Archive for Genel

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLOMA

Bağımsız denetim raporu, bağımsız denetim sonucunda bağımsız denetçinin işletme finansal tabloları hakkında açıkça ifade edilmiş görüşünü içerir. Bu görüş, finansal tabloların tüm önemli yönleriyle, ilgili oldukları finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanıp hazırlanmadığı konusundadır. Zira bağımsız denetimin amacı, finansal raporlama standartlarına uygun olarak, finansal tabloların tüm önemli yönleriyle gerçeği dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığının ortaya konmasıdır.

Bağımsız denetim görüşünün oluşturulma sürecinde bağımsız denetçinin, finansal tabloların önemli yanlışlıkları içermediğine dair makul güvenceyi elde edecek yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtına sahip olması gerekir. Ancak bazı durumlarda, bir takım sınırlamalar nedeniyle bağımsız denetçi gerekli bağımsız denetim kanıtlarını toplayamayabilir. Atanma zamanı nedeniyle bağımsız denetçinin fiziki stok sayımını gözlemleyememesi, işletmenin muhasebe kayıtlarının yetersiz olması veya gerekli olduğuna inanılan bir bağımsız denetim tekniğinin uygulanamamasının örnek olarak verilebileceği bu gibi durumlar “çalışma alanının sınırlanması” olarak adlandırılır. Bu sınırlama dolayısıyla, kullanılan alternatif bağımsız denetim tekniklerine rağmen, denetlenen kalem veya kalemlerle ilgili yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı elde edilememesi, denetçinin görüşünü etkileyecektir.

Bağımsız denetçinin finansal tablolar hakkındaki görüşünü etkileyen diğer bir husus, seçilen bazı muhasebe politikaları, bunların uygulanması ve dipnotların yeterliliği gibi konularda işletme yönetimiyle görüş ayrılığına düşülmesidir. Zira bağımsız denetim sırasında, finansal tablolarda tespit edilen eksiklik veya yanlışlıklar öncelikle işletme yönetimine iletilir; yönetim, bağımsız denetçinin tespitine katılırsa, söz konusu yanlışlığı kamuya açıklamadan tablolarda düzeltebilir. Ancak, yönetimin bağımsız denetçinin tespitine katılmaması halinde finansal tablolar -bağımsız denetçiye göre- eksik veya hatalı haliyle tablo kullanıcılarına sunulur. Bu durumda, bağımsız denetçinin, finansal tabloların kullanıcılara sunulduğu son hali hakkındaki görüşü olumlu olmayacaktır.

Yukarıdaki belirtilen ve bağımsız denetçinin çalışma alanında bir sınırlama olması ve seçilen muhasebe politikalarının uygunluğuna, bunların uygulama yöntemlerine veya finansal tablo açıklamalarının yeterliliğine ilişkin olarak yönetimle bir anlaşmazlık bulunması şeklinde özetlenebilecek şartlardan birinin oluşması durumunda, sorunun etkisi finansal tablolar için önemliyse veya önemli olabilecekse, bağımsız denetçi olumlu görüş beyan etmeyecek; olumsuz veya şartlı görüş bildirme veya görüş bildirmekten kaçınma yollarından birine gidecektir.

Bu kapsamda, 4 tür bağımsız denetim raporu ortaya çıkmaktadır:

  1. Olumlu Görüş İçeren Rapor: Bu rapor tipinde, bağımsız denetçinin işletme finansal tabloları hakkında beyan ettiği görüşü, bu tabloların, tüm önemli yönleriyle, finansal raporlama standartlarına uygun olarak gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığı yönündedir.
  2. Olumsuz Görüş İçeren Rapor: Finansal tabloların sunumuyla ilgili olarak işletme yönetimiyle düşülen görüş ayrılığının finansal tablolara olan etkisinin önemli ve yaygın olduğu durumlarda olumsuz görüşverilir. Bağımsız denetçinin işletme finansal tabloları hakkında rapor ettiği görüşü, bu tabloların, finansal raporlama standartlarına uygun olarak gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmadığı yönündedir.
  3. Görüş Bildirmekten Kaçınılan Rapor: Çalışma alanındaki sınırlamanın muhtemel etkisinin, bağımsız denetçinin yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı elde edemeyeceği ve görüş bildiremeyeceği kadar önemli ve yaygın olması durumunda, bağımsız denetim raporunda görüş bildirmekten kaçınılır. Bu tip bağımsız denetim raporlarında sınırlamaya ilişkin bilgi verilir ve söz konusu sınırlama olmasaydı finansal tablolarda yapılması gerekli olabilecek muhtemel düzeltmeler belirtilir.
  4. Şartlı Görüş İçeren Rapor: İşletme yönetimiyle olan görüş ayrılığının veya çalışma alanı sınırlamasının etkisinin olumsuz görüş bildirmeyi ve görüş bildirmekten kaçınmayı gerektirecek kadar önemli ve yaygın olmadığı durumlarda şartlı görüş içeren rapor hazırlanır. Bağımsız denetçinin işletme finansal tabloları hakkında rapor ettiği görüşü, bu tabloların, şarta neden olan hususlar dışında, finansal raporlama standartlarına uygun olarak gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığı yönündedir.

Diğer taraftan, bağımsız denetim görüşünü etkilememekle birlikte, finansal tabloları etkileyen ve dipnotlarda daha kapsamlı olarak ele alınan özellik arz eden bir hususun, finansal tablo kullanıcılarının dikkatine sunulmasını teminen, bağımsız denetim raporuna ilave edilmesi gereklidir. Rapora yapılması gerekli söz konusu eklemede, özellik arz eden hususun bağımsız denetim görüşüne şart oluşturmadığı ayrıca belirtilir. Bu gibi durumlara örnek olarak, işletmenin sürekliliğiyle ilgili önemli bir sorun bulunması veya finansal tabloları etkileyebilecek nitelikte ve çözümü şarta bağlı olan diğer önemli belirsizliklerin varlığı verilebilir.

117 Seri No.lu KDV Tebliği

14 Nisan 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28264

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

KATMA DEĞER VERGİSİ

GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 117)

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1 9 uncu maddesinin birinci ve 29 uncu maddesinin dördüncü fıkraları ile 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun2 120 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde, KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

1. KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

KDV Kanununun 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir.

Anlaşıldığı üzere vergi alacağını güvence altına almak amacıyla düzenlenen bu madde sadece ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar için öngörülmüş değildir. Maliye Bakanlığı, bunların dışında gerekli gördüğü diğer hallerde de verginin ödenmesinden işleme taraf olanları sorumlu tutabilecektir.

Maddede belirtilen işlemlere taraf olanlar kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve kurumlardır. Bunlar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olacaklardır.

KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Maliye Bakanlığınca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığınca tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması mümkün değildir. Read more

