Tag Archive for devir halinde ücretli izinlerin ödenmesi

İşyerinin devri kullanılmayan izinlere ait ücretin ödenmesi

mahkeme-karari

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi

E.No : 2012/2770 K.No : 2013/4106

Tarih : 04.02.2013

                            •  İŞ İLİŞKİSİNİN DEVREDİLMESİ

                            •  İŞ SÖZLEŞMESİ SONUNDA                                          KULLANDIRILMAYAN İZİNLERE                                          AİT ÜCRETİN ÖDENMESİ

ÖZÜ:    Davacı, davalı iş yerinde iş ilişkisi kapsamında çalışırken, 5947 sayılı Yasa kapsamında dava dışı kamu kurumuna iş yerinin devri nedeni ile iş ilişkisi sona erdirilerek, 657 sayılı Yasa kapsamında memur veya sözleşmeli personel olarak çalışmak üzere devredilmiştir. Davacının iş sözleşmesi devir ile sona erdiğinden, ara vermeksizin kamu kurumuna devredilmesi sözleşmenin feshi olarak yorumlanamaz. İzin ücretinin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin 4857 sayılı İş Kanunu ücretin ödenmesini öngörürken, devir öngören 5947 sayılı Kanun ödenmeyeceğini öngörmekte, bu iki çatışan normatif düzenleme karşısında dinlenme hakkına ilişkin. Anayasa, Avrupa Sosyal Şartı ve iç hukuk normu haline gelen 158 no.lu uluslararası sözleşme hükümleri, üst norm olup, davacı işçiye  iş sözleşmesi sonunda kullandırılmayan izinleri karşılığı ücretin ödenmesi gerektiği ile ilgili hükümler içerdiğinden uyuşmazlığın çözümünde bu hükümler esas alınmalıdır.

          (4857 s. İş K. m. 59)

          (2709 s. Anayasa m.50, 90)

          (158 nolu İLO Sözleşmesi)

          (Avrupa Sosyal Şartı m.2)

____________________________