Limited şirketlerde Genel kurul İşlemleri

6102 Sayılı Yeni TTK 617.maddesinde, limited şirketlerin olağan genel kurullarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu sebeple, 2012 dönemi genel kurullarının 2013 yılı Mart ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

 

“Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” 28/11/2012 Tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni TTK’ya uygun olarak, şirketlerin genel kurullarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen bu yönetmelik sadece anonim şirketler için yayımlanmış bulunmaktadır. Limited şirket genel kurullarına ilişlin henüz bir yönetmelik yayımlanmadığından uygulamaya yönelik bazı belirsizlikler nedeni ile uygulama sıkıntıları bulunmaktadır.

 

Yeni TTK ile, ticari hayatımıza giren limited şirketlerin 2013 mart ayında yapılacak genel kurullarına yönelik iş bu çalışmamızda, kanundaki düzenlemeler ile  sınırlı olmak üzere ve anonim şirketlere ilişkin yönetmelikten yararlanarak konuya açıklık getirmiş bulunmaktayız.

 

BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÇAĞRILMADAN YAPILACAK
LİMİTED ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN
 USUL VE ESASLAR

Müdürler Kurulu Kararı

 

Limited şirketlerde genel kurul, müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektikçe genel kurul olağanüstü olarak da toplantıya çağrılır.

 

Çağrılı (İlanlı) Genel Kurul ve Çağrı-Gündemi

 

Genel kurul, toplantı gününden en az on beş gün önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir.

 

Çağrısız Genel Kurul

 

Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.

 

Toplantıda tüm pay sahipleri ya da temsilcilerinin hazır bulunması zorunludur. Bu durumun toplantı boyunca korunması gerekir. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir. Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir.

devamı..

Genel kurula katılanların imzaladığı liste “hazır bulunanlar listesi” adını alır. Genel kurula katılabilecekler listesi, müdürler kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. Listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibarî değerleri, grupları, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerleri gösterilir.

 

Oy Hakkı Ve Hesaplanması

 

Ortakların oy hakkı esas sermaye paylarının itibarî değerine göre hesaplanır. Şirket sözleşmesinde daha yüksek bir tutar öngörülmemişse her yirmibeş Türk Lirası bir oy hakkı verir. Ortak, en az bir oy hakkını haizdir.

 

Herhangi bir şekilde şirket yönetimine katılmış bulunanlar, müdürlerin ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanamazlar.

 

Şirketin kendi esas sermaye payını iktisabına ilişkin kararlarda, esas sermaye payını devreden ortak oy kullanamaz.

 

Ortağın bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyetlerde bulunmasını onaylayan kararlarda ilgili ortak oy kullanamaz.

 

Toplantıda Hazır Bulunması Gereken Evraklar

 

a) Şirketin esas sözleşmesi,

 

b) Pay defteri,

 

c) Toplantıya çağrının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgeler,(Çağrılıda)

 

ç) Müdürler kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu,

 

d) Denetçi raporu,(Varsa)

 

e) Finansal tablolar,

 

f) Gündem,

 

g) Hazır bulunanlar listesi,

 

h) Genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin toplantı tutanağı, fiziki ve/veya elektronik ortamda hazır bulundurulur

 

Hazırlanması Gereken Belgeler

 

1) 2 Adet Müdür / Müdürler Kurulu Kararı (Noter Onaylı) ( EK 1 )

 

Müdür / Müdürler Kurulu Genel Kurul Kararı’ nın mutlaka noterden onaylanması gerekmektedir. Müdür / Müdürler Kurulu Kararı’nda Gündem’e yer verilmesi önemlidir.

 

2) 1 Adet Genel Kurul Toplantı Gündemi (Asıl) ( EK 2 )

 

Genel Kurul Toplantı Gündemi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken husus; gündemin maddeler halinde ve örnekte yer alacak şekilde belirli bir sıralama ile oluşturulması gerekmektedir.

 

3) 1 Adet Hazirun Cetveli (Asıl) ( EK 3 )

Çağrılı veya çağrısız duruma göre, hazır bulunanların imzalarına (asaleten/vekaleten) dikkat edilmeli, toplantı başkanının imzasına yer verilmelidir.

4) 1 Adet Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noter Onaylı) ( EK 4 )

Genel Kurul Toplantı Tutanağı yazılırken Maddelerin Gündem’deki maddeler ile aynı sıra ve içerikte olması çok önemlidir.

