Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:431

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 431) (29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar çerçevesinde mükelleflerin önemli bir bölümü, basit muhasebe programlarından kurumsal kaynak planlama sistemlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede bulunan yazılımları, vergi ile ilgili olay ve işlemlerin takip edilmesi amacı ile kullanmaktadır. Artan faaliyet hacimlerinin de doğal sonucu olan bu durum, vergi ile ilgili kayıtların niteliğini değiştirmekte, neticede vergi denetim süreçleri ile ilgili yeni usul ve esasların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.

(2) Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir. Read more

2014 Yılı SMMM ve Yeminli Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

SMMM

2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2014 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

Listenin Tamamını Görmek için TIKLAYINIZ

Belediye vergi ve Harçları

Karar Sayısı : 2013/5585

(18.12.2013 tarih ve 28855 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/10/2013 tarihli ve 99842 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 96 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

21/10/2013 TARİHLİ VE 2013/5585 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci, 20 nci, 56 ncı, 60 ıncı ve 84 üncü maddelerinde yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri, belediye grupları itibarıyla aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

A- İLAN VE REKLAM VERGİSİ

Cinsi Belediye Grubu / Verginin Tutarı (TL)
1 2 3 4 5
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak 60 40 30 25 20
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak 35 28 24 16 8
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak 10 8 6 4 2
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak 95 60 50 40 30
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb.nin her biri için 0,20 0,18 0,15 0,10 0,05
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10

 

B- EĞLENCE VERGİSİ

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

   

Eğlence Yerleri

Belediye Grupları/Verginin Miktarı (TL)
1 2 3 4 5
1

 

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için

 

50 m2‘ye kadar 15 10 7 5 5
51-200 m2 20 15 10 7 6
201 m2‘den yukarı 40 30 20 15 10
4 yıldızlı otelde 70 60 55 50 40
5 yıldızlı otelde 80 70 60 55 50
2 Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için İlk oyun aleti için 5 5 5 5 5
Sonraki her oyun aleti için 3 2 1 1 1

 

C- İŞGAL HARCI

Cinsi Belediye Grubu / Harcın

Tutarı (TL)

1 2 3 4 5
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 2,5 1,75 1,5 1 0,5
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 2 1,75 1,5 1 0,5
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 4 3,5 3 2 1
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için 1,25 1 0,75 0,50 0,25
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 2,5 1,75 1,5 1 0,5

 

Ç- TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

Belediye Grubu Cinsi Harcın Tutarı (TL )
1 Her tür işyeri için yıllık olarak 600
2 ”  ”  ”  ”  ”  “ 200
3 ”  ”  ”  ”  ”  “ 100
4 ”  ”  ”  ”  ”  “ 50
5 ”  ”  ”  ”  ”  “ 20

 

D- İŞ YERİ AÇMA İZNİ HARCI

Belediye Grubu Cinsi Harcın Tutarı (TL )
1 Her tür işyerinin beher metrekaresi için 1
2 ”  ”  ”  ”  ”  “ 0,80
3 ”  ”  ”  ”  ”  “ 0,60
4 ”  ”  ”  ”  ”  “ 0,30
5 ”  ”  ”  ”  ”  “ 0,20

 

Madde 2- Bu Karar 19/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Tarım Satış Kooperatiflerinin Borçlarının Terkini

Karar Sayısı : 2013/5680

(18.12.2013 tarih ve 28855 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Ekli “Tasfiye Kararı Alan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Tasfiyelerine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 13/11/2013 tarihli ve 3217 sayılı yazısı üzerine, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TASFİYE KARARI ALAN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ
BİRLİKLERİNİN TASFİYELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN
BELİRLENMESİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA OLAN BORÇLARININ TERKİN EDİLMESİNE DAİR KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; 1/5/2000 tarihinden sonra kullandırılan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredilerden, 18/4/2013 tarihi itibarıyla borç bakiyesi bulunan ve 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun geçici 7 nci maddesi uyarınca tasfiye karan alarak anılan madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan tarım satış kooperatifleri birliklerinin tasfiye işlemleri ile kamuya olan borçlarının terkinine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Read more

Serbest Meslek Kazanç Defterinin Bilgisayar Ortamında Tutulması

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

Tarih: 01.06.2011

Sayı: B.07.1.GİB.4.06.18.02-32225-8373-338

Konu: Serbest meslek kazanç defterinin A4 kağıdına müteharrik yapraklı olarak tasdik ettirilebileceği ve bilgisayar ortamında tutulabileceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; serbest muhasebeci malî müşavirlik faaliyetinizden dolayı … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz belirtilerek, 2011 ve müteakip yıllarda kullanacağınız serbest meslek kazanç defterinin ciltli matbu defter yerine A4 kâğıdına müteharrik yapraklı olarak tasdik ettirilerek, bilgisayar programı vasıtasıyla kayıt tutulması ve deftere aktarılması işleminin Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 210 uncu maddesinde serbest meslek kazanç defterine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 183 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Mükellefler diledikleri takdirde yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerini müteharrik yapraklı olarak kullanabilirler.”  hükmü, 218 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli müteharrik yapraklarda bu yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.”  hükmü, 225 inci maddesinde “Defterler aşağıdaki şekilde tasdik olunur:

a) Ciltli defterlerin tasdik esnasında sayfalarının sıra numarasıyla teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlenir.

b) Müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilen müesseseler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarıdaki esaslara göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde, yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdike arz olunur.

Bunların sayfa numaraları tasdikli yaprakların sayfa numaralarını takiben teselsül ettirilir. Tasdik makamı, ilave yaprakların sayısını ilk tasdik şerhinin altına kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tasdik eder.” hükmü yer almaktadır.

Konu ile ilgili 165 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde müteharrik yapraklı defterlerin noterlerce tasdikinde verilen tasdik numarasının mühürle birlikte her sayfada yer alması gerektiği, müteharrik yapraklı defter kullanacak mükelleflerin bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprakların her sayfasını teker teker tasdik makamının resmî mühürü ile mühürletecekleri, sayfaların sıra numarasıyla teselsül edeceği, tasdikli yapraklar bittiği takdirde yeni yaprakların kullanılmadan önce tasdik ettirileceği belirtilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; tasdik edilecek defterlerde kullanılacak kâğıtların nev’i önemli olmayıp, tasdik işlemlerinin kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış olması yeterlidir.

Buna göre, kullanılacağı tahmin edilen sayıda A4 kâğıdının her sayfasının tasdik makamının resmî mühürü ile mühürlenmesi ve müteselsil sayfa numaraları verilmesi kaydıyla bu kâğıtların tasdik edilmesi ve kayıtların bilgisayar ortamında tutulması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, serbest meslek kazanç defterinin bilgisayar ortamında tutulması ve günlük yapılan işlemlerin bilgisayara girilmesi, tek başına kayıtların deftere işlendiği anlamını taşımayacağından, muamelelerin defterlere günü gününe kaydedilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi rica ederim.

_____________________________________________

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.