Serbest Bölgelerde Elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisine Tabimi?

vergi

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı: B.07.1.GİB.0.06.50/125[5.3]-80-57420

Konu: Serbest Bölgelerdeki imalat faaliyetinden elde edilen kazançların kurumlar vergisine tabi olup olmayacağı hk.

28.05.2012

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Serbest Bölgesinde 2009 tarih ve sayılı “Faaliyet Ruhsatı”nı alarak imalatına başladığınız, 2009 yılının kuruluş yılı olması nedeniyle zarar ile sonuçlandığı, kurum geçici vergi dönemleri, 2010 hesap dönemi ile 2011 kurum geçici vergi dönemlerine ilişkin beyannamelerde “Serbest bölgelerde elde edilen kazançlara ilişkin istisna”yı sehven uygulamayarak kurum kazancınızı beyan ettiğiniz, daha sonra söz konusu dönemlere ilişkin beyannamelerinizi düzelterek durumu Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirdiğiniz ancak anılan Vergi Dairesi Müdürlüğünün 2012 tarih ve sayılı yazısı ile bu talebinizin reddedildiği belirtilerek konunun bir kez de Başkanlığımızca değerlendirilmesi talep edilmektedir.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 06/02/2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Aynı fıkranın (c) bendinde de serbest bölgelerde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.3.7. imalat faaliyetlerine uygulanacak istisna” başlıklı bölümünde,

“Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlar, Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar kurumlar vergisinden istisnadır.

Bu istisnadan, bölgede yeni faaliyete geçen mükellefler ile faaliyet ruhsatlarında yer alan sürenin dolmasıyla normal vergileme rejimine tabi olacak mükellefler yararlanacaktır.

Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi için;

– Bölgelerde “imalat” faaliyetinde bulunmak üzere almış oldukları ruhsatın bir örneğini,

– Sanayi sicil belgesi ve kapasite raporunun bir örneğini,

– imalat faaliyetinde kullanılacak araç parkını gösteren bir listeyi,

yeni mükellefiyet tesis ettirenler mükellefiyet tesisinde, durum değişikliklerinde ise (yeni bir alanda imalata başlayacak mükelleflerin bu durumu ruhsatlarına işlettirdikten sonra) değişikliği müteakiben verecekleri ilk geçici vergi beyannamesi ekinde, ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, mükelleflerin bu istisnadan yararlanabilmeleri için gerek 3218 sayılı Kanunun geçici 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde gerekse 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (5.12.3.7.) bölümünde yer alan şartları taşımaları gerektiği tabiidir.

Ancak üretimin konusu, işyeri, makine tesisat ve sabit kıymetlerin durumu, yıllık üretim ve tüketim kapasiteleri ile istihdam edilen personel hakkındaki bilgilerin tespit edilmesine yönelik olarak iktisadi kıymetlerin üretim tarihi itibariyle mevcut olduğunun;

– Tesisat ve makineler ile demirbaş ve hizmet alımına ilişkin faturalar,

– Diğer kamu kurumlarınca kendi mevzuatları gereğince düzenlenen rapor ve tutanaklar,

– İlgili mevzuat gereği kamu kurumlarına verilen bildirim ve beyanlar

gibi belgelerle tereddüde mahal bırakmayacak bir şekilde tevsik edilerek ibrazı gereken kapasite raporunun ve sanayi sicil belgesinin de verilmesi kaydıyla, kapasite raporunun ve sanayi sicil belgesinin alındığı tarihten önceki dönemler için de kurumlar vergisi istisnasından yararlanılabilmesi mümkündür.

Dolayısıyla, 3218 sayılı Kanunun geçici 3’üncü maddesinde yer alan şartları taşımanız ve yukarıda belirtilen hususları tevsik etmeniz halinde serbest bölgede yürütmekte olduğunuz imalat faaliyetinden 2010 yılında elde etmiş olduğunuz kazançlarınız için kurumlar vergisi istisnasından yararlanabileceğiniz tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir