Ücret istisnası

vergi

ÜCRET İSTİSNASI

Aşağıdaki ücretler vergiden müstesnadır.

1- Münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri istisna kapsamındadır.

Ancak bu işletmelerin köylerde ve belediye içi nüfusu 5000’i aşmayan yerlerde olması şarttır.

2- Gelir vergisinden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretleri.

3- Cevher istihsalinde çalışanların yer altında çalıştıkları süreye ait ücretleri. İşletilen madenlerin toprak altında faaliyette bulunması şarttır.

4- Köy muhtar ve katipleri, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlerine köy bütçesinden ödenen ücretler, çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri.

5- Hizmetçilerin ücretleri, hizmetçiler, kapıcılık gibi özel kişiler tarafından çalıştırılan kimselerdir. Ancak eğitim hizmeti için ödenen ücretler istisna kapsamına girmez. Bu kimseler belge düzenlemek suretiyle hizmet verirler ve vergiye tabi tutulurlar. (GVK md.23/6)

6- Okullarda, cezaevlerinde, darülacezelerde çalışan öğrenci hükümlü, tutuklu ve düşkünlere verilen ücretler.

7- Çalışanların yemek bedeleri,

Yemekler iş yeri veya müştemilatında hazırlanıyorsa, malzeme bedelinin tamamı gider yazılır. Yemek dışardan alınıyorsa 2013 için günlük 12,00 liralık tutar ücret sayılmaz.

Bu halde ödeme fatura karşılığında işverence yapılır. Tutarı aşan kısım ücret sayılır. Faturanın vergiye tabi olanlarca kesilmesi gerekir.

Alınan faturada gösterilen KDV, 12,00 liralık tutara dahil değildir. Bu KDV, indirim konusu yapılır ( GVK.Gn.Tb.No: 186)

8- İşçilere konut verilmesi, ücret sayılmaz. Bu işçilerin maden işletmeleri ile fabrikalarda çalışıyor olması gerekir.

9- Öte yandan işverene ait brüt alanı 100 m2’yi geçmeyen konutların hizmet erbabına tahsisi de ücret sayılmaz. Konutların aydınlatılması, ısıtılması ve suyuna ait masraflar da ayni kapsamdadır.

10- Çalışanlara verilen toplu taşıma masrafları ücrete eklenmez, ancak bir kimseye tahsis edilen araçların emsal kira bedeli net ücret ödemesi sayılır ve brütleştirilerek vergilenderilir.

Bu halde kiranın KDV’si de söz konusu olur ise, bu KDV kira ile birlikte mütalaa edilir ve ücret olarak vergilendirilir.

11- Emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları ücret sayılmaz, ancak bu aylıkların toplam tutarı, en yüksek devlet memuruna ödenen, en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark ücret olarak vergilendirilir.

12- Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa göre çıraklara ödenen ve asgari ücreti aşmayan ücretler.

13- Yabancı ülkelerde bulunan ve sosyal güvenlik kurumlarınca ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları.

14- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükelleflerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretleri vergiden müstesnadır.

15- Amatör sporculara ödenen ve asgari ücretin iki katını aşmayan ücretler vergiden müstesnadır. Sporcuların amatörlük sıfatı beden terbiyesi teşkilatınca yapılan düzenlemeye göre tayin olunur. (GVK md.23)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir