Tarım Satış Kooperatiflerinin Borçlarının Terkini

Karar Sayısı : 2013/5680

(18.12.2013 tarih ve 28855 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Ekli “Tasfiye Kararı Alan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Tasfiyelerine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 13/11/2013 tarihli ve 3217 sayılı yazısı üzerine, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TASFİYE KARARI ALAN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ
BİRLİKLERİNİN TASFİYELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN
BELİRLENMESİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA OLAN BORÇLARININ TERKİN EDİLMESİNE DAİR KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; 1/5/2000 tarihinden sonra kullandırılan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredilerden, 18/4/2013 tarihi itibarıyla borç bakiyesi bulunan ve 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun geçici 7 nci maddesi uyarınca tasfiye karan alarak anılan madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan tarım satış kooperatifleri birliklerinin tasfiye işlemleri ile kamuya olan borçlarının terkinine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar; 4572 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi uyarınca tasfiye kararı alan birliklerin tasfiyelerine ilişkin usul ve esaslar ile bunların DFİF kaynaklı borçları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen borçlan ve kamuya olan diğer borçlarının terkinine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Karar, 4572 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Birlik: Tasfiye kararı alarak 4572 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi
hükümlerinden yararlanmak üzere Bakanlığa başvuran tarım satış kooperatifleri birliğini,

c) DFİF: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunu,

ifade eder.

Terkine konu birlik borçları

MADDE 5- (1) DFİF kaynaklarından 1/5/2000 tarihinden sonra kredi kullanıp 4572 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 18/4/2013 tarihi itibarıyla kredi borcu bulunan ve geçici 7 nci madde hükümlerinden yararlanmak üzere söz konusu maddenin yayımını izleyen üç ay içinde tasfiye karan alarak Bakanlığa başvuran birliklerin, tasfiye kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihte mevcut olan, bu maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki borçları terkine konu edilir.

(2) Terkine konu birlik borçları;

a) DFİF kaynaklanndan kullanılan kredilerin,

b) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan her türlü birlik borçlanmn,

c) Birliğin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişilerine olan kredi, hizmet bedeli gibi diğer her türlü borçlarının, tüm anapara borç bakiye tutarlan ile faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i borç tutarlarının,

tamamını kapsar.

(3) Terkine konu borçlara ve fer’ilerine, birlik tasfiye karanmn Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren faiz, gecikme faizi, gecikme zammı, gecikme cezası ve benzeri fer’i amme alacakları tahakkuk ettirilmez. Ancak, tasfiye ve terkin işlemleri mamlanmadan tasfiye kararından dönen birlikler için bu madde kapsamında tahakkuk ettirilmeyen faiz, gecikme faizi, gecikme zammı, gecikme cezası ve benzeri fer’i amme alacakları donduruldukları günden itibaren yeniden hesaplanarak tahakkuk ettirilir.

Terkin işlemi, dava ve takibatların durumu

MADDE 6- (1) Terkine konu borçlara ilişkin olarak birlikler ve yöneticileri/temsile yetkili kişileri hakkında yürütülen icra, takip ve haciz işlemleri ilgili idarelerce durdurulur. Bu borçlara ilişkin olarak açılmış davalarda tasfiye ve terkin işlemleri tamamlanana kadar mahkemelerce yargılamanın durdurulmasına karar verilir.

(2) Ancak, tasfiye ve terkin işlemleri tamamlanmadan tasfiye kararından dönen birlikler ile bunların yöneticileri hakkında durdurulan icra, takip ve haciz işlemleri ile davalar yürütülmeye devam olunur.

(3) Tasfiye sürecinde, üzerinde takyidat bulunan varlıkların satılarak tasfiye edilmesi halinde, bütün takyidatlar satış bedeli üzerine taşınmak suretiyle ilgili kamu idarelerince tasfiye kurulunun bildirimi üzerine kaldırılır. Takyidatlar varlıkların satılarak tasfiye edilmesine engel teşkil etmez.

(4) Tasfiye kararı alındığı tarih ile tasfiyenin kapatıldığı veya vazgeçme halinde vazgeçildiği tarih arasında her türlü zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemez.

(5) Terkine konu borçlara ilişkin olarak birlik kayıtları ile alacaklı kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarında farklılık olması durumunda kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtları esas alınır.

(6) Terkin işlemi, tasfiye süreçlerinin tamamlanması ve birliğin ticaret sicil kayıtlarının silinmesini takiben, Bakanlığın talebi ve Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararıyla gerçekleştirilir.

(7) Tasfiye ve terkin işlemlerinin tamamlanması halinde, durdurulmuş olan icra, takip ve haciz işlemleri ile davalar kendiliğinden düşer.

(8) Terkini uygun görülen borçlar ile tasfiye sonrasında Hazineye intikal eden varlıkları, Bakanlığın talebi ve Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine, mahiyetlerine göre ilgili devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Tasfiye kararı alma süresi ve Bakanlığa başvuru

MADDE 7- (1) Birliklerin, bu Karar hükümlerinden yararlanabilmek için 18/7/2013 tarihine kadar tasfiye kararı almış olmaları ve 4572 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi hükümlerinden yararlanmak üzere Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Tasfiye kurulu

MADDE 8- (1) 4572 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi kapsamında tasfiye karan alan birliklerin tasfiye işlemleri, genel kurulca seçilecek en az üç kişiden oluşan tasfiye kurulunca yürütülerek sonuçlandırılır. Genel kurul tasfiye kurulu üyesi sayısı kadar yedek üye seçimi de yapar. Genel kurulca tasfiye kurulunun görev süresiyle ilgili bir belirleme yapılmış ve sürenin bitiminde yeni bir tasfiye kurulu seçimi yapılmamışsa ya da süre öngörülmemiş ise mevcut tasfiye kurulu üyelerinin görevleri yenileri seçilinceye kadar devam eder.

(2) Genel kurul bu hususta yönetim kurulunu da görevlendirebilir. Genel kurulca tasfiye kurulu için bir seçim veya görevlendirme yapılmadığı takdirde, tasfiye işlerini yönetim kurulu yürütür.

(3) Tasfiye kurulu üyeleri, genel kurulca her zaman azledilebilir ve yerlerine yenileri seçilebilir.

(4) Tasfiye kurulu üyelerinin herhangi bir sebeple görevden ayrılmaları halinde yerlerine, diğer tasfiye kurulu üyelerince yedekleri çağrılır.

(5) Ortak kooperatiflerin birlik temsilcilerinden birisinin veya Bakanlığın başvurusu üzerine, birliğin merkezinin bulunduğu yer mahkemesince; tasfiye kurulunun yukarıdaki şekilde oluşturulmasına imkân bulunmaması halinde, tasfiye memurları atanabileceği gibi, haklı sebeplerin varlığı halinde tasfiye kurulu üyelerinin azli ile yerlerine yenilerinin atanmasına da karar verilebilir. Bu durumda, mahkemece atanan tasfiye memurlarının ücretleri ilgili birlik tarafından ödenir.

(6) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 56 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ile 62 nci maddesinde yer alan hükümler tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.

(7) Yönetim kurulu, tasfiye kurulu üyelerini ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Yönetim kurulunca bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda tescil ve ilan işlemi tasfiye kurulunca yapılır.

(8) Tasfiye ile ilgili konularda birliği mahkemelerde ve dış ilişkilerde tasfiye kurulu temsil eder. Tasfiye kurulu üyelerinin yaptığı işlemlerin birliği bağlayabilmesi için, imzaya yetkili iki tasfiye kurulu üyesinin birlik unvanı altında imza atmaları gereklidir.

Tasfiye kurulunun görevleri, tasfiye usul ve esasları

MADDE 9- (1) Tasfiye kurulu, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlü olup, tasfiye işlemlerini aşağıdaki usul ve esaslara göre yürütür.

a) Dağılma ve tasfiye adresi, tasfiye kurulunca ilgili ticaret sicili müdürlüğüne tescil ettirilir ve birer hafta arayla üç defa Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve ilgili odanın internet sitesinde ilan edilir. Bu ilan, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılmış tebligat yerine geçer.

b) Bu ilanda, birliğin kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan alacaklıları, alacaklarını kanıtlarıyla birlikte son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde tasfiye kuruluna bildirmeye davet edilir.

c) Göreve başlayan tasfiye kurulu, gecikmeksizin birliğin dağılma kararının verildiği tarihteki durumunu inceler, birliğin varlıkları, alacakları ve borçlarını gösterir bir envanter defteri ile açılış bilançosu hazırlar, ayrıca birliğin mevcut ortakları ile bunların alacak ve borç durumlarını gösterir bir cetvel tanzim eder ve tasfiyeyi bir yıl içinde sonuçlandırır. Gerekli hallerde Bakanlıkça bir yılı aşmamak üzere ek süre verilebilir.

ç) Tasfiye kurulunca hazırlanan bilançoya göre, 5 inci maddede sayılan terkine tabi borçlar hariç olmak üzere, birliğin borçlarının varlıklarından fazla olması halinde tasfiye kurulu durumu derhal alacaklılara bildirerek, birliğin iflasına karar verilmesi için mahkemeye başvuruda bulunmalarını ister. Bildirimde ayrıca, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde birliğin iflası için mahkemeye müracaat edilmemesi halinde tasfiye işlemlerinin bu Karar hükümlerine göre sonuçlandırılacağı ve birliğin ticaret sicili kaydının silineceği ihtar olunur. Alacaklıların başvurusu üzerine mahkemece iflasın açılmasına karar verilmesi durumunda tasfiye, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Süresi içinde birliğin iflası için mahkemeye müracaat edilmemesi halinde, birliğin iflası yoluna gidilmez ve tasfiye kurulu tasfiye işlemlerini bu Kararın tasfiye hükümlerine göre yürüterek sonuçlandırır.

d) Bu Karar hükümlerine göre yapılacak tasfiye işlemlerinde, tasfiye kurulunun seçimi dışında genel kurul kararı aranmaz.

e) Tasfiye kurulu, menkul ve gayrimenkul malları pazarlık veya açık arttırma usulüyle ya da en az üç teklif alınmak suretiyle teklif usulüyle satar. Birliğin başlamış olup henüz bitirilmemiş işlerinden tamamlanması mümkün olanlar tamamlanır, taahhütler yerine getirilir ve alacakları tahsil edilir.

f) Tasfiye sırasında tasfiye kurulu kararlarının yer alacağı bir tasfiye defteri tutulur. Tasfiyenin yönetim kurulunca yürütülmesi halinde yönetim kurulu karar defteri, tasfiye defteri olarak kullanılır.

g)(c) bendi uyarınca Bakanlıkça verilen ek süre çerçevesinde tasfiyenin bir yıldan uzun sürmesi halinde, yıl sonu için ara bilanço; tasfiye sonunda ise kesin bilanço hazırlanır.

ğ) Bu madde kapsamında tasfiye kurulunca düzenlenecek son ve kati bilançonun ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi ile tasfiye sona ermiş kabul edilir ve birliğin unvanı ticaret sicilinden silinerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. İflasına karar verilen birliklerin ise iflas işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi üzerine, birliğin unvanı ticaret sicilinden silinir ve bu durum Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

h)Tasfiye kurulu, tasfiyenin gerektirmediği bir işlem yapamaz. Birliğin diğer organ ve personeli, birliğin mutat işleri ve tasfiye kurulunun görev ve yetkisi kapsamına girmeyen ve tasfiyeyi sonuçlandırmaya yönelik diğer iş ve işlemler dışında birliği bağlayacak ve taahhüt altına sokacak şekilde faaliyette bulunamaz.

ı) Tasfiye süresince birlik unvanı, önüne “Tasfiye Halinde” ibaresi ilave edilerek kullanılır.

i) Tasfiyenin sonunda, tasfiyeye ilişkin olanlar dâhil defter ve belgeler, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 82 nci maddesinde öngörülen usul ve esaslara göre saklanır.

j) Bu madde kapsamında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak olan ilanlardan ücret alınmaz.

k) Birliklerin kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçları tasfiye işlemlerinin yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına engel teşkil etmez.

1) Birliklerin denetimine ilişkin 4572 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri tasfiye sürecine giren birlikler hakkında uygulanmaz.

(2) Bu Karar gereğince tasfiye edilen birliğin tasfiyeden sonra ortaya çıkabilecek malvarlığı Hazineye intikal eder ve varlığın değerini geçmemek üzere varsa karşılanmamış birlik borçlarının ödenmesinde kullanılır.

(3) Bakanlık, gerektiğinde her altı ayda bir birliklerin tasfiye iş ve işlemlerini değerlendirip denetleyebilir.

(4) Bu Kararda düzenlenmeyen hususlarda ilgili kanun ve ana sözleşmelerde öngörülen usullere göre hareket edilir.

Tasfiye gelirlerinin dağıtılması ve ortak kooperatiflerin
sorumluluğu

MADDE 10- (1) Birliklerin varlıklarının tasfiyesi sonucunda elde edilecek gelir öncelikle personeline olan borçlarının ödenmesinde kullanılır. Artan değerler, 2004 sayılı Kanunun 206 nci maddesindeki sıraya göre dağıtılır. Tasfiye sürecinin sonunda herhangi bir artı değerin kalması durumunda kalan tutar, Bakanlıkça gösterilecek banka hesabına Hazine adına depo edilir ve terkin işleminin tamamlanmasını takiben bu hesaptan Hazinenin ilgili hesabına aktarılır. Hazine, birliğin borçlarından sorumlu tutulmaz.

(2) 4572 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca, birlik yönetim kurulu kararıyla, birliğin ortak kooperatiflerden olan ve tahsil kabiliyeti bulunmayan alacaklarının tahsilinden vazgeçilir. Bilanço açıkları için ortaklara ek ödeme yükümlülüğü getirilmez.

Birlik yöneticilerinin sorumluluğu

MADDE 11- (1) Borçları terkin edilen birliklerin, söz konusu borçlara ilişkin şahsi sorumluluğu yargıya intikal eden konularda mahkeme karan, yargıya intikal etmemiş olanlarda ise Bakanlık incelemesi sonucunda tespit edilmiş olan yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri başka bir kooperatif veya birlikte ortak, temsilci, yönetici ve yönetim kurulu üyesi olamaz.

(2) Tasfiye kurulu yönetim kurulunun dışında seçilmiş ise birlik organları ve personeli birliğin mevcut malvarlığı ile alacak ve borçlarım gösterir bilgi ve belgeleri eksiksiz, doğru ve süresi içinde vermekle ve tasfiye işlemlerinin hızla sonuçlandırılabilmesi için tasfiye kuruluna her türlü kolaylığı göstermek ve desteği sağlamakla yükümlüdür. Tasfiye kurulunun bilgi ve belge talepleri her halükarda istem tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yerine getirilir.

Yeni birlik kurma yasağı

MADDE 12- (1) 4572 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi ve bu Karar hükümleri çerçevesinde tasfiye olan birliğin faaliyet konusu ile ilgili başka bir birlik kurulamaz.

Bakanlığın uygulamaya ilişkin yetkileri

MADDE 13- (1) Bu Karann uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir