Archive for Pratik Bilgiler

2014 yılı Basit Usule Tabi Olmanın Genel ve Özel Şartları

vergi

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 5.500 TL, diğer yerlerde 3.800 TL olarak tespit edilmiştir.

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere;

– 1 numaralı bent için 77.000 TL ve 110.000 TL,

– 2 numaralı bent için 38.000 TL,

– 3 numaralı bent için 77.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.

_________________________________________

Eylül 2013 Vergi Takvimi

vergi

Eylül 2013 Ayında yerine getirilmesi gereken yasal yükümlülüklere ilişkin Vergi takvimi olup, tüm yasal yükümlülükleri içermemektedir.

SON ÖDEME GÜNÜ

EYLÜL 2013  BEYAN
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

09 Eylül

1-  Ağustos  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimive Ödenmesi

10 Eylül

1- 16 -31 Ağustos  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

16 Eylül

1-  Ağustos Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2-  Ağustos  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3-  Ağustos  Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

20 Eylül

1-  İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

23 Eylül

1- Ağustos  Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2- Ağustos Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

3- Ağustos Dönemine Ait  Muhtasar Beyannamesinin Beyanı

4- Ağustos Ayı 1 ila 31’i Arası Ücret  Alan Sigortalılar İçin Prim Belgelerinin Verilmesi

24 Eylül

1- Ağustos  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Eylül

1- 1-15 Eylül  Dönemi I sayılı Listedeki Ürünlere Ait Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

26 Eylül

1- Ağustos  Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

2- Ağustos Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

3- Ağustos  Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

4- Ağustos Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinde Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi

30 Eylül

1- Ağustos Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

2- Ağustos Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs)nin verilmesi (VUK Teb. 396)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. örneğin KDV beyannamesi 24 Eylül’e kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 26 Eylül çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.

Ağustos 2013 Vergi Takvimi

Ağustos 2013 Vergi Takvimi

SON ÖDEME GÜNÜ

AĞUSTOS 2013  BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

07 Ağustos

1-  Temmuz  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

12 Ağustos

1- 16 -31 Temmuz  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

14 Ağustos

1- Nisan, Mayıs Haziran Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Geçici Verginin Beyanı

15 Ağustos

1-  Temmuz Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2-  Temmuz  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3-  Temmuz Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

19 Ağustos

1- Nisan, Mayıs Haziran Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Geçici Vergisinin Ödenmesi

20 Ağustos

1- İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

23 Ağustos

1- Temmuz Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2- Temmuz Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

3- Temmuz Ayı 1 ila 31’i Arası Ücret Alan Sigortalılar için Prim Belgelerinin Verilmesi

26 Ağustos

1-  Temmuz  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

2-  1-15  Ağustos  Dönemi I sayılı Listedeki ürünlere ait Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3-  Temmuz Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

4-  Temmuz Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

02 Eylül

1- Temmuz Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs)’nin verilmesi (VUK Teb. 396)

2- Temmuz Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 26 Ağustos’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 26 Ağustos çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.

Harçlar Kanunu 8-9 Sayılı Tarife

Harçlar Kanunu 8-9 Sayılı Tarife 2013

(8) SAYILI TARİFE

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları :
I- İmalat ruhsatları:
1. Müstahzar ruhsatnameleri:
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:
a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler

1,033.75

b)Memleket içinde imal olunanlar

516.25

c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:
-Hariçten ithal edilenler

516.25

-Memleket içinde imal olunanlardan

257.60

2.Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004) Read more

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından:

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağını, defterlerin kayıt zamanını, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarını belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ tacirler tarafından tutulan ticari defterleri kapsar. Kooperatiflerin tutacağı defterlere ve diğer hususlara ilişkin özel hükümler dışında bu Tebliğ hükümleri uygulanır. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması gereken defterlere ilişkin yükümlülükler saklıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Gerçek kişi tacir: Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişiyi,

b) Genel kurul: Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde genel kurulu, şahıs şirketlerinde ortaklar kurulunu ve gereğinde ortakların tümünü,

c) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

ç) MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,

d) Sermaye şirketi: Anonim, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketleri,

e) Şahıs şirketi: Kollektif ve komandit şirketleri,

f) Tacir: Gerçek ve tüzel kişi tacirleri,

g) Ticaret şirketi: Kollektif, komandit, anonim, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketler ile kooperatifleri,

ğ) Tüzel kişi tacir: Ticaret şirketleriyle amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşları,

h) Yönetim kurulu: Anonim şirketlerde yönetim kurulunu, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici veya yöneticileri, limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Fiziki Ortamda Defter Tutma Yükümlülüğü

Genel olarak  Read more