Şirketlere Yapılan Ödemelerden Vergi Kesintisi Yapılamaz

mahkeme-karari

Danıştay 3. Daire

Esas No: 2012/4410 Karar No : 2014/339

ÖZÜ: Şirketlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılmaz.

İstemin Özeti: Muhasebecilik ve mali müşavirlik faaliyetinde bulunan ve hizmet verdiği mükelleflerce yapılan ödemelerden gelir vergisi kesintisi yaparak bu kesinti tutarını kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup konusu yapan davacı şirket adına faaliyetini şirket olarak yürütmesi nedeniyle ticari kazanç hükümlerine tabi olduğu, kendisine yapılan ödemelerin stopaja tabi olmadığı ileri sürülerek resen salınan vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisini kaldıran vergi mahkemesi kararına yöneltilen temyiz istemini aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle reddeden Danıştay Üçüncü Dairesinin kararının; serbest meslek faaliyeti şirket olarak yürütüldüğünden; elde edilen kazancın ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerektiği, kurumlar vergisi mükelleflerine serbest meslek faaliyetinden dolayı yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılacağına ilişkin bir yasal düzenleme bulunmadığı ileri sürülerek düzeltilmesi istenmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Danıştay dava daireleri ve idari veya vergi dava daireleri kurulları tarafından verilen kararların düzeltilebilmesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54’üncü maddesinde yazılı sebeplerden birinin bulunması halinde mümkün olup kararın düzeltilmesi istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen sebepler bunlardan hiçbirine uymadığından istemin reddine.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir