Archive for Genel

30 Soruda E-Fatura ve E-Defter Uygulaması

30 SORUDA E- FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

1)     E-fatura yeni bir belge türü müdür?

Hayır.Kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Dolayısıyla aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kâğıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.

2)     E-fatura uygulaması neler getiriyor?

E-fatura uygulamasından yararlanan kullanıcılar; sistemde kayıtlı kullanıcılara e-fatura gönderebilir, sistemde kayıtlı kullanıcılarda e-fatura alabilir ve söz konusu e-faturalarını bilgisayar ortamında muhafaza ederek istendiğinde ibraz edebilirler.

3)     E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?

Kapsam dâhil indeki mükellefler 2 başlık altında toplanabilir.

a) 4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

b) 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. Read more

Sahte Fatura

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi

E.No : 2008/1841 K.No : 2010/159

Tarih : 27.01.2010

                            • SAHTECİLİK

                            • SAHTE FATURA KULLANMAK

ÖZÜ: Sahte fatura kullanmaktan açılan davada; faturayı basan firmalar ile ilgili açılan dava dosyalarının getirtilmesi, faturaların gerçek alım satım karşılığı olup olmadığının araştırılması, nakit olarak elden ödeme yapılıp yapılmadığının ticari geleneklere göre saptanması ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

          (213 s. VUK m.359)

1- Sanık N’in fiilin faili olmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin soruşturmanın eksik yapıldığına ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına,

II Sanık M hakkında kurulan beraat hükmüne yönelik katılan vekilinin temyizine gelince; Read more

Ağustos 2013 Vergi Takvimi

Ağustos 2013 Vergi Takvimi

SON ÖDEME GÜNÜ

AĞUSTOS 2013  BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

07 Ağustos

1-  Temmuz  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

12 Ağustos

1- 16 -31 Temmuz  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

14 Ağustos

1- Nisan, Mayıs Haziran Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Geçici Verginin Beyanı

15 Ağustos

1-  Temmuz Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2-  Temmuz  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3-  Temmuz Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

19 Ağustos

1- Nisan, Mayıs Haziran Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Geçici Vergisinin Ödenmesi

20 Ağustos

1- İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

23 Ağustos

1- Temmuz Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2- Temmuz Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

3- Temmuz Ayı 1 ila 31’i Arası Ücret Alan Sigortalılar için Prim Belgelerinin Verilmesi

26 Ağustos

1-  Temmuz  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

2-  1-15  Ağustos  Dönemi I sayılı Listedeki ürünlere ait Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3-  Temmuz Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

4-  Temmuz Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

02 Eylül

1- Temmuz Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs)’nin verilmesi (VUK Teb. 396)

2- Temmuz Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 26 Ağustos’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 26 Ağustos çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/29

Konusu: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi: 16/07/2013

Sayısı: KVK-29/2013-4 / Yatırım İndirimi – 20

İlgili olduğu maddeler: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,17 (yüzde iki virgül on yedi) olarak tespit edilmiştir.

1989 yılında alınan arsanın parsellenerek satılması durumunda vergiye tabi olup olmadığı

T.C.

 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-770                                                         29/02/2012

Konu : 1989 yılında alınan arsanın parsellenerek satılması durumunda vergiye tabi olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 1989 yılında satın almış olduğunuz 7.000 m2 tarlayı parselleyerek satmak istediğinizi belirterek söz konusu satışın vergiye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.” hükmü yer almış olup, aynı maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden (6) numaralı bendinde de, satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından; elde edilen kazançların ticari kazanç olacağı hükme bağlanmıştır. Read more