Şirket adına kesilen vergi ve ceza için ortak olan kimseden teminat istenemez

mahkeme-karari

İzmir 3. Vergi Mahkemesi

Esas No: 2011/291 Karar No : 2011/1316

ÖZÜ: Şirket adına kesilen vergi ve ceza için ortak olan kimseden teminat istenemez.

İstemin Özeti: … San. ve Tic. Ltd.Şti. ortağı olan davacı hakkında tesis edilen teminat istenilmesine ilişkin işlemin; şirket adına vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebliğ edildiği ve … Vergi Mahkemesinde davanın derdest olduğu, teminat istemine ilişkin işlemin usule uygun olmadığı, güvence ile ilgili hükümlerin uygulanmasını gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığı iddialarıyla iptali istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren …. 3. Vergi Mahkemesince, esas hakkında işin gereği görüşüldü:

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Teminat İstemi başlıklı 9’uncu maddesinde, Vergi Usul Kanununun 344’üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektirir haller ile 359’uncu madesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağınınsalınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplamalara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairesince teminat istenebileceği hükmüne yer verilmiş olup, aynı kanunun 13’üncü maddesinde; 9’uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip hallerin varlığı halinde veya borçlunun belli ikametgahının olmadığı durumda, alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun kararıyla ihtiyati haciz tatbik edilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinde, … San. ve Tic. Ltd.Şti.nin hesaplarının incelenmesi sonucunda düzenlenen raporlara istinaden tespit edilen matrah farkı üzerinden anılan yıl ile ilgili olarak katma değer vergisi, vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası ve  gecikme faizi olmak üzere şirket ortağı olan davacıdan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 9’uncu maddesi mucibince aynı kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen türde teminat istenmesine ilişkin uyuşmazlık konusu işlemin tebliği üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

6183 sayılı Yasanın yukarıda bahsedilen hükümlerinde sözü edilen teminat isteme, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk, kamu alacağının cebren tahsil ve takip işlemleri olmayıp, icrai muamelelere başlamadan önce tahsile konu amme alacağının tehlikeye girmemesi için korunmaya yönelik işlemlerdir. Bu işlemler korumaya yönelik olduğundan, bunların asıl muhatabı olan amme borçlusu verginin mükellefi veya sorumlusu durumunda olan gerçek veya tüzel kişilerdir. Şirketin kanuni temsilcileri ve ortakları hakkında bu işlemlerin uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle, asıl amme borçlusu olmayan ortak adına teminat isteme, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk gibi amme alacağının korunmasına ilişkin işlemlerin uygulanabileceğine dair bir açıklık bulunmadığından, davaya konu teminat isteme işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; DAVANIN KABULÜNE, dava konusu teminat istenmesine ilişkin işlemin iptaline, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştayda temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir