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 13/11/2013 tarihli ve 3217 sayılı yazısı üzerine, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TASFİYE KARARI ALAN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ
BİRLİKLERİNİN TASFİYELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN
BELİRLENMESİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA OLAN BORÇLARININ TERKİN EDİLMESİNE DAİR KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; 1/5/2000 tarihinden sonra kullandırılan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredilerden, 18/4/2013 tarihi itibarıyla borç bakiyesi bulunan ve 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun geçici 7 nci maddesi uyarınca tasfiye karan alarak anılan madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan tarım satış kooperatifleri birliklerinin tasfiye işlemleri ile kamuya olan borçlarının terkinine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Read more

Serbest Meslek Kazanç Defterinin Bilgisayar Ortamında Tutulması

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

Tarih: 01.06.2011

Sayı: B.07.1.GİB.4.06.18.02-32225-8373-338

Konu: Serbest meslek kazanç defterinin A4 kağıdına müteharrik yapraklı olarak tasdik ettirilebileceği ve bilgisayar ortamında tutulabileceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; serbest muhasebeci malî müşavirlik faaliyetinizden dolayı … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz belirtilerek, 2011 ve müteakip yıllarda kullanacağınız serbest meslek kazanç defterinin ciltli matbu defter yerine A4 kâğıdına müteharrik yapraklı olarak tasdik ettirilerek, bilgisayar programı vasıtasıyla kayıt tutulması ve deftere aktarılması işleminin Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 210 uncu maddesinde serbest meslek kazanç defterine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 183 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Mükellefler diledikleri takdirde yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerini müteharrik yapraklı olarak kullanabilirler.”  hükmü, 218 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli müteharrik yapraklarda bu yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.”  hükmü, 225 inci maddesinde “Defterler aşağıdaki şekilde tasdik olunur:

a) Ciltli defterlerin tasdik esnasında sayfalarının sıra numarasıyla teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlenir.

b) Müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilen müesseseler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarıdaki esaslara göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde, yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdike arz olunur.

Bunların sayfa numaraları tasdikli yaprakların sayfa numaralarını takiben teselsül ettirilir. Tasdik makamı, ilave yaprakların sayısını ilk tasdik şerhinin altına kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tasdik eder.” hükmü yer almaktadır.

Konu ile ilgili 165 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde müteharrik yapraklı defterlerin noterlerce tasdikinde verilen tasdik numarasının mühürle birlikte her sayfada yer alması gerektiği, müteharrik yapraklı defter kullanacak mükelleflerin bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprakların her sayfasını teker teker tasdik makamının resmî mühürü ile mühürletecekleri, sayfaların sıra numarasıyla teselsül edeceği, tasdikli yapraklar bittiği takdirde yeni yaprakların kullanılmadan önce tasdik ettirileceği belirtilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; tasdik edilecek defterlerde kullanılacak kâğıtların nev’i önemli olmayıp, tasdik işlemlerinin kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış olması yeterlidir.

Buna göre, kullanılacağı tahmin edilen sayıda A4 kâğıdının her sayfasının tasdik makamının resmî mühürü ile mühürlenmesi ve müteselsil sayfa numaraları verilmesi kaydıyla bu kâğıtların tasdik edilmesi ve kayıtların bilgisayar ortamında tutulması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, serbest meslek kazanç defterinin bilgisayar ortamında tutulması ve günlük yapılan işlemlerin bilgisayara girilmesi, tek başına kayıtların deftere işlendiği anlamını taşımayacağından, muamelelerin defterlere günü gününe kaydedilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi rica ederim.

_____________________________________________

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

KOSGEB nitelikli eleman hibe desteği gider olarak yazılabilirmi?

vergi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı: 17192610-125[ÖZG-13/8]-223

06/08/2013

Konu : KOSGEB’den nitelikli eleman için alınan hibe desteğinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) personel net maaşının ½ si oranında nitelikli eleman desteği aldığınız belirtilerek, hibe olarak alınan bu desteğin kurumlar vergisi ve kurum geçici vergi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup, Gelir Vergisi Kanunu’nun 37 nci maddesinde de, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hüküm altına alınmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti başlıklı 38 inci maddesinin birinci fıkrasında, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirileceği belirtilmiştir.

Buna göre, Şirketinizin ticari faaliyetiyle ilgili olarak KOSGEB’den nitelikli eleman desteği için alınan hibe destek tutarının, ticari kazancın bir unsuru olarak kurum kazancınıza dahil edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, personele yapılan ücret ödemelerinin, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği ise tabiidir. “

Serbest Bölgelerde Elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisine Tabimi?

vergi

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı: B.07.1.GİB.0.06.50/125[5.3]-80-57420

Konu: Serbest Bölgelerdeki imalat faaliyetinden elde edilen kazançların kurumlar vergisine tabi olup olmayacağı hk.

28.05.2012

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Serbest Bölgesinde 2009 tarih ve sayılı “Faaliyet Ruhsatı”nı alarak imalatına başladığınız, 2009 yılının kuruluş yılı olması nedeniyle zarar ile sonuçlandığı, kurum geçici vergi dönemleri, 2010 hesap dönemi ile 2011 kurum geçici vergi dönemlerine ilişkin beyannamelerde “Serbest bölgelerde elde edilen kazançlara ilişkin istisna”yı sehven uygulamayarak kurum kazancınızı beyan ettiğiniz, daha sonra söz konusu dönemlere ilişkin beyannamelerinizi düzelterek durumu Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirdiğiniz ancak anılan Vergi Dairesi Müdürlüğünün 2012 tarih ve sayılı yazısı ile bu talebinizin reddedildiği belirtilerek konunun bir kez de Başkanlığımızca değerlendirilmesi talep edilmektedir. Read more

Medula Sistemi

 

sgk-medula

Faturalandırma ve Ödeme

 

5.1  – MEDULA sistemi

(1) Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularına, sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin bedellerin ödenebilmesi için Kurum mevzuatı gereği istenilen bilgilerin Kuramca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere MEDULA sistemine girilmesi zorunludur. Kurumca “MEDULA Web Servisleri Kullanım Kılavuzu” ayrıca yayımlanmakta olup sağlık hizmeti sunucularının MEDULA entegrasyonu için yapacakları yazılımlar Kılavuzdaki açıklamalara göre gerçekleştirilecektir.

(2) Sunulan hizmete ilişkin MEDULA sisteminden alınan provizyonlar ön izin niteliğinde olup mevzuat ile açıkça belirtilmediği sürece hiçbir zaman tek başına yeterli sayılmayacak, bunlarla ilgili sisteme eklenememiş diğer kuralların varlığı halinde gerekli kontroller sağlık hizmeti sunucularınca yapılmaya devam edilecektir.

5.2 – Fatura düzenlenmesi Read more