Tag Archive for SGK pirimlerinin ilgili yılda gider yazılması

İşveren ve İşçi Sigorta Primleri Tahakkuk Ettirildiği yılda Gider Yazılır

İLGİLİ MADDE: 40

T.C.

DANIŞTAY

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI

(21 Nisan 1992 tarih ve 21206 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır.)

Esas No: 1990/3

Karar No: 1992/1

ÖZU: İşçi ücretlerinden kesilerek Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmesi gereken, işveren ve işçi sigorta primlerinin, tahakkuk ettirildikleri yılda gider yazılacağı hk.

Danıştay Dördüncü Dairesinin 18.1.1985 gün ve E: 1984/971,

K: 1985/176, 27.2.1989 gün ve E: 1987/558, K: 1989/962 sayılı kararları ile, Danıştay Üçüncü Dairesinin 27.9.1989 gün ve E: 1989/2461, K: 1989/1989 sayılı kararı arasındaki aykırılığın içtihatların birleştirilmesi yolu ile giderilmesi ……… Anonim Şirketi vekilince istenmesi üzerine, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca dosya Danıştay Başkanı tarafından havale edilmekle, isteme konu olan kararlar ile yasal düzenlemelerin tümü incelenip, raportör üyenin açıklamaları ile Danıştay Başsavcısının düşüncesi dinlendikten sonra gereği düşünüldü:

İsteme Konu Olan Kararlar: Read more