Tag Archive for Tatil Ruhsat Harcı

Belediye vergi ve Harçları

Karar Sayısı : 2013/5585

(18.12.2013 tarih ve 28855 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/10/2013 tarihli ve 99842 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 96 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

21/10/2013 TARİHLİ VE 2013/5585 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci, 20 nci, 56 ncı, 60 ıncı ve 84 üncü maddelerinde yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri, belediye grupları itibarıyla aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

A- İLAN VE REKLAM VERGİSİ

Cinsi Belediye Grubu / Verginin Tutarı (TL)
1 2 3 4 5
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak 60 40 30 25 20
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak 35 28 24 16 8
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak 10 8 6 4 2
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak 95 60 50 40 30
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb.nin her biri için 0,20 0,18 0,15 0,10 0,05
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10

 

B- EĞLENCE VERGİSİ

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

   

Eğlence Yerleri

Belediye Grupları/Verginin Miktarı (TL)
1 2 3 4 5
1

 

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için

 

50 m2‘ye kadar 15 10 7 5 5
51-200 m2 20 15 10 7 6
201 m2‘den yukarı 40 30 20 15 10
4 yıldızlı otelde 70 60 55 50 40
5 yıldızlı otelde 80 70 60 55 50
2 Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için İlk oyun aleti için 5 5 5 5 5
Sonraki her oyun aleti için 3 2 1 1 1

 

C- İŞGAL HARCI

Cinsi Belediye Grubu / Harcın

Tutarı (TL)

1 2 3 4 5
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 2,5 1,75 1,5 1 0,5
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 2 1,75 1,5 1 0,5
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 4 3,5 3 2 1
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için 1,25 1 0,75 0,50 0,25
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 2,5 1,75 1,5 1 0,5

 

Ç- TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

Belediye Grubu Cinsi Harcın Tutarı (TL )
1 Her tür işyeri için yıllık olarak 600
2 ”  ”  ”  ”  ”  “ 200
3 ”  ”  ”  ”  ”  “ 100
4 ”  ”  ”  ”  ”  “ 50
5 ”  ”  ”  ”  ”  “ 20

 

D- İŞ YERİ AÇMA İZNİ HARCI

Belediye Grubu Cinsi Harcın Tutarı (TL )
1 Her tür işyerinin beher metrekaresi için 1
2 ”  ”  ”  ”  ”  “ 0,80
3 ”  ”  ”  ”  ”  “ 0,60
4 ”  ”  ”  ”  ”  “ 0,30
5 ”  ”  ”  ”  ”  “ 0,20

 

Madde 2- Bu Karar 19/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.