Yeni TTK Açıklamaları

Yeni TTK on binlerce emekliye yüzde 15 artış sağlayacak
BAŞLIĞI okuyan emekliler aman heyecanlanmasın.
Emeklilerin tamamını değil, bir kısmını ilgilendiren bir avantaj bu.. OLAY NE?
Emekli bir vatandaşın, oğlu, kızı ya da eşi bir limited şirket kurduğunda, ‘en az iki ortak’ gerektiği için emekli babasını veya annesini de iki kişiyi tamamlayabilmek için yüzde 1 hisse ile şirkete ortak ediyor.
Böyle olunca, emekli limited şirketi ortağın, emekli aylığından, her ay ‘yüzde 15 Sosyal Güvenlik Destek Primi” kesiliyor.
Emeklinin, şirketten 1 kuruş bile gelirinin olmaması, bu kesintiyi engellemiyor.
Benzeri uygulama, ‘anonim şirket yönetim kurulu üyesi” olan ortak için de geçerli. ÇÖZÜM NE?
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile “tek kişilik limited veya anonim” şirket kurma, mevcutları da “tek kişiliğe dönüştürme avantajı” sağlanıyor. Ayrıca, ‘tek kişilik yönetim kurulu” da olabiliyor.
Emekli limited şirket ortağı, yüzde 1 ya da bir kaç puanlık hissesini, diğer ortağa devrettiğinde, anonim şirket yönetim kurulu üyesi de ‘nasıl olsa tek kişilik veya iki kişilik yönetim kurulu olabiliyor” diyerek, yönetim kurulundan ayrıldığında, bunların emekli aylığından yüzde 15 SGDP kesilmeyecek.
Böylelikle, emekli aylığı da bu yüzde 15’lik kesinti tutarı kadar artmış olacak. SERMAYENİN YÜZDE 25’İ BANKAYA
Anonim ve limited şirketlerin kuruluşunda, “blokaj” yeniden geldi.
Sermayenin yüzde 25’i tescilden önce. kalanı da ‘tescili izleyen 24 ay içinde” şirket adına bankaya yatırılacak.
Bankaya yatırılan para. şirket tüzel kişilik kazanınca serbest bırakılacak.
Limited şirketlerde durum farklıydı. Taahhüt edilen sermayenin ‘tamamının bir defada” ödenmesi isteniyordu. Yapılan değişiklikle, limited şirketlerin kuruluşunda da sermayenin yüzde 25’inin, kalanının 24 ay içinde ödenme koşulu aranıyor.
ULTRA VIRES KALKIYOR
ULTRA VIRES KALKIYOR
1 Temmuz 2012 tarihine kadar yürürlükte olan eski Türk Ticaret Kanunu’na göre; anonim ve limited şirketler, anasözleşmelerinde sayılan faaliyet konuları dışında, başka işleri yapamıyorlardı. Bu kurala da ‘ultra vires” deniliyordu.
Şirketler de ileride belki şu işi de yaparız, bu işi de yaparız” diyerek, faaliyet konularına neredeyse akla gelen her şeyi yazıyorlardı. Böyle olunca, şirket ana sözleşmelerinde faaliyet konusu, çok kapsamlı ve uzun şekilde yazılıyordu.
Yeni TTK buna son veriyor ve ana faaliyet konusunun kısaca belirtilmesini yeterli buluyor.
Buna göre. Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte, şirketler faaliyet konuları arasında yer almayan işleri ve işlemleri de yapabilecekler.
Bu nedenle, şirketlerin ana sözleşmelerini değiştirirken faaliyet konularını uzun uzun yazmalarına gerek yok.
Vakıflar ve dernekler de yeni TTK’ya tabi mi?
Amacına varmak amacıyla ticari bir işletme işleten vakıflar ve dernekler ‘tacir” sayıldıkları için Yeni TTK’ya tabiler (Md. 16).
Ancak kamu yararına çalışan dernekler ve gelirlerinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğinde işlere harcayan vakıflar, tacir sayılmıyor.
Azınlıkta kalan ortağın hakları ne?
“AZINLIK hakkı”, adı değiştirildi ve yeni adı “azlık hakkı” oldu.
Ancak olaya bütünüyle baktığımızda. Yeni TTK’da. azlık hakkı olanlara çok özel avantajlar getirildiğinden söz etmek mümkün değil. Çoğunluk hisseye sahip olan; yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde, kar dağıtımı yapılıp yapılmayacağında, ana sözleşme değişikliğinde ve birçok konuda yine söz sahibi olacak.
Ancak ana sözleşmeye hüküm konulması halinde, azlık arasından ‘yönetim kurulu üyesi” seçimine olanak sağlanabilecek. Bunun dışında, haklı nedenlerle azlık pay sahipleri, şirketin feshini talep edebilirler. Pay senetlerinin basılmasını isteme hakları var. Bir de. en az yüzde 10 paya sahip olanlar, yönetim kurulundan genel kurulu toplantıya çağırmalarını isteyebilecekler.
Yeni TTK’da faturaya ve e-postaya itiraz
YENİ TTK’nın 21/2. maddesine göre; fatura alan kişi. aldığı tarihten itibaren ‘sekiz gün içinde” faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa. fatura içeriğini kabul etmiş sayılıyor. Bu süre e-posta ve diğer iletişim yoluyla alınan teyid mektupları için de aynı.
Yönetim kurulu üyesinin üniversite mezunu olması
Yönetim kurulu üyelerinin %’ünün yüksek okul mezunu olması koşulu aranıyordu. Bu da yapılan değişiklikle kaldırıldı.
Ölmüş şirketin defin harcı ve ilanı
ÖLMÜŞ şirketlerin tasfiyesi ile ilgili tescil ve kayıt silme işlemleri, her türlü harçtan, bu işlemler
için düzenlenecek kağıtlar da damga vergisinden müstesna olacak.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanacak ilanlardan da ücret alınmayacak.
Defter tasdikleri ve sayısı azaldı
YENİ Türk Ticaret Kanunu’na göre. 7 defterin ‘açılış’ ve ‘kapanış* tasdikleri yaptırılacaktı.
Buradaki 14 defter tasdikinden birinin dahi unutulması halinde. 73 bin liraya kadar’adli para cezası”, ödenmezse ‘iki yıla kadar hapis cezası* uygulanacaktı.
Yapılan değişiklikle;
1- İnternetle ilgili defter kaldırılıyor.
2- Diğer altı defterden;
a) Açılış Tasdiki:
Yevmiye, defteri kebir ve envanter defterinin ‘açılış tasdiki” zorunlu olacak. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunması
halinde, ilk açılış tasdikinden sonra bu defterler, açılış tasdiki yaptırılmadan kullanılabilecek.
b) Kapanış tasdiki:
‘Yevmiye defteri” ile ‘yönetim kurulu karar defteri’nin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar, notere yaptırılacak.
3. Hapis Kalkıyor Ceza 4 Bin TL Oluyor
Defter tasdikini yaptırmayanlara uygulanacak olan “hapis cezası” yapılacak olan değişiklikle kaldırıldı.
73 bin lirayı bulabilen ‘adli para cezası” da 4 bin TL ‘idari para cezasfna dönüştürülüyor. Kâr payı avansı dağıtma avantajı
YENİ Türk Ticaret Kanunu’nun olumlu yönlerinden biri de ‘kâr payı avansı” ile ilgili..
Yeni TTK’nın 509’uncu maddesine göre. anonim şirketler ortaklarına ‘kâr payı avansı” dağıtabilecekler. Bu avans, ortaklara verilen yasal bir borç sayılacak.

Türk Ticaret Kanunu ve Kariyer

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu, her sektörden ve ölçekten şirket için hangi çalışanı bulundurmayı zorunlu kılıyor

Yeni Türk Ticaret Kanunu, sadece halkla açık olanlar değil her sektörden ve ölçekten şirket için “iç denetim uzmanı” bulundurmayı zorunlu kılıyor.
Yeni Türk Ticaret Kanunu, sadece halkla açık olanlar değil her sektörden ve ölçekten şirket için “iç denetim uzmanı” bulundurmayı zorunlu kılıyor. Yüz binlerce şirketin ihtiyacı bu alanda yeni istihdam ve kariyer fırsatları sunuyor…
İç denetim zorunluluğu kısa süre öncesine kadar Türkiye’de sadece halka açık şirketler için geçerliydi. Temmuz itibariyle yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile birlikte bütün şirketlere zorunlu kılındı. Şimdilerde pek çok şirket bu alanda çalışacak uzmanları istihdam etmeye hazırlanıyor.
İç ve dış denetim açısından pek çok kural getiren yeni TTK ile kurumsal yönetim ve risk yönetimi konuları daha önemli hale geliyor. Şirketlere yeni TTK ile uyum için ihtiyaçlarını gözden geçirerek eksik noktalarını tespit etmelerini öneren Grant Thornton Türkiye Bağımsız Denetim Hizmetleri Ortağı Jale Akkaş, “Halka açık olsun olmasın, etkin risk yönetimi tüm şirketler için işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde son derece kritik” diyor.
RİSK YÖNETİMİ ARTIYOR
Aslında dünyada risk yönetiminin önemi arttıkça iç denetim direktörleri (chief audit executive) de daha önemli hale geliyor. Her ne kadar risk yönetim programları üzerinde çalışmalar yapılsa da bu alanda başarısızlıklar da yaşanabildiğine dikkat çeken Akkaş, sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Sorunlar, düzenleyici kurumlara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, kâr düşüşü veya şirket için hassas bilginin kaybı şeklinde ortaya çıkıyor. Bu durumdan şirketin müşterileri ve tedarikçileri ciddi şekilde etkileniyor. Dolayısıyla riskleri tespit etmek ve azaltmak için iç denetim fonksiyonuna ve bunu yönetecek iç denetim direktörüne giderek daha fazla ihtiyaç duyuluyor.”
YÖNETİM ONLARA GÜVENİYOR
Avrupa ve Amerika’daki şirketlerde hali hazırda görev yapan iç denetim direktörleri, aslen iç denetimin yürütülmesinden sorumlu üst düzey yöneticilerden oluşuyor. Şirket hakkında derin bilgiye sahip olan bu yöneticiler, iç kontrol süreçleri ve faaliyetlerin etkinliği, finansal raporlama sisteminin güvenilirliği, şirketi ilgilendiren kanunlar ve düzenlemelere uygunluk gibi belli başlı konulardan sorumlu tutuluyor.
Şirketi ilgilendiren konulardaki riskleri değerlendirmek, iç denetim süreçlerinin gerekli kurumsal yönetim ve teknolojik özellikleri içermesini sağlamak, kritik iş süreçlerinin gözden geçirilmesi de görev tanımlarına giriyor. Bu fonksiyonların iç denetim tarafından yerine getirilmesi yönetime güven veriyor.
LİDERLİĞE GİDEN YOL…
Avrupa ve Amerika’da ortaya çıkan kurumsal skandalların finansal raporlamada şeffaflık ve dürüstlüğün önemini artırdığını hatırlatan Jale Akkaş’a göre, iç denetim direktörünün iki temel görevi var. İlki, şirket içinde etkin bir kurumsal yönetim sisteminin sağlanması için iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek. Diğeri de yönetimden bağımsız şekilde risk, hedef, politika ve süreçlerden haberdar olmak.
