Tag Archive for limited şirketlerde genel kurul

Limited şirketlerde Genel kurul İşlemleri

6102 Sayılı Yeni TTK 617.maddesinde, limited şirketlerin olağan genel kurullarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu sebeple, 2012 dönemi genel kurullarının 2013 yılı Mart ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

 

“Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” 28/11/2012 Tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni TTK’ya uygun olarak, şirketlerin genel kurullarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen bu yönetmelik sadece anonim şirketler için yayımlanmış bulunmaktadır. Limited şirket genel kurullarına ilişlin henüz bir yönetmelik yayımlanmadığından uygulamaya yönelik bazı belirsizlikler nedeni ile uygulama sıkıntıları bulunmaktadır.

 

Yeni TTK ile, ticari hayatımıza giren limited şirketlerin 2013 mart ayında yapılacak genel kurullarına yönelik iş bu çalışmamızda, kanundaki düzenlemeler ile  sınırlı olmak üzere ve anonim şirketlere ilişkin yönetmelikten yararlanarak konuya açıklık getirmiş bulunmaktayız.

 

BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÇAĞRILMADAN YAPILACAK
LİMİTED ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN
 USUL VE ESASLAR

Müdürler Kurulu Kararı

 

Limited şirketlerde genel kurul, müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektikçe genel kurul olağanüstü olarak da toplantıya çağrılır.

 

Çağrılı (İlanlı) Genel Kurul ve Çağrı-Gündemi

 

Genel kurul, toplantı gününden en az on beş gün önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir.

 

Çağrısız Genel Kurul

 

Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.

 

Toplantıda tüm pay sahipleri ya da temsilcilerinin hazır bulunması zorunludur. Bu durumun toplantı boyunca korunması gerekir. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir. Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir.

Read more