 

5) 1 Adet Yıllık faaliyet Raporu ( EK 5 )

 

Yeni TTK‘nın 514, 516 ve 518. Maddeleri gereği şirketlerin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler) yönetim organları, geçmiş hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

Yeni TTK’da, şirketlerin yıllık faaliyet raporunu  hazırlaması için 3 aylık bir süre verilmişken, ilgili maddelere dayanılarak çıkarılan yönetmelikte 2 ay süre verilmiştir. Yıllık faaliyet raporu, Yönetmeliğin 16’ncı maddesinde de düzenlendiği üzere, ilgili olduğu hesap döneminin bitiminiizleyeniki ay içinde (Şubat ayı sonuna kadar) hazırlanır.Şirketin yönetim organı başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanır. Yönetim organı üyelerinden herhangi birinin yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olması halinde, itiraz ettiği hususlar gerekçeleri ile birlikte yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve çıkarılan yönetmeliğe göre, şirketlerin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) 2012 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını en geç 2013 Mart ayının sonuna kadar yapmaları ve yönetmelik gereği asgari içeriği kapsayan bir yıllık faaliyet raporu’ nu da en geç 2013 Şubat ayının sonuna kadar hazırlayıp genel kurulun onayına sunması önem arz etmektedir.

EK 1

K A R A R

KARAR NO: ………

KARAR TARİHİ : …./…./2013
………………………………………………………………………………Müdür /Müdürler Kurulu …./…./2013 ……………………… günü Saat: ………………………………………………’da şirket merkezinde toplandı.

Şirketimizin 2012 yılı OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ, toplantısının yapılacağı yer, tarihi ve saati müzakere edildi. Mezkur; yıllık olağan genel kurul toplantısının …/……/2013……………………günü,Saat:……..’da………………………………………………………………………………………………adresinde TÜRK TİCARET KANUNU’ NUN 416/1. maddesine göre çağrısız olarak aşağıdaki GÜNDEM maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere yapılmasına, adı geçen OLAĞAN GENEL KURUL toplantısının tesciline, Oy Birliği ile karar verildi.

…………………………………………………………………………………………………

……/……/2013 günü Saat:……’da, ………………………………………….adresinde yapacağı,
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Genel Kurul Toplantı Başkanı’ nın seçilmesi,

2-Genel Kurul Toplantı Başkanı’ na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3-Müdür / Müdürler Kurulu’nun 2012 yılına ait Faaliyet Raporu’ nun görüşülmesi,

4-Varsa Denetçi’ nin 2012 yılına ait Raporunun görüşülmesi, 2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması, 2012 yılı kârı (Zararı) hakkında karar verilmesi,

5- Müdür / Müdürler Kurulu ve Varsa Denetçinin ayrı ayrı ibraları,

6- Müdür / Müdürler Kurulu Üyesine ödenecek ücretin tespiti,

7- Yeni Müdür / Müdürler Kurulu’nun seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,

8- Şirket Müdürlerine 6102 Sayılı TTK’nın 626. maddesindeki iznin verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

9- Dilek, temenniler, kapanış.

M Ü D Ü R / M Ü D Ü R L E R K U R U L U

EK 2

G Ü N D E M

.……………………………LİMİTED ŞİRKETİ’ NİN

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

G Ü N D E M İ

1-Genel Kurul Toplantı Başkanı’ nın seçilmesi,

2-Genel Kurul Toplantı Başkanı’ na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3-Müdür / Müdürler Kurulu’nun 2012 yılına ait Faaliyet Raporu’ nun görüşülmesi,

4-Varsa Denetçi’ nin 2012 yılına ait Raporunun görüşülmesi, 2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması, 2012 yılı karı (Zararı) hakkında karar verilmesi,

5- Müdür / Müdürler Kurulu ve Varsa Denetçinin ayrı ayrı ibraları,

6- Müdür / Müdürler Kurulu Üyesine ödenecek ücretin tespiti,

7- Yeni Müdür / Müdürler Kurulu’nun seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,

8- Şirket Müdürlerine 6102 Sayılı TTK’nın 626. maddesindeki iznin verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

9- Dilek, temenniler, kapanış.

M Ü D Ü R / M Ü D Ü R L E R K U R U L U

EK 3

GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

..…………………….LİMİTED ŞİRKETİ’ NİN …./…./…. TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/

UNVANI

T.C./
V.K. NO

UYRUĞU

ADRESİ

PAYLARIN

TOPLAM

İTİBARİ

DEĞERİ (TL)

PAYLARIN

EDİNİM

ŞEKLİ VE

TARİHİ(*)

KATILIM

ŞEKLİ (**)

TEMSİLCİ

TÜRÜ (***)

TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI

TEMSİLCİNİN
T.C./
V.K. NO’SU

İMZA

 

 

 

 

 

 

 

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ:
TOPLAM HİSSE SENEDİ:
ASGARİ TOPLANTI NİSABI:
MEVCUT TOPLANTI NİSABI:

TOPLANTI BAŞKANI

EK 4

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 

………LİMİTED ŞİRKETİ’ NİN .…./…../2013 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

…………………………………………………….………………………Limited Şirketi’nin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı …../../2013 tarihinde, Saat:……….’da, ……………………………………………ESKİŞEHİR adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam:………-TL’lık Sermayesine tekabül eden ………… adet hisseden toplantıda asaleten, ……………adet hisseden toplantıda vekaleten, temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın;….…………………………..tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’ na…………………………………………………., seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Müdür / Müdürler Kurulu’ nun 2012 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

4- 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile varsa Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tastik olundu. 2012 yılı şirket karının ortaklara dağıtılmayarak şirket bünyesinde bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

5- Yapılan oylama sonucunda Müdür / Müdürler Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda varsa Denetçi oy birliği ile ibra edildi.

 

6- Müdür / Müdürler Kurulu Üyesine, yapılan oylama sonucunda herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

 

7- Yapılan oylama sonucu üç yıl süre ile görev yapmak üzere Müdür / Müdürler Kuruluna; ……………….……………………………oy birliği ile seçilmiştir.

 

8- Şirket Müdürlerine 6102 Sayılı TTK’nın 626. maddesindeki iznin verilmesi hususu görüşüldü, söz konusu iznin verilmesine/verilmemesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

9- Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2013 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

EK-5

YILLIK FAALİYET RAPORU 

………… LİMİTED ŞİRKETİ 01.01.2012 – 31.12.2012 DÖNEMİ
YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem:…………………………………………………………

Ticaret unvanı :…………………………………………………………………………………

Ticaret sicili numarası :…………………………………………………………………

Merkez Adresi : ……………………………………………………………………………………………………………………

Şube Adresi : …………………………………………………………………………………………………………………………

İletişim Bilgileri :

Telefon:……………………………………

Fax :………………………………..

E-posta adresi :………………………………………………………

İnternet Sitesi Adresi :……………………………………………

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :…………………………………………

b)- Ortaklık Yapısı :………………………………………

 ORTAĞIN ADI, SOYADI/ ÜNVANI

İKAMETGAH ADRESİ

HİSSE
ADEDİ

SERMAYE TUTARI (TL)

1-
2-
3-
4-
5-

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ ÜNVANI

ÖNCEKİ DÖNEM  HİSSE ADEDİ

ÖNCEKİ DÖNEM
SERMAYE TUTARI
(TL)

CARİ
DÖNEM
HİSSE ADEDİ

CARİ DÖNEM
SERMAYE TUTARI
(TL)

 1-
 2-
 3-
 4-
 5-

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :………………………………………………. TL

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:………………………………………………………………………

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : ……… Adet MÜDÜR/MÜDÜRLER kurulundan oluşmaktadır.

. ……………………..tarihli genel kurul kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ] il seçilmişlerdir.

Müdür/Müdürler Kurulu Üyeleri

Müdür (Başkan) :…………………………………….

Müdür :…………………………………………………….

Müdür :…………………………………………………….

Müdür :…………………………………………………….

Müdür :…………………………………………………….

Müdür :…………………………………………………….

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı Adı Soyadı .

………………………………. ………………………………….

………………………………. ………………………………….

………………………………. ………………………………….

………………………………. ………………………………….

c)- Personel Sayısı : ……………

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

 

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

 

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: ……………………………………..

 

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

 

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

 

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………..………………………………………………………………….………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Elde Edilen sonuçlar;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler                               Pay Oranı

…………………………………………………                   ………………

…………………………………………………                    ……………

…………………………………………………                    ………………

Dolaylı İştirakler                                 Pay Oranı

…………………………………………………                   ………………

…………………………………………………                   ………………

…………………………………………………                    ………………

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

………………. Adet ………………………………. TL

Açıklama :……………………………………………………………………………………….

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası
sonuçları hakkında bilgiler:

 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan
idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

…………………………………………… Yılı hedeflerine ulaşılmıştır /aşağıdaki nedenlerden ötürü ulaşılamamıştır.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve
buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

…………………………… Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştr.

I. …………………………….

II. …………………………….

III. …………………………….

 

Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan
harcamalara ilişkin bilgiler:

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

5-FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

 

Şirketimiz ……………….. yılını ………………….. TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı ………………… TL olup karşılığında …………………….. TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

 

Şirketin …………………………. TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için ………………………. TL tutarında
amortisman ayrılmıştır.

 

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

2011 Yılı        2012 Yılı
Dönem Karı / (Zararı)                   …………………    ………………….

Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.     …………………    ………………….

Dönem Net Karı / (Zararı)             …………………    ………………….

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

7- DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

b) İlave bilgiler;

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

 

MÜDÜRLER KURULU     BŞK./MÜDÜR

(İmza)                     (İmza)

Talha APAK

Yeminli Mali Müşavir

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir