Archive for Özelgeler

Çalınan Mal Bedeli Zarar veya Gider Yızılabilirmi (Özelge)

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARİH : 24.03.1999

SAYI : B.07.O.GEL.O.40/4009-39

İLGİLİ MADDE: 40

ÖZÜ : Çalınan emtia bedelinin, vergi matrahının tespitinde zarar veya gider olarak indirilemeyeceği hk.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, iliniz …… Vergi Dairesi mükelleflerinden …. ‘nın işyerinden çalınan malların gider olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği ve katma değer vergisi açısından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun 30/c maddesi ile zayi olan malların alış belgelerinde gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, çalınan mallar için yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, çalınarak zayi olan malların alımı sırasında yüklenilen vergilerin indirilmiş olması halinde indirilen vergilerin, malların çalındığı dönemde verilecek katma değer vergisi beyannamesinde hesaplanan katma değer vergisine ilave edilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinde, safi ticari kazancın tespitinde hasılattan indirilecek giderler 8 bend halinde sayılmış olup, bunlar arasında ticari işletmede mevcut varlıkta herhangi bir suretle meydana gelen eksilmelerin gider yazılacağı hususuna yer verilmemiştir.

Bu nedenle, çalınan emtia bedelinin vergi matrahının tespitinde zarar veya gider olarak indirilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

İşletmenin Aktifine Kayıtlı Olmayan Cep Telefonu masrafı Hakkında Özelge

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARİH : 24.03.1999

SAYI : B.07.O.GEL.O.40/4069-5/11976

İLGİLİ MADDE: 40

ÖZÜ : İşletmenin aktifinde kayıtlı bulunmayan cep telefonuna ilişkin haberleşme ücretinin gider olarak kayıt edilip edilmeyeceği hk.

İlgi yazınız ekinde alınan, …. tarih ve ….. sayılı muktezanızın incelenmesinden, şahıs adına kayıtlı olan cep telefonu konuşma ücretlerinin, işletme hacmine göre işle ilgili olarak ticari kazancın elde edilmesi amacıyla yapılması şartıyla gider olarak kayıt edilebileceğinin belirtildiği anlaşılmış olup, konuyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 40’ıncı maddesinde safi kazancın tespitinde gider olarak kabul edileceği belirtilmiş, aynı maddenin 1 inci bendinde de ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme göre, işletmenin aktifine kayıtlı olan özel araç telefonları ile ( kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan taşıtlara bağlı ) cep telefonlarına ilişkin haberleşme giderlerinin ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip bulunması halinde, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür.

Bu durumda, işletmenin aktifine kayıtlı olmayıp, işletme sahibinin şahsına kayıtlı cep telefonuna ilişkin haberleşme ücretinin gider olarak kayıt edilmesi mümkün değildir.