Tag Archive for Serbest Meslek Erbamı KDV Tevkifat Uygulaması

Tevkifat Yapılabilmesi İçin Aranan Şartlar

Tevkifat Yapılabilmesi İçin Aranan Şartlar

Serbest meslek erbabının tam tevkifat uygulamasından faydalanabilmesi için;

i- KDV mükellefiyetinin sadece Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren işlemlerden ibaret olması,

ii- İşlemlerinin tamamının Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlara yapılması,

iii- Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren işlemleri yapan kişilerin, bu şekilde işlem yapılmasını önceden vergi sorumlusuna (Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılanlara) bildirmesi,

gerekmektedir.

Tevkifat yapılabilmesi için, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar alımlarında, satıcılardan bir yazı talep edeceklerdir. Bu yazıda işlemi yapanlar;

– Faaliyetlerinin arızi olması nedeniyle KDV’ye tabi olmadığını

veya

– Faaliyetlerinin KDV’ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyanını tercih ettiklerini veya

– Faaliyetlerinin KDV’ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV’nin kendileri tarafından mükellef sıfatıyla beyan edileceğini,

belirteceklerdir. Bu yazı, Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde saklanacak ve gerektiğinde yetkililere ibraz edilecektir.

Öte yandan, serbest meslek mensuplarından yapılan gelir vergisi kesintileri muhtasar beyanname ile beyan edilmekte, bunlardan Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına girenler, “Ödemeler” kulakçığında “021” kodu ile listelenmektedir. Listede “021” kodu ile yer alan serbest meslek mensuplarından KDV tevkifatı yapılanlar ve yapılmayanlar ilgili satırlara giriş yapılmak suretiyle beyan edilecektir.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim veya hizmetleri aynı Kanunun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar yanında bu maddede yer almayanlara da yapanlar bu uygulamadan faydalanamayacaktır. Bunlar KDV mükellefiyeti tesis ettirecekler ve serbest meslek makbuzu düzenleyeceklerdir.

Örneğin, ressam (A) yapmış olduğu resimleri, şair (B) yazdığı şiir kitabını kendisi doğrudan tüketiciye satmakta ve bu faaliyetini sürekli yapmaktadır. Bu durumda, (A) ve (B) KDV mükellefiyeti tesis ettirecek ve serbest meslek makbuzu düzenleyecektir. (A)’dan resim alanlar ile (B) ‘den şiir kitabı alanlar GVK, m.94, f.1’de sayılmış olsa da tevkifat yapmayacaktır.

c) Serbest Meslek Erbabının Beyanname Vermesi ve Belge Düzenlemesi Yükümlülüğü

İşlemlerine ait katma değer vergisinin beyan ve ödeme mükellefiyeti sorumlular tarafından yerine getirilen serbest meslek mensupları (Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde sayılanlar) ayrıca KDV beyannamesi vermeyecek ve defter tutmayacaklardır. İşlemin belgelendirilmesi ise Vergi Usul Kanunu’nun genel hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Bu uygulamaya göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, aynı Kanunun 18 inci maddesi kapsamına giren kişilere yapacakları ödemeler ile ilgili olarak gelir vergisi (GV) stopaj tutarı dâhil işlem bedeli üzerinden KDV hesaplayıp sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyeceklerdir. Hesaplanan KDV tutarı gelir vergisi stopaj matrahına dâhil edilmeyecektir.

Ancak,

i- Sorumluluk uygulamasını tercih etmeyenler ile

ii- Tam tevkifat kapsamına girmesi mümkün olmayan,

mükelleflerin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunlar dışındakilere yaptıkları işlemleri sebebiyle hesaplanan KDV, yapılan teslim ve hizmet kısmi tevkifat kapsamına girsin girmesin, kendileri tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. Bu mükellefler genel hükümler çerçevesinde defter tutacak, belge düzenleyecek ve KDV beyannamesi vereceklerdir.

Bu uygulamaya göre, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, aynı Kanunun 18 inci maddesi kapsamına giren kişilere yapacakları ödemeler ile ilgili olarak gelir vergisi (GV) stopaj tutarı dâhil işlem bedeli üzerinden KDV hesaplayıp sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyeceklerdir. Hesaplanan KDV tutarı gelir vergisi stopaj matrahına dâhil edilmeyecektir

Örnek:

Dergilere karikatür çizen bir serbest meslek mensubu karikatür başına 200 TL net telif ücreti almaktadır. Karikatüristin her ay 1 karikatür verdiği (A) dergi işletmesi bu hizmetle ilgili GV ve KDV tevkifat tutarlarını aşağıdaki şekilde hesaplayacaktır.

– KDV hariç, GV stopajı dahil tutar : 200 / 0,83 = 240,96 ”

– GV Stopajı : 240,96 x 0,17 = 40,96

– KDV : 240,96x 0,18 = 43,37

– GV stopajı ve KDV dahil toplam bedel: 200 + 40,96 + 43,37 = 284,33

Dergi işletmesi 40,96 TL tutarındaki GV stopajını, muhtasar beyannamesine dahil edecek, 43,37 ” tutarındaki KDV’yi ise 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edecektir. Bu tutar, 1 No.lu beyannamesinde genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.