İç denetim direktörü doğrudan yönetime ve denetim komitesine rapor sunuyor. Bu pozisyon tüm sektörler için hayati önem taşıyor. Grant Thornton tarafından 300’e yakın şirket üzerinde yapılan ve iç denetim direktörlerini kapsayan bir araştırma, Avrupa ve özellikle ABD’de şirketlerin karşılaştıkları riskleri daha iyi yönetmek amacıyla iç denetime daha fazla ihtiyaç duymaya başladığını gösteriyor. Grant Thornton yetkilileri, bu trendleri Türkiye’de denetledikleri halka açık ve çokuluslu şirketlerde de gözlemlemiş.
Söz konusu araştırmanın sonuçları iç denetim direktörlüğünün önemine ve kritik rolüne dikkat çekiyor. İç denetim direktörlerinin üzerinde durduğu beli başlı konular arasında hile denetimi ve hile riskinin gözetilmesi, kurumsal yönetim ilke ve prosedürleri konusunda yönetim kurulu ve yönetici kadrolarının eğitilmesi, şirket yönetim çalışmalarına katılım bulunuyor. Araştırmalar ayrıca, iç denetim direktörlüğünün şirket içi liderlik basamağı olarak görüldüğünü de gösteriyor. Buna göre iç denetim direktörleri kendileri için bir sonraki kariyer basamağı olarak daha üst düzey yönetici pozisyonlarını düşünüyor. Diğer bir deyişle iç denetim bölümü şirkete lider yetiştiren bir bölüm haline geliyor.
BİNLERCE KİŞİ ALINACAK
Şimdilerde yeni TTK ile birlikte farklı ölçeklerden halka açık olan olmayan tüm şirketlerin bu yeni düzenlemelerden etkileneceği konuşuluyor. Yeni düzenlemelerle şirketlerin muhasebe ve raporlama sistemleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile Türk Muhasebe Standartları’na (TMS) uygun hale getiriliyor. Aynı şekilde kullanılan muhasebe programlarının da yeni standartlarla uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Bunların sağlıklı işlemesi için de şirketlerin kendi iç denetim mekanizmalarını kurmaları şart. Mekanizmanın sağlıklı işlemesiyle birlikte “iç denetim komiteleri” ile riskin erken teşhisi komitelerinin kurulması ve bu komitelerin yönetim kuruluna düzenli olarak raporlama yapması söz konusu. Dolayısıyla şirketlerin muhasebeden bağımsız, konusunda uzmanlardan oluşan etkin bir iç denetim örgütü kurmaları teşvik ediliyor.
Uzmanlar, tahmini istihdam konusunda yeni TTK’nın etkilediği anonim şirket ve limited şirket sayısına işaret ediyor. Türkiye’de halen 95 bin anonim, 700 bin de limited şirket var. Bu veriler ışığında yeni kanunun iç denetçi açısından oldukça yüksek bir istihdam yaratacağı belirtiliyor.
İç denetim direktörüne bağlı çalışanların sayısı şirketin boyutuna ve faaliyetlerine göre değişecek. İç denetim direktörüne bağlı olarak, işletmenin büyüklüğüne ve farklı departman sayısına göre yeterli sayıda iç denetimcinin çalışması gerekiyor.
NASIL İÇ DENETÇİ OLUNUR?
İç denetçi olmak için idari bilimler, işletme ve ekonomi bölümlerini bitirmek gerekiyor. Bu alanda çalışacak kişinin, analitik düşünme ve kuvvetli organizasyon yeteneğine, öğrenme isteğine, problem ve sorgulama yeteneğine, profesyonel şüpheciliğe sahip olması bekleniyor. Yine neden-sonuç ilişkisi kurabilmesi, doğru raporlama yapması, iş süreçleri ve istatistiki analizler yapması, farklı denetim programlarını kullanması, data analizi yapabilmesi, denetim bulgularının kurum içinde etkin şekilde iletimini sağlaması da isteniyor. Bu özelliklere sahip mezunların denetçi olmaları mümkün. Ancak öncelikle denetim tekniklerini öğrenmeleri gerekiyor. İç denetim çalışanları, zamanla şirket içi ve dışı eğitimlerle uluslararası standartlarda mesleklerinin gerekleri hakkında bilgiye sahip olabiliyor.

Jale Akkaş, bu alanda kariyer yapmak isteyenlere öncelikle gerekli eğitimi almalarını öneriyor. Muhasebe, finans, denetim gibi konularda gerekli bilgi ve beceriye sahip olunması gerektiğini söyleyen Akkaş’ın önerileri şöyle:
“Bu alanda başarılı olmak için kendilerini sürekli eğitmeleri gerekiyor. Problem tespit etme ve çözme, iletişim ve beşeri yeteneklerini geliştirmeliler. Yenilikçi olmaları, bilgi işlem teknolojilerine önem vermeleri yararlarına olacaktır.”
SERTİFİKA ŞART
Modus Danışmanlık Kurucusu Itır Volkan da yönetim kurullarının, riski hafifletmek ve süreçlerin işin uzmanları tarafından sistematik bir şekilde ele alınmasını sağlamak amacıyla iç denetim birimleri oluşturacaklarını öngörüyor.
Volkan, unvan ve çalışan sayısının her şirketin hacmine ve faaliyet gösterdiği sektörün dinamiklerine göre belirleneceğini düşünüyor. Bazı şirketler bu ihtiyacı sadece bir uzmanla çözebilecekken; direktör, müdür ve uzmanlardan oluşan bir ekip tercih edenler de olacak.
Itır Volkan’a göre yüksek işlem hacmine sahip, çok fazla alt süreçleri olan, çalışan sayısı fazla, müşteri memnuniyetinin ön planda olduğu, yaygın şube ve bayi ağıyla çalışan sektörler için bu pozisyon kritik. Bunlara hızlı tüketim ürünleri (FMCG), perakende, ilaç, telekom, dayanıklı tüketim, üretim ve havayolları örnek gösterilebilir. Itır Volkan’ın bu alanda kariyer hedefleyenlere önerisi ise şöyle:
“Öncelikle kişilik yapılarına uygun olup olmadığını iyi araştırmaları gerekiyor. İmkanları varsa önce bu pozisyonlarda çalışanlarla konuşmalarında yarar var. Böylece işin detaylarını öğrenebilir, günlerinin nasıl geçeceğini anlayabilirler. Tabii bu alanda kariyer yapmaları için öncelikle Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nce verilen CIA sertifikasını almaları gerekiyor.”
Elif EJDAR ÖZEL / HRM Danışmanlık Özel Projeler Sorumlusu
“Stajla deneyim kazanmak şart”
Özellikle sermayesi halka açık anonim şirketler için bu pozisyon çok önemli. Pozisyonlar baş denetçi, denetçi, denetçi yardımcısı gibi deneyim yıllarına göre çeşitleniyor. Bu alanda çalışacakların Uluslararası İç Denetim Standartları konusunda bilgi sahibi olması ve bu standartları iş deneyimlerinde kullanmış olmaları çok önemli. Uluslararası bir iç denetim sertifikası olan CIA sertifikasyonuna sahip olmak adaylara avantaj sağlıyor.
İç denetimde çalışanların raporlama tekniklerine hakim olması da şart. İç denetimci olarak kariyer yapmak isteyen gençlere, üniversite yıllarında bu alanda uzmanlaşmış denetim firmalarında staj yapıp işi daha iyi tanımalarını ve bilinçli bir başlangıç yapmalarını öneriyorum.
Tuğçe Altınsoy/Para dergisi

Yeni Türk Ticaret Kanunu Yürürlüğe Girdi

Yeni Türk Ticaret Kanunu Yürürlüğe Girdi

Yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde bir çok maddesi değiştirilerek yürürlüğe girdi.
Türkiye’de yaklaşık 75 milyon vatandaşın hayatında önemli değişiklikler getirecek olan yeni kanun ve düzenlemeler bugünden itibaren yürürlüğe giriyor. Bunlardan yarım asırlık yasanın yerine geçen yeni Türk Ticaret Kanunu , iş hayatını yeniden düzenliyor. Günlük hayatımızda da birçok değişikliği düzenleyen Yeni Türk Ticaret Kanunu, aynı zamanda balkonda mangal, otobüslerde soğan, lahmacun gibi rahatsız edici yiyecekleri yasaklarken, kamyon kasalarındaki ‘Kaderimse çekerim’ gibi yazıları kaldırıyor. Bugün yürürlüğe giren kanunlardan Borçlar Kanunu da borç ilişkilerinden ev sahibi-kiracı ilişkilerine kadar birçok alanda yeni düzenleme getiriliyor.

Yarım asırlık Türk Ticaret Kanunu tarih oldu. Üzerinde geçen hafta yapılan değişikliklerle bugün yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ticaret hayatına yeni düzenlemeler getirirken, günlük hayatımızda da önemli değişikliklere neden olacak.

NELER DEĞİŞİYOR?

– Şehirlerarası yolculuklarda yumurta, soğan, pide, lahmacun gibi kötü kokan yiyecekler yenilmeyecek.

– Otobüslerde kedi, köpek, tavuk, horoz gibi canlı hayvan taşınmayacak. Gece yarısından sonra yolcuların uyuduğu saatte yüksek sesle müzik çalınmayacak.

– Taksitli satış ve tüketici kredilerinde dürüst davranılmaması haksız rekabet olarak sayılacak. Uygulanan faiz veya vade farkı, ödemelerin nasıl yapılacağı açıklanacak.

– Ticaret unvanına, ‘Türk’, ‘Türkiye’, ‘Cumhuriyet’ ve ‘Milli’ kelimelerini Bakanlar Kurulu kararı olmadan koyan tacirler, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak.

