İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat

mahkeme-karari

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi

E.No : 2010/5719   K.No : 2012/1105

Tarih : 06.02.2012

                            •  İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN  DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

                            •  İŞVERENİN KUSUR SORUMLULUĞU

ÖZÜ:     İşverenin iş kazası sonucu meydana gelen zarar nedeniyle hukuki sorumluluğu,yasa ve içtihatlarla belirlenmiş haller dışında ilke olarak iş akdinden doğan işçiyi gözetme (koruma) borcuna aykırılıktan kaynaklanan kusura dayalı sorumluluktur. Mahkemece, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişilerden, yöntemince rapor alınmalı,  olayda işverenin ve işçinin kusur oranları saptanmalı, hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan artışlara göre hesaplanan tüm peşin sermaye değeri kurumdan sorulmalı ve bildirilen miktar hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan ücret artışları ve 60 yaştan sonra bakiye ömrüne kadar (pasif dönemde) asgari ücret esas alınarak hesaplanan tazminattan indirilerek karar verilmelidir.

          ( 4857 s. İş K. m.77)

(506 s. SSK ek m.38)

Yeniden değerleme oranı VUK No:430

vergi

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(Sıra No: 430)

(19.11.2013 tarih ve 28826 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2013 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur

İşin bırakıldığı hususunun tesbiti hakkında Mahkeme Kararı

mahkeme-karari

İzmir Bölge İdare Mahkemesi

Esas No: 2013/3774 Karar No : 2013/3528

ÖZÜ: İşin bırakıldığı hususunun tesbiti hk.

İstemin Özeti: Davacı şirketin bir kısım kurumlar (geçici) vergisi ve katma değer vergisi beyannameleri ile Ba-Bs formlarını yasal süresi içinde ve elektronik ortamda vermemesi nedeniyle 213 sayılı Yasanın mükerrer 355. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı; 213 sayılı Kanununun 160. maddesinin 3. fıkrasında, işi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi Read more

5 yıllık zaman aşımı geçtikten sonra KDV indirimi ile ilgili belgelerin ibrazı istenemez

mahkeme-karariDANIŞTAY 9. Daire

Esas No: 2007/5871 Karar No : 2008/3726

ÖZÜ: 5 yıllık zaman aşımı geçtikten sonra KDV indirimi ile ilgili belgelerin ibrazı istenemez.

İstemin Özeti: Davacı şirketin defter ve belgelerini yandığı gerekçesiyle incelemeye ibraz etmemesi üzerine katma değer vergisi indirimleri reddedilerek re’sen tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı; dosyada mevcut itfaiyece düzenlenen yangın raporu ile davacı şirkete ait evrakların yandığı tespit edildiğinden, olayda 213 sayılı Kanunun 13/2’nci maddesinde belirtilen mücbir sebep halinin gerçekleştiğinin kabulünün gerektiği, ancak, defter ve belgelerin yanmış olmasının, ispat ve ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırmaya dayanak sayılabilecek hukuki bir neden olarak düşünülemeyeceği, ticari icaplara göre emtia satın alındığı kişi veya kuruluşları tanımak ve bilmek durumundakı alıcılar, gerekli girişimleri yaparak emtia alımına ilişkin belgelerin mevcudiyetini ispat olanağına her zaman sahip bulunduğundan, mahkemelerince verilen ara kararları ile davacı şirketten indirim konusu yaptığı katma değer vergilerinin dayanağını oluşturan belgelerini temininin istenildiği, ancak, davacı şirket tarafından verilen sürede herhangi bir gider belgesi sunulmayarak indirim konusu yapılan katma değer vergileri belgelendirilmediğinden, salınan katma değer vergisinde isabetsizlik görülmediği, mücbir sebep nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezasında ise isabet bulunmadığı gerekesiyle kısmen kabul ederek katma değer vergisini onayan, vergi ziyaı cezasını terkin eden … Vergi Mahkemesi kararının; davacı şirket tarafından; mahkemece alış faturalarının istenildiği tarih itibariyle 5 yıl geçmiş olması nedeniyle mal alımı yapılan şirketlerin bir kısmından zaman aşımı nedeniyle alış faturalarının temin edilemediği, sadece anılan yılda kendilerine fatura düzenleyen …. A.Ş.nin düzenlediği faturalara ulaşılabildiği, ayrıca aleyhlerine açtıkları tespit davasında yaptırılan bilirkişi incelemesi sırasında, bilirkişi tarafından defter ve belgelerinin incelendiği, mal alışlarına ilişkin faturaların teyidinin yapıldığı, zaten ….. A.Ş.nden temin edilen fatura tutarları ile bilirkişi raporunda bu şirketten alışlarına ilişkin olarak belirtilen tutarların birbiriyle örtüştüğü, salınan katma değer vergisinin de terkininin icap ettiği, davalı idare tarafından ise; olayda zayi belgesi bulunmadığından, mücbir sebebin varlığından söz edilemeyeceği, vergi ziyaı cezasının da onanmasının gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Read more

Şirket Birleşmeleri istihdam Çokluğu ve fesih hakkında Yargıtay Kararı

mahkeme-karari

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi

E.No : 2009/1917 K.No : 2009/29704

Tarih : 02.11.2009

                            •  ŞİRKET BİRLEŞMELERİ

                            •  İSTİHDAM FAZLALIĞI

                            •  HAKLI NEDENLE FESİH

ÖZÜ: Yargı kararları gerekçeli olmalıdır.

          Grup şirketlerinden bir şirketin diğer bir şirketle birleşmesi halinde istihdam fazlalığının meydana gelmesi mümkün ise de, işçinin birleşen şirket dışında grubun diğer şirketlerinde çalışma olanağının olup olmadığının somut olarak araştırılması gerekir. Zira davacı, davalı şirketin bağlı olduğu ana şirketin personel yönetmeliği kapsamında çalıştırılmış ve grup şirketlerinin kendi bünyelerindeki lojistik faaliyetleri devam etmektedir.

          (2709 s. Anayasa m.141)

          (1086 s. HUMK m.388)

          (4857 s. İş K. m.18)

Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden omadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Read more