Archive for Yargıtay Kararları

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi

E.No : 2011/26973 K.No : 2012/10277

Tarih :27.03.2012

                            •  İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ

•  ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN

•  HUSUMET

ÖZÜ: Asıl işveren alt işveren ilişkisinden söz edebilmek için ilk olarak mal veya hizmetin üretildiği bir iş yeri olmalı ve bu iş yerindeki işverenden iş alan ve ikinci  bir işveren (alt işvreen) bulunmalıdır. Alt işveren faaliyetini asıl işverenin iş yerinde yürütse de iş yerini kendi iş organizasyonu kapsamında bağımsız şekilde örgütleyebilir. Ancak yine de alt işverenin faaliyeti, asıl işverenin mal veya hizmet üretimine katkı sağlamaya yöneliktir. Bu yönüyle mal eya hizmeti satın alan kişi, satış iade, şikayet gibi konularda asıl işvereni muhatap alır.

           Mağazacılık alanında faaliyet gösteren şirket, mağaza içinde bir bölümde unlu mamuller işini başka bir işverene vermiş olup, faaliyetin mağaza içinde ve şirketin belirlediği esaslar dahilinde yürütülmesi, asıl işveren alt işveren ilişkisinin varlığını gösterir. Davalı şirketin diğer alt işveren konumundaki davalılarla müşterekenve müteselsilen sorumlu tutulması gerekirken husumet yokluğu sebebiyle davanın reddine karar verilmesi isabetli değildir.

          (4857 s. İş K. m. 2)

KOOPERATİF GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ

KOOPERATİF GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ MUTLAK BUTLAN

 

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi

 

E.No : 2012/2799 K.No : 2012/4332

Tarih : 25.06.2012

                            •  KOOPERATİF GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ

•  MUTLAK BUTLAN

ÖZÜ: Genel kurul sözleşmede gösterilen şekil ve surette toplantıya çağrılır. Toplantı nisabı sözleşmede gösterilir. Ancak yapı kooperatiflerinin genel kurul toplantısında ortakların en az 1/4’ünün şahsen veya temsilenhazır bulunmaları şart olup, kanun veya ana sözleşmede aykırı hüküm bulunmadıkça, genel kurul kararlarında ve seçimlerde oyların yarıdan bir fazlasına itibar olunur. Sözü geçen hükümler emredici nitelikte olup, bu hükümlere aykırılık teşkil eden genel kurul kararları mutlak butlanla batıldır.

          Aidat miktarının belirlenmesine ilişkin madde, ana sözleşmeye aykırı olarak yarıdan fazla oyla kabul edilmediğinden mutlak butlanla batıl olduğunun tespitine karar verilmelidir.

          (1163 s. Koop.K. m. 45/2, 51/1)

Kilo Fazlası Olan Kabin memurunun iş akdinin feshi konusunda Yargıtay Kararı

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

E.No : 2012/11598 K.No : 2012/19726

Tarih :25.09.2012

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ

• İŞE İADE

• İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI

• EKSİK İNCELEME

ÖZÜ: Davacının bir hava yolları şirketinde kabin memuru olarak çalıştığı, kilo fazlası olması nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere altı aylık sürede uygun ölçülere gelmesi sağlanamaz ise uçuculuk statüsü sona erdirileceğinin belirtildiği dikkate alınarak davacının yapılan ölçümünde kilo fazlası olduğu, verilen süreye rağmen istenilen uygunluğa gelmediğinden kabin memurluğunu yütüremeyeceği gerekçesi ile iş sözleşmesinin kıdem ve ihbar tazminatları ödenmek suretiyle feshedildiği anlaşılmaktadır.

Kabin görevlisi olan davacının bu görev için iş yerine giderken aranan şartları sonradan yitirmesi durumunda, işverenin yeniden bu şartın sağlanmasını istemesi sözleşmye aykırıbir durum değildir. Davacı iş yerinde geçerli olan düzenlemeye göre uçuş özelliklerini hangi durumda yitireceğini bilmektedir. Fazla kilo alarak kabin görevlisi olma özelliğini yitiren davacının yeniden uygun kiloya gelmesine engel sağlık sorunu olup olmadığı irdelendikten sonra kilo verememesi iradesi dışında bir sebebe dayanmakta ise ancak bu durumda davacının yer hizmetlerinde görevlendirilip görevlendirilmeyeceği konusunda bilir kişiden rapor alınarak değerlendirme yapılabileceği, gayri iradi bir durumun bulunmadığının anlaşılması halinde ise davacının yer hizmetlerine geçirilmeye ilişkin diğer koşulların bulunup bulunmamasına göre feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı konusunda bir karar verilmelidir.

(4857 s. İş K. m. 18)

Hiçbir Ticari faaliyeti bulunmayan Konut Yapı Kooperatifleri Ticaret Şirketi Kapsamında Değerlendirilemez

YARGITAY 16. Hukuk Dairesi

E.No : 2011/954 K.No : 2011/3255

Tarih : 03.06.2011

• KOOPERATİFLERİN TİCARET ŞİRKETİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEMESİ

ÖZÜ: Kooperatifler yasada ticaret şirketleri arasında gösterilmiş ise de, amacı ortaklarının konut ihtiyacını karşılamak olan ve bu ihtiyacı karşıladıktan sonra tasfiye ve terkin edilen, hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan konut yapı kooperatifleri ticaret şirketi kapsamında değerlendirilmez.

(6762 s. TTK m.136)

(2004 s. İİK m.366)

Ticaret şirketlerinde hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip olanların alacaklıları zarara uğratmak kastiyle ticari işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödememesi suçundan sanıklar …., …. ve ….’ın beraatlerine karar verilmiş, hüküm, yasal süresi içerisinde şikayetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay C.Başsavcılığının onama istemli tebliğnamesiyle dosya daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak gereği düşünüldü.

Dosya içeriğine, toplanan delillere, kararda yazılı gerektirici nedenlere, yapılan yargılama ve uygulamada isabetsizlik bulunmadığına, her ne kadar kooperatifler 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 136’ncı maddesinde ticaret şirketleri arasında gösterilmiş ise de, amacı ortaklarının konut ihtiyacını karşılamak olan ve bu ihtiyacı karşıladıktan sonra tasfiye ve terkin edilen ve hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan konut yapı kooperatiflerinin ticaret şirketi kapsamında değerlendirilemeyeceğine göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün İİK’nın 366’ncı maddesi uyarınca istem gibi (ONANMASINA), 03.06.2011 gününde oy birliğiyle karar verildi.