– Kamyoncular araçlarına duygu ve düşüncelerini aktardıkları ‘Baba yorgun dalaşma’, ‘Dillerdeyiz köylü güzeli’, ‘Kaderimse çekerim’ gibi yazıları yazamayacak.

– Anonim veya başka bir şirket kurmak, şirketin sermayesini artırmak amacıyla ya da vaadiyle halktan para toplanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınacak. SPK’dan izin almadan halktan para toplayanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

– Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilecek. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmayacak.

– Taşıma işlerinde eşyanın kaybolmasından veya hasara uğramasından doğan talep hakları, teslimi takip eden 3 iş günü, açıkça görülmüyorsa 14 iş günü içinde taşıyıcıya bildirilmemişse sona erecek.

– Yönetim kurulu üyelerinin yakınları, şirkete nakit borçlanamayacak, bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremeyecek.

– Müşteri, malın değeri konusunda yanıltılamayacak ve karar verme özgürlüğüne, verilen hediyelerle etki edilemeyecek. Kapıdan veya yoldan çevirerek yapılan satışlar, saldırgan satış yöntemi olarak değerlendirilecek.

Ev sahibi-kiracı ilişkilerinde yeni dönem

– İntifa ve oturma hakkı sahipleri, binanın bakımındaki eksikliklerden doğan zararlardan maliki ile birlikte sorumlu olacak.

– Kiracının ödemediği elektrik, su gibi faturalar, tahliyesine sebep olabilecek.

– Balkonda mangal yapılması kiracının tahliyesine neden olabilecek.

– Kiralık yerle ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükler mal sahibi tarafından karşılanacak.

– Kira bedellerinde yapılacak artış, bir önceki yılın üretici fiyat endeksini geçemeyecek.

– Eşlerden biri yazılı izin vermedikçe diğer eş hiçbir şekilde bir başkasına kefil olamayacak. Kefil olanın rızası olmadıkça kefalet miktarında artırma yapılamayacak.

– Kiracı, mal sahibinden kiralanan yerle ilgili ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilecek. Ayıp giderilmezse, kiracı kendisi ayıbı giderecek. Bedelini kiradan kesecek.

– Konut veya çatılı işyerlerinde mal sahibine verilen depozito, üç aylık kira bedelini aşamayacak. Depozito harcanmayacak.

– Otellerde müşteriye ait eşyaların çalınması durumunda otel, konaklama ücretinin üç katına kadar tazminat ödeyecek.

– Alıcı bir veya daha çok ön ödemede temerrüte düşerse, satıcı borcun tamamını isteyemeyecek. Bu tür durumlarda, borçlu sadece, geciken borçlarını ödemek zorunda kalacak. Geciken borçlar ise faizle ödenecek.

– Ekonomik kriz dönemleri gibi olağanüstü durumlarda sözleşmeler değişen koşullara göre yeniden şekillendirilecek.

– Üretici ve satıcılar, ayıplı maldan doğan zararlardan sorumlu olacaklar. Ayıplı malı satan bir şirket veya kişi, malın ayıplı olduğunu bilmese de, sorumluluktan kurtulamayacak. Ayıplı mal nedeniyle uğranılan zarardan, satan kişi ve şirket sorumlu tutulacak.

İşverene büyük sorumluluk ve ceza geliyor

– İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlayacak, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uydurulması ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışacak.

– İşveren, çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirecek. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamayacak.

– İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri yazılı olarak bildirecek.

– Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınacak.

– İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için, çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde A sınıfı, tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en az B sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az C sınıfı belgeye sahip olmaları şartı aranacak.

– İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapacak veya yaptıracak. Risk değerlendirmesinde; belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu, kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, işyerinin tertip ve düzeni gibi konular dikkate alınacak.

– İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını sağlayacak. Verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamayacak.

– Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene, her bir yükümlülük için 2 bin lira, işyerinde işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işverene, görevlendirmediği her kişi için 5 bin lira ceza verilecek.

– Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 50 bin lira, güvenlik raporu hazırlanıp bakanlığın değerlendirmesine sunulmadan faaliyete geçen işyerine 80 bin lira idari para cezası verilecek.