Archive for SGK

Çok Tehlikeli işlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı iş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığından:

ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ

GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(14.06.2013 tarih ve 28677 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan
sektörel alanda özel düzenleme kapsamında iş güvenliği uzmanlarının
görevlendirilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işyerleri ile iş güvenliği
uzmanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6331 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci
fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Read more

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN

(29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Kanun No. 6486        Kabul Tarihi: 21/5/2013

MADDE 1 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin; birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine “üçte birinden az olan vatandaşlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar” ibaresi, aynı bendin (7) numaralı alt bendine “ücretsiz faydalanan kişiler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar” ibaresi eklenmiş, yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Kendilerince 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir.” Read more

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Yönetmeliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

(15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Kanunun 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 30 uncu maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde işyeri tehlike sınıfı az tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini,

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde işyeri tehlike sınıfı çok tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini,

ç) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,

d) Tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde işyeri tehlike sınıfı tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini,

ifade eder. devamı.. Read more

MAKTU ÜCRET

İSTİSNAİ BİR ÖDEME: MAKTU ÜCRET

I-           GİRİŞ

Çalışma hayatında genel olarak mavi yakalı olarak ifade edilen bedenen çalışması ağır basan çalışanlar yanında beyaz yakalı olarak da ifade edilen çalışanlar bulunmaktadır.

Maktu ücretin ödenirse işte bu beyaz yakalı işçilere, genelde de büro personeline ödendiği görülmektedir.

Maktu ücretin ne olduğuna ilişkin düzenlemelerde açık ifadeler yer almamakta, asıl olarak da İş Kanununun 49. maddesindeki çerçeveye göre değerlendirmeler yapılmaktadır.

İş Kanununun 49. maddesine göre, hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık ücretli işçilere 46 (hafta tatili ücreti), 47 (genel tatil ücreti) ve 48 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri (geçici iş göremezlik) uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Madde önceki İş Kanunu ile bire bir aynıdır (sadece yevmiye ifadesi yerine günlük ücret kavramı kullanılmıştır).

II-          MAKTU ÜCRETİN NİTELİKLERİ Read more

Gelir Testine Tabi Tutulacak veya Tutulmayacak Kişiler

GELİR TESTİNE TABİ TULACAK – TUTULMAYACAK

KİŞİLER İLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİNİ

KENDİ ÖDEMEK ZORUNDA OLANLAR

1.GİRİŞ

Bilindiği gibi, sosyal güvenlik reformuyla genel sağlık sigortası ve gelir testi uygulaması gündeme gelmiş ve sosyal güvenlik reformu çerçevesinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunla genel sağlık sigortasına kademeli olarak geçilmesi ve nihayetinde 1/1/2012 tarihi itibarıyla ülke nüfusunun tamamının genel sağlık sigortası kapsamında olması ve bu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası kapsamında olmayanların gelir testine tabi tutulmaları zorunluluğu öngörülmüştür.

Öncelikle kimlerin hangi şartlarla genel sağlık sigortalısı olacakları 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılmıştır.

Söz konusu şartlar dikkate alındığında, bazı kişiler gelir testine tabi tutulmadan direk olarak genel sağlık sigortalısı sayılacak ve bunlar adına zaten sağlık primi ödendiğinden veya aylık ve gelir aldıklarından (yani sağlık primleri çalışma esnasında zaten ödendiğinden) ayrıca bu kişiler için genel sağlık sigortası primi alınmayacaktır.

Ancak, durumları itibarıyla geçmişte ve bulundukları dönem itibarıyla adlarına sağlık primi ödenmemiş olanlar veya adlarına prim ödeyenler ya da gelir/aylık alanların bakmakla yükümlü kişi sıfatını haiz olmayanlar mutlaka gelir testine tabi tutularak, aile içindeki gelirlerine göre sağlık primleri ya Devlet tarafından ya da kendileri tarafından ödenerek yine zorunlu olarak genel sağlık sigortalısı olacaklardır.

2. GELİR TESTİNE TABİ TUTULMAYACAK OLANLAR Read more