Tag Archive for Destekleme primini vergiden indirme

EMEKLİ OLANLAR SGDP KESİNTİLERİNİ VERGİDEN İNDİREBİLİR

  Sosyal güvenlik destek primi ile eş ve çocuğa ait eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisinden indirimi hk.
Tarih 02/07/2010
Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-89-3/-465
Kapsam  
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

   
Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-89-3/-465 02/07/2010
Konu : Sosyal güvenlik destek primi ile eş ve çocuğa ait eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisinden indirimi  
         

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde gelir vergisi mükellefi olduğunuzu, eş ve çocuklarınızın eğitim ve sağlık harcamalarını belgelendirerek beyan etmekte olduğunuzu, ancak ilgili tutarların genel toplamlarının mı yoksa KDV hariç tutarlarının mı indirileceği ile emekli olmanız nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna ödediğiniz destek primini genel gider olarak mı yoksa beyanname üzerinden mi indirim konusu yapacağınız hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep etmektesiniz.

Dilekçenize istinaden Başkanlığımızda oluşturulan dosyanızın tetkikinden … Vergi Dairesinin … vergi numarasında kayıtlı olduğunuz ve serbest meslek erbabı olarak faaliyet gösterdiğiniz anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 incimaddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında  kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun “Mesleki Giderler” başlıklı 68 inci maddesinde serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilebilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, söz konusu maddenin 8 numaralı bendinde ise; serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatların serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, emekli olduktan sonra serbest meslek faaliyetinize devam etmeniz dolayısıyla ödemiş olduğunuz sosyal güvenlik destek primlerinin, mesleki kazancınızın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 89/2 nci maddesinde, beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilecektir.

Ayrıca, 08.03.2004 tarih ve 20 no.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde de söz konusu eğitim ve sağlık harcamalarının yıllık beyannamenin hangi satırında indirim konusu yapılacağına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, eğitim ve sağlık harcamalarının, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden alınacak ve Vergi Usul Kanununda belirtilen fatura ve fatura yerine geçen vesikalarla tevsik edilmek kaydıyla yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek gelirin % 10’unu aşmayan kısmının indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, nihai tüketici sıfatıyla yaptığınız eşiniz ve çocuklarınıza ait eğitim ve sağlık harcamalarına ilişkin KDV dahil belgede gösterilen toplam tutar üzerinden indirim konusu yapılması gerekir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.