Archive for Genel

Çalışana Satış Hasılatı Üzerinden Ödeme yapılması Ücretmidir?

vergiT.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.99.16.02-120[61-2012]-240

29/11/2012

Konu : Çalışana ödenecek bedelin satış hasılatının yüzdesi olarak belirlenmesi halinde ödemenin ücret olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin yeni açacağı perakende satış mağazalarında çalışacak kişiler ile hizmet sözleşmesi yapacağı, söz konusu perakende mağazaların firmanız tarafından kiralanacağı, ancak hizmet sözleşmesi imzalanan kişi ile firmanız arasında da kira kontratı düzenleneceği, mağazaların ve mağazalarda kullanılacak yazar kasaların şirketiniz adına tescil edileceği, aranızda kira ve hizmet sözleşmesi bulunan kişilerin şirketiniz bordrosunda yer almayacağı, şirketiniz tarafından kendilerine ay sonlarında satış tutarının belirli bir oranında yapılacak ödemeye karşılık şirketinize hizmet bedeli faturası düzenleyecekleri belirtilerek, şirketinizin perakende mağazalarında hizmet sözleşmesi ile çalışacak kişiler tarafından bu şekilde elde edilecek gelirin ticari kazanç mı, ücret geliri mi olacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Read more

Eylül 2013 Vergi Takvimi

vergi

Eylül 2013 Ayında yerine getirilmesi gereken yasal yükümlülüklere ilişkin Vergi takvimi olup, tüm yasal yükümlülükleri içermemektedir.

SON ÖDEME GÜNÜ

EYLÜL 2013  BEYAN
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

09 Eylül

1-  Ağustos  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimive Ödenmesi

10 Eylül

1- 16 -31 Ağustos  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

16 Eylül

1-  Ağustos Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2-  Ağustos  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3-  Ağustos  Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

20 Eylül

1-  İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

23 Eylül

1- Ağustos  Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2- Ağustos Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

3- Ağustos Dönemine Ait  Muhtasar Beyannamesinin Beyanı

4- Ağustos Ayı 1 ila 31’i Arası Ücret  Alan Sigortalılar İçin Prim Belgelerinin Verilmesi

24 Eylül

1- Ağustos  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Eylül

1- 1-15 Eylül  Dönemi I sayılı Listedeki Ürünlere Ait Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

26 Eylül

1- Ağustos  Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

2- Ağustos Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

3- Ağustos  Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

4- Ağustos Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinde Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi

30 Eylül

1- Ağustos Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

2- Ağustos Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs)nin verilmesi (VUK Teb. 396)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. örneğin KDV beyannamesi 24 Eylül’e kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 26 Eylül çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.

İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi

maliyeT.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-3101/27.11.2012

Konu : İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinde, ………. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………. vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz;

– ………. adlı internet sitesi üzerinden üyelerinize alış veriş yapma imkanı sunduğunuz, bu web sitesi üzerinden müşteri ve satış yapan işletmeyi buluşturarak aracılık hizmeti verdiğiniz,

– İş ortağı olan firmanın verdiğiniz hizmetin veya sattığınız ürünün fiyatında iskonto yaparak söz konusu ürünleri fırsat ürünü haline getirdiği, iş ortaklığı yaptığınız işletmelerin fırsat ürünlerine ait reklam mailleri ve yazılı açıklamaları içeren reklam sayfasını web sitenizde yayınlayarak üyelerinize her gün düzenli olarak gönderdiğinizi, ancak talep oluşturmak için verilen bu reklamlardan sabit bir reklam bedeli almadığınızı,

– İş ortağı ile şirketiniz arasında yapılan sözleşme gereği kampanya süresi içinde satın alınan fırsat kuponlarının bedelinin üyelerden web sitesi üzerinden şirketinize ait sanal POS cihazı ile tahsil ettiğinizi, bu tutar üzerinden verilen aracılık komisyon bedeli düşülerek kalan tutarının işletmeye havale edildiği ve komisyon bedeli için iş ortağı adına fatura düzenlendiği, iş ortaklığı yaptığınız firmaların da web sitesi üyelerinize mal satışı veya hizmet ifası esnasında fatura düzenlediğini,

– Web sitesi üyelerinizin sitenize yeni üyeler kazandırarak alış veriş yapmalarını sağlamaları halinde bu üyelere sanal ortamda “Artı para” adı altında sadece ……… web sitesi üzerinden alışveriş için kullanabilmesine olanak sağlayan sanal para vererek teşvik ettiğinizi Read more

Alınmayan Hizmet Bedeline Tekabul eden Stopajın Ödeme Şekli

maliyeT.C.

 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2703

29/08/2012

Konu : Serbest meslek makbuzundan alınmayan hizmet bedeline tekabül eden stopajın ne şekilde ödeneceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, aranızdaki vekalet ilişkisinden dolayı Avukat … tarafından kurumunuza düzenlenen 576.900,00 TL serbest meslek makbuzu karşılığının, 250.000,00 TL.’sinin banka aracılığıyla nakit olarak, 103.842,00 TL.’sinin vadeli çek ile ödendiği ancak,  aranızdaki karşılıklı anlaşma ile vekalet ilişkisinin sonlandırılarak, düzenlenen serbest meslek makbuzundan alınmayan hizmet bedeline tekabül eden kısma karşılık olarak iade faturası tanzim edildiği belirtilerek, ödenmeyen ve iade faturası düzenlenen hizmet bedeline ilişkin gelir vergisi stopajı tutarının ödenip ödenmeyeceği ile ödenecek gelir vergisi stopajının ne şekilde iade edileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

“Serbest Meslek Kazancının Tarifi” başlıklı 65 inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır… ” hükmü, Read more

2014 yılı Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Listesi

bina-metrekare-maliyetMaliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 62) (17.08.2013 tarih ve 28738 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığına yapılan atıfların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2014 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

 

2014 yılı Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Listesi için

TIKLA