Tag Archive for Ticari faatiyeti olmayan kooperatifler ticaret Şirketi kapsamında değildir

Hiçbir Ticari faaliyeti bulunmayan Konut Yapı Kooperatifleri Ticaret Şirketi Kapsamında Değerlendirilemez

YARGITAY 16. Hukuk Dairesi

E.No : 2011/954 K.No : 2011/3255

Tarih : 03.06.2011

• KOOPERATİFLERİN TİCARET ŞİRKETİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEMESİ

ÖZÜ: Kooperatifler yasada ticaret şirketleri arasında gösterilmiş ise de, amacı ortaklarının konut ihtiyacını karşılamak olan ve bu ihtiyacı karşıladıktan sonra tasfiye ve terkin edilen, hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan konut yapı kooperatifleri ticaret şirketi kapsamında değerlendirilmez.

(6762 s. TTK m.136)

(2004 s. İİK m.366)

Ticaret şirketlerinde hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip olanların alacaklıları zarara uğratmak kastiyle ticari işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödememesi suçundan sanıklar …., …. ve ….’ın beraatlerine karar verilmiş, hüküm, yasal süresi içerisinde şikayetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay C.Başsavcılığının onama istemli tebliğnamesiyle dosya daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak gereği düşünüldü.

Dosya içeriğine, toplanan delillere, kararda yazılı gerektirici nedenlere, yapılan yargılama ve uygulamada isabetsizlik bulunmadığına, her ne kadar kooperatifler 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 136’ncı maddesinde ticaret şirketleri arasında gösterilmiş ise de, amacı ortaklarının konut ihtiyacını karşılamak olan ve bu ihtiyacı karşıladıktan sonra tasfiye ve terkin edilen ve hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan konut yapı kooperatiflerinin ticaret şirketi kapsamında değerlendirilemeyeceğine göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün İİK’nın 366’ncı maddesi uyarınca istem gibi (ONANMASINA), 03.06.2011 gününde oy birliğiyle karar verildi.