Archive for Pratik Bilgiler

iş sağlığı ve güvenliği 2016 yılı idari para cezaları

iş sağlığı ve güvenliği 2016 yılı idari para cezaları listesi

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KANUNUYLA İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI
Ceza
Maddesi
İlgili
Maddeler
Maddelere İlişkin Açıklamalar (%5,58)
2016 Yılı
Cez
Miktarı
(TL)
26/a 4/1.(a) İşverence, mesleki risklerin önlenmesi
amacıyla her türlü tedbirin alınmaması, sağlık
ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlar göreuygun hale getirmemesi halinde her bir
yükümlülük için ayrı ayrı
2.603
4/1.(b) İşverenin, işyerinde alınan iş sağlığı ve
güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını
izlememesi, denetlememesi ve uygunsuzluklarıgidermemesi halinde her bir yükümlülük için
ayrı ayrı
2.603
6/1.(a) Belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya
işyeri hekimigörevlendirmeyen işverene görevlendirmediği
her bir kişi için ve aykırılığın devam ettiği
her ay için
6.511
6/1.(a) On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli
sınıfta yer alan iş yelerindediğer sağlık personeli görevlendirmeyen
işverene ve

aykırılığın devam ettiği her ay için

3.255
26/b 6/1 (b) İşverenin görevlendirdikleri kişi veya hizmet
aldığı kurumların görevlerini yerine
getirebilmeleri için gerekli yer,araç ve gereçleri sağlaması ve her bir
yükümlülük için ayrı ayrı
1.952
6/1(c) İşverenin, işyerinde sağlık ve güvenlik
hizmetlerini yürütenlerarasında işbirliği veya koordinasyonu
sağlamaması halinde ve

her bir ihlal için ayrı ayrı

1.952
6/1(ç) İşverenin, görevlendirdikleri kişi veya
hizmet aldığı kurumlar tarafından iş sağlığı ve
güvenliği için mevzuata uygun olarak bildirilen
tedbirleri yerine getirmemesi ve her bir tedbiriçin ayrı ayrı
1.301
6/1(d) İşverenin, çalışanların sağlık ve güvenliğini
etkilediği bilenenkonular hakkında; görevlendirdikleri kişi
veya hizmet aldığı

kurumları, başka işyerlerinden çalışmak üzere
gelen çalışanları

bu hususla bilgilendirmemesi ve her bir ihlal
için ayrı ayrı

1.952
26/c 8/1 İşverenin, işyeri hekimi ve iş güvenliği
uzmanlarının hak ve yetkilerini kısıtlaması
halinde her bir ihlal durumunda
1.952
8/6 İşverenin, belirlenen çalışma süresi
nedeniyle iş yeri hekimi veİş güvenliği uzmanını tam süreli olarak
görevlendirmesi, gereken

durumlarda işyeri sağlık ve güvenlik birimi
kurmaması ve her bir

ihlal için

1.952
26/ç 10/1 Risk değerlendirmesi yapmayan veya
yaptırmayan işverene
3.906
10/1 Risk değerlendirmesi aykırılığının devam
ettiği her ay için
1.952
10/4 İşverenin, iş sağlığı ve güvenliği yönünden
çalışanların maruzkaldığı risklerin belirlenmesine yönelik
gerekli kontrol ve

incelemeleri yaptırmaması

5.859
26/d 11 İşverenin, acil durum planları, yangınla
mücadele ve ilk yardımlailgili tedbir ve önlemleri almaması halinde
her bir ihlal için ve ihlalin devam ettiği her
ay için
1.301
12 İşverenin, ciddi yakın ve önlenemeyen
tehlikenin meydana gelmesi durumunda, tahliye
uygulamasına aykırı davranması ve ihlalin devam
ettiği her ay için
1.301
26/e 14/1 İşverenin, bütün iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının kaydınıtutması ve bunlar hakkında gerekli
incelemeleri yapmaması, ayrıca

işyerinde meydana gelen zarar verici olaylar
hakkında gerekli

raporları düzenlememesi ve her bir yükümlülük
için ayrı ayrı

1.952
14/2 İşverenin iş kazasını ve meslek hastalığını
üç iş günü içerisinde
Sos.Güv. Kurumuna bildirmemesi halinde
2.603
14/4 Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal
eden iş kazalarını yetkilendirilen sağlık
hizmeti sunucuları ise meslek hastalıklarınıon gün içerisinde Sos.Güv. Kurumuna
bildirmemesi halinde
2.603
26/f 15/1 İşverenin, çalışanlarına sağlık ve güvenlik
eğitimi hizmeti vermemesi ve onların sağlık
muayenelerinin yapılmasını sağlamaması halinde,
her bir çalışan için
1.301
15/2 İşverenin sağlık raporu olmayanları
çalıştırması halinde her bir çalışan için
1.301
26/g 16 İşverenin, işyerinin özelliklerini dikkate
alarak çalışanları ve çalışantemsilcileri maddede belirtilen hususlar
hakkında bilgilendirmediği

her bir çalışan için

1.301
26/ğ 17 İş verinin, çalışanlara işe başlamadan önce,
işyeri iş ekipmanları veyeni teknolojiler hakkında bilgi vermemesi
İşçilere verilecek iş sağlığı ve güvenliğine ait
hizmete ait maliyeti

işçilere yansıtan ve eğitim sürelerinin
haftalık çalışma süresinden

fazla olması halinde fazla çalışma olarak
değerlendirmeyen

işverenlere, her bir aykırılık için çalışan
başına ayrı ayrı,

527
26/h 18 İşverenin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
olarak çalışanların görüşlerini almaması ve
katılımlarını sağlamaması halinde her bir
aykırılık için ayrı ayrı
1.301
26/ı 20/1 İşverenin işyerinin bölümlerindeki risklere
ve çalışan sayısına göre temsilci
görevlendirmemesi halinde
1.301
20/3 İşyeri temsilcilerinin işyerindeki tehlike
kaynağının yok edilmesi verisklerin azaltılması için işverene
bulundukları önerilerden dolayı

işverence gerekli tedbirlerin alınmaması
halinde

1.952
20/4 İşverenin görevlerini yürütmeleri nedeniyle
çalışan temsilcilerinhaklarını kısıtlamaları ve görevlerini
yapmaları için gerekli imkanların sağlanmaması
halinde
1.301
26/i 22 İşverenin, iş sağlığı ve güvenliği kurulu
oluşturmaması ve kurulunkararlarını uygulanmaması halinde her bir
ihlal için ayrı ayrı
2.603
26/j 23/2 Birden fazla işyerinin bulunduğu(iş
merkezleri, iş hanları, sanayi bölg.ve siteler
gibi) yerlerde iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili koordinasyonu sağlayamayan yönetimlere
6.511
26/k 24/2 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda
ölçüm inceleme ve araştırma yapılmasına, numune
alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak
sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve
denetiminin yapılmasınaengel olan işverene
6.511
26/l 25/6 İşverenin, işin durdurulması sebebiyle işsiz
kalan çalışanlara ücretlerini ödememesi veya
ücretlerini düşürmesi veya mesleklerinegöre başka bir iş vermemesi halinde her bir
çalışan için ve aykırılığın devam ettiği her ay
için
1.055
25/8 İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma
yaptıran işveren veyavekiline 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası
verilir.
26/m 29/1 Büyük kaza önleme politika belgesi
hazırlamayan işverene
65.122
29/2 Güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın
değerlendirmesinesunmadan işyerini faaliyete geçiren ve
işletmesine Bakanlıkça izin

verilmeyen işyerini açan veya durdurulan
işyerinde faaliyete devam

eden işverene

104.196
26/n 30 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
yönetmeliklerdeki yükümlülükleriyerine getirmeyen işverene, uyulmayan her
hüküm için tespit

edildiği tarihten itibaren aylık olarak

1.301
26/0 Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE
işaretli kişisel koruyucudonanım temin etmeyen işverenlere çalışan
başına
527
26/ö Yeraltı maden işletmelerinde çalışanların
bulundukları yeri ve girişçıkışlarını gösteren takip sistemini kurmayan
işverenlere çalışan başına
527
AÇIKLAMA:Yukarıdaki İdari
Para Cezalarıa) Ondan az çalışanı bulunan
işyerlerinden;

Read more

Emsal Kira Bedeli Uygulaması

vergi

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.43/4303-50 KONU :

GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO: 1999/1 ………………VALİLİĞİNE (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan Gelir Vergisi Kanununun emsal kira bedeli esasını düzenleyen 73 üncü maddesinin uygulamasıyla ilgili olarak tereddüte düşüldüğü anlaşıldığından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 73 üncü maddesinde “Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin % 5’idir. Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve haklarının maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlere göre belli edilen değerinin % 10’udur.” hükmüne yer verilmiştir.

Emsal kira bedeli uygulamasına ilişkin bu hüküm, esas itibariyle gayrimenkullerin bedelsiz olarak Gelir Vergisi Kanununun 73 üncü maddesinde belirtilenler dışındaki kişilerin kullanımına tahsis edilmesi veya kira bedelinin tespit edilememesi halleriyle muvazaalı olarak gerçek kira gelirinin altında beyanda bulunulması durumlarında vergi güvenlik müessesesi olarak kullanılmak amacıyla getirilmiştir.

Elde edilen gerçek kira gelirinin kira sözleşmesi, ödemeye ilişkin banka dekontu veya havale makbuzu, vb. belgelerle veya kiracının ifadesi ile ispat veya tevsik edildiği durumlarda ayrıca emsal kira bedeli karşılaştırılması uygulaması yoluna gidilmemektedir. Sözü edilen ispat veya tevsik işlemine ise, ancak beyan edilen kira gelirinin gerçek durumu yansıtmadığına ilişkin karinelerin bulunması veya vergi incelemeleri sırasında yetkililerce talep edilmesi durumunda başvurulmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve uygulamanın yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim

Ücret istisnası

vergi

ÜCRET İSTİSNASI

Aşağıdaki ücretler vergiden müstesnadır.

1- Münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri istisna kapsamındadır.

Ancak bu işletmelerin köylerde ve belediye içi nüfusu 5000’i aşmayan yerlerde olması şarttır.

2- Gelir vergisinden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretleri.

3- Cevher istihsalinde çalışanların yer altında çalıştıkları süreye ait ücretleri. İşletilen madenlerin toprak altında faaliyette bulunması şarttır.

4- Köy muhtar ve katipleri, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlerine köy bütçesinden ödenen ücretler, çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri.

5- Hizmetçilerin ücretleri, hizmetçiler, kapıcılık gibi özel kişiler tarafından çalıştırılan kimselerdir. Ancak eğitim hizmeti için ödenen ücretler istisna kapsamına girmez. Bu kimseler belge düzenlemek suretiyle hizmet verirler ve vergiye tabi tutulurlar. (GVK md.23/6)

6- Okullarda, cezaevlerinde, darülacezelerde çalışan öğrenci hükümlü, tutuklu ve düşkünlere verilen ücretler.

7- Çalışanların yemek bedeleri,

Yemekler iş yeri veya müştemilatında hazırlanıyorsa, malzeme bedelinin tamamı gider yazılır. Yemek dışardan alınıyorsa 2013 için günlük 12,00 liralık tutar ücret sayılmaz.

Bu halde ödeme fatura karşılığında işverence yapılır. Tutarı aşan kısım ücret sayılır. Faturanın vergiye tabi olanlarca kesilmesi gerekir.

Alınan faturada gösterilen KDV, 12,00 liralık tutara dahil değildir. Bu KDV, indirim konusu yapılır ( GVK.Gn.Tb.No: 186)

8- İşçilere konut verilmesi, ücret sayılmaz. Bu işçilerin maden işletmeleri ile fabrikalarda çalışıyor olması gerekir.

9- Öte yandan işverene ait brüt alanı 100 m2’yi geçmeyen konutların hizmet erbabına tahsisi de ücret sayılmaz. Konutların aydınlatılması, ısıtılması ve suyuna ait masraflar da ayni kapsamdadır.

10- Çalışanlara verilen toplu taşıma masrafları ücrete eklenmez, ancak bir kimseye tahsis edilen araçların emsal kira bedeli net ücret ödemesi sayılır ve brütleştirilerek vergilenderilir.

Bu halde kiranın KDV’si de söz konusu olur ise, bu KDV kira ile birlikte mütalaa edilir ve ücret olarak vergilendirilir.

11- Emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları ücret sayılmaz, ancak bu aylıkların toplam tutarı, en yüksek devlet memuruna ödenen, en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark ücret olarak vergilendirilir.

12- Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa göre çıraklara ödenen ve asgari ücreti aşmayan ücretler.

13- Yabancı ülkelerde bulunan ve sosyal güvenlik kurumlarınca ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları.

14- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükelleflerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretleri vergiden müstesnadır.

15- Amatör sporculara ödenen ve asgari ücretin iki katını aşmayan ücretler vergiden müstesnadır. Sporcuların amatörlük sıfatı beden terbiyesi teşkilatınca yapılan düzenlemeye göre tayin olunur. (GVK md.23)

2014 yılı Engellilik İndirim Tutarları

vergiEngellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 800 TL, ikinci derece engelliler için 400 TL, üçüncü derece engelliler için 190 TL olarak tespit edilmiştir.

 

 

___________________________________

2014 yılı Kira Geliri İstisnası ne kadar?

vergi

Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2014 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.300 TL olarak tespit edilmiştir.

 

_____________________________________________________