Archive for Genel

Sermaye Arttırımında Ortakların hisse senetlerinin iktisap tarihi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: B.07.1.GİB.4.38.15.01-125[1-2012/20-200]-102                                       12/07/2012

Konu : En son sermaye artırımı 2001 yılında olan ve 2011 yılında enflasyon düzeltmesi olumlu farkı ile geçmiş yıl karlarından karşılanan sermaye artırımında ortakların hisse senetlerinin iktisap tarihi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 10.08.2011 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde belirtildiği üzere sermayenizin 6.300.000 TL’den 50.000.000 TL’ye çıkartıldığı ve artırılan 43.700.000 TL’nin 25.347.496,58 TL’sinin enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından, 18.352.503,42 TL’sinin ise geçmiş yıl kârlarından karşılandığı, nama yazılı hisse senetlerinin şirket ortaklarına 2012/Ocak döneminde teslim edildiği belirtilerek, yeni hisse senetlerinin iktisap tarihinin hangi tarih olduğu hususunda görüşümüz sorulmaktadır. Read more

Kamulaştırma İşlemi ve Hibe

Sayı : B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-136-43                                                                                  23/07/2012

Konu : Kamulaştırma İşlemi ve Hibe

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ile Büyükşehir Belediyesince alınan karara göre … İlçesi, … Mah. … paftasında ada … parsel … de kayıtlı, mevcut planda ticaret yapı adasına gelen taşınmazınızın yapılaşma koşulları aynı kalarak özel sağlık tesisi alanı olarak yapılan nazım imar plan değişikliği çerçevesinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince %40′ını DOP, %10′unu hibe olarak … Belediyesine verdiğiniz belirtilerek, şirketinizce … Belediyesine verilen %40 DOP ve %10 hibenin gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde de; safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmıştır.

5520 sayılı Kanunun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile “Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5′ine kadar olan kısmı” nın kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 3194 sayılı İmar Kanunun “Arazi ve Arsa Düzenlenmesi” başlıklı 18 inci maddesinde; imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkili kılınmış ve belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında “düzenleme ortaklık payı” olarak düşülebileceği hükme bağlanmıştır.

Bu durumda, imar planı değişikliği sırasında düzenlemeye tabi tutulan arsadan, düzenleme sonucu meydana gelen değer artışları karşılığı ve imar mevzuatı gereği “düzenleme ortaklık payı” ve hibe olarak belediyeye bırakılan kısım, arsanın genel maliyet bedelini değiştirmeyip sadece yüzölçümünde bir azalma meydana getirmektedir.

Ayrıca, bağış veya yardımın varlığından söz edilebilmesi için malvarlığının gönüllülük esasına göre ve karşılıksız devredilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, 3194 sayılı Kanun hükümleri ve Gaziantep … Belediyesi Encümeninin … tarih ve 174, 175 sayılı kararları çerçevesinde, % 40′lık “düzenleme ortaklık payı” ile %10′luk hibe şeklinde ….. Belediyesine verilen arsa payının gider olarak dikkate alınması mümkün olmadığı gibi bağış olarak değerlendirilmesi de mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-941-21                                                                     28/01/2012

Konu : Yıl sonunda işi terk eden mükellefin, 01/01/2011 tarihinde işe başlayan ve hissedarı olduğu adi ortaklığa düzenlediği 31/12/2010 tarihli devir faturasında yer alan KDV nin indirilip indirilemeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 31/12/2010 tarihinde faaliyeti sona eren işletmenizde bulunan emtialar için, 1/1/2011 tarihinde işe başlayan ve aynı zamanda hissedarı da olduğunuz adi ortaklığa düzenlenen 31/12/2010 tarihli devir faturasında yer alan KDV nin adi ortaklıkça indirilip indirilemeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 29/1-a maddesine göre, mükellefler vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolaysıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilmektedir.

Buna göre, 1/1/2011 tarihinde işe başlayan adi ortaklığın 31/12/2010 tarihinde yaptığı emtia alımlarına ilişkin faturayı faaliyete başladığı dönemin açılış kayıtlarında göstermesi şartı ile ödenen KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Mükellefiyet tesis edilince ödevler düşer

vergi-mahkemesi-karariKonya Vergi Mahkemesi

Esas No: 2012/301 Karar No : 2012/652

ÖZÜ: Mükellefiyet tesis edilince ödevler düşer.

İstemin Özeti: Davacı adına, gelir geçici vergi ve KDVbeyannamelerinin elektronik ortamda verilmediğinden bahisle Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezası müvekkilinin davalı daireye dilekçe vermek suretiyle mükellef yapılması talebinin olmadığı, tüm işlemlerin idare tarafından gıyabında yapıldığı, bu durumun kendisine 08.12.2011 tarihinde duyurulduğu, kanun gereği müvekkilin elektronik ortamda beyanname verme sorumluluğunun 08.12.2011 tarihinden sonra başladığı iddia edilerek terkini istenmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Vergi mahkemesince, işin gereği görüşüldü:

Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında, bu kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257’nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257’nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil) maddede üç bent halinde sayılan özel usulsüzlük cezalarının kesilecği; 2’nci fıkrasında, bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz  ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belgelerin süresi içinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında yapılacak tebliğlerde kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesinin şart olduğu, ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmayacağı, elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasının, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden  30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257’nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak 376 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerine hiçbir halde sınırlı olmaksızın yıllık gelir vergisi beyannamesini ve geçici vergi beyannamelerini yine ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirlen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

Beyanname verme ve bildirimde bulunma gibi ykümlülükler, vergi mükellefi olmanın gereği olup, mükellefler açısından söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunluluğundan bahsedilebilmesi için, kişi adına hukuka ve usulüne uygun olarak mükellefiyet tesis edilerek, bu mükellefiyetten kişinin yine usulüne uygun olarak haberdar edilmesi gerekmektedir.Kişinin hukuka uygun şekilde adına tesis edilen vergi mükellefiyetinden haberdar olması ile mükellefiyetin gereği olan yükümlülükleri yerine getirme ödevi doğacak olup, söz konusu yükümlülükleri yerine getirme ödevi mükellefiyetin iptali veya idare tarafından terkinine kadar devam edecektir.

Dava konusu olayda 08.12.2011 tarihli yoklama tutanağı ile geçmişe yönelik olarak  davacı adına mükellefiyet tesis edilmiş ve bu mükellefiyet gereğince elektronik ortamda beyanname verilmediğinden bahisle özel usulsüzlük cezası kesilmişse de, henüz mükellef olmadığı dönemde beyanname vermesi mümkün olmadığından ve davacının “işe başlamanın zamanında bildirilmemesi” fiili ancak usulsüzlük cezasını gerektirdiğinden, kesilen dava konusu özel ususüzlük cezalarında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davanın kabulüne, dava konusu cezaların terkinine,

Alarko Klima Servisi

alarko-klima-servisi

Alarko klima servisi olarak sizlere sorumuz; Klima bakımını yaptırdınız mı? Klima periyodik bakımları düzenli olarak yaptırılmalıdır. Eğer bu cihazların kontrolleriniz zamanında yaptırmazsanız cihazların içindeki genel parçaları yıpranmaya küçük çaplı aksaklıklar çıkarmaya başlayabilir.

Alarko klima servisi bu sebepten dolayı Klima cihazınız da performans düşüklüğü görülmeye başlar. Klimanızın periyodik bakımlarını düzenli olarak ve Klima servislerine yani bizler olarak Alarko klima servisi ne yaptırdığınız takdirde arızalar en aza inecektir.

Sizde neşeli bir bembeyaz günlere vesile olan klimalı günler geçirmenizi sağlayacaktır. Kaliteden ve kendi Felsefesinden hiçbir zaman ödün vermeyen ve yaptığı tüm işler ile Halka hizmetine aralıksız devam eden ayrıca muhteşem bir kaliteye sahip olan Alarko klima servisi ustaları artık sizinle beraber iyi günlere vesile olmaya odaklanmışlardır.

Alarko klima servisi adı altında siz müşterilerimizin yaz aylarında evinizin serinliğine önem vermek için klima seçiminiz oldukça önemlidir. Alarko klima Servisi olarak siz değerli müşterilerimize yapacağımız serviste kullandığımız her malzeme orijinal ve 2 yıl garantisi bulunmaktadır.

Alarko klima servisi şu günler de en çok ihtiyacınız olacak şey kaliteli bir Klima olduğunun bilincinde ve arzusun da olmaktır. Bu güvenilir ortamı size sağlayacak olan en önemli cihaz Klima cihazlarıdır. Bu unsur bir genellemedir ve her serviste yer almaktadır.  Evlerde bulunan tüm elektronik cihazlar gibi Klima cihazları da arıza yapar.

Alarko Klima servisi olarak Böyle durumlarda Klimanın bakım ve onarımı için güvenilir Alarko klima servisi Klima kullanıcılarına şunu özellikle belirtmek istemektedir. Yaklaşık on yıldır edinmiş olduğumuz tecrübeleri sizlere ve cihazlarınıza tamamen Alarko bilgileri aktarmaktayız.

Alarko klima bakımı konusunda teknik bilginiz yoksa Klimalarınıza kesinlikle müdahalede bulunmamalısınız. Eğer kendiniz müdahale içinde olursanız muhtemelen daha büyük arızalara sebep olursunuz. Sağlık ve eşya güvenliğiniz için ve cihazınızın uzun ömürlü olması için Klima cihazınızın bakım ve onarımını periyodik olarak Alarko servisine yaptırın.

Bu tür arızaları gördüğünüzde hemen Alarko klima servisini arayarak arıza bildiriminde bulunmalısınız. Alarko klima servisi size ne zaman geleceğini söyleyecektir. Böylece kaliteli bir biçimde de bakım ve onarımını yaptırabilirsiniz.

Alarko klima demontajı servisinde kaliteli ve doğru dürüst çalışan elemanların içinde olduğu ve servis kalitesinin hiçbir zaman düşmediği ve her daim zirvede yer aldığı sizlerinde güvenleri doğrultusun’ da her zaman emin adımlar ile siz değerli müşterilerimize fayda sağlayacağına emin olabilirsiniz. Alarko klima günümüzün en verimli klima cihaz markalarından biridir. Ülkede en çok Alarko kullanımı yer almaktadır.

Klimanızın bakımını mutlaka tecrübeli ekipmanlarımızın gözünden geçirin. Kontrol ettirin ve bir daha aynı sorunlar ile karşılaşmamak için kaliteli bir biçimde klimanızı tecrübeli ustalarımıza onartın. Bizimle beraber çalışmalar edindiğiniz için öncelikle sizlere teşekkür ederi.

Bize ulaşmak ya’ da bağlantı kurmak için müşteri temsilcilerimiz ile bağlantı haline geçerek randevu talebinde buluna bilirsiniz. Uygun fiyatlar ile klima cihazınıza alındığı günkü performansı sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Klima cihazınızın kaliteli ve sizlere verim sağlaması için Alarko klima servisi ile her zaman çalışma sergilemeniz gerekmektedir. Bizi seçtiğiniz için teşekkür eder iyi günler dileriz.