Tag Archive for 2013 Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme

Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi 2013

gelir-vergisi-beyannamesi

 

GELİR UNSURLARI

Gelirin unsurları şunlardır:(GVK md.2 )

1- Ticari kazançlar,

2- Zirai kazançlar,

3- Ücretler,

4- Serbest meslek kazançları,

5- Gayrimenkul sermaye iratları,

6- Menkul sermaye iratları,

7- Diğer kazanç ve iratlar,

Gelir vergisine tabi tutulacak bir gelirin, bu unsurlardan birisinin kapsamı içinde olması şarttır, bu unsurlardan birisi içine girmeyen gelir, kesinlikle vergiye tabi tutulmaz.

Örneğin ticari bir taahhüdün yerine getirilmesi için öngörülen cezai şart, ticari faaliyete bağlı olduğu için, ticari kazanç kapsamında değerlendirilir, ancak bir kimseye verilen zararı tazmin için ödenen tazminat gelir unsuru sayılmaz. Veya trafik kazası için bir kişiye ödenen tazminat gelir kapsamına girmez ve vergiye tabi tutulmaz.

VERGİYE TABİ BAZI GELİR UNSURLARI

1- Üretim Desteği

Resmi kuruluşlar tarafından ticari veya zirai işletmelere, belirli kurallara göre karşılıksız ve borç niteliği taşımayan nakdi yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar,

. İşletmenin korunması,

. İhracatı teşvik,

. Hükümet politikasına uyma zorunluluğu nedeniyle oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek,

. Sermaye katkısı niteliğinde olmayan sübvansiyonlar,

. Vergi iadeleri (Devletin istisna ettiği mallara ilişkin iadeler)

. İhracatla ilgili fiyat istikrar primi,

. %5’lik SSK primine ait Hazine desteği,

. Teşvik amaçlı SSK prim desteği

Bu desteklerin hepsi ticari faaliyet kapsamındadır ve bu nedenle 602 hesaba hasılat olarak kayıtlanır. Ve dolayısıyla vergiye tabi tutulur.

Bu yardımların 679 hesaba yazılması yanlıştır, zira yardımlar ticari faaliyete ilişkin olarak yapılmaktadır. Bu nedenle 602 hesap kullanılmalıdır.

Bize kimi zaman, bu gibi destek veya yardımların 679 hesaba yazılıp yazılmayacağı sorulmakta ve cevabımızında 679 değil 602 hesap olması gerektiği iletilmektedir.

2- Sermaye Desteği

Resmi kuruluşlarca yapılan , yatırımı teşvik amacı ile geri dönüşümü olmayan, başka bir ifade ile borç niteliği taşımayan karşılıksız yardım ve bağışlar, gelir yazılmaz. Ve vergiye tabi tutulmaz.

Ancak gelir yazılan yardımlar ile sermaye desteği yardımlarını ayırt etmek bazı hallerde mümkün olmamaktadır.

Bu gibi durumlarda, yardım yapan resmi yerlerden yardımın amacı sorulmalı ve bir belge temin edilmelidir. Belgede sermaye desteği yazılı ise gelir yazılmamalı, alınan para sermaye yedeği olarak, örneğin 549 hesaba yazılmalıdır.

Sermaye desteği olmayan yardımlar gelir niteliği taşır ve 602 hesaba gelir yazılır. Ve vergiye tabi tutulur.

3- Akaryakıt İstasyonlarında Belli Firmanın Bir Süre İçinde Ürününü Satma Karşılığı Peşin Alınan Para

Son zamanlarda bazı petrol şirketleri, bazı benzin istasyonları ile anlaşarak belli bir süre içinde örneğin on yıllık süre gibi, kendi ürününü satma karşılığı, örneğin 800.000 TL tutarında peşin para ödemekte ve karşılığında da fatura almaktadır.

Faturaya kimi zaman “İntifa Hakkı Karşılığı” gibi not düşülmektedir. Vergicilikte olayın mahiyeti önemlidir, düzenlenen fatura olaya uygun ise geçerli olur. Böyle bir gelir elde edilmesi bir hizmet teslimine dayanmadığı için tutarının fatura tarihi itibariyle 679 hesaba gelir yazılması gerekir.

Zira faturayı kesenlerin elde ettiği bu hasılat, ticari faaliyet çerçevesinde olduğu için mutlak surette gelir yazılacak ve KDV’si fatura tarihi esas alınarak tamamı beyan edilecektir.

Ancak alınan paranın tamamı mı, yoksa süreye göre her bir yıla düşen miktarının mı 679 hesaba yazılacağı konusu duraksamalara yol açmaktadır.

Bu konuda Gelir İdaresinin yasal bir düzenlemesi yoktur ve ayrıca istikrar kazanmış bir uygulama da mevcut değildir.

Bazıları, alınan paranın sözleşmede yazılı süreye göre eşit taksitler halinde her yıl gelir yazılması gerektiği görüşündedir. Read more