Archive for SGK

İş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminat

mahkeme-karari

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi

E.No : 2013/5626 K.No : 2013/15674

Tarih : 11.09.2013

                            •  İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN  DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

                            •  İŞ KAZASININ TESPİTİ

                            •  BEKLETİCİ SORUN

ÖZÜ: İş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödedilmesi için, iş kazası olduğu iddia edilen olay Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeli, olayın kurumca iş kazası olarak kabul edilmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ve hak alanını etkileyeceğinden işveren aleyhine “iş kazasının tespiti” davası açması için önel verilmeli, tespit davası bu dava için bekletici sorun yapılmalıdır. Olayın kurumca iş kazası olduğunun kabul edilmesi halinde kuruma müracaat ederek iş kazası sigorta kolundan sürekli iş göremezlik oranı belirlenmeli, sürekli iş göremezlik geliri bağlanması için önel verildikten sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir.

          (5510 s. SSGSSK m. 13/4, 18)

İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat

mahkeme-karari

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi

E.No : 2010/5719   K.No : 2012/1105

Tarih : 06.02.2012

                            •  İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN  DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

                            •  İŞVERENİN KUSUR SORUMLULUĞU

ÖZÜ:     İşverenin iş kazası sonucu meydana gelen zarar nedeniyle hukuki sorumluluğu,yasa ve içtihatlarla belirlenmiş haller dışında ilke olarak iş akdinden doğan işçiyi gözetme (koruma) borcuna aykırılıktan kaynaklanan kusura dayalı sorumluluktur. Mahkemece, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişilerden, yöntemince rapor alınmalı,  olayda işverenin ve işçinin kusur oranları saptanmalı, hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan artışlara göre hesaplanan tüm peşin sermaye değeri kurumdan sorulmalı ve bildirilen miktar hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan ücret artışları ve 60 yaştan sonra bakiye ömrüne kadar (pasif dönemde) asgari ücret esas alınarak hesaplanan tazminattan indirilerek karar verilmelidir.

          ( 4857 s. İş K. m.77)

(506 s. SSK ek m.38)

Medula Sistemi

 

sgk-medula

Faturalandırma ve Ödeme

 

5.1  – MEDULA sistemi

(1) Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularına, sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin bedellerin ödenebilmesi için Kurum mevzuatı gereği istenilen bilgilerin Kuramca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere MEDULA sistemine girilmesi zorunludur. Kurumca “MEDULA Web Servisleri Kullanım Kılavuzu” ayrıca yayımlanmakta olup sağlık hizmeti sunucularının MEDULA entegrasyonu için yapacakları yazılımlar Kılavuzdaki açıklamalara göre gerçekleştirilecektir.

(2) Sunulan hizmete ilişkin MEDULA sisteminden alınan provizyonlar ön izin niteliğinde olup mevzuat ile açıkça belirtilmediği sürece hiçbir zaman tek başına yeterli sayılmayacak, bunlarla ilgili sisteme eklenememiş diğer kuralların varlığı halinde gerekli kontroller sağlık hizmeti sunucularınca yapılmaya devam edilecektir.

5.2 – Fatura düzenlenmesi Read more

Kuruma Bildirilmeyen Sigortalı Çalışmalarının Tespiti

mahkeme-karari

YARGITAY  21. Hukuk Dairesi

E.No : 2012/18193

K.No : 2012/18611

Tarih : 05.11.2012

                            •  KURUMA BİLDİRİLMEYEN SİGORTALI                                     ÇALIŞMALARIN TESPİTİ

                            •  İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ

                            •  EKSİK ARAŞTIRMA

ÖZÜ:    Davacı askerlik hizmeti haricinde kalan süreler içerisinde 03.04.1981-05.06.2009 tarihleri arasında iş yerinde geçen ve kuruma bildirilmeyen sigortalı çalışmalarının tespitini istemiştir.

          Mahkemece, ihtilaflı döneme ilişkin tüm dönem bordroları getirilmeli, bu bordrolarda ihtilaflı dönemin tamamında kayıtlı ve tarafsız tanıklar saptanarak bunların bilgilerine başvurulmalı, bordrolarda adı geçen kişilerin adreslerinin tespit edilememesi veya beyanları ile yetinilmediği takdirde, Sosyal Güvenlik Kurumu, zabıta, maliye, meslek odası aracılığı ve muhtarlık marifetiyle  iş yerine o tarihte komşu olan diğer iş yerlerinde uyuşmazlıkkonusu dönemde çalıştığı tespit edilen kayıtlı komşu iş yeri çalışanları, yoksa iş yeri sahipleri araştırılıp tespit edilerek çalışmanın niteliği le gerçek bir çalışma olup olmadığı yönünde yönetimince beyanları alınmalı, gerçek çalışma olgusu somut ve inandırıcı bilgilere dayalı şekilde kanıtlanmalı, imzasız ücret bordrolarında geçen çalışmaların var olduğu anlaşılırsa buna göre bir karar verilmelidir.

          (506 s. SSK m. 79/10)

          (5510 s. SSGSSK md.86/9)

Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi

E.No : 2012/9969 K.No : 2012/13423

Tarih :04.07.2012

                            •  SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ  TARİHİNİN TESPİTİ

•  3201 SAYILI YASA BORÇLANMASI

•  ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

ÖZÜ:    Türkiye’de hiç bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması bulunmayan kişilerin 3201 sayılı Yasaya dayalı borçlanma sürelerinin 5510 sayılı Yasanın 4/1-b kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi yasal bir zorunluluktur.

           Anayasamızın 90/son  maddesi uyarınca, Türk Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde,Türk sigortasına girişten önce, Alman Rant Sigortasına giriş tarihinin, Türk sigortasına giriş tarihi olarak kabul edileceği yönünde açık hüküm bulunmasına rağmen yurt dışında  geçirilen çalışma sürelerinin, akit ülke mevzuatına göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi aşamasında hangi sigortalılık niteliğine göre borçlanılabileceği konusunda açık ve özel bir düzenleme yer almamaktadır. Bu durumda 3201 sayılı Yasa kapsamında yapılan borçlanma ile, 01.06.2009 tarihinden itibaren bağlanan yaşlılık aylığının, 5510 sayılı Yasanın 4/1-b maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

          (3201 s. ÇTHK m. 3, 5)

          (5510 s. SSGSSK m. 4/1-b)

          (Türk Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi)