Tag Archive for Borçlunun mal varlığı ve vergi borcu

Vergi borcu borçlusundan aranır

mahkeme-karari

İzmir Bölge İdare Mahkemesi

Esas No: 2013/3256 Karar No : 2013/3853

ÖZÜ: Vergi borcu, borçlusundan aranır. Borçlunun mal varlığının yetmediği aranmadıkça, yasal temsilcilere gidilmez.

İstemin Özeti: ….. Yayıncılık Sanayi Ticaret Limited Şirketinin ödenmeyen ve şirket mal varlığından tahsil edilemeyeceği anlaşılan borçlarının kanuni temsilci sıfatıyla davacıdan tahsili amacıyla adına düzenlenerek tebliğ edilen ödeme emirlerinin kaldırılması istemiyle açılan davayı ödeme emrinin davacının kanuni temsilcisi olduğu  şirkete tebliğine ilişkin bilgi bulunmaması nedeniyle hukuka uygun olmadığı, diğer ödeme emirleri yönünden ise; dava konusu olayda beyan üzerinden tahakkuk ettirilen vergilerin zaman aşımı süresi içerisinde asıl borçlu şirket adına düzenlenerek tebliğ edilen ödeme emri ile istenildiğinin dosya içeriği belge ve bigilerden anlaşılması ve zaman aşımına uğramadığından, asıl borçlu şirket hakkında yapılan mal varlığı araştırmasında borcunu karşılaycak mal varlığı bulunmadığı saptanan söz konusu borçların asıl borçlu şirketten tahsil edilemeyceği anlaşıldığından, alacağın doğduğu dönemde şirket müdürü olan davacıdan tahsili için ödeme emri düzenlenerek tebliğinde yasaya aykırılık bulunmadığı” gerekçesiyle kısmen kabul, kısmen reddeden vergi mahkemesi hakimliğinin kararının, davacı tarafından, söz konusu borçlar için teminat gösterilmiş olduğundan, kendisinin takibinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Read more