Şirket çalışanının kusuru nedeniyle mahkeme kararına göre ödenen tazminat gider yazılabilirmi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı:B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-420

25/08/2011

Konu: Şirkette çalışan kamyon sürücüsünün kusuru nedeniyle mahkeme kararına göre ödenen tazminatın gider yazılması.

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda; şirketinizde şoför olarak çalışan ……….’nun Firmanıza ait kamyonla seyir halindeyken ……….. isimli yayaya çarparak yaralanmasına sebebiyet verdiği, sürücünün 4/8 oranında kusurlu bulunduğu, kazayla ilgili açılan dava neticesinde İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi ile Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin kararlarına istinaden yasal faizleriyle birlikte 450.876,00-TL maddi ve manevi tazminat ödemesi yapıldığı, söz konusu kazaya ilişkin olarak İzmir 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.03.2011 tarih ve ………. Esas ………. sayılı kararında ………..’a protez bedeli olarak 140.000,00-TL tazminata hükmedildiği belirtilerek, ödenen maddi ve manevi tazminatlar ile 18.03.2011 tarihinde ödenen protez bedeli tazminatı, ayrıca bu tazminatlara ilişkin yasal faiz tutarlarının gider yazılıp yazılamayacağı ve söz konusu protez bedeli için sigortadan alınabilecek tutarların gelir yazılıp yazılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Read more

KOOPERATİF GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ

KOOPERATİF GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ MUTLAK BUTLAN

 

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi

 

E.No : 2012/2799 K.No : 2012/4332

Tarih : 25.06.2012

                            •  KOOPERATİF GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ

•  MUTLAK BUTLAN

ÖZÜ: Genel kurul sözleşmede gösterilen şekil ve surette toplantıya çağrılır. Toplantı nisabı sözleşmede gösterilir. Ancak yapı kooperatiflerinin genel kurul toplantısında ortakların en az 1/4’ünün şahsen veya temsilenhazır bulunmaları şart olup, kanun veya ana sözleşmede aykırı hüküm bulunmadıkça, genel kurul kararlarında ve seçimlerde oyların yarıdan bir fazlasına itibar olunur. Sözü geçen hükümler emredici nitelikte olup, bu hükümlere aykırılık teşkil eden genel kurul kararları mutlak butlanla batıldır.

          Aidat miktarının belirlenmesine ilişkin madde, ana sözleşmeye aykırı olarak yarıdan fazla oyla kabul edilmediğinden mutlak butlanla batıl olduğunun tespitine karar verilmelidir.

          (1163 s. Koop.K. m. 45/2, 51/1)

İstanbul SMMMO Seçimli Genel Kurulu

Seismmmorbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Odalarında Seçimli Genel Kurul Heyecanı Başladı

İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası websitesinde Genel Kurula ilişkin duyuru şu şekilde;

Mesleğimize Sahip Çıkmak,

“Demokrasiyi İşletmek İçin Genel Kururumuzda Buluşalım!”

Değerli Meslektaşım;

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın 22. Olağan Seçimli Genel Kurulu1nu 25-26 Mayıs tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştireceğiz. Genel Kurul’umuz; demokrasi ruhuna ve mesleğimizin onuruna sahip çıkmak adına hepimiz için önemli bir fırsat yaratacak. Bu anlamda, geniş katılımın sağlanması ve demokratik bir yapılanmanın oluşturulması için, her oy çok büyük önem taşıyor.

Gelin; özellikle kazanılmış haklarımızı kaybetmemek ve yarınları sağlam temeller üzerinde kurmak için bir kez daha el ele verelim. Seçim günü mutlaka sandık başında olarak, demokratik mesleki mücadeleye ve yapılanmaya destek vereceğinize içtenlikle inanıyorum.

Saygılarımla. Yahya Arıkan.

GÜNDEM:

Read more

Kilo Fazlası Olan Kabin memurunun iş akdinin feshi konusunda Yargıtay Kararı

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

E.No : 2012/11598 K.No : 2012/19726

Tarih :25.09.2012

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ

• İŞE İADE

• İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI

• EKSİK İNCELEME

ÖZÜ: Davacının bir hava yolları şirketinde kabin memuru olarak çalıştığı, kilo fazlası olması nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere altı aylık sürede uygun ölçülere gelmesi sağlanamaz ise uçuculuk statüsü sona erdirileceğinin belirtildiği dikkate alınarak davacının yapılan ölçümünde kilo fazlası olduğu, verilen süreye rağmen istenilen uygunluğa gelmediğinden kabin memurluğunu yütüremeyeceği gerekçesi ile iş sözleşmesinin kıdem ve ihbar tazminatları ödenmek suretiyle feshedildiği anlaşılmaktadır.

Kabin görevlisi olan davacının bu görev için iş yerine giderken aranan şartları sonradan yitirmesi durumunda, işverenin yeniden bu şartın sağlanmasını istemesi sözleşmye aykırıbir durum değildir. Davacı iş yerinde geçerli olan düzenlemeye göre uçuş özelliklerini hangi durumda yitireceğini bilmektedir. Fazla kilo alarak kabin görevlisi olma özelliğini yitiren davacının yeniden uygun kiloya gelmesine engel sağlık sorunu olup olmadığı irdelendikten sonra kilo verememesi iradesi dışında bir sebebe dayanmakta ise ancak bu durumda davacının yer hizmetlerinde görevlendirilip görevlendirilmeyeceği konusunda bilir kişiden rapor alınarak değerlendirme yapılabileceği, gayri iradi bir durumun bulunmadığının anlaşılması halinde ise davacının yer hizmetlerine geçirilmeye ilişkin diğer koşulların bulunup bulunmamasına göre feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı konusunda bir karar verilmelidir.

(4857 s. İş K. m. 18)

Hiçbir Ticari faaliyeti bulunmayan Konut Yapı Kooperatifleri Ticaret Şirketi Kapsamında Değerlendirilemez

YARGITAY 16. Hukuk Dairesi

E.No : 2011/954 K.No : 2011/3255

Tarih : 03.06.2011

• KOOPERATİFLERİN TİCARET ŞİRKETİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEMESİ

ÖZÜ: Kooperatifler yasada ticaret şirketleri arasında gösterilmiş ise de, amacı ortaklarının konut ihtiyacını karşılamak olan ve bu ihtiyacı karşıladıktan sonra tasfiye ve terkin edilen, hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan konut yapı kooperatifleri ticaret şirketi kapsamında değerlendirilmez.

(6762 s. TTK m.136)

(2004 s. İİK m.366)

Ticaret şirketlerinde hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip olanların alacaklıları zarara uğratmak kastiyle ticari işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödememesi suçundan sanıklar …., …. ve ….’ın beraatlerine karar verilmiş, hüküm, yasal süresi içerisinde şikayetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay C.Başsavcılığının onama istemli tebliğnamesiyle dosya daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak gereği düşünüldü.

Dosya içeriğine, toplanan delillere, kararda yazılı gerektirici nedenlere, yapılan yargılama ve uygulamada isabetsizlik bulunmadığına, her ne kadar kooperatifler 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 136’ncı maddesinde ticaret şirketleri arasında gösterilmiş ise de, amacı ortaklarının konut ihtiyacını karşılamak olan ve bu ihtiyacı karşıladıktan sonra tasfiye ve terkin edilen ve hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan konut yapı kooperatiflerinin ticaret şirketi kapsamında değerlendirilemeyeceğine göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün İİK’nın 366’ncı maddesi uyarınca istem gibi (ONANMASINA), 03.06.2011 gününde oy birliğiyle karar verildi.