Çok Tehlikeli işlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı iş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığından:

ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ

GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(14.06.2013 tarih ve 28677 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan
sektörel alanda özel düzenleme kapsamında iş güvenliği uzmanlarının
görevlendirilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işyerleri ile iş güvenliği
uzmanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6331 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci
fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev
yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,

c) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

ç) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve
işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan iş
sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programını,

ifade eder.

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev alabileceği çok tehlikeli işler ve görevlendirme işlemleri

MADDE 5 – (1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev alabileceği
işyerlerinin tespitinde, NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre
altılı faaliyet kodu dikkate alınır.

(2) Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine
sahip olanların görevlendirilebilecekleri işler Ek-1’de yer alan tabloda
belirtilmiştir.

(3) Ek-1’de belirtilen meslek unvanlarını haiz olan (C) sınıfı iş güvenliği
uzmanının, unvanı ile eşleştirilmiş olan kodlarda, mezuniyetinden itibaren en az
üç yıl görev yapmış olması ve bu üç yıl içinde kişi adına asgari 750 günlük prim
ödenmiş olması durumunda ve İSG-KATİP üzerinden başvurulması halinde, başvurusu
Genel Müdürlükçe değerlendirilerek, onaylanır.

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak görevlendirmelere ilişkin başvurular yalnızca
İSG-KATİP üzerinden Bakanlığa bildirilir ve işlemler bu program üzerinden
sonlandırılır.

(5) İSG-KATİP üzerinden yürütülecek iş ve işlemlerde takip edilecek yola ilişkin
hususlar Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir.

(6) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak görevlendirmelere ilişkin her türlü iş ve
işlem ile incelemede Bakanlık kayıtları esas alınır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
yürütür.

 

EK-1

(C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ MESLEK
DALI İLE

İŞYERİ TEHLİKE SINIFI İLGİ TABLOSU

NACE Rev.2_Altılı Kod

NACE Rev.2_Altılı Tanım

Meslek Unvanları

01.61.04

Bitkisel üretimi destekleyici ilaçlama ve zirai
mücadele faaliyetleri (zararlı otların imhası
dahil, hava yoluyla yapılanlar hariç)

Kimya Mühendisi, Kimyager, Ziraat
Mühendisi,Orman Mühendisi, Orman Endüstri
Mühendisi, Çevre Mühendisi

01.61.06

Hava yoluyla yapılan bitkisel üretimi
destekleyici gübreleme, ilaçlama ve zirai
mücadele faaliyetleri (zararlı otların imhası
dahil)

Kimya Mühendisi, Kimyager, Ziraat
Mühendisi,Orman Mühendisi, Orman Endüstri
Mühendisi, Çevre Mühendisi, Uçak Mühendisi

02.40.04

Ormanı zararlılara (böcek ve hastalıklar) karşı
koruma faaliyetleri

Kimya Mühendisi, Çevre Mühendisi,Orman
Mühendisi, Orman Endüstrisi Mühendisi, Ziraat
Mühendisi, Kimyager

03.11.02

Deniz kabuklularının (midye, ıstakoz vb.),
yumuşakçaların, diğer deniz canlıları ve
ürünlerinin toplanması (sedef, doğal inci,
sünger, mercan, deniz yosunu, vb.)

Balıkçılık Teknolojileri Mühendisi, Çevre
Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Ziraat
Mühendisi

05.10.01

Taş kömürü madenciliği

Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

05.20.01

Linyit madenciliği

Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

06.10.01

Ham petrolün çıkarılması

Jeofizik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Maden
Mühendisi, Makine Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz
Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi

06.20.01

Doğalgaz çıkarılması (madenciliği)

Jeofizik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Maden
Mühendisi, Makine Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz
Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi

07.10.01

Demir cevheri madenciliği (sinterlenmiş demir
cevheri üretimi dahil)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

07.21.01

Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden uranyum
metalinin ayrıştırılması

Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi,
Kimya Mühendisi

07.21.02

Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden toryum
metalinin ayrıştırılması

Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi,
Kimya Mühendisi

07.21.03

Uranyum madenciliği

Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

07.21.04

Toryum madenciliği

Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

07.21.05

Sarı pasta (U3O8) imalatı (uranyum cevherinden
elde edilen)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi,
Kimya Mühendisi, Fizik Mühendisi

07.29.01

Altın, gümüş, platin gibi değerli metal
madenciliği

Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

07.29.02

Alüminyum madenciliği

Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

07.29.03

Bakır madenciliği

Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

07.29.04

Nikel madenciliği

Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

07.29.05

Kurşun, çinko ve kalay madenciliği

Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

07.29.06

Krom madenciliği

Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

07.29.07

Başka yerde sınıflandırılmamış demir dışı diğer
metal cevherleri madenciliği (cıva, manganez,
kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb.) (değerli
metaller, demir, bakır, kurşun, çinko,
alüminyum, kalay, krom, nikel hariç)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

08.11.01

Mermer ocakçılığı (traverten dahil)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Jeofizik Mühendisi,
Jeoloji Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine
Mühendisi

08.11.02

Granit ocakçılığı

Cevher Hazırlama Mühendisi, Jeofizik Mühendisi,
Jeoloji Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine
Mühendisi

08.11.03

Yapı taşları ocakçılığı

Cevher Hazırlama Mühendisi, Jeofizik Mühendisi,
Jeoloji Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine
Mühendisi

08.11.04

Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kabaca
kesilmesi

Cevher Hazırlama Mühendisi, Jeofizik Mühendisi,
Jeoloji Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine
Mühendisi

08.11.05

Dolomit ve kayağan taşı (arduvaz / kayraktaşı)
ocakçılığı

Cevher Hazırlama Mühendisi, Jeofizik Mühendisi,
Jeoloji Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine
Mühendisi

08.11.06

Kireçtaşı (kalker) ocakçılığı (kireçtaşının
kırılması ve parçalanması dahil)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Jeofizik Mühendisi,
Jeoloji Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine
Mühendisi

08.11.07

Tebeşir, alçıtaşı ve anhidrit ocakçılığı
(çıkarma, parçalama, pişirme işlemi dahil)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Jeofizik Mühendisi,
Jeoloji Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine
Mühendisi

08.12.01

Çakıl ve kum ocakçılığı (taşların kırılması ile
kil ve kaolin madenciliği hariç)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Jeofizik Mühendisi,
Jeoloji Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine
Mühendisi

08.12.02

Çakıl taşlarının kırılması ve parçalanması

Cevher Hazırlama Mühendisi, Jeofizik Mühendisi,
Jeoloji Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine
Mühendisi

08.12.03

Kil, refrakter kil ve kaolin madenciliği ile
bentonit, andaluzit, siyanit, silimanit, mulit,
şamot veya dinas toprakları çıkarımı

Cevher Hazırlama Mühendisi, Jeofizik Mühendisi,
Jeoloji Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine
Mühendisi

08.91.01

Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
(azot, potasyum, fosfor, fosfat, nitrat, barit,
baryum, pirit, vb.) (bor, kükürt madenciliği
hariç)

 Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

08.91.02

Bor mineralleri madenciliği

 Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

08.91.03

Kükürt madenciliği (ocakçılığı)

 Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

08.91.04

Guano madenciliği (kuş gübresi, güherçile dahil)

 Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

08.91.05

Kehribar, Oltu taşı ve lületaşı ocakçılığı

 Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

08.92.01

Turba çıkarılması ve toplanması

 Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

08.93.01

Tuz ocakçılığı (deniz, göl, kaya, kaynak), tuzun
elenmesi ve kırılması dahil

 Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

08.99.01

Aşındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara),
amyant, silisli fosil artıklar, arsenik
cevherleri, sabuntaşı (talk) ve feldispat
madenciliği (kuartz, mika, şist, talk, silis,
sünger taşı, asbest, doğal korindon vb.)

 Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

08.99.02

Doğal asfalt, asfaltit, asfaltlı taş (doğal katı
zift) ve bitüm madenciliği

 Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

08.99.03

Kıymetli ve yarı kıymetli taşların (yakut,
zümrüt, safir, kalsedon vb.) ocakçılığı
(kehribar, Oltu taşı, lüle taşı ve elmas hariç)

 Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

08.99.04

Grafit ocakçılığı

 Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

08.99.05

Elmas (endüstri elmasları dahil) madenciliği

 Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

08.99.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik
ve taşocakçılığı

 Cevher Hazırlama Mühendisi, Maden Mühendisi

09.10.01

Doğalgazın sıvılaştırılması ve gaz haline
getirilmesi (maden alanında gerçekleştirilenler)

İnşaat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Kimyager, Maden Mühendisi, Makine
Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, Çevre
Mühendisi

09.10.02

Petrol ve gaz çıkarımıyla ilgili sondaj
hizmetleri (tetkik, araştırma hizmetleri,
jeolojik gözlemler, kuyu çalıştırılması ve
kapatılması ile test amaçlı sondaj faaliyetleri
vb. dahil)

İnşaat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi,Maden
Mühendisi, Makine Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz
Mühendisi, Çevre Mühendisi, Jeofizik Mühendisi

09.10.03

Petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili vinç ve sondaj
kulesi kurma, onarım, sökme vb. hizmet
faaliyetleri

İnşaat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Maden
Mühendisi, Makine Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz
Mühendisi, Çevre Mühendisi, Jeofizik Mühendisi

09.90.02

Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici test
amaçlı sondaj faaliyetleri (petrol ve doğalgaz
için yapılanlar hariç)

İnşaat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi,Maden
Mühendisi, Makine Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz
Mühendisi, Çevre Mühendisi, Jeofizik Mühendisi

11.01.01

Damıtılmış alkollü içeceklerin imalatı (viski,
brendi, cin, likör, rakı, votka, kanyak vb.)

Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Ziraat Mühendisi, Makine Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Çevre Mühendisi, Endüstri Mühendisi,
İşletme Mühendisi

11.01.02

Damıtılmış alkollü içeceklerle karıştırılmış
içki imalatı

Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Ziraat Mühendisi, Makine Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Çevre Mühendisi, Endüstri Mühendisi,
İşletme Mühendisi

11.01.03

Etil alkol üretimi (doğal özellikleri
değiştirilmemiş/tağyir edilmemiş, alkol derecesi
<%80)

Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Ziraat Mühendisi, Makine Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Çevre Mühendisi, Endüstri Mühendisi,
İşletme Mühendisi

15.11.10

Deri ve kürklü deri imalatı (kürkün ve derinin
tabaklanması, sepilenmesi, boyanması,
cilalanması ve işlenmesi)

Deri Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Tekstil Mühendisi, Tekstil Öğretmeni, Tekstil
Terbiye Öğretmeni, Makine Mühendisi, Çevre
Mühendisi, Endüstri Mühendisi, İşletme
Mühendisi, İmalat Mühendisi

15.11.11

Kürklü derinin ve postların kazınarak
temizlenmesi, kırkılması, tüylerinin yolunması
ve ağartılması (postlu derilerin terbiyesi
dahil)

Deri Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Tekstil Mühendisi, Tekstil Öğretmeni, Tekstil
Terbiye Öğretmeni, Makine Mühendisi, Çevre
Mühendisi, Endüstri Mühendisi, İşletme
Mühendisi, İmalat Mühendisi

15.11.13

Deri ve kösele esaslı terkip ile elde edilen
levha, yaprak, şerit deri ve kösele imalatı

Deri Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Tekstil Mühendisi, Tekstil Öğretmeni, Tekstil
Terbiye Öğretmeni, Makine Mühendisi, Çevre
Mühendisi, Endüstri Mühendisi, İşletme
Mühendisi, İmalat Mühendisi

16.10.03

Ağaç yünü, ağaç unu, ağaç talaşı, ağaç yonga
imalatı

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi, Endüstri
Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi,
Orman Mühendisi, Orman Endüstrisi Mühendisi,
Ziraat Mühendisi, Makine Öğretmeni, İmalat
Mühendisi

16.10.06

Tomruk ve kerestelerin kurutulması, emprenye
edilmesi veya kimyasal işlemden geçirilmesi
hizmetleri (başkalarının adına)

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi, Endüstri
Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi,
Orman Mühendisi, Orman Endüstrisi Mühendisi,
Ziraat Mühendisi, Makine Öğretmeni, Kimya
Mühendisi, Kimyager,İmalat Mühendisi

16.21.02

Sıkıştırılmış lif, tahta ve tabakalardan
kontrplak, mdf, sunta, vb. levha imalatı

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi,Endüstri
Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi,
Orman Mühendisi, Orman Endüstrisi Mühendisi,
Makine Öğretmeni, Kimya Mühendisi,
Kimyager,İmalat Mühendisi, Mobilya ve Dekorasyon
Öğretmeni

18.13.01

Basımda kullanmak üzere baskı klişeleri ya da
silindirleri ile diğer basım unsurlarının
üretilmesi (klişecilik vb.) ile mizanpaj, dizgi,
tabaka yapım hizmetleri, gravür baskı için
silindirlerin kazınması veya asitle
aşındırılması vb. hizmetler

Matbaa Öğretmeni, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Makine Mühendisi, Makine Öğretmeni, Endüstri
Mühendisi, İşletme Mühendisi, İmalat Mühendisi

19.10.10

Linyit ve turbadan kok fırını ürünlerinin
imalatı (kok ve yarı kok kömürü, karni kömürü,
katran, zift ve zift koku vb. ürünlerin imalatı
ile kok kömürünün topak haline getirilmesi
dahil)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Kimya
Mühendisi,Makine Mühendisi, Maden Mühendisi,
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, Çevre Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, Kimyager, Metalurji ve
Malzeme Mühendisi, Makine Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

19.10.11

Taşkömüründen kok fırını ürünlerinin imalatı
(kok ve yarı kok kömürü, karni kömürü, katran,
zift ve zift koku vb. ürünlerin imalatı ile kok
kömürünün topak haline getirilmesi dahil)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Kimya
Mühendisi,Makine Mühendisi, Maden Mühendisi,
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, Çevre Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, Kimyager, Metalurji ve
Malzeme Mühendisi, Makine Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

19.20.12

Turba, linyit ve taş kömürü briketleri imalatı
(kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt)

Kimya Mühendisi, Maden Mühendisi, Petrol ve
Doğalgaz Mühendisi, Makine Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Kimyager, Çevre
Mühendisi , Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Cevher Hazırlama Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

19.20.15

Petrol türevi yakıtların,  petrol gazları ve
diğer hidrokarbonların imalatı

Kimya Mühendisi, Maden Mühendisi, Petrol ve
Doğalgaz Mühendisi, Makine Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Kimyager, Çevre
Mühendisi , Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Cevher Hazırlama Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

19.20.16

Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine
yağları) imalatı (gres yağı dahil)

Kimya Mühendisi, Maden Mühendisi, Petrol ve
Doğalgaz Mühendisi, Makine Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Kimyager, Çevre
Mühendisi , Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Cevher Hazırlama Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

19.20.17

Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku,
petrol bitümeni ve diğer petrol ürünlerinin
imalatı

Kimya Mühendisi, Maden Mühendisi, Petrol ve
Doğalgaz Mühendisi, Makine Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Kimyager, Çevre
Mühendisi , Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Cevher Hazırlama Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

19.20.19

Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla oranda
petrol yağları veya bitümenli yağlardan elde
edilen diğer karışımların üretimi (%70 petrol
yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler
dahil, madeni yağlar hariç)

Kimya Mühendisi, Maden Mühendisi, Petrol ve
Doğalgaz Mühendisi, Makine Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Kimyager, Çevre
Mühendisi , Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Cevher Hazırlama Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

20.11.01

Sanayi gazları imalatı (hidrojen, asal gazlar,
azot, oksijen, karbondioksit ve ametallerin
diğer inorganik oksijen bileşikleri,
soğutucu-dondurucu gazlar ile hava gibi sıvı
veya sıkıştırılmış inorganik sanayi gazları ve
tıbbi gazlar)

Kimya Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi,
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, Makine Öğretmeni,
Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

20.12.01

Boya maddeleri ve pigment imalatı (birincil
formda veya konsantre olarak herhangi bir
kaynaktan) (hazır boyalar hariç)

Kimya Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Malzeme Bilimi  Mühendisi

20.13.02

Metalik halojenler, hipokloritler, kloratlar ve
perkloratların imalatı (çamaşır suyu dahil)

Kimya Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Çevre
Mühendisi, Kimyager

20.13.03

Sülfidler (sülfürler), sülfatlar, fosfinatlar,
fosfonatlar, fosfatlar ve nitratların imalatı
(şap dahil)

Kimya Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Çevre
Mühendisi, Kimyager

20.13.04

Karbonatların imalatı (sodyum, kalsiyum ve
diğerleri) (çamaşır sodası dahil)

Kimya Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Çevre
Mühendisi, Kimyager

20.13.06

Uranyum, plütonyum ve toryum cevherlerinin
zenginleştirilmesi (nükleer reaktörler için
yakıt kartuşları dahil)

Kimya Mühendisi, Nükleer Enerji Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Kimyager,
Maden Mühendisi, Cevher Hazırlama Mühendisi,
Fizikçi, Fizik Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Malzeme Bilimi  Mühendisi, Metalurji
Öğretmeni

20.13.07

Diğer metal tuzları ve temel inorganik
kimyasalların imalatı (izotoplar ve bunların
bileşikleri, oksometalik/peroksometalik
asitlerin tuzları, siyanürler, boratlar,
hidrojen peroksit, kükürt, kavrulmuş demir
piritler, piezo-elektrik kuvarsı vb.)

Kimya Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Çevre
Mühendisi, Kimyager, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Malzeme Bilimi  Mühendisi, Maden
Mühendisi, Cevher Hazırlama Mühendisi, Metalurji
Öğretmeni

20.13.90

Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal
elementler, inorganik asitler ve bileşiklerin
imalatı (klor, iyot, flor, bor, silisyum,
fosfor, arsenik gibi metaloidler, skandium,
cıva, oksitler, hidroksitler, hidrojen klorür
vb.)

Kimya Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Çevre
Mühendisi, Kimyager, Maden Mühendisi, Cevher
Hazırlama Mühendisi

20.14.01

Temel organik kimyasalların imalatı
(hidrokarbonlar, alkoller, asitler, aldehitler,
ketonlar, sentetik gliserin, azot fonksiyonlu
bileşikler vb.) (etil alkol, sitrik asit dahil)

Kimya Mühendisi, Kimyager, Çevre Mühendisi

20.14.04

Odunun ve kömür katranının damıtılması (odun
kreozotu, odun naftası, bitkisel zift, benzol,
toluol, fenol, naftalin vb.)

Kimya Mühendisi, Kimyager, Orman Endüstrisi
Mühendisi, Çevre Mühendisi, Orman Mühendisi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi

20.15.01

Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve
fosfor veya fosfor ve potasyum) veya üç besin
maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren
gübreler, sodyum nitrat ile diğer kimyasal ve
mineral gübrelerin imalatı

Kimya Mühendisi, Kimyager, Çevre Mühendisi

20.15.02

Bileşik azotlu ürünlerin imalatı (nitrik asit,
sülfonitrik asit, saf amonyak, amonyum klorür
(nişadır), amonyum karbonat, nitritler, potasyum
nitratlar vb.) (gübreler hariç)

Kimya Mühendisi, Kimyager, Çevre Mühendisi

20.16.01

Birincil formda poliamitler, üre reçineleri,
melamin reçineleri, vb. plastik hammaddelerin
imalatı

Kimya Mühendisi, Kimyager, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

20.16.02

Birincil formda alkid reçine, polyester reçine,
epoksi reçine, poliasetal, polikarbonat ile
diğer polieter ve polyester imalatı

Kimya Mühendisi, Kimyager, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

20.16.03

Birincil formda polimerlerin imalatı (etilen,
propilen, stiren, vinil klorür, vinil asetat,
vinil esterleri, akrilik vb. polimerleri ile
sertleştirilmiş proteinler, doğal kauçuğun
kimyasal türevleri dahil)

Kimya Mühendisi, Kimyager, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

20.16.04

Birincil formda silikon ve polimer esaslı iyon
değiştiricileri imalatı

Kimya Mühendisi, Kimyager, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

20.16.05

Birincil formda diğer amino reçineler, fenolik
reçineler, poliüretanlar, politerpenler,
polisülfürler, selüloz ve kimyasal türevleri ile
diğer petrol reçineleri imalatı

Kimya Mühendisi, Kimyager, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

20.17.01

Birincil formda sentetik kauçuk imalatı

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Kimyager,  Malzeme Bilimi Mühendisi,
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, Tasarım ve İmalat
Mühendisi, Çevre Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Tasarım İmalat Öğretmeni

20.20.11

Böcek ilacı, kemirgen ilacı, küf ve mantar
ilacı, yabancı otla mücadele ilacı imalatı

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Orman Endüstrisi Mühendisi, Ziraat Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Orman
Mühendisi

20.20.12

Dezenfektan imalatı (tarımsal ve diğer
kullanımlar için) (hijyenik maddeler,
bakteriostatlar ve sterilize ediciler dahil)

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Orman Endüstrisi Mühendisi, Ziraat Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Orman
Mühendisi

20.20.13

Çimlenmeyi önleyici ve bitki gelişimini
düzenleyici ürün imalatı

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Orman Endüstrisi Mühendisi, Ziraat Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Orman
Mühendisi

20.20.14

Diğer zirai kimyasal ürünlerin imalatı (gübre ve
azotlu bileşik imalatı hariç)

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Orman Endüstrisi Mühendisi, Ziraat Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Orman
Mühendisi

20.30.11

Polyester, akrilik ve vinil polimer esaslı boya
ve vernik imalatı

Kimya Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, Malzeme Bilimi  Mühendisi,
Metalurji Öğretmeni

20.30.12

Macun imalatı (dolgu, cam, sıvama için olanlar
ile üstübeç, vb. dahil)

Kimya Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, Malzeme Bilimi  Mühendisi,
Metalurji Öğretmeni

20.30.13

Diğer boya, vernik ve ilgili ürünlerin imalatı
(resim ve tabelacı boyaları, matbaa
mürekkepleri, hazır boya pigmentleri,
matlaştırıcılar, renklendiriciler, astarlar, cam
firit, camlaştırılabilir emay ve sırlar,
solvent, inceltici (tiner))

Kimya Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, Malzeme Bilimi  Mühendisi,
Metalurji Öğretmeni

20.51.21

Barut, vb. itici tozların imalatı

Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi, İmalat
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, Tasarım ve İmalat
Mühendisi, Çevre Mühendisi, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Maden Mühendisi, Tasarım İmalat
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

20.51.22

Hazır patlayıcılar, emniyet fitilleri, çarpma
kapsülleri, infilak fitilleri, ateşleyiciler,
dinamit, elektrikli kapsüller, havai fişekler,
sis işaretleri, işaret fişekleri, vb. patlayıcı
veya piroteknik malzeme imalatı (barut hariç)

Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi, İmalat
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, Tasarım ve İmalat
Mühendisi, Çevre Mühendisi, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Maden Mühendisi, Tasarım İmalat
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

20.51.23

Kibrit imalatı

Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi, İmalat
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,  Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, Orman Endüstrisi
Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi, Çevre
Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi, Maden
Mühendisi, Orman Mühendisi, Tasarım İmalat
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

20.52.05

Tutkal imalatı (kazein esaslı, hayvansal esaslı,
nişasta esaslı, kauçuk esaslı, plastik esaslı,
polimer esaslı vb. olanlar)

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Endüstri Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Makine Öğretmeni

20.59.01

Fotografik levha ve filmlerin
(hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış
olanlar), anında baskılanan filmlerin,
fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal
müstahzarların ve karışımsız (saf) ürünlerin
imalatı

Çevre Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Fizik
Mühendisi, Fizikçi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi, Tasarım
ve İmalat Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Makine Öğretmeni,
Elektrik Öğretmeni, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Metalurji
Öğretmeni

20.59.03

Aktif karbon imalatı

Çevre Mühendisi, Endüstri Mühendisi, İmalat
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager, Makine
Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi, Malzeme
Bilimi Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

20.59.04

Yağlama müstahzarları (hidrolik fren sıvıları
dahil), vuruntu önleyici müstahzarlar ile katkı
maddeleri ve antifrizlerin imalatı

Çevre Mühendisi, Endüstri Mühendisi, İmalat
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager, Makine
Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi, Malzeme
Bilimi Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

20.59.07

Laboratuvar için hazır kültür ortamları, model
hamurları, kompozit diyagnostik reaktifler veya
laboratuvar reaktifleri imalatı

Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi, Fizikçi,
İmalat Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Makine Mühendisi, Nükleer Enerji Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Makine Öğretmeni,
Elektrik Öğretmeni, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Metalurji
Öğretmeni

20.59.08

Elektronikte kullanılan macun kıvamında (dope
edilmiş) olan kimyasal elementler ile
bileşiklerin imalatı

Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi, Fizikçi,
İmalat Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Makine Mühendisi, Nükleer Enerji Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Makine Öğretmeni,
Elektrik Öğretmeni, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Metalurji
Öğretmeni

20.59.09

Bitirme (apreleme dahil) maddeleri, boya
hammaddesi ve benzeri ürünlerin sabitlenmesini
veya boyayıcılığını hızlandıran boya taşıyıcı
maddelerin imalatı

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi, Nükleer
Enerji Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi,
Elektrik Mühendisi, Elektrik-Elektronik
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Elektrik Öğretmeni,
Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

20.59.10

Dekapaj (temizleme) müstahzarları, eritkenler,
hazır vulkanizasyon hızlandırıcı maddeler,
kauçuk veya plastikler için plastikleştirici
bileşikler ve stabilizatörler, başka yerde
sınıflandırılmamış katalitik müstahzarlar
imalatı

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi, Nükleer
Enerji Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi,
Elektrik Mühendisi, Elektrik-Elektronik
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Elektrik Öğretmeni,
Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

20.59.11

Jelatin ve jelatin türevleri ile süt
albüminlerinin imalatı

Gıda Mühendisi, Endüstri Mühendisi,  Kimya
Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi,  Makine
Öğretmeni, Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

20.59.13

Biyodizel, vb. biyoyakıt imalatı (bitkisel veya
hayvansal yağlardan elde edilen uzun zincirli
yağ asitlerinin mono alkil esterleri) (%70 veya
daha fazla petrol yağı ile karıştırılmış
biyodizelden ürünler hariç)

Çevre Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Gıda
Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya Mühendisi,
Kimyager, Makine Mühendisi, Tasarım ve İmalat
Mühendisi, İşletme Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz
Mühendisi, Makine Öğretmeni

20.59.14

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal
ürünlerin imalatı (vakum tüpleri için emiciler,
pirolinyitler, kazan taşı önleyici bileşikler,
yağ emülsiyonlaştırıcıları, dökümhanelerde
kullanılan yardımcı kimyasal ürünler ve hazır
bağlayıcılar, vb.)

Endüstri Mühendisi,  İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi, Nükleer
Enerji Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi,
İşletme Mühendisi,  Makine Öğretmeni, Malzeme
Bilimi Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

20.59.15

Yangın söndürücü müstahzarları ve dolum
malzemeleri imalatı

Çevre Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi

20.60.01

Kardelenmemiş ve taranmamış suni ve sentetik
elyaf imalatı

Kimya Mühendisi, Kimyager, Tekstil Mühendisi,
Tekstil Terbiye Öğretmeni, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Metalurji
Öğretmeni

21.10.01

Temel eczacılık ürünlerinin imalatı
(antibiyotik, vitamin, salisilik asit gibi
ilaçların imalatında farmakolojik
özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak
etken maddeler ile kan ürünlerinin, salgı bezi
ve ekstrelerin, hormonların vb. imalatı)

Biyomühendis, Biyomedikal Mühendisi, Endüstri
Mühendisi, Genetik ve Biyomühendis, Kimya
Mühendisi, Kimyager,Çevre Mühendisi, Makine
Mühendisi

22.11.17

Kauçuktan iç lastiklerin imalatı (dış lastikler
için değişebilir sırtlar, kolonlar ve şeritlerin
imalatı dahil)

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi, Petrol ve
Doğalgaz Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi,
Makine Öğretmeni, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Çevre Mühendisi,
Tasarım İmalat Öğretmeni, İşletme Mühendisi,
Metalurji Öğretmeni

22.11.18

Kauçuktan dış lastik imalatı (motosikletler,
bisikletler, otomobiller, otobüsler, kamyonlar,
hava taşıtları, traktörler ve diğer araç ve
donanımlar için) (dolgu veya alçak basınçlı
lastikler dahil)

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi, Petrol ve
Doğalgaz Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi,
Makine Öğretmeni, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Çevre Mühendisi,
Tasarım İmalat Öğretmeni, İşletme Mühendisi,
Metalurji Öğretmeni

22.11.19

Lastik tekerleklerinin yeniden işlenmesi ve sırt
geçirilmesi (lastiğin kaplanması)

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi, Petrol ve
Doğalgaz Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi,
Makine Öğretmeni, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Çevre Mühendisi,
Tasarım İmalat Öğretmeni, İşletme Mühendisi,
Metalurji Öğretmeni

23.11.01

Levha veya tabaka halinde düz cam imalatı
(telli, buzlu cam, renkli veya boyalı düz cam
dahil) (dökülmüş, haddelenmiş, çekilmiş,
üflenmiş, float, yüzeyi parlatılmış veya
cilalanmış ancak başka şekilde işlenmemiş
olanlar)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Endüstri Mühendisi,
İmalat Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Metalurji ve
Malzeme Mühendisi, Seramik Mühendisi, Tasarım ve
İmalat Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Makine Öğretmeni,
Malzeme Bilimi Mühendisi,  Mekatronik Mühendisi,
İşletme Mühendisi, Tasarım İmalat Öğretmeni,
Çevre  Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

23.12.01

Cam ayna imalatı (taşıtlar için dikiz aynaları
dahil)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Endüstri Mühendisi,
İmalat Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Metalurji ve
Malzeme Mühendisi, Seramik Mühendisi, Tasarım ve
İmalat Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Makine Öğretmeni,
Malzeme Bilimi Mühendisi,  Mekatronik Mühendisi,
İşletme Mühendisi, Tasarım İmalat Öğretmeni,
Çevre  Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

23.12.02

Sertleştirilmiş emniyet camı ve temperli düz cam
imalatı (oto camı dahil)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Endüstri Mühendisi,
İmalat Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Metalurji ve
Malzeme Mühendisi, Seramik Mühendisi, Tasarım ve
İmalat Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Makine Öğretmeni,
Malzeme Bilimi Mühendisi,  Mekatronik Mühendisi,
İşletme Mühendisi, Tasarım İmalat Öğretmeni,
Çevre  Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

23.12.03

Çok katlı yalıtım camları imalatı

Cevher Hazırlama Mühendisi, Endüstri Mühendisi,
İmalat Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Metalurji ve
Malzeme Mühendisi, Seramik Mühendisi, Tasarım ve
İmalat Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Makine Öğretmeni,
Malzeme Bilimi Mühendisi,  Mekatronik Mühendisi,
İşletme Mühendisi, Tasarım İmalat Öğretmeni,
Çevre  Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

23.12.04

Levha veya tabaka halinde işlenmiş cam imalatı
(kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, gravür
yapılmış, delinmiş, emaylanmış/sırlanmış veya
başka bir şekilde işlenmiş, fakat
çerçevelenmemiş veya monte edilmemiş olanlar)
(optik camlar dahil)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Endüstri Mühendisi,
İmalat Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Metalurji ve
Malzeme Mühendisi, Seramik Mühendisi, Tasarım ve
İmalat Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Makine Öğretmeni,
Malzeme Bilimi Mühendisi,  Mekatronik Mühendisi,
İşletme Mühendisi, Tasarım İmalat Öğretmeni,
Çevre  Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

23.13.01

Camdan şişe, kavanoz ve diğer muhafaza kapları,
bardaklar, termos ve diğer vakumlu kapların
camdan yapılmış iç yüzeyleri ile camdan sofra ve
mutfak eşyaları imalatı (ampuller hariç)

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Seramik Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi,
Elektrik Mühendisi, Elektrik-Elektronik
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Kimyager, Çevre
Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Maden Mühendisi, Tasarım İmalat
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

23.13.02

Tuvalet, banyo, büro, iç dekorasyon, vb.
amaçlarla kullanılan cam ve kristal eşya imalatı
(camdan biblo, boncuk vb. küçük cam eşyalar
hariç)

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Seramik Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi,
Elektrik Mühendisi, Elektrik-Elektronik
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Kimyager, Çevre
Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Maden Mühendisi, Tasarım İmalat
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

23.14.01

Cam elyafı imalatı (cam yünü ve bunlardan
yapılmış dokuma dışı ürünler dahil)

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Seramik Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi,
Elektrik Mühendisi, Elektrik-Elektronik
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Kimyager, Çevre
Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Maden Mühendisi, Tasarım İmalat
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

23.19.08

Vitray cam imalatı

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Seramik Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi,
Elektrik Mühendisi, Elektrik-Elektronik
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Kimyager, Çevre
Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Maden Mühendisi, Tasarım İmalat
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

23.20.16

Silisli süzme topraktan (kizelgur) ısı yalıtımlı
seramik ürünler ile ateşe dayanıklı briket,
blok, tuğla, ateş tuğlası, vb. ateşe dayanıklı
seramik yapı ürünleri imalatı

Cevher Hazırlama Mühendisi, Çevre Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine Mühendisi,
Mekatronik Mühendisi,Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi,Malzeme Bilimi
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi,Seramik Mühendisi, İşletme Mühendisi,
Kimyager, Makine Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

23.20.17

Ateşe dayanıklı imbikler, damıtma kabı, eritme
potası, vana ucu, tüp, boru, döküm potaları,
mufl ocağı, püskürtme tüpleri vb. seramik
ürünlerin imalatı

Cevher Hazırlama Mühendisi, Çevre Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine Mühendisi,
Mekatronik Mühendisi,Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi,Malzeme Bilimi
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi,Seramik Mühendisi, İşletme Mühendisi,
Kimyager, Makine Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

23.20.18

Ateşe dayanıklı çimento, çamur, harç, beton vb.
imalatı

Cevher Hazırlama Mühendisi, Çevre Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine Mühendisi,
Mekatronik Mühendisi,Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi,Malzeme Bilimi
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi,Seramik Mühendisi, İşletme Mühendisi,
Kimyager, Makine Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

23.31.01

Seramik karo ve kaldırım taşı imalatı (mozaik
taşı ve mozaik küpleri dahil) (ateşe dayanıklı
olanlar hariç)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Çevre Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Seramik
Mühendisi, Kimyager, Makine Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

23.32.01

Fırınlanmış, ateşe dayanıklı olmayan kil ve
topraktan baca künkleri ve başlıkları, şömine ve
baca boruları, oluklar ve bağlantı parçaları ile
tuğla, kiremit, karo vb. inşaat malzemeleri
imalatı (seramikten oluklar, borular ve bağlantı
parçaları dahil)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Çevre Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi,Seramik
Mühendisi, Kimyager, Makine Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

23.41.01

Seramik veya porselenden sofra takımları (tabak,
bardak, fincan, vb.) ve diğer ev ve tuvalet
eşyasının imalatı (çiniden olanlar ve sıhhi
ürünler hariç)

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Seramik
Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Makine Öğretmeni,
Elektrik Öğretmeni, Çevre Mühendisi, Mekatronik
Mühendisi, Kimyager, Seramik Öğretmeni,
Metalurji Öğretmeni

23.41.02

Seramik ve porselenden heykelcik, vazo, biblo,
vb. süs eşyası imalatı (oyuncaklar hariç)

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Seramik
Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Makine Öğretmeni,
Elektrik Öğretmeni, Çevre Mühendisi, Mekatronik
Mühendisi, Kimyager, Seramik Öğretmeni,
Metalurji Öğretmeni

23.41.03

Çiniden sofra takımı, ev, tuvalet ve süs eşyası
imalatı (çinicilik) (çini dekoru dahil)

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Seramik
Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Makine Öğretmeni,
Elektrik Öğretmeni, Çevre Mühendisi, Mekatronik
Mühendisi, Kimyager, Seramik Öğretmeni,
Metalurji Öğretmeni

23.42.01

Seramik sıhhi ürünlerin imalatı

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Seramik
Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Makine Öğretmeni,
Elektrik Öğretmeni, Çevre Mühendisi, Mekatronik
Mühendisi, Kimyager, Seramik Öğretmeni,
Metalurji Öğretmeni

23.43.01

Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve
yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı

Makine Mühendisi, Seramik Mühendisi,Elektrik
Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Elektrik Öğretmeni, Seramik Öğretmeni

23.44.01

Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı
(laboratuvar, kimyasal ve diğer teknik alanlarda
kullanılan seramikten ürünler) (ateşe dayanıklı
seramik ürünler hariç)

Makine Mühendisi, Seramik Mühendisi, Endüstri
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Malzeme Bilimi Mühendisi, Makine Öğretmeni,
Seramik Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

23.49.01

Tarımsal amaçlı olanlar ile malların taşınması
ya da ambalajlanması için kullanılan seramik
ürünlerin imalatı (seramik çömlekler,
kavanozlar, vb. ile yalaklar, tekneler vb.)

Makine Mühendisi, Seramik Mühendisi, Endüstri
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Malzeme Bilimi Mühendisi, Makine Öğretmeni,
Seramik Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

23.49.02

Başka yerde sınıflandırılmamış yapı işlerinde
kullanılmayan diğer seramik eşyaların imalatı
(dekoratif amaçlı olmayan seramik saksılar
dahil)

Makine Mühendisi, Seramik Mühendisi, Endüstri
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Malzeme Bilimi Mühendisi, Makine Öğretmeni,
Seramik Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

23.51.01

Çimento imalatı (çimento klinkeri, portland,
alüminyumlu çimento (boksit çimentosu), cüruf
çimento, süper fosfat çimentolar ve benzeri suya
dayanıklı çimentolar)

Maden Mühendisi, Cevher Hazırlama Mühendisi,
Çevre Mühendisi, Endüstri Mühendisi, İmalat
Mühendisi, İşletme Mühendisi, Jeoloji Mühendisi,
Kimya Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi,
Seramik Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi,
Elektrik Mühendisi, Elektrik-Elektronik
Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Elektrik Öğretmeni, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Mekatronik Mühendisi, İnşaat Mühendisi,
Metalurji Öğretmeni

23.52.01

Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve suya dayanıklı
kireç imalatı

Maden Mühendisi, Cevher Hazırlama Mühendisi,
Çevre Mühendisi, Endüstri Mühendisi, İmalat
Mühendisi, İşletme Mühendisi, Jeoloji Mühendisi,
Kimya Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi,
Seramik Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi,
Elektrik Mühendisi, Elektrik-Elektronik
Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Elektrik Öğretmeni, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Mekatronik Mühendisi, İnşaat Mühendisi,
Metalurji Öğretmeni

23.52.02

Sönmüş alçıtaşından ya da sönmüş sülfattan alçı
imalatı

Maden Mühendisi, Cevher Hazırlama Mühendisi,
Çevre Mühendisi, Endüstri Mühendisi, İmalat
Mühendisi, İşletme Mühendisi, Jeoloji Mühendisi,
Kimya Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi,
Seramik Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi,
Elektrik Mühendisi, Elektrik-Elektronik
Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Elektrik Öğretmeni, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Mekatronik Mühendisi, İnşaat Mühendisi,
Metalurji Öğretmeni

23.52.03

Yanmış (kalsine edilmiş) veya aglomera edilmiş
dolomit imalatı

Maden Mühendisi, Cevher Hazırlama Mühendisi,
Çevre Mühendisi, Endüstri Mühendisi, İmalat
Mühendisi, İşletme Mühendisi, Jeoloji Mühendisi,
Kimya Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi,
Seramik Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi,
Elektrik Mühendisi, Elektrik-Elektronik
Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Elektrik Öğretmeni, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Mekatronik Mühendisi, İnşaat Mühendisi,
Metalurji Öğretmeni

23.70.01

Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve
bitirilmesi (doğal taşlardan, mermerden, su
mermerinden, travertenden, kayağantaşından
levha/tabaka, kurna, lavabo, karo, kaldırım
taşı, yapı taşı, mezar taşı, vb. imalatı dahil,
süs eşyası hariç)

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine Mühendisi,
Talaşlı İmalat Öğretmeni, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Seramik Mühendisi, Seramik Öğretmeni, Tesviye
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

23.91.01

Aşındırıcı ürünlerin imalatı (değirmen taşları,
bileği taşı, zımpara kağıdı, vb.)

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine Mühendisi,
Talaşlı İmalat Öğretmeni, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Seramik Mühendisi, Seramik Öğretmeni, Tesviye
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

23.99.01

Asfalttan ve benzeri malzemelerden yapılan
ürünlerin imalatı (çatı yapımında veya su
yalıtımında kullanılan bitüm esaslı keçeler
dahil)

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Kimyager, Maden Mühendisi, Makine
Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, İşletme Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

23.99.02

Mineral ses/ısı izolasyon malzemelerinin imalatı
(cüruf yünleri, taş yünü, madeni yünler, pul pul
ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, soğuk
tandiş plakası, vb. ısı ve ses yalıtım
malzemeleri)

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Kimyager, Maden Mühendisi, Makine
Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, İşletme Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

23.99.03

İşlenmiş asbest (amyant) lifleri, asbest ve
magnezyum karbonat esaslı karışımlar, bu
karışımlardan veya asbestten yapılan ürünler,
fren, debriyaj ve benzerleri için monte
edilmemiş sürtünme malzemeleri (fren balatası
vb.) imalatı

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Kimyager, Maden Mühendisi, Makine
Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, İşletme Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

23.99.04

İşlenmiş mika ve mikadan ürünlerin imalatı

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Kimyager, Maden Mühendisi, Makine
Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, İşletme Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

23.99.05

Bitümlü karışımların imalatı (doğal veya suni
taştan malzemeler ile bir bağlayıcı olarak
bitüm, doğal asfalt veya ilgili maddelerin
karıştırılmasıyla elde edilenler)

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Kimyager, Maden Mühendisi, Makine
Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, İşletme Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

23.99.07

Amyantlı kağıt imalatı

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Kimyager, Maden Mühendisi, Makine
Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, İşletme Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

23.99.09

Suni korindon imalatı

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Kimyager, Maden Mühendisi, Makine
Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, İşletme Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

23.99.90

Diğer metal dışı minerallerden (turbadan,
grafitten, vb. monte edilmemiş) ürünlerin
imalatı (karbon elyafı dahil, elektrik amaçlı
olanlar hariç)

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Kimyager, Maden Mühendisi, Makine
Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, İşletme Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

24.10.01

Ham çelik üretilmesi (kütük veya diğer birincil
formlarda ya da yarı mamul çelik ürünler
halinde)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.10.02

Çelikten açık profil imalatı (sıcak haddeleme,
sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden
daha ileri işlem görmemiş)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.10.03

Demir ve çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş
yassı hadde ürünleri imalatı (demir veya çelik
alaşımlı levha, şerit, sac, teneke sac, vb.
dahil)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.10.05

Sıcak haddelenmiş demir veya çelikten bar ve
çubukların üretilmesi (inşaat demiri dahil)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.10.06

Demir veya çelik granül ve demir tozu üretilmesi

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.10.07

Demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.10.08

Demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde
edilen demirli ürünler ve diğer sünger demir
ürünlerinin imalatı ile elektroliz veya diğer
kimyasal yöntemlerle istisnai saflıkta demir
üretilmesi

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.10.09

Çelikten demir yolu ve tramvay yolu yapım
malzemesi (birleştirilmemiş raylar ile ray
donanımı, aksamı, vb.) ile levha kazıkları
(palplanş) ve kaynaklı açık profil imalatı

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.10.10

Pik demir ve manganezli dökme demir (aynalı
demir/spiegeleisen) üretimi (külçe, blok, veya
diğer birincil formlarda)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.10.12

Ferro alaşımların imalatı (ferro manganez, ferro
silisyum, ferro siliko manganez, ferro krom ve
diğerleri)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.20.09

Çelikten/demirden yapılmış tüp, boru, içi boş
profiller ve ilgili bağlantı parçalarının
imalatı (sıcak çekilmiş veya sıcak haddelenmiş)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Kalıp
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

24.41.16

Altın imalatı (işlenmemiş, yarı işlenmiş, toz
halde) ile gümüş veya adi metallerin altınla
kaplanması veya giydirilmesi

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.41.17

Gümüş imalatı (işlenmemiş, yarı işlenmiş, toz
halde) ile adi metallerin gümüşle giydirilmesi

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.41.18

Platin imalatı (işlenmemiş, yarı işlenmiş, toz
halde) ile altın, gümüş veya adi metallerin
platinle kaplanması veya giydirilmesi (paladyum,
rodyum, osmiyum ve rutenyum imalatı ile platin
katalizör imalatı dahil)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.41.19

Değerli metal alaşımlarının imalatı

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.42.17

Alüminyum imalatı (işlenmemiş halde)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.42.20

Alüminyum oksit imalatı (suni korindon hariç)
(alümina)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.43.01

Kurşun tabaka, levha, şerit, folyo, kurşun tozu
ve pulu imalatı (alaşımdan olanlar dahil)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.43.02

Kurşun imalatı (işlenmemiş)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.43.04

Kalay bar, çubuk, profil, tel, vb. imalatı
(alaşımdan olanlar dahil)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.43.05

Kalay imalatı (işlenmemiş halde)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.43.06

Çinko imalatı (işlenmemiş halde)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.44.01

Bakır, bakır matı, bakır tozu, semente bakır,
bakır anotu ile bakır ve bakır alaşımlarının
imalatı

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.45.01

Maden cevherlerinden ya da oksitlerden
işlenmemiş krom, manganez, nikel, tungsten,
molibden, tantalum, kobalt, bizmut, titanyum,
zirkonyum, berilyum, germanyum vb. imalatı
(alaşımları dahil)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.45.02

Krom, manganez, tungsten, molibden, tantalum,
kobalt, bizmut, titanyum, zirkonyum, berilyum,
germanyum vb. demir dışı metallerden yapılan
ürünlerin imalatı (sermetler ve diğer ara
ürünler dahil, nikelden olanlar hariç)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.45.06

Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve diğer
ara ürünleri ile nikel bar, çubuk, profil, tel,
levha, şerit, folyo, tüp, boru ve bağlantı
parçaları imalatı

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

24.46.01

Uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya
diğer cevherlerden metalik uranyum üretimi,
uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi
(zenginleştirilmiş plutonyum, uranyum, toryum
ile bunların bileşiklerinin imalatı hariç)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, Nükleer Enerji Mühendisi, Makine
Mühendisi, Maden Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Kimya Mühendisi,
Kimyager, Metalurji Öğretmeni

24.51.13

Demir döküm (yarı mamul demir ürünlerin dökümü,
gri demir dökümü, küresel grafit demir dökümü,
dövülebilir dökme demir ürünleri dökümü, tüpler,
borular ve içi boş profiller ile dökme demirden
tüp ve borular ile bunların bağlantı
parçalarının imalatı)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Döküm
Öğretmeni, Kalıp Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni,
Model Öğretmeni

24.52.20

Çelik dökümü

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Döküm
Öğretmeni, Kalıp Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni,
Model Öğretmeni

24.53.01

Hafif metallerin dökümü (alüminyum, magnezyum,
titanyum, çinko vb.den yarı mamul ürünlerin
dökümü ile dökme hafif metallerin dökümü)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Döküm
Öğretmeni, Kalıp Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni,
Model Öğretmeni

24.54.01

Demir dışı ağır metallerin dökümü (bakır vb.)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Döküm
Öğretmeni, Kalıp Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni,
Model Öğretmeni

24.54.02

Değerli metallerin dökümü

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Kimyager, Kimya
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni,  Mekatronik Öğretmeni, Döküm
Öğretmeni, Kalıp Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni,
Model Öğretmeni

25.21.12

Merkezi ısıtma radyatörleri imalatı, döküm
olanlar (elektrikli radyatörler hariç)

Cevher Hazırlama Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, İmalat
Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine Mühendisi,
Malzeme Bilimi Mühendisi, Metal Öğretmeni,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Tasarım ve
İmalat Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat Öğretmeni,
İşletme Mühendisi, Döküm Öğretmeni, Kalıp
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni, Model Öğretmeni

25.30.02

Nükleer reaktörler ve nükleer reaktör parçası
imalatı (izotop ayırıcılar hariç)

Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi, Fizikçi,
İmalat Mühendisi, Makine Mühendisi, Talaşlı
İmalat Öğretmeni, Tasarım ve Konstrüksiyon
Öğretmeni, Malzeme Bilimi Mühendisi, Metal
Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Nükleer Enerji Mühendisi, Tasarım ve İmalat
Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Elektronik Öğretmeni, Makine
Öğretmeni, İşletme Mühendisi, Tesviye Öğretmeni,
Metalurji Öğretmeni

25.40.01

Tabanca, revolver (altıpatlar), av tüfeği,
havalı tabanca, cop, vb. askeri amaçlı olmayan
ateşli silahlar ve benzeri aletlerin ve bunların
parçalarının imalatı

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kontrol Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, Kimyager, Talaşlı
İmalat Öğretmeni, Metal Öğretmeni, Makine
Öğretmeni, Tasarım İmalat Öğretmeni, Tesviye
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

25.40.02

Askeri silah ve bunların parçalarının imalatı
(büyük toplar, savaş araçları, füzeatarlar,
torpil kovanları, ağır makineli tüfekler, vb.)

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kontrol Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, Kimyager, Talaşlı
İmalat Öğretmeni, Metal Öğretmeni, Makine
Öğretmeni, Tasarım İmalat Öğretmeni, Tesviye
Öğretmeni, Motor Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

25.40.03

Bomba, füze ve benzeri savaş gereçleri,
fişekler, diğer mermi ve mühimmatlar ile
bunların parçalarının imalatı

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kontrol Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, Kimyager, Talaşlı
İmalat Öğretmeni, Metal Öğretmeni, Makine
Öğretmeni, Tasarım İmalat Öğretmeni, Tesviye
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

25.50.02

Toz metalürjisi

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Maden Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Seramik Mühendisi, Tasarım ve İmalat
Mühendisi,Talaşlı İmalat Öğretmeni, Metal
Öğretmeni, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni, Tesviye Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

25.61.01

Metallerin ısıl işlem ve anodlama, sertleştirme,
vernikleme, vb. yüzey işlemleri, elektroliz,
çinkoyla galvanizleme veya kimyasal işlemlerle
metalik kaplama (kalay ve nikel kaplama hariç)
ve plastik, teflon, vb. metal dışı malzemelerle
kaplama faaliyeti

Fizik Mühendisi, Fizikçi, İmalat Mühendisi,
Kimya Mühendisi, Kimyager, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

25.61.02

Metallerin kalay ile kaplanması (kalaycılık)
faaliyeti

Fizik Mühendisi, Fizikçi, İmalat Mühendisi,
Kimya Mühendisi, Kimyager, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

25.61.03

Metallerin nikel ile kaplanması (nikelajcılık)
faaliyeti

Fizik Mühendisi, Fizikçi, İmalat Mühendisi,
Kimya Mühendisi, Kimyager, Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

25.99.08

Metalden gemi ve tekne pervaneleri ve bunların
aksamları ile çıpalar, filika demirleri vb.
imalatı

Deniz Teknolojileri Mühendisi, Gemi ve Deniz
Teknolojileri Mühendisi, Gemi İnşaat ve Gemi
Makineleri  Mühendisi, Gemi Makineleri İşletme
Mühendisi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Makine Mühendisi, Kimya Mühendisi,
Kimyager, Talaşlı İmalat Öğretmeni, Tasarım ve
Konstrüksiyon Öğretmeni, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Metal Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi, Elektrik
Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Elektrik Öğretmeni, Makine Öğretmeni, Tasarım
İmalat Öğretmeni, Tesviye Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

25.99.12

Kalıba dökülerek yapılan zil, çan, gong vb.
eşyalar ile adi metallerden kalıba dökülerek
yapılan biblo, heykelcik ve diğer süs eşyası
imalatı (bisiklet zilleri dahil ancak bakırdan
olanlar ile mutfak eşyaları hariç)

Endüstri Mühendisi,İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Makine Mühendisi, Talaşlı İmalat
Öğretmeni, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni,
Malzeme Bilimi Mühendisi, Metal Öğretmeni,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Tasarım ve
İmalat Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni, Tesviye Öğretmeni, Döküm Öğretmeni,
Kalıp Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni, Model
Öğretmeni

25.99.15

Kurşun tüp, boru ve bunların bağlantı parçaları
ile kurşun bar, çubuk, profil, tel vb. imalatı
(alaşımdan olanlar dahil)

Endüstri Mühendisi,İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Makine Mühendisi, Talaşlı İmalat
Öğretmeni, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni,
Malzeme Bilimi Mühendisi, Metal Öğretmeni,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Tasarım ve
İmalat Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Makine Öğretmeni, Tasarım İmalat
Öğretmeni, Tesviye Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

26.60.01

Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi ile
ilgili cihazların imalatı (elektro-kardiyograf
cihazı, işitme cihazı, radyoloji cihazı, röntgen
cihazları, X, Alfa, Beta, Gama, mor ötesi ve
kızıl ötesi ışınların kullanımına dayalı
cihazlar, vb.)

Biyomedikal Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik Öğretmeni, Elektronik Öğretmeni,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik
Mühendisi, Fizik Mühendisi, Fizikçi, Makine
Mühendisi, Nükleer Enerji Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Metalurji ve
Malzeme Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

27.20.01

Elektrik akümülatör parçalarının imalatı
(akümülatör plakaları, separatörler, kurşun
ızgaralar, akümülatör kutu ve kapakları)

Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Kimya Mühendisi,
Kimyager, Makine Mühendisi, Tasarım ve İmalat
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Endüstri Mühendisi,
Mekatronik Mühendisi, İşletme Mühendisi, Maden
Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, Tasarım İmalat Öğretmeni,
Metalurji Öğretmeni

27.20.02

Şarj edilemeyen (birincil) pil ve bataryalar ile
bunların aksam ve parçalarının imalatı (manganez
dioksitli, cıva oksitli, gümüş oksitli, lityum
oksitli, çinko-hava reaksiyonlu pil ve
bataryalar)

Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Kimya Mühendisi,
Kimyager, Makine Mühendisi, Tasarım ve İmalat
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Endüstri Mühendisi,
Mekatronik Mühendisi, İşletme Mühendisi, Maden
Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, Tasarım İmalat Öğretmeni,
Metalurji Öğretmeni

27.20.03

Akümülatör imalatı (kurşun asitli, nikel
kadmiyum, nikel metal hidrit, lityum-iyon,
lityum polimer, nikel demir ve diğer elektrik
akümülatörleri)

Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Kimya Mühendisi,
Kimyager, Makine Mühendisi, Tasarım ve İmalat
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Endüstri Mühendisi,
Mekatronik Mühendisi, İşletme Mühendisi, Maden
Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, Tasarım İmalat Öğretmeni,
Metalurji Öğretmeni

27.20.04

Şarj edilebilir pil ve batarya ile bunların
parçalarının imalatı

Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, İmalat Mühendisi, Kimya Mühendisi,
Kimyager, Makine Mühendisi, Tasarım ve İmalat
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Endüstri Mühendisi,
Mekatronik Mühendisi, İşletme Mühendisi, Maden
Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, Tasarım İmalat Öğretmeni,
Metalurji Öğretmeni

27.90.04

Karbon elektrotlar ve elektrik işlerinde
kullanılan grafitten veya karbondan diğer
ürünlerin imalatı (ısıtıcı kömür rezistanslar,
pil kömürleri, ark lambaları ve diğer lambalar
için kömürler vb. dahil)

Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektronik Öğretmeni, Elektrik-Elektronik
Mühendisi, Fizik Mühendisi, Fizikçi, İmalat
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager, Makine
Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Mekatronik
Mühendisi, İşletme Mühendisi, Maden Mühendisi,
Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Tasarım İmalat Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

28.14.01

Diğer musluk ve valf/vana imalatı, dökme olanlar
(sanayi musluk, valf ve vanaları, sıhhi tesisat
ve ısıtmada kullanılan musluk ve vanalar ile
doğalgaz vanaları dahil)

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Makine Mühendisi, Talaşlı İmalat
Öğretmeni, Malzeme Bilimi Mühendisi, Metal
Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım ve İmalat Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik
Öğretmeni, Makine Öğretmeni, Mekatronik
Mühendisi, Tasarım İmalat Öğretmeni, Tesisat
Öğretmeni, Tesviye Öğretmeni, Döküm Öğretmeni,
Kalıp Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni, Model
Öğretmeni

28.99.12

İzotopik ayırma makineleri ve cihazlarının
imalatı

Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi, Makine
Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, Mekatronik Mühendisi,
Nükleer Enerji Mühendisi, İşletme Mühendisi,
Fizikçi,Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni,
Makine Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

30.11.01

Yüzen ve su altında kalabilen sondaj
platformlarının inşası faaliyetleri

Deniz Teknolojileri Mühendisi, Gemi ve Deniz
Teknolojileri Mühendisi, Gemi İnşaat ve Gemi
Makineleri  Mühendisi, Gemi Makineleri İşletme
Mühendisi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi,
İşletme Mühendisi, Endüstri Mühendisi,  Kimya
Mühendisi, Kimyager, İmalat Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Makine Mühendisi,  Elektrik
Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Tasarım ve
İmalat Mühendisi, Talaşlı İmalat Öğretmeni,
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni, Tasarım
İmalat Öğretmeni, Makine  Öğretmeni, Tesviye
Öğretmeni, Motor Öğretmeni,Metalurji Öğretmeni

30.11.02

Yolcu gemi ve tekneleri, feribotlar, tankerler,
frigorifik gemiler, kuru yük gemileri, çekici ve
itici römorkörler, tarak gemileri, açık deniz
gemileri, hover kraftların ve diğer gemilerin
inşası (spor ve eğlence amaçlı olanlar hariç)

Deniz Teknolojileri Mühendisi, Gemi ve Deniz
Teknolojileri Mühendisi, Gemi İnşaat ve Gemi
Makineleri  Mühendisi, Gemi Makineleri İşletme
Mühendisi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi,
İşletme Mühendisi, Endüstri Mühendisi,  Kimya
Mühendisi, Kimyager, İmalat Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Makine Mühendisi,  Elektrik
Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Tasarım ve
İmalat Mühendisi, Talaşlı İmalat Öğretmeni,
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni, Tasarım
İmalat Öğretmeni, Makine  Öğretmeni, Tesviye
Öğretmeni, Motor Öğretmeni,Metalurji Öğretmeni

30.11.03

Savaş gemileri ve denizaltıların imalatı

Deniz Teknolojileri Mühendisi, Gemi ve Deniz
Teknolojileri Mühendisi, Gemi İnşaat ve Gemi
Makineleri  Mühendisi, Gemi Makineleri İşletme
Mühendisi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi,
İşletme Mühendisi, Endüstri Mühendisi,  Kimya
Mühendisi, Kimyager, İmalat Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Makine Mühendisi,  Elektrik
Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Tasarım ve
İmalat Mühendisi, Talaşlı İmalat Öğretmeni,
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni, Tasarım
İmalat Öğretmeni, Makine  Öğretmeni, Tesviye
Öğretmeni, Motor Öğretmeni,Metalurji Öğretmeni

30.11.04

Balıkçı gemi ve tekneleri ile deniz ürünlerinin
işlenmesine ve saklanmasına yönelik fabrika
gemilerinin yapımı

Deniz Teknolojileri Mühendisi, Gemi ve Deniz
Teknolojileri Mühendisi, Gemi İnşaat ve Gemi
Makineleri  Mühendisi, Gemi Makineleri İşletme
Mühendisi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi,
İşletme Mühendisi, Endüstri Mühendisi,  Kimya
Mühendisi, Kimyager, İmalat Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Makine Mühendisi,  Elektrik
Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Tasarım ve
İmalat Mühendisi, Talaşlı İmalat Öğretmeni,
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni, Tasarım
İmalat Öğretmeni, Makine  Öğretmeni, Tesviye
Öğretmeni, Motor Öğretmeni,Metalurji Öğretmeni

30.11.05

Yüzen rıhtımlar, dubalar, batardolar,
koferdamlar, yüzen iskeleler, şamandıralar,
yüzen tanklar, mavnalar, salapuryalar, yüzen
vinçler, eğlence amaçlı olmayan şişme botlar vb.
imalatı

Deniz Teknolojileri Mühendisi, Gemi ve Deniz
Teknolojileri Mühendisi, Gemi İnşaat ve Gemi
Makineleri  Mühendisi, Gemi Makineleri İşletme
Mühendisi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi,
İşletme Mühendisi, Endüstri Mühendisi,  Kimya
Mühendisi, Kimyager, İmalat Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Makine Mühendisi,  Elektrik
Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Tasarım ve
İmalat Mühendisi, Talaşlı İmalat Öğretmeni,
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni, Tasarım
İmalat Öğretmeni, Makine  Öğretmeni, Tesviye
Öğretmeni, Motor Öğretmeni,Metalurji Öğretmeni

30.11.06

Gemiler ve yüzer yapılar için oturulacak
yerlerin imalatı

Deniz Teknolojileri Mühendisi, Gemi ve Deniz
Teknolojileri Mühendisi, Gemi İnşaat ve Gemi
Makineleri  Mühendisi, Gemi Makineleri İşletme
Mühendisi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi,
İşletme Mühendisi, Endüstri Mühendisi,  Kimya
Mühendisi, Kimyager, İmalat Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Makine Mühendisi,  Elektrik
Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Tasarım ve
İmalat Mühendisi, Talaşlı İmalat Öğretmeni,
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni, Tasarım
İmalat Öğretmeni, Makine  Öğretmeni, Tesviye
Öğretmeni, Motor Öğretmeni,Metalurji Öğretmeni

30.11.07

Gemiler ve yüzer yapılar için iç bölmelerin
imalatı

Deniz Teknolojileri Mühendisi, Gemi ve Deniz
Teknolojileri Mühendisi, Gemi İnşaat ve Gemi
Makineleri  Mühendisi, Gemi Makineleri İşletme
Mühendisi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi,
İşletme Mühendisi, Endüstri Mühendisi,  Kimya
Mühendisi, Kimyager, İmalat Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Makine Mühendisi,  Elektrik
Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Tasarım ve
İmalat Mühendisi, Talaşlı İmalat Öğretmeni,
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni, Tasarım
İmalat Öğretmeni, Makine  Öğretmeni, Tesviye
Öğretmeni, Motor Öğretmeni,Metalurji Öğretmeni

30.11.08

Gemilerin, yüzer platformların ve yüzer
yapıların büyük çapta değiştirilmesi ve yeniden
inşası

Deniz Teknolojileri Mühendisi, Gemi ve Deniz
Teknolojileri Mühendisi, Gemi İnşaat ve Gemi
Makineleri  Mühendisi, Gemi Makineleri İşletme
Mühendisi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi,
İşletme Mühendisi, Endüstri Mühendisi,  Kimya
Mühendisi, Kimyager, İmalat Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Makine Mühendisi,  Elektrik
Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Tasarım ve
İmalat Mühendisi, Talaşlı İmalat Öğretmeni,
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni, Tasarım
İmalat Öğretmeni, Makine  Öğretmeni, Tesviye
Öğretmeni, Motor Öğretmeni,Metalurji Öğretmeni

30.12.04

Eğlence ve sportif amaçlı motorlu/motorsuz
yelkenlilerin, motorlu tekne ve yatların,
sandalların, kayıkların, kanoların, eğlence
amaçlı hover kraftların ve benzer araçların
imalatı (polyester tekneler dahil)

Deniz Teknolojileri Mühendisi, Gemi ve Deniz
Teknolojileri Mühendisi, Gemi İnşaat ve Gemi
Makineleri  Mühendisi, Gemi Makineleri İşletme
Mühendisi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi,
İşletme Mühendisi, Endüstri Mühendisi,  Kimya
Mühendisi, Kimyager, İmalat Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Makine Mühendisi,  Elektrik
Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Tasarım ve
İmalat Mühendisi, Talaşlı İmalat Öğretmeni,
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni, Tasarım
İmalat Öğretmeni, Makine  Öğretmeni, Tesviye
Öğretmeni, Motor Öğretmeni,Metalurji Öğretmeni

30.30.06

Uzay aracı, uzay aracı fırlatma araçları ve
mekanizmaları ile uydular, uzay roketleri,
yörünge istasyonları ve uzay mekiklerinin
imalatı

Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik
Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi,
Elektronik ve Haberleşme Öğretmeni, Elektronik
Öğretmeni, Elektronik ve Haberleşme Öğretmeni,
Fizik Mühendisi, Fizikçi, Havacılık ve Uzay
Mühendisi, İmalat Mühendisi, Makine Mühendisi,
Talaşlı İmalat Öğretmeni, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi, Uçak
Mühendisi, Uzay Mühendisi, Makine Öğretmeni,
Kimyager, Mekatronik Mühendisi, Endüstri
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım İmalat Öğretmeni, İşletme Mühendisi,
Kimya Mühendisi, Elektronik ve Bilgisayar
Öğretmeni, Tesviye Öğretmeni, Motor Öğretmeni,
Metalurji Öğretmeni

30.30.07

Kıtalar arası balistik füzelerin (ICBM) imalatı

Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik
Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi,
Elektronik ve Haberleşme Öğretmeni, Elektronik
Öğretmeni, Elektronik ve Haberleşme Öğretmeni,
Fizik Mühendisi, Fizikçi, Havacılık ve Uzay
Mühendisi, İmalat Mühendisi, Makine Mühendisi,
Talaşlı İmalat Öğretmeni, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi, Uçak
Mühendisi, Uzay Mühendisi, Makine Öğretmeni,
Kimyager, Mekatronik Mühendisi, Endüstri
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Tasarım İmalat Öğretmeni, İşletme Mühendisi,
Kimya Mühendisi, Elektronik ve Bilgisayar
Öğretmeni, Tesviye Öğretmeni, Motor Öğretmeni,
Metalurji Öğretmeni

30.40.01

Askeri savaş araçlarının imalatı (tank, zırhlı
savaş araçları ve bunların parçaları)

Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi,  Makine
Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,Metalurji ve
Malzeme Mühendisi,Mekatronik Mühendisi, Tasarım
ve İmalat Mühendisi, İşletme Mühendisi, Talaşlı
İmalat Öğretmeni,Tasarım ve Konstrüksiyon
Öğretmeni, Makine (Otomotiv) Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Otomotiv Öğretmeni, Tesviye
Öğretmeni, Motor Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

31.09.01

Mobilyaların boyanması, verniklenmesi,
cilalanması vb. tamamlayıcı işlerin yapılması

Çevre Mühendisi, Endüstri Mühendisi, İmalat
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Makine Mühendisi,
Orman Endüstrisi Mühendisi, Tasarım ve İmalat
Mühendisi,  Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, İşletme Mühendisi,
Kimyager, Makine Öğretmeni, Orman Mühendisi,
Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni, Metalurji
Öğretmeni

32.50.13

Diş laboratuvarlarının faaliyetleri (protez diş,
metal kuron, vb. imalatı)

Biyomedikal Mühendisi, Endüstri Mühendisliği,
İmalat Mühendisi, İşletme Mühendisi, Makine
Mühendisi, Seramik Mühendisi, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Makine Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

33.11.11

Nükleer reaktörlerin bakım ve onarımı

Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi, İmalat
Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Mekatronik
Mühendisi, Nükleer Enerji Mühendisi, Tasarım ve
İmalat Mühendisi, Fizikçi, İşletme Mühendisi,
Makine Öğretmeni

33.13.02

Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi
ekipmanlarının bakım ve onarımı

Biyomedikal Mühendisi,Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik
Mühendisi, Fizik Mühendisi, Fizikçi, Nükleer
Enerji Mühendisi, Makine Mühendisi, Mekatronik
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Elektrik
Öğretmeni, Elektronik Öğretmeni

33.15.01

Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı (yüzen
yapılar, sandal, kayık, vb. bakım ve onarımı ile
bunların kalafatlanması dahil)

Deniz Teknolojileri Mühendisi, Gemi ve Deniz
Teknolojileri Mühendisi, Gemi İnşaat ve Gemi
Makineleri  Mühendisi, Gemi Makineleri İşletme
Mühendisi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi,
İşletme Mühendisi, Endüstri Mühendisi,  Kimya
Mühendisi, Kimyager, İmalat Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Makine Mühendisi,  Elektrik
Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Tasarım ve
İmalat Mühendisi, Talaşlı İmalat Öğretmeni,
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni, Tasarım
İmalat Öğretmeni, Makine  Öğretmeni, Tesviye
Öğretmeni, Motor Öğretmeni,Metalurji Öğretmeni

35.11.19

Elektrik enerjisi üretimi

Biyomühendis, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Enerji Sistemleri
Mühendisi, Enerji Öğretmeni, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, Hidrojeoloji Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Çevre Mühendisi,Maden Mühendisi,
Makine Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Nükleer
Enerji Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,
Elektrik Öğretmeni, Makine Öğretmeni

35.12.13

Elektrik enerjisinin iletimi (elektrik üretim
kaynağından dağıtım sistemine aktaran iletim
sistemlerinin işletilmesi)

Elektrik Mühendisi, Elektrik-Elektronik
Mühendisi, Enerji Sistemleri Mühendisi, Enerji
Öğretmeni, Fizik Mühendisi, İnşaat Mühendisi,
Fizikçi, Elektrik Öğretmeni

35.13.01

Elektrik enerjisinin dağıtımı (üretim
kaynağından veya iletim sisteminden son
kullanıcıya iletim sistemiyle taşınan elektrik
enerjisi dağıtım sisteminin işletilmesi)

Elektrik Mühendisi, Elektrik- Elektronik
Mühendisi, Enerji Sistemleri Mühendisi, Enerji
Öğretmeni, Fizik Mühendisi, Fizikçi, İnşaat
Mühendisi, Elektrik Öğretmeni

35.14.03

Elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi
değiştirme faaliyetleri

Elektrik Mühendisi, Elektrik-Elektronik
Mühendisi, Enerji Sistemleri Mühendisi,  Fizik
Mühendisi, Fizikçi, Elektrik Öğretmen, Enerji
Öğretmeni

35.21.01

Doğalgaz dahil, çeşitli türdeki gazlardan
arındırma, karıştırma, vb. işlemlerle kalorifik
değerde gazlı yakıtların üretimi

Biyomühendis, Çevre Mühendisi, Enerji Sistemleri
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager, Petrol ve
Doğalgaz Mühendisi, Maden Mühendisi

35.21.02

Kömürün karbonlaştırılması, tarımsal yan ürün
veya atıklarından gaz üretimi

Biyomühendis, Çevre Mühendisi, Enerji Sistemleri
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager, Petrol ve
Doğalgaz Mühendisi, Maden Mühendisi

35.22.01

Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı
(her çeşit gazlı yakıtın, ana boru sistemiyle
dağıtımı ve tedariki)

Enerji Sistemleri Mühendisi, Kimya Mühendisi,
Makine Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,
İnşaat Mühendisi, Tesisat Öğretmeni, Elektrik
Mühendisi, Elektrik – Elektronik Mühendisi

35.30.21

Buhar ve sıcak su üretimi, toplanması ve
dağıtımı

Biyomühendis, Çevre  Mühendisi, Deniz
Teknolojileri Mühendisi, Enerji Sistemleri
Mühendisi, Enerji Öğretmeni, Fizik Mühendisi,
Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisi, Gemi
Makineleri İşletme Mühendisi, Hidrojeoloji
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Makine Mühendisi,
Maden Mühendisi, Fizikçi, Kimyager, Tesisat
Öğretmeni

36.00.02

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

Biyomühendis, Çevre  Mühendisi, Deniz
Teknolojileri Mühendisi, Gıda Mühendisi,
Hidrojeoloji Mühendisi, Kimya Mühendisi,
Kimyager, Makine Mühendisi, Maden Mühendisi,
Ziraat Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Tesisat
Öğretmeni, Jeoloji Mühendisi

37.00.01

Kanalizasyon (kanalizasyon atıklarının
uzaklaştırılması ve arıtılması, kanalizasyon
sistemlerinin ve atık su arıtma tesislerinin
işletimi, foseptik çukurların ve havuzların
boşaltılması ve temizlenmesi, seyyar tuvalet
faaliyetleri vb.)

Biyomühendis, Çevre  Mühendisi, Deniz
Teknolojileri Mühendisi, Gıda Mühendisi,
Hidrojeoloji Mühendisi, Kimya Mühendisi,
Kimyager, Makine Mühendisi, Maden Mühendisi,
Ziraat Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Tesisat
Öğretmeni, Jeoloji Mühendisi

38.12.01

Tehlikeli atıkların toplanması (patlayıcı,
oksitleyici, yanıcı, zehirli, aşındırıcı,
bulaşıcı ve insan sağlığı için zararlı atıkların
ve maddelerin toplanması faaliyetleri) (nükleer
atıklar, biyokimyasal atıklar, kullanılmış
piller vb.)

Biyomühendis, Çevre Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, Kimya Mühendisi, Kimyager, Nükleer
Enerji Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Maden
Mühendisi, Endüstri Mühendisi

38.22.01

Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
(tehlikeli atıkların ıslahını yapan tesislerin
işletilmesi, zararlı atıkların yok edilmesi için
kullanılmış malların bertarafı vb. faaliyetler)
(radyoaktif atıklar hariç)

Biyomühendis, Çevre Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, Kimya Mühendisi, Kimyager, Nükleer
Enerji Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Maden
Mühendisi, Endüstri Mühendisi

38.22.02

Radyoaktif atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi

Biyomühendis, Çevre Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, Kimya Mühendisi, Kimyager, Nükleer
Enerji Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Maden
Mühendisi, Endüstri Mühendisi

38.31.01

Gemi ve yüzer yapıların hurdalarının
materyallerinin geri kazanımı amacıyla parçalara
ayrılması (sökülmesi)

Çevre Mühendisi, Deniz Teknolojileri Mühendisi,
Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisi, Gemi
İnşaat ve Gemi Makineleri  Mühendisi, Gemi
Makineleri İşletme Mühendisi, Deniz Ulaştırma
İşletme Mühendisi, Endüstri Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,Makine
Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi, Mekatronik
Mühendisi, Mekatronik Öğretmeni, Metalurji ve
Malzeme Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Elektrik-
Elektronik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni, Makine
Öğretmeni, İşletme Mühendisi, Metalurji
Öğretmeni

38.31.02

Hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara
ayrılması (otomobil, bilgisayar, televizyon vb.
donanımlar) (gemiler ve yüzer yapılar ile satmak
için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla
sökme hariç)

Çevre Mühendisi, Deniz Teknolojileri Mühendisi,
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisi, Endüstri
Mühendisi, Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri
Mühendisi, Gemi Makineleri İşletmeleri
Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Kimya Mühendisi,
Kimyager, Maden Mühendisi, Makine (Otomotiv)
Mühendisi, Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Mekatronik
Öğretmeni, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
Elektrik Mühendisi, Elektrik- Elektronik
Mühendisi, Elektrik Öğretmeni, Makine Öğretmeni,
Otomotiv Öğretmeni, İşletme Mühendisi, Motor
Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni

38.32.01

Tasnif edilmiş metal atıklar, hurdalar ve diğer
parçaların genellikle mekanik veya kimyasal
değişim işlemleri ile geri kazanılması

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Elektrik
Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Maden
Mühendisi, Endüstri Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

38.32.02

Tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve
diğer parçaların genellikle mekanik veya
kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Elektrik
Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Maden
Mühendisi, Endüstri Mühendisi, İşletme
Mühendisi, Metalurji Öğretmeni

39.00.01

İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi
hizmetleri (kirletilmiş toprak ve yeraltı
sularının temizlenmesi, kara mayınlarının
temizlenmesi, vb.)

Biyomühendis, Çevre Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, Hidrojeoloji Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Kimyager, Ziraat Mühendisi, Maden
Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Jeoloji
Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Nükleer Enerji
Mühendisi

41.10.02

Konut yapı kooperatiflerinin faaliyetleri

İnşaat Mühendisi, Mimar, Yapı Öğretmeni, İnşaat
Teknik Öğretmeni

41.10.03

İşyeri yapı kooperatiflerinin faaliyetleri

İnşaat Mühendisi, Mimar, Yapı Öğretmeni, İnşaat
Teknik Öğretmeni

41.20.01

İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
(fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan
binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza,
alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi,
cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

İnşaat Mühendisi, Mimar, Yapı Öğretmeni, İnşaat
Teknik Öğretmeni

41.20.02

İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil
konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar,
gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların
inşaatı hariç)

İnşaat Mühendisi, Mimar, Yapı Öğretmeni, İnşaat
Teknik Öğretmeni

41.20.03

Prefabrik binalar için bileşenlerin alanda
birleştirilmesi ve kurulması

İnşaat Mühendisi, Mimar, Yapı Öğretmeni, İnşaat
Teknik Öğretmeni

41.20.04

İkamet amaçlı ahşap binaların inşaatı

İnşaat Mühendisi, Mimar, Yapı Öğretmeni, İnşaat
Teknik Öğretmeni

41.20.05

Mevcut ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı
olmayan binaların yeniden düzenlenmesi veya
yenilenmesi (büyük çaplı revizyon)

İnşaat Mühendisi, Mimar, Yapı Öğretmeni, İnşaat
Teknik Öğretmeni

42.11.01

Oto yollar, kara yolları, şehir içi yollar ve
diğer araç veya yaya yollarının inşaatı

İnşaat Mühendisi, Mimar, Yapı Öğretmeni, İnşaat
Teknik Öğretmeni

42.11.02

Yol yüzeylerinin asfaltlanması ve onarımı,
kaldırım, kasis, bisiklet yolu vb.lerin inşaatı,
yolların vb. yüzeylerin boyayla işaretlenmesi,
yol bariyeri, trafik işaret ve levhaları vb.nin
kurulumu gibi yol, tünel vb. yerlerdeki yüzey
işleri

İnşaat Mühendisi, Mimar, Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Jeoloji
Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine Mühendisi,
Endüstri Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, İnşaat Teknik
Öğretmeni, İşletme Mühendisi, Kimyager, Yapı
Öğretmeni

42.11.03

Havaalanı pisti inşaatı

İnşaat Mühendisi, Mimar, Yapı Öğretmeni, İnşaat
Teknik Öğretmeni

42.12.01

Demir yolları ve metroların inşaatı (bakım ve
onarımı dahil)

İnşaat Mühendisi, Mimar, Yapı Öğretmeni, İnşaat
Teknik Öğretmeni,  Makine Mühendisi, Maden
Mühendisi, Jeoloji Mühendisi

42.13.01

Köprülerin inşaatı (yükseltilmiş kara
yolları-viyadükler dahil)

İnşaat Mühendisi, Mimar, Yapı Öğretmeni, İnşaat
Teknik Öğretmeni, Makine Mühendisi, Maden
Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Metalurji ve
Malzeme Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metalurji Öğretmeni

42.13.02

Tünel inşaatı

İnşaat Mühendisi, Mimar, Yapı Öğretmeni, İnşaat
Teknik Öğretmeni, Makine Mühendisi, Maden
Mühendisi, Jeoloji Mühendisi

42.21.01

Akışkanlar için uzun mesafe boru hatlarının
inşaatı (petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı ile
su ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik
karada ve deniz altında uzun mesafe boru hattı)

Çevre Mühendisi, Enerji Sistemleri Mühendisi,
Enerji Öğretmeni, Hidrojeoloji Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Mimar, Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Jeoloji
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Maden Mühendisi,
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, Makine Mühendisi,
İnşaat Teknik Öğretmeni,Yapı Öğretmeni

42.21.02

Su kuyusu açma ve septik sistem kurulum
faaliyetleri (kuyu, artezyen vb.)

Çevre Mühendisi, Enerji Sistemleri Mühendisi,
Enerji Öğretmeni, Hidrojeoloji Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Mimar, Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Jeoloji
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Maden Mühendisi,
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, Makine Mühendisi,
İnşaat Teknik Öğretmeni,Yapı Öğretmeni

42.21.03

Ana su şebekeleri ve su hatları ile su arıtma
tesisleri, kanalizasyon bertaraf tesisleri ve
pompa istasyonları inşaatı (sulama sistemleri
(kanallar) dahil)

Çevre Mühendisi, Enerji Sistemleri Mühendisi,
Enerji Öğretmeni, Hidrojeoloji Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Mimar, Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Jeoloji
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Maden Mühendisi,
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, Makine Mühendisi,
İnşaat Teknik Öğretmeni,Yapı Öğretmeni

42.21.05

Akışkanlar için kısa mesafe (yerel) boru
hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz
taşımacılığı ile su, kanalizasyon, sıcak su,
buhar ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik
kısa mesafe boru hattı)

Çevre Mühendisi, Enerji Sistemleri Mühendisi,
Enerji Öğretmeni, Hidrojeoloji Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Mimar, Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Jeoloji
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Maden Mühendisi,
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, Makine Mühendisi,
İnşaat Teknik Öğretmeni,Yapı Öğretmeni

42.22.01

Uzun mesafe elektrik ve telekomünikasyon
(iletişim) hatlarının inşaatı (uzun mesafe
yüksek gerilim elektrik iletim hatları ile uzun
mesafe yer üstü/altı veya deniz altı
telekomünikasyon iletim hatları)

Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektronik ve Haberleşme Öğretmeni,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik
Mühendisi, Elektronik Öğretmeni, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Enerji Sİstemleri
Mühendisi, Hidrojeoloji Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Makine Mühendisi, Nükleer Enerji
Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi,
İnşaat Teknik Öğretmeni,Yapı Öğretmeni, İşletme
Mühendisi

42.22.02

Enerji santralleri inşaatı (hidroelektrik
santrali, termik santral, nükleer enerji üretim
santralleri vb.)

Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektronik ve Haberleşme Öğretmeni,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik
Mühendisi, Elektronik Öğretmeni, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Enerji Sİstemleri
Mühendisi, Hidrojeoloji Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Makine Mühendisi, Nükleer Enerji
Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi,
İnşaat Teknik Öğretmeni,Yapı Öğretmeni, İşletme
Mühendisi

42.22.04

Kısa mesafe (yerel) elektrik ve telekomünikasyon
(iletişim) hatlarının inşaatı (anten dahil
iletim kuleleri ve trafo istasyonları ve yerel
sınırlar içerisinde dağıtım alt istasyonları
vb.)

Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektronik ve Haberleşme Öğretmeni,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik
Mühendisi, Elektronik Öğretmeni, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Enerji Sİstemleri
Mühendisi, Hidrojeoloji Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Makine Mühendisi, Nükleer Enerji
Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi,
İnşaat Teknik Öğretmeni,Yapı Öğretmeni, İşletme
Mühendisi

42.22.05

Telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve
onarımı

Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektronik ve Haberleşme Öğretmeni,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik
Mühendisi, Elektronik Öğretmeni, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Enerji Sİstemleri
Mühendisi, Hidrojeoloji Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Makine Mühendisi, Nükleer Enerji
Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi,
İnşaat Teknik Öğretmeni,Yapı Öğretmeni, İşletme
Mühendisi

42.91.01

Kıyı ve liman inşaatları ve ilgili hidromekanik
yapıların inşaatı (su yolları, liman ve yat
limanları, kıyı düzenlemeleri, iskele ve
rıhtımlar, dalgakıranlar, kanallar vb. yapılar)

Deniz Teknolojileri Mühendisi, Deniz Ulaştırma
ve İşletme Mühendisi,  Hidrojeoloji Mühendisi,
İnşaat Mühendisi,  İnşaat Teknik Öğretmeni,Yapı
Öğretmeni, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi

42.91.02

Su ve su zemininin taranması ve temizlenmesi
(deniz, nehir, göl vb.)

Deniz Teknolojileri Mühendisi, Deniz Ulaştırma
ve İşletme Mühendisi, Hidrojeoloji Mühendisi,
İnşaat Mühendisi,  Jeofizik Mühendisi, Jeoloji
Mühendisi,  Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi,
İnşaat Teknik Öğretmeni,Yapı Öğretmeni

42.91.03

Tersane, dok ve kanal havuzu inşaatı (gemi
inşaatı ve tamiri için)

Deniz Teknolojileri Mühendisi, Gemi ve Deniz
Teknolojileri Mühendisi, Gemi İnşaat ve Gemi
Makineleri  Mühendisi, Gemi Makineleri İşletme
Mühendisi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi,
Hidrojeoloji Mühendisi, İnşaat Mühendisi,
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi, İnşaat Teknik
Öğretmeni,Yapı Öğretmeni

42.91.04

Baraj ve bentlerin inşaatı

Hidrojeoloji Mühendisi, İnşaat Mühendisi,
Jeofizik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Maden
Mühendisi, Makine Mühendisi, Tasarım ve İmalat
Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi,
İnşaat Teknik Öğretmeni,Yapı Öğretmeni

42.99.01

Açık havada yapılan sporlara uygun tesislerin ve
eğlence alanları yapılarının inşaatı (golf
sahaları, açık stadyumlar, tenis kortları,
atletizm sahaları, plaj tesisi, dağ barınakları,
eğlence parkları vb.)

İnşaat Mühendisi, Mimar, İnşaat Teknik
Öğretmeni, Yapı Öğretmeni

42.99.02

Madencilik ve imalat sanayisi yapılarının
inşaatı (sarım mili ve kuleleri, maden yükleme
ve boşaltma istasyonları, rafineriler, kimyasal
tesisler vb.)

İnşaat Mühendisi, Mimar, Kimya Mühendisi, Maden
Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, Makine
Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, İnşaat Teknik
Öğretmeni,Yapı Öğretmeni

42.99.03

Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer
yapıların inşaatı (arazi iyileştirilmesi ile
birlikte arazinin parsellemesi dahil,
iyileştirme yapılmaksızın parselleme hariç)

İnşaat Mühendisi, Mimar, Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisi, Harita Mühendisi, İnşaat Teknik
Öğretmeni,Yapı Öğretmeni

42.99.04

Doğalgaz işleme tesisleri inşaatı

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, İnşaat Mühendisi,
Mimar, İnşaat Teknik Öğretmeni, Yapı Öğretmeni

43.11.01

Yıkım işleri (binaların ve diğer yapıların
yıkılması ve sökülmesi)

Çevre Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Mimar, Kimya
Mühendisi, Maden Mühendisi, İnşaat Teknik
Öğretmeni, Yapı Öğretmeni, Jeoloji Mühendisi

43.12.01

Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi
ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin
hazırlanması, dinamitleme ve kayaların
kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların
drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işler)
(madencilik için yapılanlar hariç)

İnşaat Mühendisi, Mimar, Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Jeoloji
Mühendisi, Maden Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz
Mühendisi, Ziraat Mühendisi, İnşaat Teknik
Öğretmeni, Yapı Öğretmeni

43.12.02

Maden sahalarının hazırlanması (tünel açma
dahil, petrol ve gaz sahaları için olanlar
hariç)

İnşaat Mühendisi, Maden Mühendisi, İnşaat
Teknik Öğretmeni, Yapı Öğretmeni

43.13.01

Test sondajı ve delme (inşaat, jeofizik,
jeolojik vb. amaçlar için test sondajı ve delme
işleri ile örnekleme sondajı) (madencilikle
bağlantılı olarak gerçekleştirilen test sondajı
hariç)

İnşaat Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Jeoloji
Mühendisi, Maden Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz
Mühendisi, Makine Mühendisi, İnşaat Teknik
Öğretmeni, Tesisat Öğretmeni, Yapı Öğretmeni

43.21.01

Bina ve bina dışı yapıların (ulaşım için
aydınlatma ve sinyalizasyon sistemleri hariç)
elektrik tesisatı, kablolu televizyon ve
bilgisayar ağı tesisatı ile konut tipi antenler
(uydu antenleri dahil), elektrikli güneş
enerjisi kollektörleri, elektrik sayaçları,
yangın ve hırsızlık alarm sistemleri vb.
kurulumu

Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik
Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi,
Elektronik ve Haberleşme Öğretmeni, Enerji
Sistemleri Mühendisi, Enerji Öğretmeni,
Fizikçi,Fizik Mühendisi,Bilgisayar Mühendisi,
Yapı Öğretmeni, Elektronik ve Bilgisayar
Öğretmeni

43.21.03

Karayolları, demiryolları ve diğer raylı
yolların, liman ve havaalanlarının aydınlatma ve
sinyalizasyon sistemlerinin tesisatı (havaalanı
pisti aydınlatmasının tesisatı dahil)

Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik
Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi,
Elektronik ve Haberleşme Öğretmeni, Enerji
Sistemleri Mühendisi, Enerji Öğretmeni,
Fizikçi,Fizik Mühendisi,Bilgisayar Mühendisi,
Yapı Öğretmeni, Elektronik ve Bilgisayar
Öğretmeni

43.22.01

Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma,
havalandırma, soğutma ve iklimlendirme
sistemlerinin tesisatı (ev tipi boyler (kombi,
kazan vb.) ve brülörlerin bakım, onarım ve
kurulumu ile elektriksiz güneş enerjisi
kolektörlerinin kurulumu dahil)

Makine Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,
Elektrik Mühendisi, Elektrik-Elektronik
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tesisat Öğretmeni,
Elektronik Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Yapı
Öğretmeni, İnşaat Teknik Öğretmeni

43.22.03

Bina ve diğer inşaat projelerinde su ve
kanalizasyon tesisatı ve onarımı (yağmurlama
sistemlerinin kurulumu dahil sıhhi tesisat
işleri, yangın söndürme sistemlerinin kurulumu,
kanalizasyon tesisatı döşeme işleri vb.)

Makine Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,
Makine Öğretmeni, Tesisat Öğretmeni, Elektronik
Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Yapı Öğretmeni,
İnşaat Teknik Öğretmeni

43.22.05

Gaz tesisatı faaliyetleri (hastanelerdeki
oksijen gazı temini için kurulum işleri dahil)

Makine Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,
İnşaat Mühendisi, Yapı Öğretmeni, İnşaat Teknik
Öğretmeni,  Makine Öğretmeni, Tesisat Öğretmeni

43.29.01

Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen
yolların, otomatik ve döner kapıların bakım ve
onarımı dahil kurulum işleri

Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik
Mühendisi, Makine Mühendisi, Makine Öğretmeni,
Tesisat Öğretmeni

43.29.02

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tesisat
işleri (paratonerlerin, tabelaların (ışıklı
olsun veya olmasın), stor ve güneşliklerin
montaj işleri vb.)

Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik
Mühendisi, Fizik Mühendisi, Fizikçi, Makine
Mühendisi, Makine Öğretmeni, Tesisat Öğretmeni

43.29.03

Isı, ses veya titreşim yalıtımı ile diğer inşaat
tesisatı işleri (mantolama ve vakumlu temizleme
sistemlerinin kurulumu dahil)

Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik
Mühendisi, Fizik Mühendisi, Fizikçi, İnşaat
Mühendisi, Mimar, Makine Mühendisi, Makine
Öğretmeni, Tesisat Öğretmeni

43.29.05

Parmaklık ve korkuluk tesisatı işleri (metal
yangın merdivenlerinin kurulumu dahil)

İnşaat Mühendisi, Mimar, Makine Mühendisi,
Makine Öğretmeni, Tesisat Öğretmeni

43.31.01

Sıva işleri (binalarda veya diğer inşaatlarda iç
ve dış sıva veya alçı sıva işleri ile alçıpan
işleri vb.)

İnşaat Mühendisi, Mimar, İnşaat Teknik
Öğretmeni, Yapı Öğretmeni

43.33.01

Bina ve diğer yapıların içi veya dışında yer ve
duvar kaplama faaliyetleri (mermer, mozaik,
granit, karo ve kaldırım taşlarının, parke dahil
ahşap yer ve duvar kaplamalarının döşenmesi vb.)
(halı, taban muşambası ve kağıt kaplama hariç)

İnşaat Mühendisi, Mimar, Mobilya ve Dekorasyon
Öğretmeni, İnşaat Teknik Öğretmeni, Yapı
Öğretmeni

43.34.01

Binaların iç ve dış boyama işleri

İnşaat Mühendisi, Mimar, Kimya Mühendisi,
Kimyager, Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni,
İnşaat Teknik Öğretmeni, Yapı Öğretmeni

43.34.02

Cam takma işleri

İnşaat Mühendisi, Mimar, Kimya Mühendisi,
Kimyager, Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni,
İnşaat Teknik Öğretmeni, Yapı Öğretmeni

43.34.03

Bina dışı yapıların boyama işleri

İnşaat Mühendisi, Mimar, Kimya Mühendisi,
Kimyager, Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni,
İnşaat Teknik Öğretmeni, Yapı Öğretmeni

43.91.01

Çatı işleri (çatı iskeleti kurulumunu içeren
inşaat işleri, çatı yapımı, çatı oluğu ve oluk
ağzı montaj işleri ile metal ve diğer malzemeden
çatı kaplama işleri) (dülgerlik işleri dahil)

İnşaat Mühendisi, Mimar, İnşaat Teknik
Öğretmeni, Yapı Öğretmeni

43.99.01

Yapısal çelik bileşenlerin kurulması işleri
(bina, köprü, gezer vinç veya elektrik iletim
kulesi gibi diğer yapılar için prefabrik yapısal
çelik bileşenlerin kurulması vb.)

Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Enerji Sistemleri
Mühendisi, Hidrojeoloji Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Makine Mühendisi, İnşaat Teknik
Öğretmeni,Yapı Öğretmeni, Metal Öğretmeni

43.99.02

Yeraltı çalışmaları (madencilik, depolama, vb.
için düşey galeri ve kuyu açma faaliyeti dahil,
su kuyusu açma hariç)

İnşaat Mühendisi,Jeoloji Mühendisi, Maden
Mühendisi, Makine Mühendisi, İnşaat Teknik
Öğretmeni, Yapı Öğretmeni

43.99.05

İnşaatlarda beton işleri (kalıp içerisine beton
dökülmesi vb.)

İnşaat Mühendisi, İnşaat Teknik Öğretmeni, Yapı
Öğretmeni

43.99.06

Duvarcılık ve tuğla örme işleri

İnşaat Mühendisi, İnşaat Teknik Öğretmeni, Yapı
Öğretmeni

43.99.07

İnşaat iskelesi ve çalışma platformunu kurma ve
sökme işleri

İnşaat Mühendisi, İnşaat Teknik Öğretmeni, Yapı
Öğretmeni

43.99.08

Su yalıtım işleri (düz çatı ve teraslardaki su
yalıtım işleri, inşaat ve diğer yer altı
yapıların dış cephesindeki su yalıtım işleri,
nem yalıtımı vb.)

İnşaat Mühendisi, İnşaat Teknik Öğretmeni, Yapı
Öğretmeni

43.99.10

Baca ve sanayi fırınlarının inşaatı ve kurulması
(fırınlar için yanma odasına ateş tuğlası
döşenmesi işleri dahil)

İnşaat Mühendisi, İnşaat Teknik Öğretmeni, Yapı
Öğretmeni

43.99.11

İnşaat amaçlı kazık çakma ve temel inşaatı
işleri (forekazık çakma dahil)

İnşaat Mühendisi, İnşaat Teknik Öğretmeni, Yapı
Öğretmeni

43.99.12

Yapıların dış cepheleri için buharlı temizleme,
kum püskürtme ve benzeri uzmanlaşmış inşaat
faaliyetleri

İnşaat Mühendisi, İnşaat Teknik Öğretmeni, Yapı
Öğretmeni

43.99.13

İnşaat demirciliği (inşaat demirinin bükülmesi
ve bağlanması)

İnşaat Mühendisi, İnşaat Teknik Öğretmeni, Yapı
Öğretmeni

46.71.01

Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin
toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot,
benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni
yağlar, gres yağları vb.)

Biyomühendis, Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi,
Kimyager, Maden Mühendisi, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi

46.71.02

Katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin
toptan ticareti (linyit, taş kömürü, odun
kömürü, kok kömürü, yakacak odun vb.)

Biyomühendis, Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi,
Kimyager, Maden Mühendisi, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi

46.71.03

Gazlı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin
toptan ticareti (LPG (bütan ve propan), tüpgaz,
doğalgaz (LNG, CNG) vb. dahil, şebeke üzerinden
yapılanlar hariç)

Biyomühendis, Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi,
Kimyager, Maden Mühendisi, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi

46.72.07

Uranyum ve toryum cevherleri toptan ticareti

Fizik Mühendisi, Fizikçi, Maden Mühendisi,
Nükleer Enerji Mühendisi, Kimyager, Cevher
Hazırlama Mühendisi

46.73.02

Boya, vernik ve lak toptan ticareti

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Endüstri Mühendisi, İşletme Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi

46.75.01

Endüstriyel kimyasalların toptan ticareti
(anilin, matbaa mürekkebi, kimyasal yapıştırıcı,
havai fişek, boyama maddeleri, sentetik reçine,
metil alkol, parafin, esans ve tatlandırıcı,
soda, sanayi tuzu, parafin, nitrik asit,
amonyak, sanayi gazları vb.)

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager

46.75.03

Hayvansal veya bitkisel gübrelerin toptan
ticareti (kapalı alanda yapılan ticaret)

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Ziraat Mühendisi

46.75.04

Zirai kimyasal ürünlerin toptan ticareti (haşere
ilaçları, yabancı ot ilaçları, dezenfektanlar,
mantar ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler,
bitki gelişimini düzenleyiciler ve diğer zirai
kimyasal ürünler)

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Orman Endüstrisi Mühendisi, Ziraat Mühendisi,
Orman Mühendisi

47.30.01

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda
motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının
(benzin, mazot, dizel, biodizel, LPG, CNG vb.)
perakende ticareti

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi

47.78.10

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda
evlerde kullanılan tüpgaz perakende ticareti

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Petrol ve
Doğalgaz Mühendisi, Kimyager

49.41.08

Kara yolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gaz ve
petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager
,Petrol ve Doğalgaz Mühendisi

49.41.09

Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı
(gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager
,Petrol ve Doğalgaz Mühendisi

49.41.10

Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gaz
ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager
,Petrol ve Doğalgaz Mühendisi

49.50.01

Boru hattı ile ham petrol, rafine petrol ve
petrol ürünleri taşımacılığı

Çevre Mühendisi, Enerji Sistemleri Mühendisi,
Kimya Mühendisi,  Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,
Makine Mühendisi, Kimyager

49.50.03

Boru hattı pompa istasyonlarını işletme
hizmetleri

Çevre Mühendisi, Enerji Sistemleri Mühendisi,
Kimya Mühendisi,  Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,
Makine Mühendisi, Kimyager

49.50.04

Boru hattı ile doğalgaz taşımacılığı

Çevre Mühendisi, Enerji Sistemleri Mühendisi,
Kimya Mühendisi,  Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,
Makine Mühendisi, Kimyager

49.50.90

Boru hattı ile diğer malların taşımacılığı
(kömür çamuru, kimyasal ürünler, vb.)

Çevre Mühendisi, Enerji Sistemleri Mühendisi,
Kimya Mühendisi,  Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,
Makine Mühendisi, Kimyager

50.20.17

Uluslararası sularda ham petrolün, petrol
ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle
taşınması (gazlar hariç)

Çevre Mühendisi, Deniz Teknolojileri Mühendisi,
Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisi, Gemi
İnşaat ve Gemi Makineleri  Mühendisi, Gemi
Makineleri İşletme Mühendisi, Deniz Ulaştırma
İşletme Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, Makine Mühendisi

50.20.24

Uluslararası sularda gazların tanker gemilerle
taşınması

Çevre Mühendisi, Deniz Teknolojileri Mühendisi,
Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisi, Gemi
İnşaat ve Gemi Makineleri  Mühendisi, Gemi
Makineleri İşletme Mühendisi, Deniz Ulaştırma
İşletme Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, Makine Mühendisi

50.20.25

Kabotaj hattında ham petrolün, petrol
ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle
taşınması (gazlar hariç) (iç sular hariç)

Çevre Mühendisi, Deniz Teknolojileri Mühendisi,
Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisi, Gemi
İnşaat ve Gemi Makineleri  Mühendisi, Gemi
Makineleri İşletme Mühendisi, Deniz Ulaştırma
İşletme Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, Makine Mühendisi

50.20.30

Kabotaj hattında gazların tanker gemilerle
taşınması (iç sular hariç)

Çevre Mühendisi, Deniz Teknolojileri Mühendisi,
Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisi, Gemi
İnşaat ve Gemi Makineleri  Mühendisi, Gemi
Makineleri İşletme Mühendisi, Deniz Ulaştırma
İşletme Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, Makine Mühendisi

51.22.02

Uzay taşımacılığı (uyduların ve uzay
taşıtlarının fırlatılması, yük ve yolcuların
uzaya taşınması)

Bilgisayar Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektronik Öğretmeni, Elektrik-Elektronik
Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisi, Fizik Mühendisi, Fizikçi,
Havacılık ve Uzay Mühendisi, Uçak Mühendisi,
Uzay Mühendisi, Elektronik ve Bilgisayar
Öğretmeni

52.10.04

Petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb.
depolama ve antrepoculuk faaliyetleri

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi

52.21.12

Kara taşımacılığını destekleyici olarak gazların
sıvılaştırılması

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi

52.23.07

Uzay taşımacılığını destekleyici hizmetler

Havacılık ve Uzay Mühendisi, Makine Mühendisi,
Mekatronik Mühendisi, Mekatronik Öğretmeni, Uçak
Mühendisi, Uzay Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik
Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisi, Fizik Mühendisi, Fizikçi,
Makine Öğretmeni, Elektrik Öğretmeni, Elektronik
Öğretmeni, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmeni

52.23.90

Hava taşımacılığını destekleyici diğer
faaliyetler (havaalanlarında yangın söndürme ve
yangın önleme faaliyetleri, hava taşıtlarının
çekilmesi, vb.)

Kimya Mühendisi, Makine Mühendisi, Mekatronik
Mühendisi, Mekatronik Öğretmeni, Uçak Mühendisi,
Bilgisayar Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik
Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisi, Fizik Mühendisi, Fizikçi,
Makine Öğretmeni, Elektronik ve Bilgisayar
Öğretmeni

71.20.90

Diğer teknik test ve analiz faaliyetleri (makine
parça ve yapıların kusurlarını belirlemek için
radyografik, manyetik ve ultrasonik testleri,
sanatsal çalışmaların doğruluğunun kanıtlanması,
kaynakların radyolojik muayenesi ve diğerleri)

Biyomedikal Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik
Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi,
Elektronik ve Haberleşme Öğretmeni, Fizik
Mühendisi, Fizikçi,  Kontrol Mühendisi, Makine
Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisi, Nükleer Enerji Mühendisi,
Makine Öğretmeni, Elektrik Öğretmeni, Elektronik
Öğretmeni

74.20.25

Hava ve su altı fotoğrafçılığı faaliyetleri

Balıkçılık Teknolojileri Mühendisi, Deniz
Teknolojileri Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Fizikçi, Havacılık ve Uzay Mühendisi, Uçak
Mühendisi, Uzay Mühendisi, Deniz Teknolojileri
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager

81.22.01

Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri
(binaların dışı, pencere, baca, fırın, kalorifer
kazanı, havalandırma kanalı, egzoz ünitesi,
sanayi makinesi temizliği vb. uzmanlaşmış
temizlik faaliyetleri)

Çevre Mühendisi, Endüstri Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager, Maden
Mühendisi, Makine Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz
Mühendisi

81.29.04

Böceklerin, kemirgenlerin ve diğer zararlıların
imhası ve haşere kontrol faaliyetleri (tarımsal
zararlılarla mücadele hariç)

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Ziraat Mühendisi, Makine Mühendisi

81.29.90

Diğer temizlik faaliyetleri (yüzme havuzları,
tren, otobüs, uçak, tanker, plaj ve şişelerin
temizlenmesi ile dezenfekte faaliyetleri dahil,
oto yıkama hariç)

Çevre Mühendisi, Endüstri Mühendisi, İnşaat
Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager, Maden
Mühendisi, Makine Mühendisi,Petrol ve Doğalgaz
Mühendisi, Uçak Mühendisi

82.92.05

Tehlikeli ürünleri paketleme faaliyetleri (bir
ücret veya sözleşme temelinde sıvıların
şişelenmesi, katı maddelerin paketlenmesi,
etiketleme, damgalama, marka basma, paket
ambalajlama, vb.)

Çevre Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Fizik
Mühendisi, Fizikçi, İmalat Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Kimyager, Petrol ve Doğalgaz
Mühendisi, Tekstil Mühendisi, Ziraat Mühendisi,
Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, İşletme
Mühendisi

84.25.01

İtfaiye hizmetleri (hava taşıtlarıyla yapılanlar
ile orman yangınlarıyla mücadele ve koruma
faaliyetleri hariç)

Kimya Mühendisi, Makine Mühendisi, Bilgisayar
Mühendisi, Elektrik Öğretmeni, Elektronik
Öğretmeni, Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Elektronik Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, Fizik
Mühendisi, Fizikçi, Makine Öğretmeni ,
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmeni

84.25.02

Hava taşıtları yoluyla yapılan itfaiye
hizmetleri (orman yangınlarıyla mücadele ve
koruma faaliyetleri hariç)

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Makine Öğretmeni, Makine Mühendisi,Petrol ve
Doğalgaz Mühendisi, Fizikçi, Endüstri Mühendisi,
İşletme Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Fizik Mühendisi,
Metalurji Öğretmeni

86.10.04

Kamu kurumları tarafından verilen insan
sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren
yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum,
onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları
hastaneleri, vb.)

Biyomühendis, Biyomedikal Mühendisi, Çevre
Mühendisi, Elektrik
Mühendisi,Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Elektronik Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Fizik
Mühendisi, Fizikçi, Genetik ve Biyomühendis,
Kimya Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi,
Mekatronik Mühendisi, Mekatronik Öğretmeni,
Nükleer Enerji Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektronik Öğretmeni

86.10.05

Kamu kurumları tarafından verilen insan
sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri
(devlet üniversite hastaneleri dahil, özel
ihtisas hastaneleri ile dişçilik, ambulansla
taşıma, tıbbi laboratuvar test faaliyetleri
hariç)

Biyomühendis, Biyomedikal Mühendisi, Çevre
Mühendisi, Elektrik
Mühendisi,Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Elektronik Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Fizik
Mühendisi, Fizikçi, Genetik ve Biyomühendis,
Kimya Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi,
Mekatronik Mühendisi, Mekatronik Öğretmeni,
Nükleer Enerji Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektronik Öğretmeni

86.10.12

Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan
sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren
yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum,
onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları
hastaneleri, vb.)

Biyomühendis, Biyomedikal Mühendisi, Çevre
Mühendisi, Elektrik
Mühendisi,Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Elektronik Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Fizik
Mühendisi, Fizikçi, Genetik ve Biyomühendis,
Kimya Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi,
Mekatronik Mühendisi, Mekatronik Öğretmeni,
Nükleer Enerji Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektronik Öğretmeni

86.10.13

Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan
sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri
(özel veya vakıf üniversite hastaneleri dahil,
dişçilik, ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar
testleri faaliyetleri hariç)

Biyomühendis, Biyomedikal Mühendisi, Çevre
Mühendisi, Elektrik
Mühendisi,Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Elektronik Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Fizik
Mühendisi, Fizikçi, Genetik ve Biyomühendis,
Kimya Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi,
Mekatronik Mühendisi, Mekatronik Öğretmeni,
Nükleer Enerji Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektronik Öğretmeni

86.90.07

Analiz veya raporlama olmaksızın teşhis amaçlı
görüntüleme hizmetleri (tıp doktorları dışında
yetkili kişilerce sağlanan röntgen, ultrason,
manyetik rezonans (MR) vb. görüntüleme
hizmetleri) (hastane dışı)

Biyomühendis, Biyomedikal Mühendisi, Çevre
Mühendisi, Elektrik
Mühendisi,Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Elektronik Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Fizik
Mühendisi, Fizikçi, Genetik ve Biyomühendis,
Kimya Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi,
Mekatronik Mühendisi, Mekatronik Öğretmeni,
Nükleer Enerji Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektronik Öğretmeni

86.90.09

Kan, sperm ve organ bankalarının faaliyetleri
(hastane dışı)

Biyomühendis, Biyomedikal Mühendisi, Çevre
Mühendisi, Elektrik
Mühendisi,Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Elektronik Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Fizik
Mühendisi, Fizikçi, Genetik ve Biyomühendis,
Kimya Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi,
Mekatronik Mühendisi, Mekatronik Öğretmeni,
Nükleer Enerji Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektronik Öğretmeni

86.90.10

Tıbbi laboratuvarların hizmetleri (adli tıp ve
diş laboratuvarlarının faaliyetleri hariç)
(hastane dışı)

Biyomühendis, Biyomedikal Mühendisi, Çevre
Mühendisi, Elektrik
Mühendisi,Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Elektronik Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Fizik
Mühendisi, Fizikçi, Genetik ve Biyomühendis,
Kimya Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi,
Mekatronik Mühendisi, Mekatronik Öğretmeni,
Nükleer Enerji Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektronik Öğretmeni

86.90.16

Adli tıp laboratuvarlarının faaliyetleri

Biyomühendis, Biyomedikal Mühendisi, Çevre
Mühendisi, Elektrik
Mühendisi,Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Elektronik Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Fizik
Mühendisi, Fizikçi, Genetik ve Biyomühendis,
Kimya Mühendisi, Kimyager, Makine Mühendisi,
Mekatronik Mühendisi, Mekatronik Öğretmeni,
Nükleer Enerji Mühendisi, Elektrik Öğretmeni,
Elektronik Öğretmeni

96.01.04

Kuru temizleme hizmetleri (giysi ve diğer
tekstil ürünlerinin, kürk ve deri ürünlerinin
kuru temizlenmesi)

Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager,
Tekstil Mühendisi,Tekstil Öğretmeni, Tekstil
Terbiye Öğretmeni, Deri Mühendisi

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir