Archive for Yargıtay Kararları

İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat

mahkeme-karari

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi

E.No : 2010/5719   K.No : 2012/1105

Tarih : 06.02.2012

                            •  İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN  DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

                            •  İŞVERENİN KUSUR SORUMLULUĞU

ÖZÜ:     İşverenin iş kazası sonucu meydana gelen zarar nedeniyle hukuki sorumluluğu,yasa ve içtihatlarla belirlenmiş haller dışında ilke olarak iş akdinden doğan işçiyi gözetme (koruma) borcuna aykırılıktan kaynaklanan kusura dayalı sorumluluktur. Mahkemece, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişilerden, yöntemince rapor alınmalı,  olayda işverenin ve işçinin kusur oranları saptanmalı, hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan artışlara göre hesaplanan tüm peşin sermaye değeri kurumdan sorulmalı ve bildirilen miktar hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan ücret artışları ve 60 yaştan sonra bakiye ömrüne kadar (pasif dönemde) asgari ücret esas alınarak hesaplanan tazminattan indirilerek karar verilmelidir.

          ( 4857 s. İş K. m.77)

(506 s. SSK ek m.38)

Şirket Birleşmeleri istihdam Çokluğu ve fesih hakkında Yargıtay Kararı

mahkeme-karari

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi

E.No : 2009/1917 K.No : 2009/29704

Tarih : 02.11.2009

                            •  ŞİRKET BİRLEŞMELERİ

                            •  İSTİHDAM FAZLALIĞI

                            •  HAKLI NEDENLE FESİH

ÖZÜ: Yargı kararları gerekçeli olmalıdır.

          Grup şirketlerinden bir şirketin diğer bir şirketle birleşmesi halinde istihdam fazlalığının meydana gelmesi mümkün ise de, işçinin birleşen şirket dışında grubun diğer şirketlerinde çalışma olanağının olup olmadığının somut olarak araştırılması gerekir. Zira davacı, davalı şirketin bağlı olduğu ana şirketin personel yönetmeliği kapsamında çalıştırılmış ve grup şirketlerinin kendi bünyelerindeki lojistik faaliyetleri devam etmektedir.

          (2709 s. Anayasa m.141)

          (1086 s. HUMK m.388)

          (4857 s. İş K. m.18)

Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden omadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Read more

Kuruma Bildirilmeyen Sigortalı Çalışmalarının Tespiti

mahkeme-karari

YARGITAY  21. Hukuk Dairesi

E.No : 2012/18193

K.No : 2012/18611

Tarih : 05.11.2012

                            •  KURUMA BİLDİRİLMEYEN SİGORTALI                                     ÇALIŞMALARIN TESPİTİ

                            •  İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ

                            •  EKSİK ARAŞTIRMA

ÖZÜ:    Davacı askerlik hizmeti haricinde kalan süreler içerisinde 03.04.1981-05.06.2009 tarihleri arasında iş yerinde geçen ve kuruma bildirilmeyen sigortalı çalışmalarının tespitini istemiştir.

          Mahkemece, ihtilaflı döneme ilişkin tüm dönem bordroları getirilmeli, bu bordrolarda ihtilaflı dönemin tamamında kayıtlı ve tarafsız tanıklar saptanarak bunların bilgilerine başvurulmalı, bordrolarda adı geçen kişilerin adreslerinin tespit edilememesi veya beyanları ile yetinilmediği takdirde, Sosyal Güvenlik Kurumu, zabıta, maliye, meslek odası aracılığı ve muhtarlık marifetiyle  iş yerine o tarihte komşu olan diğer iş yerlerinde uyuşmazlıkkonusu dönemde çalıştığı tespit edilen kayıtlı komşu iş yeri çalışanları, yoksa iş yeri sahipleri araştırılıp tespit edilerek çalışmanın niteliği le gerçek bir çalışma olup olmadığı yönünde yönetimince beyanları alınmalı, gerçek çalışma olgusu somut ve inandırıcı bilgilere dayalı şekilde kanıtlanmalı, imzasız ücret bordrolarında geçen çalışmaların var olduğu anlaşılırsa buna göre bir karar verilmelidir.

          (506 s. SSK m. 79/10)

          (5510 s. SSGSSK md.86/9)

Sahte Fatura

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi

E.No : 2008/1841 K.No : 2010/159

Tarih : 27.01.2010

                            • SAHTECİLİK

                            • SAHTE FATURA KULLANMAK

ÖZÜ: Sahte fatura kullanmaktan açılan davada; faturayı basan firmalar ile ilgili açılan dava dosyalarının getirtilmesi, faturaların gerçek alım satım karşılığı olup olmadığının araştırılması, nakit olarak elden ödeme yapılıp yapılmadığının ticari geleneklere göre saptanması ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

          (213 s. VUK m.359)

1- Sanık N’in fiilin faili olmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin soruşturmanın eksik yapıldığına ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına,

II Sanık M hakkında kurulan beraat hükmüne yönelik katılan vekilinin temyizine gelince; Read more

Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi

E.No : 2012/9969 K.No : 2012/13423

Tarih :04.07.2012

                            •  SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ  TARİHİNİN TESPİTİ

•  3201 SAYILI YASA BORÇLANMASI

•  ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

ÖZÜ:    Türkiye’de hiç bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması bulunmayan kişilerin 3201 sayılı Yasaya dayalı borçlanma sürelerinin 5510 sayılı Yasanın 4/1-b kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi yasal bir zorunluluktur.

           Anayasamızın 90/son  maddesi uyarınca, Türk Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde,Türk sigortasına girişten önce, Alman Rant Sigortasına giriş tarihinin, Türk sigortasına giriş tarihi olarak kabul edileceği yönünde açık hüküm bulunmasına rağmen yurt dışında  geçirilen çalışma sürelerinin, akit ülke mevzuatına göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi aşamasında hangi sigortalılık niteliğine göre borçlanılabileceği konusunda açık ve özel bir düzenleme yer almamaktadır. Bu durumda 3201 sayılı Yasa kapsamında yapılan borçlanma ile, 01.06.2009 tarihinden itibaren bağlanan yaşlılık aylığının, 5510 sayılı Yasanın 4/1-b maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

          (3201 s. ÇTHK m. 3, 5)

          (5510 s. SSGSSK m. 4/1-b)

          (Türk Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi)