İdarenin zorlamasıyla verilen beyana karşı dava açılması yerindedir

mahkeme-karariDanıştay 9. Daire     

E.No 2009/7171 K.No : 2009/5341

ÖZÜ: İdarenin zorlamasıyla verilen beyana karşı dava açılması yerindedir. Madde: KDV 40/1

İstemin Özeti: Davacının verdiği düzeltme beyannamesine dayanılarak tahakkuk ettirilen katma değer vergisi, damga vergisi ve gecikme faizi ile aynı dönem için vergi ceza ihbarnamesiyle kesilen vergi ziyaı cezsının terkini ve katma değer vergisi düzeltme  beyannamesinin iptali istemiyle açılan davayı; katma değer vergisi ile damga vergisi hesaplanan gecikme faizinin davacının dilekçe ile ihtirazi kayıt koymaksızın verdiği beyanname üzerine tahakkuk ettirildiği Vergi Usul Kanununun 378’inci maddesi uyarınca mükelleflerin kendi beyanı üzerine tarhedilen vergilere dava açamayacağının öngörüldüğü, bu nedenle tarhedilen katma değer vergisi ile damga vergisinde ve hesaplanan gecikme faizinde hukuka aykırılık bulunmadığı, verilen düzeltme beyannnamesi idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi zorunlu icrai bir işlem olmadığından beyannamenin iptali isteminin incelenmeksizin reddi gerektiği, kesilen vergi ziyaı cezasına gelince davacının verdiği düzeltme beyannamesinin kanuni süresi geçtikten sonra verilen beyanname niteliğinde olduğu 213 sayılı Kanunun 344, 341 ve 359’uncu maddeleri uyarınca %50 oranında vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiği, bu nedenle kesilen vergi ziyaı cezasının %50’lik kısmı hukuka uygun olup fazlaya ilişkin kısmında yasal isabet bulunmadığı gerekçesiyle kısmen kabul eden, kısmen reddeden, kısmen incelenmeksizin reddeden vergi mahkemesinin kararının; davacı  tarafından düzeltme beyannamesinin serbest iradeyle değil idarenin baskısı altında verildiği, aksi halde kendilerinin kod 5 listesine alınacağının ifade edildiği, düzeltme beyannamesiyle indirimler arasından çıkarılan faturaların sahte olmayıp gerçek emtia alışlarına ilişkin olduğu; vergi dairesi müdürlüğü tarafından ise, kesilen vergi ziyaı cezasının hukuka uygun olduğu ve tamamen onanması gerektiği ileri sürülerek aleyhlerine olan kısmın bozulması istenilmektedir. Read more

VUK Genel Tebliği Sıra No:435 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında

vergi

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 435) (03.04.2014 tarih ve 28961 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Bankacılık kartları (Kredi Kartı, Banka Kartı, Ön Ödemeli Kart) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına ilişkin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) fişlerine dair usul ve esaslar ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında Türkiye’de kurulu finansman şirketlerine banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tâbi işlemleri nedeniyle fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme zorunluluğu getirilmesi bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin son fıkrasında “Maliye Bakanlığı düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri belirlemeye … yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde, Maliye Bakanlığının, mükellef ve meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, mezkûr Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, yine mezkûr Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmış, dördüncü bendinde ise “Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya” Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükmüne yer verilmiştir. Read more

Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve sözleşme yapılması hakkında tebliğ

SMMM

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK EĞİTİMİ VE

ETİK SÖZLEŞME YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(27.03.2014 tarih ve 28954 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; etik öğrenme yönünde isteklilik yaratarak, etik eğitimi ve etik davranış gelişimini sağlamak üzere, muhasebe meslek mensupları ile bunların bağlı oldukları meslek odası arasında yapılacak etik sözleşmenin ve sözleşme yapılması öncesinde meslek mensubunun tabi olacağı etik eğitiminin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir ruhsatı almış meslek mensuplarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –  (1) Bu Tebliğ; 19/10/2007 tarihli ve 26675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi, 11/6/1990 tarihli ve 20545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e), (k) ve (m) bentleri ile 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j), (k) ve (m) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Birlik: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini (TÜRMOB),

b) Etik eğitim: Bağlı olduğu Oda ile etik sözleşme imzalama isteğinde olan muhasebe meslek mensubunun, sözleşme yapma öncesinde katılacağı, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim yöntemleri ile yürütülen eğitim faaliyetlerini, Read more

Emsal Kira Bedeli Uygulaması

vergi

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.43/4303-50 KONU :

GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO: 1999/1 ………………VALİLİĞİNE (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan Gelir Vergisi Kanununun emsal kira bedeli esasını düzenleyen 73 üncü maddesinin uygulamasıyla ilgili olarak tereddüte düşüldüğü anlaşıldığından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 73 üncü maddesinde “Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin % 5’idir. Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve haklarının maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlere göre belli edilen değerinin % 10’udur.” hükmüne yer verilmiştir.

Emsal kira bedeli uygulamasına ilişkin bu hüküm, esas itibariyle gayrimenkullerin bedelsiz olarak Gelir Vergisi Kanununun 73 üncü maddesinde belirtilenler dışındaki kişilerin kullanımına tahsis edilmesi veya kira bedelinin tespit edilememesi halleriyle muvazaalı olarak gerçek kira gelirinin altında beyanda bulunulması durumlarında vergi güvenlik müessesesi olarak kullanılmak amacıyla getirilmiştir.

Elde edilen gerçek kira gelirinin kira sözleşmesi, ödemeye ilişkin banka dekontu veya havale makbuzu, vb. belgelerle veya kiracının ifadesi ile ispat veya tevsik edildiği durumlarda ayrıca emsal kira bedeli karşılaştırılması uygulaması yoluna gidilmemektedir. Sözü edilen ispat veya tevsik işlemine ise, ancak beyan edilen kira gelirinin gerçek durumu yansıtmadığına ilişkin karinelerin bulunması veya vergi incelemeleri sırasında yetkililerce talep edilmesi durumunda başvurulmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve uygulamanın yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim

Ücret istisnası

vergi

ÜCRET İSTİSNASI

Aşağıdaki ücretler vergiden müstesnadır.

1- Münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri istisna kapsamındadır.

Ancak bu işletmelerin köylerde ve belediye içi nüfusu 5000’i aşmayan yerlerde olması şarttır.

2- Gelir vergisinden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretleri.

3- Cevher istihsalinde çalışanların yer altında çalıştıkları süreye ait ücretleri. İşletilen madenlerin toprak altında faaliyette bulunması şarttır.

4- Köy muhtar ve katipleri, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlerine köy bütçesinden ödenen ücretler, çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri.

5- Hizmetçilerin ücretleri, hizmetçiler, kapıcılık gibi özel kişiler tarafından çalıştırılan kimselerdir. Ancak eğitim hizmeti için ödenen ücretler istisna kapsamına girmez. Bu kimseler belge düzenlemek suretiyle hizmet verirler ve vergiye tabi tutulurlar. (GVK md.23/6)

6- Okullarda, cezaevlerinde, darülacezelerde çalışan öğrenci hükümlü, tutuklu ve düşkünlere verilen ücretler.

7- Çalışanların yemek bedeleri,

Yemekler iş yeri veya müştemilatında hazırlanıyorsa, malzeme bedelinin tamamı gider yazılır. Yemek dışardan alınıyorsa 2013 için günlük 12,00 liralık tutar ücret sayılmaz.

Bu halde ödeme fatura karşılığında işverence yapılır. Tutarı aşan kısım ücret sayılır. Faturanın vergiye tabi olanlarca kesilmesi gerekir.

Alınan faturada gösterilen KDV, 12,00 liralık tutara dahil değildir. Bu KDV, indirim konusu yapılır ( GVK.Gn.Tb.No: 186)

8- İşçilere konut verilmesi, ücret sayılmaz. Bu işçilerin maden işletmeleri ile fabrikalarda çalışıyor olması gerekir.

9- Öte yandan işverene ait brüt alanı 100 m2’yi geçmeyen konutların hizmet erbabına tahsisi de ücret sayılmaz. Konutların aydınlatılması, ısıtılması ve suyuna ait masraflar da ayni kapsamdadır.

10- Çalışanlara verilen toplu taşıma masrafları ücrete eklenmez, ancak bir kimseye tahsis edilen araçların emsal kira bedeli net ücret ödemesi sayılır ve brütleştirilerek vergilenderilir.

Bu halde kiranın KDV’si de söz konusu olur ise, bu KDV kira ile birlikte mütalaa edilir ve ücret olarak vergilendirilir.

11- Emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları ücret sayılmaz, ancak bu aylıkların toplam tutarı, en yüksek devlet memuruna ödenen, en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark ücret olarak vergilendirilir.

12- Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa göre çıraklara ödenen ve asgari ücreti aşmayan ücretler.

13- Yabancı ülkelerde bulunan ve sosyal güvenlik kurumlarınca ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları.

14- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükelleflerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretleri vergiden müstesnadır.

15- Amatör sporculara ödenen ve asgari ücretin iki katını aşmayan ücretler vergiden müstesnadır. Sporcuların amatörlük sıfatı beden terbiyesi teşkilatınca yapılan düzenlemeye göre tayin olunur. (GVK md.23)