Tag Archive for Asıl işveren

Alt işverenin iş yeri asıl işverenin iş yerinden bağımsızdır

mahkeme-karari

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi

E.No : 2008/9391 K.No : 2009/26150

Tarih : 08.10.2009

• ASIL İŞVEREN

• ALT İŞVEREN

• İŞ YERİNİN DEVRİ

ÖZÜ: Alt işverenin iş yeri, asıl işverenin iş yerinden bağımsızdır.

İş yerinin bir bütün olarak veya bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başkasına devri halinde, mevcut iş sözleşmleri devralana geçer.

Süresi sona eren alt işverenle yeni ihaleyi alan alt işveren, iş yeri devrini öngören bir anlaşma yapabilirler.

Alt işveren değişmesine rağmen, alt işveren nezdinde iş yerinde çalışmaya devam edecek olan işçilerin belirlendiği hallerde, sözü edilen işçiler bakımından iş sözleşmeleri devralan işverene geçer.

(4857 s. İş K. md.2, 3, 6)

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi

E.No : 2011/26973 K.No : 2012/10277

Tarih :27.03.2012

                            •  İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ

•  ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN

•  HUSUMET

ÖZÜ: Asıl işveren alt işveren ilişkisinden söz edebilmek için ilk olarak mal veya hizmetin üretildiği bir iş yeri olmalı ve bu iş yerindeki işverenden iş alan ve ikinci  bir işveren (alt işvreen) bulunmalıdır. Alt işveren faaliyetini asıl işverenin iş yerinde yürütse de iş yerini kendi iş organizasyonu kapsamında bağımsız şekilde örgütleyebilir. Ancak yine de alt işverenin faaliyeti, asıl işverenin mal veya hizmet üretimine katkı sağlamaya yöneliktir. Bu yönüyle mal eya hizmeti satın alan kişi, satış iade, şikayet gibi konularda asıl işvereni muhatap alır.

           Mağazacılık alanında faaliyet gösteren şirket, mağaza içinde bir bölümde unlu mamuller işini başka bir işverene vermiş olup, faaliyetin mağaza içinde ve şirketin belirlediği esaslar dahilinde yürütülmesi, asıl işveren alt işveren ilişkisinin varlığını gösterir. Davalı şirketin diğer alt işveren konumundaki davalılarla müşterekenve müteselsilen sorumlu tutulması gerekirken husumet yokluğu sebebiyle davanın reddine karar verilmesi isabetli değildir.

          (4857 s. İş K. m. 2)